Pranešimas - A6-0300/2005Pranešimas
A6-0300/2005

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo

12.10.2005 - (KOM(2005)0395 – C6‑0286/2005– 2005/0160(CNS)) - *

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Pranešėjas: Joseph Daul
(Supaprastinta procedūra, Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 1 dalis)

Procedūra : 2005/0160(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0300/2005
Pateikti tekstai :
A6-0300/2005
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo

(KOM(2005)0395 – C6‑0286/2005– 2005/0160(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM (2005)0395)[1],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba pasikonsultavo su Parlamentu (C6-0286/2005),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 43 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A6–0300/2005),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  Dar neskelbta OL.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo

Nuorodos

KOM(2005) 0395 – C6‑0286/2005 -2005/0160(CNS)

Teisinis pagrindas

EB sutarties 37 straipsnis

Pagrindas Darbo tvarkos taisyklėse

51 straipsnis

Konsultacijos su EP data

21.9.2005

Atsakingas komitetas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI
27.9.2005

Pranešėjas(-ai)
  Paskyrimo data

Joseph Daul13.9.2005

 

Supaprastinta procedūra  Nutarimo data

43 straipsnio 1 dalis
13.9.2005

Svarstymas komitete

13.9.2005

11.10.2005

 

 

 

Priėmimo data

11.10.2005

Pateikimo data – A6

12.10.2005

A6-0300/2005