Ziņojums - A6-0300/2005Ziņojums
A6-0300/2005

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju

12.10.2005 - (COM(2005)0395 – C6‑0286/2005 –2005/0160(CNS)) - *

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Referents: Joseph Daul
(Vienkāršota procedūra, Reglamenta 43. panta 1. punkts)

Procedūra : 2005/0160(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0300/2005
Iesniegtie teksti :
A6-0300/2005
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju

(COM(2005)0395 – C6‑0286/2005 –2005/0160 (CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2005)0395)[1],

–   ņemot vērā EK līguma 37. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6‑0286/2005),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 43. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A6‑0300/2005),

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

4.  uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju

Atsauces

COM(2005)0395 – C6‑0286/2005– 2005/0160(CNS)

Juridiskais pamats

EK līguma 37. pants

Atsauce uz Reglamentu

51. pants

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

21.09.2005

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI
27.09.2005

Referents
  Iecelšanas datums

Joseph Daul
13.09.2005

 

Vienkāršota procedūra
  Lēmuma datums

43. panta 1. punkts

13.09.2005

 

Izskatīšana komitejā

13.09.2005

11.10.2005

 

 

 

Pieņemšanas datums

11.10.2005

Iesniegšanas datums — A6

12.10.2005

A6-0300/2005