ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA o spoločnej pozícii Rady vzhľadom na prijatie smernice Európskeho parlamentu a Rady o emisiách z klimatizačných systémov v motorových vozidlách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS

12.10.2005 - (16182/4/2004 – C6‑0222/2005 – 2003/0189B(COD)) - ***II

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajkyňa: Avril Doyle


Postup : 2003/0189B(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0294/2005
Predkladané texty :
A6-0294/2005
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii Rady vzhľadom na prijatie smernice Európskeho parlamentu a Rady o emisiách z klimatizačných systémov v motorových vozidlách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS

(16182/4/2004 – C6‑0222/2005 – 2003/0189B(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (16182/4/2004 – C6‑0222/2005),

–   so zreteľom na vlastnú pozíciu v prvom čítaní[1] k návrhu Komisie pre Parlament a Radu (KOM(2003)0492)[2],

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6‑0294/2005),

1.  schvaľuje spoločnú pozíciu v znení zmien a doplnení;

2.  poveruje svojho predsedu, aby pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Spoločná pozícia RadyPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

ČLÁNOK 5 ODSEK 5A (nový)

 

5a. Členské štáty môžu s okamžitým účinkom podporiť inštaláciu klimatizačných systémov využívajúcich plyn, napr. CO2, ktorý je účinný a ktorý má nízky potenciál globálneho otepľovania. Ak členské štáty zavedú daňové alebo iné podnety na podporu inštalácie systémov s nižším potenciálom globálneho otepľovania, oboznámia s týmito opatreniami Komisiu.

Odôvodnenie

Reinstatement of an amendment from first reading in a modified form.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

ČLÁNOK 6A (nový)

 

Článok 6a

 

Označovanie

 

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice Rady č. 67/548/EHS a smernice č. 1999/45/ES Európskeho parlamentu a Rady týkajúce sa označovania nebezpečných látok a prípravkov, nemožno uviesť na trh motorové vozidlá, na ktoré sa vzťahuje článok 2 tejto smernice, ak je v nich nainštalovaný klimatizačný systém využívajúci fluórované skleníkové plyny, ak sa chemický názov fluórovaných skleníkových plynov neuvedie na označení zaužívaným priemyselným názvoslovím. Na takomto označení sa jasne uvedie, že klimatizačný systém obsahuje fluórované skleníkové plyny a uvedie sa ich potenciál globálneho otepľovania. Tieto informácie sa jasne a nezmazateľne uvedú na vozidle, na každej reklame a v predajných informáciách. Takéto označenie sa umiestni na vozidle z vonkajšej strany tak, aby bolo jasne viditeľné a nezakryté.

Odôvodnenie

Consumers must be adequately informed in order to make a choice on the type of air conditioning, if any, they are buying. Because mobile air conditioning can't be hermitically sealed, and because emissions are subject to the stress of driving and to an increased weight of the vehicle, such a choice can make a difference in protecting our climate.

  • [1]  Ú. v. C 103E, 29.4.2004, s. 600.
  • [2]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Response to Climate Change

The overall objective of the Commission proposal is to make a significant contribution towards the European Community’s Kyoto Protocol target by introducing cost-effective mitigation measures. Action to reduce emissions of fluorinated gases needs to be considered in the context of wider efforts being taken to combat climate change. Climate change is recognised as one of the greatest environmental and economic challenges facing humanity. This Directive together with the Regulation on certain fluorinated greenhouse gases provide a legislative framework at the Community level to improve the containment and monitoring of fluorinated gases, as well as to introduce marketing and use restrictions for certain applications.

2. The Common Position(s)

Whereas the original Commission proposal was in the form of one Regulation with a single market legal base (Article 95), the Council reached a Common Position which took the form of two separate texts, a Directive based on Article 95 and a Regulation based on a dual legal base consisting of Articles 175 and 95. The rationale for the split of the Commission proposal into two different texts was to move all the requirements relating to emissions from air conditioning in motor vehicles from the proposed Regulation to a new Directive under the framework Directive 70/156/EEC for type-approval of motor vehicles.

