SPRAWOZDANIE w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006

17.10.2005 - (C6‑0300/2005 – 2005/2002(BUD))

Sekcja I                        –  Parlament Europejski
Sekcja II                       –  Rada
Sekcja IV                     –  Trybunał Sprawiedliwości
Sekcja V                       –  Trybunał Obrachunkowy
Sekcja VI                     –  Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Sekcja VII                    –  Komitet Regionów
Sekcja VIII (A)             –  Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Sekcja VIII (B)             –  Europejski Inspektor Ochrony Danych
Część 1: Projekt rezolucji
Komisja Budżetowa
Sprawozdawca: Valdis Dombrovskis


Procedura : 2005/2002(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0307/2005
Teksty złożone :
A6-0307/2005
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006, sekcja I – Parlament Europejski, sekcja II – Rada, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości, sekcja V – Trybunał Obrachunkowy, sekcja VI – Komitet Ekonomiczno-Społeczny, sekcja VII – Komitet Regionów, sekcja VIII (A) – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, sekcja VIII (B) – Europejski Inspektor Ochrony Danych (C6-0300/2005 - 2005/2002(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 272 Traktatu WE,

–   uwzględniając decyzję Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. dotyczącą systemu środków własnych Wspólnot Europejskich[1],

–   uwzględniając Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą a Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej[2],

–   uwzględniając rezolucję z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie wytycznych dotyczących Sekcji II, IV, V, VI, VII, VIII(A) i VIII(B) oraz wstępnego preliminarza budżetowego (Sekcja I) procedury budżetowej 2006[3],

–   uwzględniając rezolucję z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2006 (2005/2012(BUD))[4],

–   uwzględniając wstępny projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006 przedstawiony przez Komisję dnia 27 kwietnia 2005 r. (COM(2005) 0300),

–   uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006 sporządzony przez Radę dnia 15 lipca 2005 r. (C6‑0300/2005),

–   uwzględniając art. 69 oraz załącznik IV Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinie Komisji Handlu Zagranicznego, Komisji Kontroli Budżetowej, Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Petycji (A6‑0307/2005),

A. mając na uwadze, że bieżące perspektywy finansowe wyznaczają na rok 2006 w zakresie tytułu 5 (wydatki administracyjne) pułap wynoszący 6 708 mln euro po obecnych cenach,

B.  mając na uwadze, że we wstępnym projekcie budżetu na rok 2006, pozostawiono rezerwę wynoszącą ok. 10, 2 mln euro poniżej pułapu dla tytułu 5 przewidzianego w perspektywie finansowej na rok 2006,

C. mając na uwadze, że w projekcie budżetu Rady pozostawiono rezerwę wynoszącą ok. 130,1 mln euro poniżej pułapu dla pozycji 5 na rok 2006, obniżając tym samym wydatki o kwotę 119,9 mln,

D. mając na uwadze, że preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu w wysokości 1 341,6 mln euro odpowiada maksymalnemu poziomowi 20% pozycji 5,

E. mając na uwadze, że w ww. rezolucji z 12 maja 2005 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu podkreślono wagę stosowania dobrego zarządzania finansami i dyscypliny budżetowej wydatków administracyjnych Parlamentu,

1.  przypomina o podjętym zobowiązaniu do zapewnienia instytucjom europejskim niezbędnych środków do utrwalenia rozszerzenia z 2004 r., przygotowania się do kolejnego rozszerzenia oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instytucji;

2.  wzywa wszystkie instytucje do rozporządzania w sposób racjonalny dostępnymi środkami w celu poprawy skuteczności ich głównych działań i zrealizowania przewidzianych założeń;

3.  uważa, że należy zrealizować żądanie osiągnięcia odpowiedniego poziomu naboru personelu z Państw Członkowskich, które przystąpiły do UE w roku 2004, wzywa wszystkie instytucje do przeanalizowania przyczyn zwłoki w naborze lub pozostałych wakatów oraz do zastosowania w tym względzie specjalnych działań;

4.  podpisuje się pod stanowiskiem Rady w sprawie zachowania dyscypliny budżetowej przy wydatkach administracyjnych, ale jego zdaniem przy jej stosowaniu należy ocenić indywidualnie rzeczywiste potrzeby każdej instytucji; wyraża żal, że Rada stosuje, bez żadnego rozróżnienia, metodę powszechnych cięć w odniesieniu do wakatów i środków, jednocześnie różniącej się od stanowiska Rady;

5.   opowiada się za pozostawieniem odpowiedniej rezerwy w zakresie tytułu 5 (wydatki administracyjne); proponuje ponownie przydzielić ok. 7,4 mln euro z 15,1 mln euro, o które Rada obniżyła środki w ramach pierwszego czytania dotyczącego budżetu pozostałych instytucji (z wyłączeniem Parlamentu i Rady);

Sekcja I - Parlament Europejski

Poziom planowania wydatków

6.  odnotowuje propozycję Prezydium o ustaleniu wydatków w wysokości maksymalnej 20% pozycji 5, odpowiadającej ogólnemu podwyższeniu budżetu Parlamentu, o 6,1% w stosunku do roku 2005, co przewyższa średni wzrost ustalony na 4,5% w wydatkach administracyjnych w pozycji 5 projektu budżetu; potwierdza tradycyjny udział Parlamentu Europejskiego w budżecie, stanowiący 20% pozycji 5; podkreśla, że udało mu się nie przekroczyć nałożonego przez siebie pułapu oraz, że poczynił znaczne oszczędności dzięki przyspieszonym płatnościom w ramach polityki lokalowej;

7.  przypomina, że w ostatnich latach zaistniały przypadki "przenoszenia", a nawet likwidowania środków; uważa, że takie postępowanie nie stanowi konsekwentnego sposobu planowania wydatków; przypomina, że w roku 2004 suma środków "przeniesionych" przekroczyła 150 mln euro, zaś zlikwidowana suma środków wyniosła 27 mln; w roku 2005 przewidziana jest zwyżka w wysokości 98 mln;

8.  decyduje o wprowadzeniu do rezerw „Środków tymczasowych na inwestycje instytucji w nieruchomości”(pozycja 2009) kwotę 15 mln euro, aby umożliwić zakup nieruchomości za pomocą przyspieszonych płatności;

9.  zgadza się, że aby umożliwić zastrzyk kapitału na zakup nieruchomości, Komisja Budżetowa w pełni poprze w budżetach korygujących każdą kwotę niewykorzystaną w ramach 20% pozycji 5 ;

10. potwierdza swoje stanowisko zawarte w ust. 27 wspomnianej powyżej rezolucji z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu, że całkowity poziom budżetu powinien zostać ustalony w oparciu o uzasadnione i rzeczywiste potrzeby po przeprowadzeniu ich wnikliwej analizy; ocenia, że zredukowanie sumy 40 mln poniżej 20% dla tytułu 5 będzie stanowić odpowiedni i nieutrudniający sprawnego funkcjonowania Parlamentu poziom; po ostrożnej ocenie szacuje, że w Budżecie na rok 2006 istnieje możliwość zmniejszenia budżetu Parlamentu o 20 milionów euro poniżej 20% pozycji 5 nie utrudniając skutecznego funkcjonowania Parlamentu; w związku z powyższym decyduje ustalić wysokość budżetu dla Parlamentu na rok 2006 na 1.321, 6 mln euro; podkreśla, że nie stanowi to precedensu dla ograniczania prawa Parlamentu do użycia 20% pozycji 5 w następnych latach;

11. uznaje konieczność zachowania ostrożności przy podejmowaniu decyzji dotyczących nowych priorytetów, aby zapewnić pokrycie potrzeb finansowych Parlamentu w dłuższej perspektywie czasowej; zwraca uwagę na wprowadzenie w połowie 2009 roku nowego Statutu Posłów do PE, które, jak przewidziano, pociągnie za sobą wydatek ok. 100 mln euro rocznie;

Polityka informacji i komunikacji

12. uważa, że propozycja Prezydium dotycząca odłożenia kwoty 50 mln euro jako rezerwy na „informowanie” oraz, pozostawienia dodatkowej kwoty 17,2 mln euro jako rezerwy na wydatki nieprzewidziane, nie jest zgodna z obecnym etapem rozwoju nowych priorytetów politycznych, ani z zasadą dyscypliny budżetowej;

13. ponawia swój apel o uznanie przez Parlament polityki informacyjnej i komunikacji jako jeden z priorytetów oraz wspiera inwestycje zmierzające do poprawy komunikacji pomiędzy obywatelami UE a Parlamentem; postanowił ustalić rezerwę w wysokości 20 mln euro z przeznaczeniem na "Informację i Komunikację" w celu poprawy komunikacji między Parlamentem a obywatelami;

14. zauważa, że lepsze informowanie o pracach PE zakłada większe wykorzystanie nowoczesnych (audiowizualnych) mediów oraz bardziej przejrzystej i atrakcyjniejszej struktury obrad plenarnych;

