BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin

  12.10.2005 - (KOM(2005)0395 – C6–0286/2005 – 2005/0160(CNS)) - *

  Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
  Ordfører: Joseph Daul
  (Forenklet procedure - forretningsordenens artikel 43, stk. 1)

  Procedure : 2005/0160(CNS)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A6-0300/2005
  Indgivne tekster :
  A6-0300/2005
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin

  (KOM(2005)0395 – C6–0286/2005 – 2005/0160(CNS))

  (Høringsprocedure)

  Europa-Parlamentet,

  –       der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0395)[1],

  –       der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6–0286/2005),

  –       der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 43, stk. 1,

  –       der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6–0300/2005),

  1. godkender Kommissionens forslag;

  2. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

  3. anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

  4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

  PROCEDURE

  Titel

  Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin

  Referencer

  KOM(2005)0395 – C6‑0286/2005– 2005/0160(CNS)

  Retsgrundlag

  art. 37 EF

  Hjemmel i forretningsordenen

  art. 51

  Dato for høring af EP

  21.9.2005

  Korresponderende udvalg

          Dato for meddelelse på plenarmødet

  AGRI
  27.9.2005

  Ordfører(e)

          Dato for valg

  Joseph Daul
  13.9.2005

   

  Forenklet procedure

          Dato for afgørelse

  art. 43, stk. 1

  13.9.2005

  Behandling i udvalg

  13.9.2005

  11.10.2005

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  11.10.2005

  Dato for indgivelse - A6

  12.10.2005

  A6-0300/2005