ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς

12.10.2005 - (COM(2005) 0395 – C6‑0286/2005 – 2005/0160(CNS)) - *

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Εισηγητής: Joseph Daul
(Απλοποιημένη διαδικασία, άρθρο 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2005/0160(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0300/2005
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0300/2005
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς

(COM(2005) 0395 – C6‑0286/2005 – 2005/0160(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005) 0395)[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0286/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6‑0300/2005),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0395 – C6‑0286/2005 – 2005/0160(CNS)

Νομική βάση

άρθρο 37 ΕΚ

Διαδικαστική βάση

άρθρο 51 και άρθρο 43, παράγραφος 1

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

21.9.2005

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI
27.9.2005

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Joseph Daul
13.9.2005

 

Απλοποιημένη διαδικασία
  Ημερομηνία της απόφασης

άρθρο 43, παρ. 1
13.9.2005

Εξέταση στην επιτροπή

13.9.2005

11.10.2005

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.10.2005

Ημερομηνία κατάθεσης – A6

12.10.2005

A6-0300/2005