15. przypomina priorytety uwypuklone w ust. 11 i 12 ww. rezolucji z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu, w szczególności dotyczące poprawy służb zajmujących się odwiedzającymi oraz wzmocnienia roli biur informacyjnych w celu zdecentralizowania działań informacyjnych skierowanych do Państw Członkowskich, zwłaszcza dla ułatwienia kontaktów posłów do PE z obywatelami;

16. uznaje, że każda propozycja powinna zwierać wyraźnie informację dotyczącą kosztów finansowych i wymagań finansowych w średnim okresie czasu; wskazuje, ze projekty z zakresu polityki informacji i komunikacji powinny zawierać odpowiednie zobowiązania podjęte przez grupy polityczne;

Rozszerzenie

17. popiera kroki na rzecz dalszej poprawy świadczenia służb językowych dla posłów; wyraża troskę z powodu wysokiej liczby wakatów w tej specjalnej dziedzinie i uważa, że niniejszej kwestii należy przyjrzeć się z konieczną uwagą; oczekuje na przedłożenie przez administrację szczegółowych propozycji do dnia 17 października 2005 r.;

18. potwierdza następujące kroki związane z rozszerzeniem:

§ jak ustalono uprzednio w preliminarzu stworzenie 113 stanowisk (77 A*, 14 B* i 22 C*) w sekretariacie Parlamentu oraz 22 stanowisk (10 A*, 4 B* i 8 C*) w grupach politycznych w planie ustanowionym na rok 2006;

§ odnośnie stanowisk stworzonych na rozszerzenie w maju 2004 r.: przekształcenie 12 D* na C*;

§ zaklasyfikowanie pięciu stanowisk A*5 na A*9 i pięciu A*5 na A*12, tak aby urzędnicy z nowych państw, które wstąpiły do UE w maju 2004 r. mogli być zatrudnieni na stanowiskach za średniego szczebla zarządzania;

19. zadecydował o udostępnieniu dalszych środków - w sumie 9,726 mln euro - w związku z przygotowaniem do rozszerzenia o Rumunie i Bułgarię, co wykracza poza sumę 13,8 mln euro zawartych w preliminarzu;

§ wprowadzeniu kwoty 3 850 000 euro w pozycji 1400 „Inni pracownicy”;

§ wprowadzeniu kwoty 900 000 euro w pozycji 1402 „Tłumacze konferencyjni”

§ wprowadzeniu kwoty 440 000 euro w pozycji 1420 „Usługi zlecane na zewnętrz”

§ wprowadzeniu kwoty 1 136 000 euro w pozycji 2001 „Roczne płatności z tytułu najmu”

§ wprowadzeniu kwoty 1 400 000 euro w pozycji 2007 „Roczne płatności z tytułu wyposażenia pomieszczeń”

§ wprowadzeniu kwoty 2 000 000 w pozycji 4000 „Bieżące wydatki administracyjne oraz wydatki związane działalności polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych”;

Pełniejsze planowanie wydatków

20. wzywa do lepszej formy prezentacji wydatków wynikających z pożyczek lub najmów lub świadczenia usług, które powinny być wyraźnie zaznaczone w Zestawieniu Dochodów budżetu Parlamentu;

21. proponuje utworzenie oddzielnej pozycji dla biur informacyjnych i wnosi o zaznaczenie w przypisach do planu organizacyjnego Parlamentu liczby personelu w nich pracującego,

22. wnosi o wprowadzanie oddzielnej pozycji budżetowej na koszty delegacji związanych ze szkoleniami;

Polityka lokalowa

23.  wyraża żal, że Prezydium nie ustosunkowało się do wniosku o przedstawienie aktualnego planu nabywania nieruchomości, w tym opcji nabycia pomieszczeń dla biur informacyjnych; wnosi o przedłożenie tej informacji do dnia 17 października 2005 r.; uważa, że Parlament powinien posiadać jasną politykę lokalową w celu zapewnienia odpowiedniego planowania finansowego;

Polityka kadrowa

24. wyraża żal, że wniosek Prezydium w sprawie 112 stanowisk niezwiązanych z rozszerzeniem, nie został uwzględniony w ramach przesunięć kadrowych obecnego personelu, zgodnie z postulatem zawartym w ust. 6 ww. rezolucji z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie preliminarza budżetowego Parlamentu;

25. ponawia swój wniosek o przedłożenie sprawozdania zawierającego szczegółowe informacje na temat obecnej liczby personelu zatrudnionego na umowy i pracowników czasowych oraz porównanie sytuacji przed i po zmianie statusu 17 października 2005 r.; uznaje, że powyższe informacje zawarte w poprzednim sprawozdaniu były zbyt krótkie i ogólne;

26. wzywa administrację Parlamentu do włączenia do wstępnego projektu budżetu Parlamentu szczegółowych informacji o liczbie pracowników kontraktowych w Sekretariacie Parlamentu i grupach politycznych oraz wszystkich pracowników w biurach informacyjnych;

27.  Zdecydował o realizacji następujących działań w zakresie planu zatrudnienia:

a)  stworzeniu 18 stanowisk A*, w wydziałach odpowiedzialnych za publikacje internetowe, w celu zagwarantowania w nich wielojęzyczności;

b)  stworzeniu 41 (19 A*, 1 czasowe A*, 16 B*, 5 C*) stanowisk we wszystkich innych priorytetowych dziedzinach, w tym, w systemie eko-zarządzania i audytu EMAS, Sekcji Bezpieczeństwa, Dyrekcji Generalnej ds. Technologii Informacyjnych, Wydziale Wsparcia Służb Parlamentarnych, Dyrekcji Generalnej ds. Polityk Zewnętrznych, Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Informacyjnej, Dyrekcji Generalnej ds. Personelu, Dyrekcji Generalnej ds. Infrastruktury i Tłumaczeń Ustnych oraz Wydziale Prawnym; oraz zamienieniu 6 stanowisk A* w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Informacyjnej z czasowych na stałe;

c)  technicznym podniesieniu 60 stanowisk z kategorii A*5 do kategorii A*12, 39 stanowisk z B*3 do B*11 oraz 91 stanowisk z C*1 do C*7, w celu ułatwienia przenoszenia urzędników między instytucjami;

d)  doprowadzeniu do niezbędnych awansów na wyższe stanowiska w celu realizacji polityki Parlamentu w dziedzinie awansów oraz prawidłowego stosowania nowych regulaminów pracowniczych, które wprowadziły nowy podział na kategorie zaszeregowania, zgodny z następującą strukturą: 245 stanowisk w kategorii A*, 87 stanowisk w kategorii B*, 573 stanowisk w kategorii C* oraz 35 w kategorii D*.

e)  z tych samych przyczyn, zapewnieniu środków na dodatkowe awanse personelu sekretariatów grup politycznych:

§ 6 stanowisk A*12 na A*13, 4 stanowisk A*11 na A*12, 6 stanowisk A*10 na A*11, 1 stanowisko A*9 na A*10, 1 stanowisko A*8 na A*9, 10 stanowisk A*6 na A*7, 1 stanowisko A*5 na A*7, 7 stanowisk A*5 na A*6, 2 stanowiska B*10 na B*11, 1 stanowisko B*8 na B*10, 3 stanowiska B*8 na B*9, 5 stanowisk B*7 na B*8, 2 stanowiska B*6 na B*7, 2 stanowiska B*5 na B*6, 13 stanowisk B*3 na B*4, 2 stanowiska C*6 na C*7, 1 stanowisko C*5 na C*6, 1 stanowisko C*3 na C*4, 5 stanowisk C*1 na C*2, 1 D*4 na C*4, 1 stanowisko D*3 na C*4,

§ wstrzymaniu następujących awansów przewidzianych w preliminarzu: 2 stanowisk w kategorii A*6 do kategorii A*9.

f)   umożliwieniu jednego indywidualnego awansu urzędnika z kategorii A*14 do kategorii A*15 z tytułu długiej wysługi pracy na stanowisku urzędniczym.

g)  zapewnieniu środków na następujące awanse w zakresie stanowisk czasowych:

§ Sekretariat Parlamentu: 1 stanowisko A*12 na A*13 w Służbach Medycznych;

§ sekretariat dla posłów niezrzeszonych; 3 stanowiska C* na 3 stanowiska B*;

h)  upoważnieniu do wprowadzenia technicznej korekty w związku z ostatnim specjalnym systemem wcześniejszego przechodzenia na emeryturę:

§ Sekretariat Parlamentu: 1 stanowisko B*7 na B*8, 3 stanowiska B*3 na B*5 oraz 1 stanowisko C*5 na C*6;

§ grupy polityczne: 1 stanowisko A*5 na A*12, 1 stanowisko B*10 na B*8, 1 stanowisko B*7 na B*6 oraz 1 stanowisko C*1 na B*3;

28. zauważa, że administracja Parlamentu powinna w pełni przestrzegać kodeks właściwego postępowania w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych;

Inne

29. Zadecydował o wprowadzeniu pro memoriam odnośnie debaty w sprawie "Przyszłości Europy" w oczekiwaniu na obrady Konferencji Przewodniczących;

