RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta

12.10.2005 - (KOM(2005)0395 – C6‑0286/2005 – 2005/0160(CNS)) - *

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Raportöör: Joseph Daul
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 43 lõige 1)

Menetlus : 2005/0160(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0300/2005
Esitatud tekstid :
A6-0300/2005
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta

(KOM(2005)0395 – C6‑0286/2005 – 2005/0160(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2005)0395)[1];

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0286/2005);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 43 lõiget 1;

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A6‑0300/2005),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti informeerida, kui nõukogu kavatseb kõrvale kalduda Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud tekstist;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  ELTs seni avaldamata.

MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta

Viited

KOM(2005)0395 – C6‑0286/2005– 2005/0160(CNS)

Õiguslik alus

art 37 (EÜ)

Menetlusalus

art 51

EPga konsulteerimise kuupäev

21.9.2005

Vastutav komisjon

        istungil teada andmise kuupäev

AGRI
27.9.2005-

Raportöör(id)
  nimetamise kuupäev

Joseph Daul
13.9.2005

 

Lihtsustatud menetlus
  otsuse kuupäev

art 43 lg 1
13.9.2005

Arutamine komisjonis

13.9.2005

11.10.2005

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.10.2005

Esitamise kuupäev – A6

12.10.2005

A6-0300/2005