VERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1493/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt

  12.10.2005 - (COM(2005)0395 – C6‑0286/2005 – 2005/0160(CNS)) - *

  Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  Rapporteur: Joseph Daul
  (Vereenvoudigde procedure, artikel 43, lid 1 van het Reglement)

  Procedure : 2005/0160(CNS)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A6-0300/2005
  Ingediende teksten :
  A6-0300/2005
  Debatten :
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1493/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt

  (COM(2005)0395 – C6‑0286/2005 – 2005/0160(CNS))

  (Raadplegingsprocedure)

  Het Europees Parlement,

  –   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2005)0395)[1],

  –   gelet op artikel 37 van het EG‑Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0286/2005),

  –   gelet op artikel 51 en artikel 43, lid 1 van zijn Reglement,

  –   gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A6‑0300/2005),

  1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

  2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

  3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

  4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

  PROCEDURE

  Titel

  Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1493/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt

  Document- en procedurenummers

  COM(2005)0395 – C6‑0286/2005 – 2005/0160(CNS)

  Rechtsgrondslag

  art. 37 EG

  Reglementsartikel(en)

  art. 51

  Datum raadpleging EP

  21.9.2005

  Commissie ten principale
    Datum bekendmaking

  AGRI
  27.9.2005

  Rapporteur(s)
    Datum benoeming

  Joseph Daul
  13.9.2005

   

  Vereenvoudigde procedure
    Datum besluit

  art. 43, lid 1
  13.9.2005

  Behandeling in de commissie

  13.9.2005

  11.10.2005

   

   

   

  Datum goedkeuring

  11.10.2005

  Datum indiening – A6

  12.10.2005

  A6-0300/2005

  • [1]  Nog niet in PB gepubliceerd.