30. wzywa administrację Parlamentu do zbadania możliwości utworzenia programu praktyk, który pozwoliłby pewnej liczbie stażystów na korzystanie z programu szkoleń Parlamentu; zwraca się do Sekretarza Generalnego o przygotowanie sprawozdania w tej sprawie; proponuje utworzenie rezerwy 5 stanowisk (1 A* i 4 B* ) w dziale szkoleń zawodowych i nowej linii budżetowej 1407 dodatki na szkolenia (program praktyk Parlamentu Europejskiego) z adnotacją pro memoriam;

31. wzywa, aby pracownicy nowo powstałych stanowisk eko-zarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) przebadali używanie przez Parlament samochodów mniej zanieczyszczających środowisko;

32. Zdecydował o wprowadzeniu korekty w innych dziedzinach, w których sytuacja uległa zmianie od czasu przyjęcia preliminarza:

§ wprowadzenie pro memoriam w pozycji 3222/02 (Wydatki na zbiory archiwalne: opracowanie dokumentów przekazanych przez posłów Parlamentu Europejskiego w formie darowizn lub zapisów testamentowych), gdzie środki mogą zostać przeniesione do linii budżetowej po ukończeniu przez Prezydium oceny polityki prowadzonej w zakresie zbiorów archiwalnych;

§ zwiększenie o kwotę 65 000 euro środków przeznaczonych na pozycję 3200/02 (Pokrywanie kosztów doradztwa zewnętrznego: eksperci i inne osoby zaangażowane w polityki zewnętrzne UE);

33. wzywa Prezydium do zbadania sposobów zredukowania wzrostu kosztów energii, np. poprzez zastosowanie japońskiej inicjatywy „no-ties” (praca bez krawatu) umożliwiającej zredukowanie klimatyzacji w okresie letnim;

Pozostałe instytucje

34. Parlament stworzył nowe stanowiska w związku z kolejnym rozszerzeniem w celu zagwarantowania, że związane z tym procesem potrzeby instytucji zostaną zaspokojone; przywrócił część środków zredukowanych przez Radę, by umożliwić instytucjom prawidłowe funkcjonowanie;

35. zatwierdził awanse do wyższych kategorii zaszeregowania wynikające z przepisów nowego Regulaminu pracowniczego pracowników Wspólnot Europejskich, zgodne z wnioskami instytucji oraz zaakceptowane przez Radę w projekcie budżetu;

Sekcja II - Rada

36. wyraziła zainteresowanie wysokością środków przeznaczonych na pokrycie działalności w ramach WPZiB oraz stworzeniem licznych pozycji budżetowych na pokrycie działań związanych z EPBiO/WPZiB; powtórnie uznała, że budżety innych instytucji powinny pokrywać wydatki administracyjne;

37. Odnotowuje stworzenie 161 nowych stanowisk (1 A*15, 4 A*12, 6 A*11, 1 A*10 T, 8 A*9, 12 A*7, 58 A*5, 2 B*7, 6 B*6, 17 B*3, 23 C*4, 23 C*1) oraz przesunięcie jednego stanowiska C*1 do Komisji;

Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości

38. wzywa Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich do zmiany do dnia 1 listopada 2005 r. swojej decyzji administracyjnej z dnia 31 marca 2004 r., tak, aby uniemożliwić używanie samochodów służbowych do celów prywatnych;

39. Zdecydował o realizacji następujących działań w zakresie planu zatrudnienia:

–   stworzeniu 5 nowych, stałych stanowisk (4 B*3 i 1 C*1), oprócz 22 nowych stanowisk (2 A*14 T, 2 A*12 T, 3 A*11 T, 1 A*10 T, 4 A*6, 1 A*5, 1 B*5 T, 3 B*3, 3 B*3 T, 2 C*1, w tym 18 dla nowego Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej), które zostały już zaakceptowane przez Radę w jej projekcie budżetu;

–    stworzeniu 16 stałych stanowisk dla Rumunii i Bułgarii (10 A*7, 2 B*3 i 4 C*1);

40. zwrócił uwagę, że decyzja dotycząca ostatecznej liczby stanowisk dla nowego Trybunału Służby Cywilnej powinna zostać podjęta do końca roku 2005;

41. zdecydował o zwiększeniu środków przewidzianych w projekcie budżetu przez Radę o kwotę 3 400 000 euro, głównie z przeznaczeniem na wynagrodzenia, tłumaczenia zewnętrzne oraz technologie informacyjne;

Sekcja V - Trybunał Sprawiedliwości

42. wzywa Trybunał Obrachunkowy do zmiany do dnia 1 listopada 2005 r., swojej decyzji administracyjnej z dnia 15 czerwca 2004 r., tak, aby uniemożliwić używanie samochodów służbowych do celów prywatnych;

43. zadecydował o realizacji następujących działań w zakresie planu zatrudnienia:

–   stworzeniu 4 nowych, stałych stanowisk pracy (4 B*3), oprócz 11 nowych stanowisk (10 stanowisk A*6 i 1 stanowisko B*3), które zostały już zaakceptowane przez Radę w jej projekcie budżetu, oraz o usunięciu jednego stanowiska czasowego w kategorii A*12;

44. zadecydował o zwiększeniu środków przewidzianych w projekcie budżetu przez Radę o kwotę 1 555 000 euro, głównie z przeznaczeniem na wynagrodzenia;

Sekcja VI -Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)

45. zadecydował o realizacji następujących działań w zakresie planu zatrudnienia:

–   stworzeniu 7 nowych, stałych stanowisk pracy (7 B*3), oprócz 28 nowych stanowisk (1 stanowisko A*12, 23 stanowisk A*6 i 4 stanowisk B*3), które zostały już zaakceptowane przez Radę w jej projekcie budżetu;

46. zadecydował o zwiększeniu środków przewidzianych w projekcie budżetu przez Radę o kwotę 190 000 euro, głównie z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz uzupełnienia związane z wydatkami z zakresu nieruchomości;

Sekcja VII - Komitet Regionów (KR)

47. z zadowoleniem odnotowuje, że dnia 15 czerwca 2004 r. zakończono prace nad budynkiem Belliard oraz jest wdzięczny za regularne informowanie PE przez Komitet Regionów oraz Komitet Ekonomiczno-Społeczny o postępach prac budowlanych; nalega, aby oba Komitety zażądały sprawozdania od firmy konsultingowej Sicabel, która sprawowała nadzór nad pracami budowlanymi od początku remontu w celu upewnienia się, że projekt przeprowadzono w zgodzie z umową i jej załącznikami; sprawozdanie powinno zostać przedstawione Parlamentowi do dnia 1 marca 2006 r.;

48. zadecydował o realizacji następujących działań w zakresie planu zatrudnienia:

–   stworzeniu 11 nowych, stanowisk pracy (6 stałych stanowisk B*3, 2 czasowych stanowisk B*3 i stanowiska 3 C*1), oprócz 20 nowych stanowisk (1 stanowiska A*12, 18 stanowisk A*6, z czego 14 stanowisk związanych z obsługą językową, i 1 czasowego stanowiska A*6), które zostały już zaakceptowane przez Radę w jej projekcie budżetu;

49. zadecydował o zwiększeniu środków przewidzianych w projekcie budżetu przez Radę o kwotę 259 500 euro, głównie z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz uzupełnienia związane z wydatkami z zakresu nieruchomości;

Sekcja VIII (A) - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

50. zadecydował o realizacji następujących działań w zakresie planu zatrudnienia:

     stworzeniu 2 nowych czasowych stanowisk (2 B*3), oprócz 4 nowych stanowisk (3 stanowisk A*5 i 1 stanowiska C*1), zaakceptowanych już przez Radę w jej projekcie budżetu;

51. zadecydował o zwiększeniu środków przewidzianych w projekcie budżetu przez Radę o kwotę 173 056 euro;

Sekcja VIII (B) - Europejski Inspektor Ochrony Danych

52. zadecydował o realizacji następujących działań w zakresie planu zatrudnienia:

–   stworzeniu 2 nowych stałych stanowisk (1 B*3 i 1 C*6), oprócz 3 nowych stanowisk (3 stanowisk A*5 i 1 stanowiska C*1), zaakceptowanych już przez Radę w jej projekcie budżetu;

53. zadecydował o zwiększeniu środków przewidzianych w projekcie budżetu przez Radę o kwotę 136 600 euro;

o

o o

54. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji, wraz z poprawkami do sekcji I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) oraz VIII (B) projektu budżetu ogólnego, Radzie i Komisji a także innym zainteresowanym organom oraz instytucjom.

  • [1]  Dz.U. L 253 z 7.10.2000, str. 42.
  • [2]  Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2003/429/WE, (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, str. 25).
  • [3]  Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2005)0067.
  • [4]  Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2005)0181.

UZASADNIENIE (wersja angielska)

7 June 2005

Overview of the situation in 2006 in heading 5

After the technical adjustment, the ceiling of heading 5 for 2006 amounts to EUR 6 708 million at current prices, compared to EUR 6 661.6 million, as was estimated in the March 2004 report by the Secretaries-General on Trends in Heading 5. Heading 5 grows from 2005 to 2006 with 5.5 %. In addition, as a result of the 2004 salary adjustment (0.7% instead of 2.6%), requirements in 2006 for salaries and pensions are reduced compared to previous estimates.

