VERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende een wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) om de Bank in staat te stellen werkzaamheden in Mongolië te financieren

12.10.2005 - (COM(2005)0342 – C6‑0280/2005 – 2005/0139(CNS)) - *

Commissie economische en monetaire zaken
Rapporteur: Pervenche Berès
(Vereenvoudigde procedure - artikel 43, lid 1 van het Reglement)

Procedure : 2005/0139(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0298/2005
Ingediende teksten :
A6-0298/2005
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende een wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) om de Bank in staat te stellen werkzaamheden in Mongolië te financieren

(COM(2005)0342 – C6‑0280/2005 – 2005/0139(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2005)0342)[1],

–   gelet op artikel 181A van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG‑Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0280/2005),

–   gelet op artikel 51, artikel 83, lid 7 en artikel 43, lid 1 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A6‑0298/2005),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het gewijzigde voorstel;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten en van Mongolië.

PROCEDURE

Titel

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende een wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) om de Bank in staat te stellen werkzaamheden in Mongolië te financieren

Document- en procedurenummers

COM(2005)0342 – C6 0280/2005 – 2005/0139(CNS)

Rechtsgrondslag

Art. 300, lid 3, alinea 1, EG

Reglementsartikel(en)

Art. 51 en art. 83, lid 7

Datum raadpleging EP

15.9.2005

Commissie ten principale
  Datum bekendmaking

ECON
27.9.2005

Medeadviserende commissie(s)
  Datum bekendmaking

BUDG
27.9.2005

INTA
27.9.2005

 

 

 

Geen advies
  Datum besluit

BUDG
28.9.2005

INTA
29.8.2005

 

 

 

Rapporteur(s)
  Datum benoeming

Pervenche Berès
5.9.2005

 

Vereenvoudigde procedure
  Datum besluit

Art. 43, lid 1
5.9.2005

Behandeling in de commissie

11.10.2005

 

 

 

 

Datum goedkeuring

11.10.2005

 

 

 

Datum indiening – A6

12.10.2005

A6-0298/2005

  • [1]  Nog niet in het PB gepubliceerd.