VERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1493/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt

12.10.2005 - (COM(2005)0395 – C6‑0286/2005 – 2005/0160(CNS)) - *

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Rapporteur: Joseph Daul
(Vereenvoudigde procedure, artikel 43, lid 1 van het Reglement)

Procedure : 2005/0160(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0300/2005
Ingediende teksten :
A6-0300/2005
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1493/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt

(COM(2005)0395 – C6‑0286/2005 – 2005/0160(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2005)0395)[1],

–   gelet op artikel 37 van het EG‑Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0286/2005),

–   gelet op artikel 51 en artikel 43, lid 1 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A6‑0300/2005),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

PROCEDURE

Titel

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1493/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt

Document- en procedurenummers

COM(2005)0395 – C6‑0286/2005 – 2005/0160(CNS)

Rechtsgrondslag

art. 37 EG

Reglementsartikel(en)

art. 51

Datum raadpleging EP

21.9.2005

Commissie ten principale
  Datum bekendmaking

AGRI
27.9.2005

Rapporteur(s)
  Datum benoeming

Joseph Daul
13.9.2005

 

Vereenvoudigde procedure
  Datum besluit

art. 43, lid 1
13.9.2005

Behandeling in de commissie

13.9.2005

11.10.2005

 

 

 

Datum goedkeuring

11.10.2005

Datum indiening – A6

12.10.2005

A6-0300/2005

  • [1]  Nog niet in PB gepubliceerd.