The 2006 estimates of the other institutions (excluding pensions) have been set at

EUR 2 497.2 million.

 

Budget 2005

(excl. AB 2/2005)

Estimates 2006

Increase

(excl. AB 2/2005)

Total other sections

2.355.540.949

2.497.238.570

6,0%

Commission administration

3.129.731.309

3.296.000.000

5,3%

Pensions

865.927.000

905.240.000

4,5%

Total heading 5

6.351.199.258

6.698.478.570

5,5%

 

 

 

 

Heading 5 ceiling

6.360.000.000

6.708.000.000

5,5%

 

 

 

 

Margin

8.800.742

9.521.430

 

There is currently in heading 5 for 2006 a margin of around EUR 9,5 million compared to a negative margin of EUR –18.9 million in 2005 at the estimates stage (EUR 8.8 margin in 2005 budget as originally adopted and an estimated EUR 67 million as proposed in PDAB 2/2005 on salary adjustment).

In the March 2005 report by the Secretaries-General on Trends in Heading 5, the 2006 margin was estimated at EUR 15.3 million. The Commission had estimated the margin to amount to EUR 25 million, but the estimates of the Council are currently EUR 15 million higher than the preliminary information available to the Commission when the PDB was presented.

Taking into account the existing margin under heading 5, the availability of sufficient appropriations for the functioning of the institutions should not be a problem during the budget procedure contrary to last year. Even if the starting budgetary situation is positive, the demands of the institutions will be evaluated on the basis of their justification and budgetary rigour.

Key questions for the other sections in the 2006 budgetary procedure

Consolidation and preparing for the next enlargement

Most of the new staff from the 10 new Member States should be recruited by 2006, with the full financial impact on the budgets of the other institutions. The year 2006 will be crucial in the preparations for the next enlargement to include Romania and Bulgaria, projected for 2007. It is important to study carefully the enlargement-related requests on posts and appropriations.

ESTABLISHMENT PLAN

Budget 2005

Estimates 2006 - total new posts

Estimates 2006 - new enlargement posts

Parliament

5.597

135

135

Council

3.234

184

97

Court of Justice

1.717

38

(16 contract staff)

Court of Auditors

736

15

6

Economic and Social Committee

636

38

27

Committee of the Regions

428

47

24

Ombudsman

51

6

3

European Data-Protection Supervisor

19

5

0

Total other sections

12.418

468

292

(excl. contract staff)

Especially in view of the next enlargement to Romania and Bulgaria, a common approach on recruitment is needed.

Currently, some institutions (e.g. EP, Council, EESC and COR) propose to create new posts for the next enlargement, while Court of Justice and EDPS do not. Similarly and linked to creating posts, some institutions intend to recruit new staff as auxiliaries (e.g. Court of Auditors with 6 new posts to be created without appropriations for 2006 and to be filled by auxiliary agents), while Court of Justice plans to employ 16 contract staff and create no new enlargement posts for 2006.

There are also some differences in grading of enlargement posts: some institutions, notably the EP, plan to recruit mainly at base grades, while most of the other institutions propose to create the posts at higher grades. The differences in proposed levels of standard abatement should also be examined.

In the 2006 guidelines report on other sections, Parliament requested the institutions to provide detailed information on their plans for preparations and estimations of the financial consequences of the next enlargement by 1 September 2005. The Rapporteur considers that more detailed information on recruitment is needed to be able to better assess the situation and apply a more harmonised, common approach on new staff in view of the next enlargement.

Efficient and rational use of appropriations

The institutions should improve the quality of spending by using the available appropriations in a more efficient and rational way for their core activities. Reallocation of appropriations and redeployment of staff should be the first option for finding resources to improve the functioning of the institutions and, when assessing proposed new initiatives, the long-term financial implications should be taken into consideration. New expenditure on information policy measures should be well thought-out and focused. Proposals affecting the overall level of the budgets should be submitted timely to allow for a smooth budgetary procedure.

Savings and more efficiency could be created through interinstitutional cooperation in areas such as interpretation and translation, publication, training, buildings projects and IT expenditure. In the 2006 budget guidelines report on other sections, Parliament called for a report by the Commission by 1 July 2005 presenting the benefits to date of interinstitutional cooperation. The rapporteur when assessing the requests of the institutions will make recommendations on the basis of these evaluation results.

The final levels of budgets of the other institutions will be set on the basis of enlargement and non-enlargement related justified budgetary needs and application of an appropriate level of budgetary rigour. For determining the total levels, expenditure on staff and buildings will continue to play a significant role. For several institutions, information and communication expenditure seems to be important as well.

The 2005 budget figures are presented in the table as originally adopted without the expected salary adjustment.[1]

 

Budget 2005 excl. AB 2/2005)

Estimates 2006

Increase

excl. AB 2/2005)

2006 estimates as % of heading 5 ceiling

Parliament

1.272.000.000

1.341.600.000

5,5%

20,0%

Council

568.343.403

602.030.000

5,9%

9,0%

Court of Justice

232.346.872

253.904.000

9,3%

3,8%

Court of Auditors

108.560.579

114.596.500

5,6%

1,7%

Economic and Social Committee

103.820.925

109.279.818

5,3%

1,6%

Committee of the Regions

60.277.251

64.484.782

7,0%

1,0%

Ombudsman

7.312.614

7.732.538

5,7%

0,1%

European Data-Protection Supervisor

2.879.305

3.610.932

25,4%

0,1%

Total other sections

2.355.540.949

2.497.238.570

6,0%

37,2%

Towards more comprehensive budgeting

The structure and content of the other institutions' budgets should be more comprehensive. The Rapporteur proposes to organise a Monitoring Group on budget presentation to study this issue in more detail together with interested Members and experts.

The institutions had agreed to clarify the presentation of the other institutions' budgets. The new partially-revised nomenclature has been introduced by some institutions (Parliament, Council and the Ombudsman), while others have not adapted their budget presentation. The Rapporteur is looking for more information on the reasons for the different approaches by the institutions.

Specific issues on other institutions' budgets

Parliament (Section I)

EP

 

Estimates 2006

1.341.600.000

Budget 2005

1.272.000.000

Budget 2004

1.231.000.000

Total increase in %

5.5%

Organigramme 2005

5597

New posts requested

135 post (next enlargement): 113 in EP Secretariat, 22 in political groups

other possible new posts:

first readng

The European Parliament set its estimates at EUR 1 341.6 million, corresponding to the maximum level of 20% of heading 5. Parliament decided at this stage to enter EUR 90.5 million in the contingency reserve, contrary to the position of the Committee on Budgets to cut this amount by EUR 30 million and to set EUR 10 million in the buildings reserve.

Several key questions, including the final decision on the level of Parliament's budget, were left open at estimates stage to be dealt with in the first reading. For more details, see the resolution of 12 May 2005 on Parliament’s estimates for 2006.

Council (Section II)

Council

 

Estimates 2006

602.000.000

Budget 2005 (incl. AB 2/2005)

563.051.402

Budget 2004

541.912.200

Total increase in %

6.9 %

Organigramme 2005

3234

New posts requested

184

(97 for next enlargement)

The estimates by the Council Secretariat proposes that Council’s administrative expenditure in 2006 is set at EUR 602 million, which corresponds to an increase of 6.9 % over 2005 budget. Council’s share of heading 5 (including pensions) would account for 9.0 %. As a comparison, Council’s share of heading 5 in 2001 was 7.7 %.

Title 3 (Expenditure arising out of the institutions performance of missions) shows an increase of +19%. This stems from personnel expenditure (+18%: reinforcement of military seconded national experts and payment of full allowance to all seconded national experts) and informatics (+ 53%).

The main issues in Council’s budget for 2006 include:

· Consolidation of the 2004 enlargement (occupation of Lex building in November 2006 with EUR 4.4. additional expenditure in 2006) and preparation for the next enlargement (EUR 7.3 million)

· SESAME (Secured European System for Automatic Messaging): The ESDP and Cortesy computer networks used for communication between Member States and Council’s General-Secretariat will be replaced by the end of 2007. The budgetary impact 2005-2007 is estimated at around EUR 48 million, with an increase of some EUR 9.1 million in 2006.

· Delivery of the OPCEN in 2006: Following the decision of the European Council of 17-18 June 2005 on the establishment of an operations centre, around EUR 10 million will be provided for 2006 (EUR 13 million in 2005)

· Child care: Following the enlargement, the Council plans to open a new creche in September 2006 to cover requirement arising with a budgetary impact of EUR 4.1 million in 2006.

Out of the 184 new posts, 97 posts are requested to meet enlargement needs, 68 correspond to new tasks, 20 are needed for the occupation of the Lex building and one post is transferred to the Commission.

