SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o zmene a doplnení Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorými sa banke umožní financovať operácie v Mongolsku

12.10.2005 - (KOM(2005)0342 – C6‑0280/2005 – 2005/0139(CNS)) - *

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajkyňa: Pervenche Berès
(Zjednodušený postup - článok 43 ods.1 rokovacieho poriadku)

Postup : 2005/0139(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0298/2005
Predkladané texty :
A6-0298/2005
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o zmene a doplnení Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorými sa banke umožní financovať operácie v Mongolsku

(KOM(2005)0342 – C6‑0280/2005 – 2005/0139(CNS))

(konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2005)0342)[1],

–   so zreteľom na článok 181A Zmluvy o založení ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods.3 prvý pododsek Zmluvy o založení ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6‑0280/2005),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods.7 a článok 43 ods.1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6‑0298/2005),

1.  schvaľuje zmenu a doplnenie dohody;

2.  poveruje predsedu Parlamentu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Mongolska.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

POSTUP

Názov

Návrh rozhodnutia Rady o zmene a doplnení Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorými sa banke umožní financovať operácie v Mongolsku

Referenčné čísla

KOM(2005)0342 – C6‑0280/2005 – 2005/0139(CNS)

Právny základ

čl. 300, ods. 3, prvý podods. ES

Základ v rokovacom poriadku

čl. 51 a čl. 83 ods. 7

Dátum konzultácie s EP

15.9.2005

Gestorský výbor
  Dátum oznámenia v pléne

ECON
27.9.2005

Výbory požiadané o stanovisko
  Dátum oznámenia v pléne

BUDG

27.9.2005

INTA

27.9.2005

Bez predloženia stanoviska
  Dátum rozhodnutia

BUDG

28.9.2005

INTA

29.8.2005

Spravodajkyňa
  Dátum menovania

Pervenche Berès
5.9.2005

 

Zjednodušený postup
  Dátum rozhodnutia

art. 43, par. 1
5.9.2005

Prerokovanie vo výbore

11.10.2005

 

 

 

 

Dátum prijatia

11.10.2005

Dátum predloženia – A6

12.10.2005

A6‑0298/2005