ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem

12. 10. 2005 - (KOM(2005)0395 – C6‑0286/2005 – 2005/0160(CNS)) - *

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Zpravodaj: Joseph Daul
(Zjednodušený postup: čl. 43 odst. 1 jednacího řádu)

Postup : 2005/0160(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0300/2005
Předložené texty :
A6-0300/2005
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem

(KOM(2005)0395 – C6‑0286/2005 – 2005/0160(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2005)0395)[1],

–   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0286/2005),

–   s ohledem na článek 51 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6‑0300/2005),

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

  • [1]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

POSTUP

Název

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1493/1999

o společné organizaci trhu s vínem

Referenční údaje

KOM(2005)0395 – C6‑0286/2005– 2005/0160(CNS)

Právní základ

článek 37 Smlouvy o ES

Základ v jednacím řádu

článek 51

Datum konzultace s Parlamentem

21.9.2005

Příslušný výbor
  Datum oznámení na zasedání

AGRI
27.9.2005

Zpravodaj
  Datum jmenování

Joseph Daul
13.9.2005

 

Zjednodušený postup
  Datum rozhodnutí

čl. 43 odst. 1
13.9.2005

Projednání ve výboru

13.9.2005

11.10.2005

 

 

 

Datum přijetí

11.10.2005

Datum předložení – A6

12.10.2005

A6-0300/2005