Contrary to the other institutions, the Council does not submit its estimates to the Commission to be included in the PDB documents. In the 2006 guidelines report on other institutions, the Parliament called on the Council – once again - to present its estimates at the same time as the other institutions and to have them published as part of the preliminary draft budget. After examination of the administration’s proposals, the appropriations are voted at Council’s first reading of the budget.

In the 2006 guidelines report on other institutions, the Parliament called on the Council, should it introduce new initiatives, to find resources firstly through reallocation. It also requested the Council to apply the same rigour in establishing its own budget as it applies to the budgets of other institutions. The Rapporteur is planning to examine in more detail the reasons for the above-average increases of the Council's budget in the recent years.

Court of Justice (Section IV)

ECJ

 

Estimates 2006

253.900.000

Budget 2005 (incl. AB 2/2005)

229.000.000

Budget 2004 (incl. frontloading of EUR 12.6 mio to reduce costs in 2005)

222.400.000

Total increase in %

10.9 %

Organigramme 2004

1717

New posts requested

38

(26 for Civil Service Tribunal)

Section IV covers both the expenditure necessary for the functioning of the Court of Justice and of the Court of First Instance. The estimates by the Court of Justice are set at EUR 253.9 million, which corresponds to an increase of 10.9 % over 2005 budget.

The Court of Justice has made early payments for its buildings, which reduced the budgetary cost for 2005. Part of the budget increase can thus be explained by the fact that due the 2004 frontloading of EUR 12.6 million on buildings, the annual lease-purchase allowance of EUR 10.1 million was not included in the 2005 budget of the Court of Justice. The annual payments for the ‘Annex’ buildings are scheduled to be resumed in 2006. An amount of EUR 8.5 million is therefore entered in the 2006 estimates for lease/purchase payments of property.

In addition, the new Civil Service Tribunal, which is expected to take up its duties at the beginning of 2006, is included in the estimates for 2006 with EUR 6.9 million of additional expenditure. The requested 26 new posts are to be provided for the new Tribunal: 16 for the cabinets of the seven judges and 10 for the Registry.

The other 12 new posts (4 A*6, 7 B*3 and 1 C*1) requested are all for reinforcement of the Informatics and New Technologies Division.

It is proposed to recruit 16 contract staff in the lead-up to enlargement to Romania and Bulgaria. There is an increase of EUR 1.749 million under Article 189 « Supplementary services » for freelance interpretation, proof-reading of texts and translation. Following the decision to cease the paper version version of the « Bulletin » of the Court’s activities and replace it by a document circulated electronically, savings accounting for EUR 395 000 can be made in Chapter 27 « Publishing and information ».

Court of Auditors (Section V)

CoA

 

Estimates 2006

114.596.500

Budget 2005 (incl. AB 2/2005)

106.948.579

Budget 2004 (incl. frontloading of EUR 204.000 to reduce costs in 2005)

97.799.130

Total increase in %

7.15%

Organigramme 2005

736

New posts requested

15

The estimates by the Court of Auditors are set at around EUR 114.6 million, which corresponds to an increase of 7.15 % over 2005 budget.

Specific events that will have to be financed in the 2006 budget include the end of mandates of eight Members of the Court (EUR 1.6 million), limited preparations for the next enlargement (EUR 471.200 for conversion of offices into two cabinets of Members and employment of auxiliary translators in the new languages), studies on projects on updating K1 building and construction of K3 building (EUR 200.000) and software on accruals accounting (EUR 310.000).

Six new posts in view of the next enlargement are sought in 2006. The Court of Auditors plans to exceptionnally recruit six translators as auxiliaries from Romania and Bulgaria in advance of the next enlargement. It is also requesting six AD6 posts without financing to able to offer these auxiliary staff permanent posts following the enlargement, providing that they have passed the competition and perform satisfactorily. Otherwise, the Court of Auditors will no longer recruit auxiliary staff from 1 May 2005.

The Court of Auditors is requesting nine other new posts: one AD6 auditor post (to replace a temporary AD12 posts reployed to Cabinet of President), one AD6 to accountancy service as well as two AD6 posts plus five AST3 assistant posts to human resources.

Following a recent call for tenders reducing printing costs, the estimate for Article 270 – Official Journal – for 2006 is EUR 850 000 corresponding to a reduction of 32.16%.

Economic and Social Committee (Section VI)

ESC

 

Estimates 2005

109.279.818

Budget 2006

103.820.925

Budget 2004 (incl. frontloading to reduce costs in 2005)

102.709.246

Total increase in %

5.3%

Organigramme 2005

636

New posts requested

38

The estimates by the European Economic and Social Committee are set at around EUR 109.3 million, which corresponds to an increase of 5.3 % over 2005 budget.

The Economic and Social Committee is requesting 38 new posts. 30 new posts are requested for the joint services: 27 posts (1 A*12, 19 A*6 and 7 B*3) mainly for translation in view of the next enlargement and three other posts (1 A*6 for IT, 1 A*6 for financial and contract management, 1 B*3 multimedia specialist). Eight other posts (2 A*6, 6 B*3) are requested for different services in its own secretariat (committee on industrial change, external relations, communication, registry, human resources).

Budget items in the increase include office furniture (frontloading in 2004), day nurseries, interpretating and publication in the Official Journal.

In the 2006 guidelines report on other institutions, Parliament stressed the importance of budgetary rigour, especially in relation to property projects. It invited the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions to submit a report to the European Parliament on their building projects and needs for rented office space and on the functioning of the joint services. The EP asked the two institutions to provide reports on the situation as regards the occupation of posts in financial control.

Committee of the Regions (Section VII)

CoR

 

Estimates 2006

64.484.782

Budget 2005

60.277.251

Budget 2004 (incl. frontloading to reduce costs in 2005)

59.413.031

Total increase in %

6.98%

Organigramme 2004

428

New posts requested

47

The estimates by the Committee of the Regions are set at around EUR 60.3 million, which corresponds to an increase of 6.98 % over 2005 budget.

Contrary to the other institutions, the Committee of the Regions was not allocated all posts it requested in the 2005 procedure (seven posts were not created). It is now requesting 47 new posts (21 for joint services - mainly translators in view of the next enlargement), 3 enlargement posts for the political groups and 21 other posts for its own secretariat, mainly for committee work.

The appropriations for studies and external experts (Article 260) increase by EUR 199 500 corresponding to +30%. Some information lines are also subject to relatively high increases.

Ombudsman (Section VIII A)

Ombudsman

 

Estimates 2006

7.732.538

Budget 2005

7.312.614

Budget 2004

5.782.968

Total increase 2005/2006 in %

5.7 %

Organigramme 2005

51

New posts requested

6

The European Ombudsman was established in 1995. Since 2000, the Ombudsman's budget is no longer an annex to Parliament's budget, but constitutes a separate Section of the budget. The Ombudsman considers it necessary to revisit the co-operation agreements with the European Parliament and achieve full autonomy in relation to staff management.

The total number of complaints received by the Ombudsman in 2004 was 3 276, representing a 53 % increase compared to the previous year. The number of complaints received in the first quarter of 2005 represents a 38 % increase relative to the preceding year.

The estimates by the Ombudsman are set at around EUR 7.7 million. The increase over 2005 budget amounts to 5.7 %. The Ombudsman requests two A*5 posts and one C*1 posts in view of the next enlargement. In addition, the Ombudsman requests one A*5 and two B*3 posts for direct management of his staff.

European Data-Protection Supervisor (EDPS) (Section VIII B)

EDPS

 

Estimates 2006

3.610.932

Budget 2005

2.879.305

Budget 2004

1.272.000

Total increase 2005/2006 in %

25 %

Organigramme 2005

19

New posts requested

5

Conversion of posts

-

Upgradings

-

The budget proposal is set at EUR 3.6 million corresponding to an increase of 25 % over the 2005 budget.

The EDPS requests the creation of 5 new permanent posts (3 A*8, 1 B*8 and 1 C*6). The posts are requested at level which would allow for transfers from other institutions.

The increase of staff in 2006 is considered by the EDPS to require the rental of additional premises estimated at 50% of the current premises.

Outlook on the 2006 budget procedure on other institutions

In the coming months, the Rapporteur will meet with representatives of all other institutions, study their estimates in detail and gather information in view of Parliament's first reading.

Following the July budget conciliation and the adoption of Council's Draft Budget, the Rapporteur on other institutions, together with the General Rapporteur on Commission's budget, will present a working document on Heading 5 - Administrative expenditure. An exchange of views with the Secretaries-General of other institutions will take place in the Committee on Budgets in September. Parliament's Secretary-General and the Vice-President responsible for budget will attend a meeting of the Committee on Budgets to present the proposals by the Bureau.

The Committee on Budgets will vote on the budgetary amendments and the budget resolution on other sections in October, in view of the first reading vote in plenary of the budget for 2006 at the end of October 2005.

Due to the tight deadlines, the Rapporteur calls for timely submission of all necessary information to be able to make recommendations, negotiate and table budgetary amendments.

