AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a Tanács közös álláspontjáról a gépjárművekbe szerelt légkondicionáló rendszerekből származó károsanyag-kibocsátásról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében

12.10.2005 - (16182/4/2004 – C6‑0222/2005 – 2003/189B(COD)) - ***II

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Előadó: Avril Doyle


Eljárás : 2003/0189B(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0294/2005
Előterjesztett szövegek :
A6-0294/2005
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács közös álláspontjáról a gépjárművekbe szerelt légkondicionáló rendszerekből származó károsanyag-kibocsátásról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében

(16182/4/2004 – C6‑0222/2005 – 2003/189B(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács közös álláspontjára (16182/4/2004 – C6‑0222/2005),

–   tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz az első olvasat során[1] intézett javaslatára (COM(2003)0492)[2], vonatkozó álláspontjára,

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel Eljárási Szabályzata 62. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6–0294/2005),

1.  jóváhagyja a módosított közös álláspontot;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Tanács közös álláspontjaA Parlament módosításai

Módosítás: 1

5. cikk (5a) bekezdés (új)

 

(5a) A tagállamok azonnali hatállyal támogathatják olyan légkondicionáló rendszerek beszerelését, amelyek olyan gázt, például CO2-t használnak, amely hatékony és alacsony a globális felmelegedési potenciálja. Amennyiben a tagállamok fiskális vagy egyéb ösztönzőket vezetnek be alacsonyabb globális felmelegedési potenciállal rendelkező rendszerek beszerelésére, akkor ezekről az intézkedésekről értesítik a Bizottságot.

Indokolás

Az első olvasatban szereplő módosítást helyezi vissza módosított formában.

Módosítás: 2

6a. cikk (új)

 

6a. cikk

 

Címkézés

 

A veszélyes anyagok és készítmények címkézésének tekintetében a 67/548/EGK tanácsi irányelv és az 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek sérelme nélkül az ezen irányelv 2. cikkének hatálya alá tartozó gépjárművek – ha olyan légkondicionáló rendszerrel vannak felszerelve, amely üvegházhatást okozó fluorozott gázokat tartalmaz – csak abban az esetben hozhatók forgalomba, ha az üvegházhatást okozó fluorozott gázok kémiai elnevezését az elfogadott ipari nómenklatúra felhasználásával címkézés útján feltüntetik. Az ilyen címke egyértelműen megjelöli, hogy a légkondicionáló rendszer üvegházhatást okozó fluorozott gázokat tartalmaz és feltünteti azok globális felmelegedési potenciálját. Ezt egyértelműen és kitörölhetetlen módon kell feltüntetni a járműveken, a hirdetésekben és az értékesítéssel kapcsolatos információkban. Az ilyen címkét a jármű külsején kell elhelyezni olyan módon, hogy az jól látható legyen, és semmi ne fedje el.

Indokolás

A fogyasztókat megfelelően tájékoztatni kell annak érdekében, hogy dönthessenek az általuk esetlegesen megvásárolandó légkondicionáló típusával kapcsolatban. Mivel a mobil légkondicionálót nem lehet hermetikusan lezárni, és mivel a kibocsátásokra az üzemi igénybevétel és a jármű megnövekedett súlya is hatással van, az ilyen döntés befolyásolhatja éghajlatunk védelmét.

  • [1]  HL C 103E. 2005.4.29., 600. o..
  • [2]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé

INDOKOLÁS

1. Response to Climate Change

The overall objective of the Commission proposal is to make a significant contribution towards the European Community’s Kyoto Protocol target by introducing cost-effective mitigation measures. Action to reduce emissions of fluorinated gases needs to be considered in the context of wider efforts being taken to combat climate change. Climate change is recognised as one of the greatest environmental and economic challenges facing humanity. This Directive together with the Regulation on certain fluorinated greenhouse gases provide a legislative framework at the Community level to improve the containment and monitoring of fluorinated gases, as well as to introduce marketing and use restrictions for certain applications.

2. The Common Position(s)

Whereas the original Commission proposal was in the form of one Regulation with a single market legal base (Article 95), the Council reached a Common Position which took the form of two separate texts, a Directive based on Article 95 and a Regulation based on a dual legal base consisting of Articles 175 and 95. The rationale for the split of the Commission proposal into two different texts was to move all the requirements relating to emissions from air conditioning in motor vehicles from the proposed Regulation to a new Directive under the framework Directive 70/156/EEC for type-approval of motor vehicles.