In its First Reading the European Parliament did in fact ask for the requirements concerning air-conditioning systems for vehicles to be linked to the type-approval. Council has thus in fact given the European Parliament what it asked for, by presenting this Directive. Many of the European Parliament's other amendments adopted in first reading have also been incorporated in the Common Position. In addition, your rapporteur recognises that the automobile industry is a global one and that vehicles exported outside Europe will need to be provided with a network of mechanics trained in servicing the MAC systems that are produced in the EU.

3. The Rapporteur's Position

The rapporteur welcomes the proposed Directive from the Council which is an important step in combating Climate change. It is vital for the European Union to show that concrete measures are taken within Europe to mitigate emissions of greenhouse gases. It is evident, however, that there is a balance to be struck between being sufficiently ambitious in environmental terms and allowing the internal market to work without too many restrictions or administrative burdens. In addition, your rapporteur recognises that the automobile industry is a global one and that vehicles exported outside Europe will need to be provided with a network of mechanics trained in servicing the MAC systems that are produced in the EU.

a) Legal base

With regard to this Directive, the rapporteur finds that precisely because of internal market consideration, Article 95 is the correct legal base for this Directive. This is due to the fact that the type-approval system is built on a common legislative framework justified by creating a well functioning internal market. This will in fact be the 58th daughter Directive of 70/156/EEC. It is hard to believe that anybody would want to create different type-approval procedures for each individual Member State.

b) Contents of the Directive

The rapporteur is also content with the overall contents of the Directive. As it stands now there will be a phase out of HFC-134a (which has a global warming potential, or GWP, of 1300). A ban will apply to all new vehicle models coming out of production lines as of 2011 and by 2017, every new vehicle produced will have to use alternatives. Even though the dates are slightly less ambitious than the European Parliament wished for it its first reading, the rapporteur is of the opinion that it will be difficult enough for industry to comply with the dates proposed, especially for small and medium sized companies.

The rapporteur is also of the opinion that a balance has to be struck between being technology prescriptive on the one hand in relation to the global warming potential of the gases to be allowed according to the Directive and promoting the development of alternative environmental technologies. As it stands now the ban in the Directive applies to gases with a global warming potential higher than 150, meaning that HFC-152a (which has a GWP of about 140) can still be used.  This will allow further innovation and development of alternative technologies with regard to air-conditioning systems. The proposed European regulatory framework is significantly more ambitious than the rest of the world, where, instead of substituting HFC-134a for a gas with a lower GWP, the automobile industry is taking the approach of reducing leakage of 134a through developing better contained "enhanced" 134a-based MAC systems.

POSTUP

Názov

Spoločná pozícia Rady vzhľadom na prijatie smernice Európskeho parlamentu a Rady o emisiách z klimatizačných systémov v motorových vozidlách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS

Referenčné čísla

16182/4/2004 – C6‑0222/2005 – 2003/0189B(COD)

Právny základ

článok 251 ods.2 a článok 95 Zmluvy o ES

Základ v rokovacom poriadku

článok 162

Dátum prvého čítania v Parlamente

31.3.2004

T5-0237/2004

Návrh Komisie

KOM(2003)0492 - C6-0222/2005

Zmenený a doplnený návrh Komisie

KOM(2005)0296

Dátum prijatia spoločnej pozície v pléne

4.7.2005

Gestorský výbor
  dátum oznámenia v pléne

ENVI

7.7.2005

Spravodajca
  dátum menovania

Avril Doyle

12.7.2005

 

Predchádzajúci spravodajca

 

 

Prerokovanie vo výbore

14.9.2005

 

 

 

 

Dátum prijatia

11.10.2005

Výsledok záverečného hlasovania

za:

proti:

zdržali sa:

43

0

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georgs Andrejevs, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Alessandro Foglietta, Françoise Grossetête, , Satu Hassi, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, María del Pilar Ayuso González, Milan Gaľa, Hélène Goudin, Ambroise Guellec, Rebecca Harms, Kartika Tamara Liotard, Miroslav Mikolášik, Pál Schmitt, Renate Sommer, Andres Tarand, Phillip Whitehead

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia  – A6

12.10.2005

A6-0294/2005

Poznámky