13 September 2005

Council's Draft budget for 2006 on Administrative Expenditure

At its first reading of the 2006 budget, the Council decided to apply a reduction of 2% on current administrative expenditure. As in previous years, the Council claimed that this reduction was possible due to efficiency gains and the impact of interinstitutional co-operation.

Concerning the Staff related demands of the other institutions, the Council accepted conversions and upgradings, in particular related to career development under the new Staff Regulations. It accepted all new A* posts requested in relation to enlargement and new activities, while significant reductions were applied to B* and C* posts. It also increased the standard flat rate abatement on salaries for some institutions, taking into account their current vacancy rate. It decided to accept 75% of the appropriation requests of the institutions for new posts for pre-enlargement, taking into account the current state of recruitment on new posts granted in the past years.

As a result, the Council set the margin available under this Heading at EUR 130.11 million.

EUR

2005
(AB 1 and 2 included)

PDB 2006

DB 2006

DB-PDB

% DB-2005

Parliament

1 264 024 722

1 341 600 000

1 341 600 000

0

+ 6.1

Council

563 163 403

602 030 000

591 752 953

- 10 277 047

+ 5.1

Court of Justice

228 952 872

253 905 400

246 940 602

- 6 964 798

+ 7.9

Court of Auditors

106 948 579

114 596 500

111 641 491

- 2 955 009

+ 4.4

Economic and Social Cttee

102 836 216

109 279 819

106 794 805

- 2 485 014

+ 3.8

Committee of the Regions

59 749 002

64 487 373

62 103 170

- 2 384 203

+ 3.9

Ombudsman

7 224 554

7 732 538

7 509 482

- 223 056

+ 3.9

Data Protection Supervisor

2 840 733

3 610 932

3 447 233

- 163 699

+ 21.4

TOTAL Other institutions

2 335 740 081

2 497 242 562

2 471 789 736

-25 553 637

+5.8

Commission (excl. pensions)

3 105 195 287

3 295 695 925

3 201 278 377

- 94 417 548

+ 3.1

Pensions

851 432 000

904 818 000

904 818 000

0

+ 6.3

TOTAL Commission

3 956 627 287

4 200 513 925

4 106 096 377

- 94 417 548

+ 3.8

TOTAL Heading 5

6 292 367 368

6 697 756 487

6 577 886 113

- 119 870 374

+4.5

Specific issues on other institutions' budgets

Parliament (Section I)

EP

 

Estimates 2006 (=DB)

1.341.600.000

Budget 2005(incl. AB 1-2)

1.272.000.000

Budget 2004

1.231.000.000

Total increase in % DB/2005

6.14%

Organigramme 2005

5597

New posts requested

Next enlargement: 135 posts decided in estimates (113 in EP Secretariat, 22 in political groups). 80 contract staff proposed by the Bureau in the first reading.

Non-enlargement: 104 additional posts (plus 4 in the reserve) proposed by the Bureau in the first reading

The European Parliament set its estimates at EUR 1 341.6 million, corresponding to the maximum level of 20% of heading 5. Parliament decided at that stage to enter EUR 90.5 million in the contingency reserve, contrary to the position of the Committee on Budgets to cut this amount by EUR 30 million and to set EUR 10 million in the buildings reserve.

At its meeting of 7 September 2005, the Bureau proposed to keep the budget at 20% of heading 5 to finance new political priorities, notably the strengthening of Parliament’s information and communication policy. The Bureau proposes to create a specific ‘Information’ reserve of EUR 50 million for the following projects: EUR 15 million for initial payments for audiovisual equipment in D4/D5 buildings and the remaining EUR 35 million, for the new Visitor’s Centre in D4 building and a European Parliament web-based television channel. For these two projects, the Bureau will have to take final decisions when detailed proposals and financial costs become available. Should this amount prove to be superior to the needs, Bureau suggests that the budgetary authority decides on alternatives.

The Bureau proposes adjustments for an amount of EUR 9.726 million in connection with preparation for Romanian and Bulgarian accession (mainly to provide for 80 additional contract agents, interpreters, translation and adapt the two hemicycles and office space).

The Bureau proposes to create in Parliament’s Secretariat 40 posts directly linked to the new information and communication policy and 38 posts in other areas where additional needs have arise. No proposal for reallocation of posts within the institution has been made.

In addition to the Secretary-General’s proposals, the Bureau also approved to enter EUR 4.36 million for a new electronic voting system and 4 new posts to manage the system, while awaiting detailed specification on this system. It proposes to create a new budget line with a token entry (p.m.) for a European Parliament Democracy Programme and create 4 posts in the reserve for this purpose, given that the conference of Presidents will discuss the feasibility of this proposal. The Bureau also decided to create 22 C* posts for the assistance of Committee Chairmen and to upgrade the five Quaestors’ assistants from C* to B*.

The proposals by the Bureau are explained in more detail in the letter of 8 September 2005 from President Borrell and Vice-President Cocilovo to Chairman Lewandowski on the first reading of Parliament’s budget for 2006.

Council (Section II)

Council

 

DB 2006

591 752 953

Estimates 2006

602.000.000

Budget 2005 (incl. AB 2/2005)

563.051.402

Budget 2004

541.912.200

Total increase in % DB /2005

5.08 %

Organigramme 2005

3234

New posts requested

184

(97 for next enlargement)

New posts approved in DB

161 (-23)

The estimates by the Council Secretariat propose that Council’s administrative expenditure in 2006 is set at EUR 602 million. In the DB, the Council allocated for its section of the budget, an overall amount of EUR 591 752 953, which represents an increase of EUR 28 589 550 (+ 5.08%) over the 2005 budget.

Personnel expenditure in title 3 increased by 18% notably for the reinforcement of military seconded national experts and informatics by 53% (13 million) primarily due to the need to fund the Sesame project (Secured European System for Automatic MEssaging), previously ESDP/CORTESY-net project.

Out of the 184 new posts requested in the estimates, 97 posts are requested to meet enlargement needs, 68 correspond to new tasks, 20 are needed for the occupation of the Lex building and one post is transferred to the Commission.

The Council approved the creation of 161 new posts (1 A*15, 4 A*12, 6 A*11, 1 A*10 T, 8 A*9, 12 A*7, 58 A*5, 2 B*7, 6 B*6, 17 B*3, 23 C*4, 23 C*1) and transfer of 1 C*1 post to the Commission.

Court of Justice (Section IV)

 

ECJ

 

DB 2006

246 940 602

Estimates 2006

253.900.000

Budget 2005 (incl. AB 1-2/2005)

229.000.000

Budget 2004 (incl. frontloading of EUR 12.6 mio to reduce costs in 2005)

222.400.000

Total increase in %

10.9 %

Organigramme 2004

1717

New posts requested

38

(26 for Civil Service Tribunal)

New posts approved in DB

22 (-16)

(18 for Civil Service Tribunal)

In the DB for 2006, the Council allocated an overall amount of EUR 246 940 602, which represents an increase of EUR 17 987 730 (+ 7.86%) over the 2005 budget.

The new Civil Service Tribunal, which is expected to take up its duties at the beginning of 2006, is included in the estimates for 2006 with EUR 6.9 million of additional expenditure. The requested 26 new posts are to be provided for the new Tribunal: 16 for the cabinets of the seven judges and 10 for the Registry. The other 12 new posts (4 A*6, 7 B*3 and 1 C*1) requested are all for reinforcement of the Informatics and New Technologies Division.

In the DB, the Council approved the appropriations for 8 new Members (7 judges and 1 registrar) for the new Civil Service Tribunal and the creation of 22 new posts (2 A*14 T, 2 A*12 T, 3 A*11 T, 1 A*10 T, 4 A*6, 1 A*5, 1 B*5 T, 3 B*3, 3 B*3 T, 2 C*1) of which 18 for the new Civil Service Tribunal. The Council could not accept the request for 4 B*3. In relation to new Civil Service Tribunal, special attention will be drawn to the request for the creation of 18 posts put forward now by the Court of Justice in the Preliminary Draft Amending Budget 7/2005.

In its estimates, the Court of Justice had requested only the appropriations for the recruitment of 16 contract staff in the lead-up to enlargement to Romania and Bulgaria. In line with the other institutions, it has updated its request and is now requesting the creation of this number of posts

Court of Auditors (Section V)

CoA

 

DB 2006

111 641 491

Estimates 2006

114.596.500

Budget 2005 (incl. AB 1-2/2005)

106.948.579

Budget 2004 (incl. frontloading of EUR 204.000 to reduce costs in 2005)

97.799.130

Total increase in % DB/2005

4.39 %

Organigramme 2005

736

New posts requested

15

New posts approved in DB

11 (-4)

The estimates by the Court of Auditors are set at around EUR 114.6 million. In the DB, the Council allocated an overall amount of EUR 111 641 491, which represents an increase of EUR 4 692 912 (+ 4.39%) over the 2005 budget.

Six new posts in view of the next enlargement are sought by the Court of Auditors in 2006. The Court of Auditors is requesting nine other new posts: one AD6 auditor post (to replace a temporary AD12 posts redeployed to Cabinet of President), one AD6 to accountancy service as well as two AD6 posts plus five AST3 assistant posts to human resources.