In its First Reading the European Parliament did in fact ask for the requirements concerning air-conditioning systems for vehicles to be linked to the type-approval. Council has thus in fact given the European Parliament what it asked for, by presenting this Directive. Many of the European Parliament's other amendments adopted in first reading have also been incorporated in the Common Position. In addition, your rapporteur recognises that the automobile industry is a global one and that vehicles exported outside Europe will need to be provided with a network of mechanics trained in servicing the MAC systems that are produced in the EU.

3. The Rapporteur's Position

The rapporteur welcomes the proposed Directive from the Council which is an important step in combating Climate change. It is vital for the European Union to show that concrete measures are taken within Europe to mitigate emissions of greenhouse gases. It is evident, however, that there is a balance to be struck between being sufficiently ambitious in environmental terms and allowing the internal market to work without too many restrictions or administrative burdens. In addition, your rapporteur recognises that the automobile industry is a global one and that vehicles exported outside Europe will need to be provided with a network of mechanics trained in servicing the MAC systems that are produced in the EU.

a) Legal base

With regard to this Directive, the rapporteur finds that precisely because of internal market consideration, Article 95 is the correct legal base for this Directive. This is due to the fact that the type-approval system is built on a common legislative framework justified by creating a well functioning internal market. This will in fact be the 58th daughter Directive of 70/156/EEC. It is hard to believe that anybody would want to create different type-approval procedures for each individual Member State.

b) Contents of the Directive

The rapporteur is also content with the overall contents of the Directive. As it stands now there will be a phase out of HFC-134a (which has a global warming potential, or GWP, of 1300). A ban will apply to all new vehicle models coming out of production lines as of 2011 and by 2017, every new vehicle produced will have to use alternatives. Even though the dates are slightly less ambitious than the European Parliament wished for it its first reading, the rapporteur is of the opinion that it will be difficult enough for industry to comply with the dates proposed, especially for small and medium sized companies.

The rapporteur is also of the opinion that a balance has to be struck between being technology prescriptive on the one hand in relation to the global warming potential of the gases to be allowed according to the Directive and promoting the development of alternative environmental technologies. As it stands now the ban in the Directive applies to gases with a global warming potential higher than 150, meaning that HFC-152a (which has a GWP of about 140) can still be used.  This will allow further innovation and development of alternative technologies with regard to air-conditioning systems. The proposed European regulatory framework is significantly more ambitious than the rest of the world, where, instead of substituting HFC-134a for a gas with a lower GWP, the automobile industry is taking the approach of reducing leakage of 134a through developing better contained "enhanced" 134a-based MAC systems.

ELJÁRÁS

Cím

A Tanács közös álláspontja a gépjárművekbe szerelt légkondicionáló rendszerekből származó károsanyag-kibocsátásról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében

Hivatkozások

16182/4/2004 – C6‑0222/2005 – 2003/0189B(COD)

Jogalap

251. cikk (2) bekezdés és EK-Szerződés 95.cikk

Jogalap (Eljárási Szabályzat)

62. cikk

Az Európai Parlament első olvasatának dátuma – P[5]

31.3.2004

T5-0237/2004

A Bizottság javaslata

COM(2003)0492 - C6-0222/2005

Bizottság módosított javaslata

COM(2005)0296

A közös álláspont kézhezvétele plenáris ülésen történő bejelentésének időpontja

4.7.2005

Illetékes bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

7.7.2005

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma

Avril Doyle

12.7.2005

 

Korábbi előadó(k)

 

 

Vizsgálat a bizottságban

14.9.2005

 

 

 

 

Az elfogadás dátuma

11.10.2005

A zárószavazás eredménye

mellette:

ellene:

tartózkodás:

43

0

6

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Georgs Andrejevs, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Alessandro Foglietta, Françoise Grossetête, , Satu Hassi, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Margrete Auken, María del Pilar Ayuso González, Milan Gaľa, Hélène Goudin, Ambroise Guellec, Rebecca Harms, Kartika Tamara Liotard, Miroslav Mikolášik, Pál Schmitt, Renate Sommer, Andres Tarand, Phillip Whitehead

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (178. cikk (2) bekezdés)

 

Benyújtás dátuma -A[5]

12.10.2005

A6-0294/2005

Megjegyzések

...