SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom

12.10.2005 - (KOM(2005)0395 – C6‑0286/2005 – 2005/0160(CNS)) - *

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Spravodajca: Joseph Daul
(Zjednodušený postup, článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku)

Postup : 2005/0160(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0300/2005
Predkladané texty :
A6-0300/2005
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom

(KOM(2005)0395 – C6‑0286/2005 – 2005/0160(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie predložený Rade (KOM(2005)0395)[1],

–   so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6‑0286/2005),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6‑0300/2005),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby informovala Parlament, či má v úmysle odchýliť sa od textu schváleného Parlamentom;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu s Parlamentom, ak mieni podstatne pozmeniť návrh Komisie;

4.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu Parlamentu odovzdal Rade a Komisii.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

POSTUP

Názov

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom

Referenčné čísla

KOM(2005)0395 – C6‑0286/2005– 2005/0160(CNS)

Právny základ

článok 37 Zmluvy o ES

Základ v rokovacom poriadku

článok 51

Dátum konzultácie s EP

21.9.2005

Gestorský výbor
  dátum oznámenia v pléne

AGRI
27.9.2005

Spravodajca
  dátum menovania

Joseph Daul
13.9.2005

 

Zjednodušený postup
  dátum rozhodnutia

článok 43 ods. 1
13.9.2005

Prerokovanie vo výbore

13.9.2005

11.10.2005

 

 

 

Dátum prijatia

11.10.2005

Dátum predloženia  – A6

12.10.2005

A6-0300/2005