In the DB, the Council accepted the creation of 11 new posts (10 A*6 of which 6 without financing in view of the forthcoming accession of Romania and Bulgaria and 1 B*3) including the removal of 1 temporary A*12. The Council did not accept the request for 4 B*3.

Economic and Social Committee (Section VI)

ESC

 

DB 2006

106 794 805

Estimates 2006

109.279.818

Budget 2005 (incl. AB 1-2)

102.836.216

Budget 2004 (incl. frontloading to reduce costs in 2005)

102.709.246

Total increase in % DB/2005

3.85%

Organigramme 2005

636

New posts requested

38

New posts approved in DB

28 (-10)

The estimates by the European Economic and Social Committee are set at around EUR 109.3 million. In the DB, the Council allocated an overall amount of EUR 106 794 805, which represents an increase of EUR 3 958 589 (+ 3.85%) over the 2005 budget.

The Economic and Social Committee is requesting 38 new posts. 30 new posts are requested the next enlargement and three other posts (1 A*6 for IT, 1 A*6 for financial and contract management, 1 B*3 multimedia specialist). Eight other posts (2 A*6, 6 B*3) are requested for different services in its own secretariat (committee on industrial change, external relations, communication, registry, human resources).

In the DB, the Council approved the creation of 28 posts (1 A*12, 23 A*6 and 4 B*3 of which 20 related to the pre-enlargement). The Council did not accept the request for 10 B*3.

Committee of the Regions (Section VII)

CoR

 

DB 2006

62 103 170

Estimates 2006

64.484.782

Budget 2005 (incl. AB 1-2)

59.749.002

Budget 2004 (incl. frontloading to reduce costs in 2005)

59.413.031

Total increase in % DB/2005

3.94%

Organigramme 2004

428

New posts requested

47

New posts approved in DB

20 (-27)

The estimates by the Committee of the Regions are set at around EUR 60.3 million. In the DB, the Council allocated an overall amount of EUR 62 103 170, which represents an increase of EUR 2 354 168 (+ 3.94%) over the 2004 budget.

The estimates requested 47 new posts (21 for joint services - mainly translators in view of the next enlargement), 3 enlargement posts for the political groups and 21 other posts for its own secretariat, mainly for committee work.

In the DB, the Council approved the creation of 20 posts (1 A*12, 18 A*6 of which 14 language-related posts and 1 temporary A*6). The Council did not accept the request for 13 B*3 and for 14 C*1.

Ombudsman (Section VIII A)

Ombudsman

 

DB 2006

7 509 482

Estimates 2006

7.732.538

Budget 2005 (incl. AB 1-2)

7 224 554

Budget 2004

5.782.968

Total increase DB/2005 in %

3.94%

Organigramme 2005

51

New posts requested

6

New posts approved in DB

4 (-2)

The estimates by the Ombudsman are set at around EUR 7.7 million. In the DB, the Council allocated an overall amount of EUR 7 509 482, which represents an increase of EUR 284 928 (+ 3.94%) over the 2005 budget.

The Ombudsman requests two A*5 posts and one C*1 posts in view of the next enlargement. In addition, the Ombudsman requests one A*5 and two B*3 posts for direct management of his staff.

In the DB, the Council approved the creation of 4 new posts (3 A*5 and 1 C*) for six months, of which 3 for the needs of the forthcoming accession of Romania and Bulgaria (2 A*5 and 1 C*1). The Council did not accept the request for 2 B*3.

European Data-Protection Supervisor (EDPS) (Section VIII B)

EDPS

 

DB 2006

3.446.233

Estimates 2006

3.610.932

Budget 2005 (incl. AB 1-2)

2.840.733

Budget 2004

1.272.000

Total increase 2005/2006 in %

25 %

Organigramme 2005

19

New posts requested

5

New posts approved in DB

3 (-2)

The budget proposal is set at EUR 3.6. In the DB, the Council allocated an overall amount of EUR 3 447 233, which represents an increase of EUR 606 500 (+ 21.35%) over the 2005 budget. The EDPS requests are affected by the increasing number of Agencies that it needs to supervise.

The EDPS requests the creation of 5 new permanent posts (3 A*8, 1 B*8 and 1 C*6). The posts are requested at level which would allow for transfers from other institutions.

In the DB, the Council approved the creation of 3 new posts (3 A*8). The Council did not accept the request for 1 B*8 and 1 C*6.

Conclusion

During the July conciliation, the European Parliament delegation supported the need to keep an adequate margin under Heading 5, but criticised the method of undifferentiated cross the board cuts used by the Council.

Ensuring a satisfying level of recruitment from the Member States who joined in 2004 remains a priority and the causes of delays or persisting vacancies should be addressed by specific initiatives. In view of the next enlargement to Romania and Bulgaria, a harmonised approach on recruitment during pre-enlargement phase should be considered regarding the creation of posts and status of staff (temporary staff or contractual agents) to ensure level playing field between different institutions.

The Rapporteur reinstates his view that all institutions should improve the rationality of spending by using the available appropriations in a more efficient way concentrating on their core activities. The final levels of budgets of the other institutions will be proposed on the basis of enlargement and non-enlargement evaluation of budgetary needs and application of an appropriate level of budgetary rigour. However, the Rapporteur cannot accept the Council’s undifferentiated approach and will consider the requests institution by institution on the basis of their specific needs in 2006.

As regards the Parliament’s budget, the Rapporteur regrets that the Bureau was not in the position to decide on the political priorities, nor consider the establishment plan measures in July, which would have allowed more time for the Committee on Budgets to better assess the respective allocation of resources and the significant amount of new posts requested.

Now, Bureau has decided that, rather than early payments on buildings, Information and communication policy should be developed but has not provided sufficient information to properly evaluate the budgetary impact of the new information policy projects, such as the audiovisual equipment for D4/D5, EP web television channel and the Visitor’s Centre.

While acknowledging the savings created by accelerated payment on Parliament's buildings, the Rapporteur notes that Parliament’s budget in the last several years has been overestimated. This has lead to large amounts of 'ramassage' and even significant cancellations of appropriations. Only proposals based on justified needs (P6_TA-PROV(2005)0181, par 27), should be introduced in Parliament's budget and the level of EP budget and the amounts in reserve should be assessed cautiously and budgeted at the appropriate level.

  • [1]  In the individual tables per institution, the amounts are presented in the way the institution in question has presented the figures (some with salary adjustment, some without).

OPINIA KOMISJI HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO (12.9.2005)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006
(C6-0300/2005- 2005/2002(BUD))Inne Sekcje, Sekcja I - Parlament

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: David Martin

WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  Podkreśla, że Parlament Europejski promuje, organizuje i współfinansuje „Konferencje Parlamentarne nt. Światowej Organizacji Handlu (WTO)” wspólnie z Unią Międzyparlamentarną, organizacją międzynarodową mającą siedzibę w Genewie. Konferencje te stanowią forum, na którym członkowie parlamentów z całego świata dzielą się poglądami, informacjami i doświadczeniem w sprawie kwestii handlu międzynarodowego oraz zapewniają parlamentarny wymiar WTO poprzez: i) nadzorowanie działań WTO oraz wspieranie ich skuteczności i rzetelności; ii) wspieranie przejrzystości procedur WTO oraz usprawnianie dialogu pomiędzy rządami, parlamentami i społeczeństwem obywatelskim; iii) tworzenie w parlamentach potencjału w kwestiach handlu międzynarodowego oraz wywieranie wpływu na kierunki dyskusji w ramach WTO;

2.  ponownie zaznacza, że zdeklarowanym celem Parlamentu Europejskiego jest towarzyszenie negocjacjom WTO poprzez proces parlamentarny oraz organizowanie Konferencji Parlamentarnych; podkreśla dlatego, że także w przyszłości istnieć będzie stała potrzeba finansowania tej niezwykle istotnej działalności. Na przykład w grudniu 2005 r. Parlament musi sfinansować Konferencję Parlamentarną w Hongkongu, podczas sesji ministerialnej WTO, a w 2006 r. wnieść wkład w zorganizowanie Konferencji Parlamentarnej w Genewie;

3.  zwraca się o ustanowienie nowej linii budżetowej w celu sfinansowania działań Parlamentu Europejskiego w ramach wymiaru parlamentarnego WTO. Owa linia budżetowa jest potrzebna, aby uzyskać więcej przejrzystości w wydatkach związanych z wymiarem parlamentarnym WTO. Na lata, w których Konferencja Parlamentarna nt. WTO odbywa się równolegle z sesją ministerialną WTO, należy przydzielić kwotę w wysokości 500 000 euro. Na inne lata, tzn. te lata, w których Konferencja Parlamentarna tak jak w przypadku 2006 r. nie odbywa się równolegle z sesją ministerialną WTO, i w których wydatki organizacyjne są niższe, należy przeznaczyć kwotę w wysokości 150 000 euro.

