SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom

  12.10.2005 - (KOM(2005)0395 – C6‑0286/2005 – 2005/0160(CNS)) - *

  Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  Spravodajca: Joseph Daul
  (Zjednodušený postup, článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku)

  Postup : 2005/0160(CNS)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A6-0300/2005
  Predkladané texty :
  A6-0300/2005
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom

  (KOM(2005)0395 – C6‑0286/2005 – 2005/0160(CNS))

  (Konzultačný postup)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh Komisie predložený Rade (KOM(2005)0395)[1],

  –   so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6‑0286/2005),

  –   so zreteľom na článok 51 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6‑0300/2005),

  1.  schvaľuje návrh Komisie;

  2.  vyzýva Radu, aby informovala Parlament, či má v úmysle odchýliť sa od textu schváleného Parlamentom;

  3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu s Parlamentom, ak mieni podstatne pozmeniť návrh Komisie;

  4.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu Parlamentu odovzdal Rade a Komisii.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

  POSTUP

  Názov

  Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom

  Referenčné čísla

  KOM(2005)0395 – C6‑0286/2005– 2005/0160(CNS)

  Právny základ

  článok 37 Zmluvy o ES

  Základ v rokovacom poriadku

  článok 51

  Dátum konzultácie s EP

  21.9.2005

  Gestorský výbor
    dátum oznámenia v pléne

  AGRI
  27.9.2005

  Spravodajca
    dátum menovania

  Joseph Daul
  13.9.2005

   

  Zjednodušený postup
    dátum rozhodnutia

  článok 43 ods. 1
  13.9.2005

  Prerokovanie vo výbore

  13.9.2005

  11.10.2005

   

   

   

  Dátum prijatia

  11.10.2005

  Dátum predloženia  – A6

  12.10.2005

  A6-0300/2005