BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin

12.10.2005 - (KOM(2005)0395 – C6–0286/2005 – 2005/0160(CNS)) - *

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Ordfører: Joseph Daul
(Forenklet procedure - forretningsordenens artikel 43, stk. 1)

Procedure : 2005/0160(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0300/2005
Indgivne tekster :
A6-0300/2005
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin

(KOM(2005)0395 – C6–0286/2005 – 2005/0160(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0395)[1],

–       der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6–0286/2005),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 43, stk. 1,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6–0300/2005),

1. godkender Kommissionens forslag;

2. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3. anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin

Referencer

KOM(2005)0395 – C6‑0286/2005– 2005/0160(CNS)

Retsgrundlag

art. 37 EF

Hjemmel i forretningsordenen

art. 51

Dato for høring af EP

21.9.2005

Korresponderende udvalg

        Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI
27.9.2005

Ordfører(e)

        Dato for valg

Joseph Daul
13.9.2005

 

Forenklet procedure

        Dato for afgørelse

art. 43, stk. 1

13.9.2005

Behandling i udvalg

13.9.2005

11.10.2005

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.10.2005

Dato for indgivelse - A6

12.10.2005

A6-0300/2005