PROCEDURA

Tytuł

Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006, Sekcja I - Parlament

Numer procedury

2005/2002(BUD)

Komisja przedmiotowo właściwa

BUDG

Komisja wyznaczona do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

Ściślejsza współpraca

Nie

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
  Data powołania

David Martin
14.3.2005

Rozpatrzenie w komisji

12.7.2005

30.8.2005

 

 

 

Data zatwierdzenia wskazówek

12.9.2005

Wynik głosowania końcowego

za:

przeciw:

wstrzymujących się:

26

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Kader Arif, Enrique Barón Crespo, Jean-Louis Bourlanges, Daniel Caspary, Françoise Castex, Giulietto Chiesa, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Jacky Henin, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Javier Moreno Sánchez, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Johan Van Hecke, Zbigniew Zaleski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Margrietus van den Berg, Reimer Böge, Jorgo Chatzimarkakis, Elisa Ferreira, Filip Andrzej Kaczmarek, Zuzana Roithová, Antolín Sánchez Presedo

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Marie Anne Isler Béguin, Gérard Onesta

OPINIA KOMISJI KONTROLI BUDŻETOWEJ (4.10.2005)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006(C6-0300/2005 - 2005/2002(BUD))Inne sekcje

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Christopher Heaton-Harris

SHORT JUSTIFICATION

In this report, the aim of your draftsman has been to ensure that the budget respects the rules and follows the policies adopted by Parliament in the field of financial management and the fight against fraud. The points raised below stem from an examination of the implementation of the budget, the discharge conclusions adopted by Parliament, reports on budgetary management by the European Court of Auditors, and Parliament conclusions on the fight against fraud.

Court of Auditors

1.  In the Wynn report of 12 April 2005 on the discharge of the general budget for the financial year 2003, the Court of Auditors is invited to produce an annual performance report and to publish its audit manual and information on the Statement of Assurance (DAS) approach on its website[1]. The Wynn report also wonders whether the current structure and functioning of the "top heavy" Court of Auditors should be reviewed, particularly the large proportion of A grades in Members' cabinets[2].

Use of official cars

2.  The administrative decision of 31 March 2004 of the Court of Justice of the European Communities and the administrative decision of 15 June 2004 of the European Court of Auditors allows private use of official cars. Private use of an official car represents an undisclosed benefit-in-kind which Parliament considers inappropriate. Your draftsman considers that a significant proportion of the relevant budget allocations should be placed in reserve until the decisions mentioned are revised appropriately.

WSKAZÓWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  wzywa Trybunał Obrachunkowy do odpowiedzenia przed 1 listopada 2005 r. na wystosowane przez Parlament wezwanie do przedstawienia rocznego sprawozdania z działalności i do opublikowania na swoich stronach internetowych swojego podręcznika kontroli oraz informacji na temat poświadczenia wiarygodności (DAS), a także do ustosunkowania się do sugestii Parlamentu uważającego, że struktura i funkcjonowanie przeciążonego pod względem liczby urzędników wyższego szczebla Trybunału Obrachunkowego, a zwłaszcza wysoki procent urzędników kategorii A w gabinetach politycznych powinny być zreformowane;

2.  wzywa Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich do zmodyfikowania przed 1 listopada 2005 r. swoich decyzji administracyjnych z dnia 31 marca 2004 r. w taki sposób, aby wyeliminować wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych.

3.  wzywa Trybunał Obrachunkowy do zmodyfikowania przed 1 listopada 2005 r. swoich decyzji administracyjnych z dnia 15 czerwca 2004 r. w taki sposób, aby wyeliminować wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych.

PROCEDURA

Tytuł

Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006 - Inne sekcje

Numer procedury

2005/2002(BUD)

Komisja przedmiotowo właściwa

BUDG

Komisja wyznaczona do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT
16.3.2005

Ściślejsza współpraca

Nie

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
  Data powołania

Christopher Heaton-Harris
16.3.2005

Rozpatrzenie w komisji

12.9.2005

 

 

 

 

Data zatwierdzenia wskazówek

3.10.2005

Wynik głosowania końcowego

za:

przeciw:

wstrzymujących się:

11

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Simon Busuttil, Szabolcs Fazakas, Ingeborg Gräßle, Umberto Guidoni, Bart Staes, Margarita Starkevičiūtė, Alexander Stubb, Jeffrey Titford, Kyösti Tapio Virrankoski, Terence Wynn

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Edit Herczog, Esko Seppänen

  • [1]  P6_TA-2005-0092, paragraphs 71-72.
  • [2]  P6_TA-2005-0092, paragraph 78.

OPINIA KOMISJI WOLNOŚCI OBYWATELSKICH, SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW WEWNĘTRZYCH (16.9.2005)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006Sekcja I                     -          Parlament EuropejskiSekcja II                    -          RadaSekcja IV                   -          Trybunał SprawiedliwościSekcja V                    -          Trybunał ObrachunkowySekcja VI                   -          Europejski Komitet Ekonomiczno-SpołecznySekcja VII                 -          Komitet RegionówSekcja VIII(A) -          Europejski Rzecznik Praw ObywatelskichSekcja VIII(B)            -          Europejski Pełnomocnik ds. Ochrony Danych(C6-0300/2005 - 2005/2002(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Gérard Deprez

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

Parlament Europejski – Sekcja I

- wzywa właściwe organy Parlamentu do przyspieszenia procedur rekrutacyjnych w celu uzupełnienia 308 stanowisk niezwiązanych z rozszerzeniem, wolnych pod koniec lipca 2005 r.; wnosi o zwiększenie wysiłków na rzecz zatrudnienia tłumaczy ustnych i pisemnych dla nowych języków; proponuje realokację niektórych wolnych stanowisk w celu wzmocnienia sekretariatów komisji;

Rada – Sekcja II

- ponownie zwraca się do Rady o zapewnienie organom nadzoru obszaru Schengen i obszaru celnego wystarczających środków do przeprowadzania przez nie niezbędnych kontroli.

PROCEDURA

Tytuł

Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006: inne sekcje

Numer procedury

2005/2002(BUD)

Komisja przedmiotowo właściwa

BUDG

Komisja wyznaczona do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

0.0.0000

Ściślejsza współpraca

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
  Data powołania

Gérard Deprez
6.6.2005

Rozpatrzenie w komisji

13.9.2005

14.9.2005

21.6.2005

12.7.2005

 

Data zatwierdzenia wskazówek

14.9.2005

Wynik głosowania końcowego

za:

przeciw:

wstrzymujących się:

33

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Alexander Nuno Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Edit Bauer, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Els De Groen-Kouwenhoven, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Antoine Duquesne, Kinga Gál, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Jaime Mayor Oreja, Athanasios Pafilis, Martine Roure, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Gérard Deprez, Marie-Line Reynaud, Agnes Schierhuber, Antonio Tajani, Rainer Wieland

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

 

OPINIA KOMISJI PETYCJI (19.7.2005)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006

(C6-0300/2005 - 2005/2002(BUD)

Sekcja 1                                        –    Parlament Europejski

Sekcja 2                                        –    Rada

Sekcja 4                                        –    Trybunał Sprawiedliwości

Sekcja 5                                        –    Trybunał Obrachunkowy

Sekcja 6                                        –    Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Sekcja 7                                        –    Komitet Regionów

Sekcja 8 A                                    –    Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Sekcja 8 B                                    –    Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych

(C6-0300/2005 - 2005/2002(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Andreas Schwab

KRÓTKIE UZASADNIENIE

The Petitions Committee has taken note of the European Ombudsman's estimates of the budgetary requirements of his office for the year 2006, which he submitted to the budgetary authority in accordance with Article 31 of Regulation 1605/2002. The total requested budget amounts to €7.732.538, representing a slight increase of 3% (in real terms) as compared with the current year's budget.

When considering the estimates, it should be recalled that the Ombudsman's tasks are of fundamental importance. Firstly, he has the responsibility to examine an ever growing number of complaints by EU citizens on cases of possible maladministration within the EU institutions and to conduct inquiries where appropriate. In doing so, he not only ensures that the rights and interests of EU citizens are safeguarded but also contributes to increasing transparency and improving the quality of services provided by the European Administration. The second core task of the Ombudsman consists in communicating and reaching out to the citizens in an enlarged EU, in order to make them aware of their rights deriving from EU law and with the intention of bringing them closer to the EU institutions. It is essential that the European Ombudsman is given adequate means to carry out these tasks in the most effective way possible.

The increase relative to the current budgetary year must be considered against the background of evolving trends in the workload of the Ombudsman's office. Firstly, the growing awareness of citizens in the enlarged EU has caused a continuous increase in the number of complaints over the years. This upward trend is confirmed by the figures available for the first months of 2005, which indicate an increase of 38% compared to the reference period in 2004. Secondly, the Ombudsman has considerably stepped up communication activities as can be seen from his latest annual report and the wide range of publications being made available to EU citizens. Furthermore, the Ombudsman increasingly communicates with citizens through the internet. While the use of e-mail provides a great opportunity for citizens to communicate efficiently with the institutions, it creates a significant extra workload for the Ombudsman's administration as it has to respond rapidly and comprehensively to a growing number of inquiries.

The Ombudsman is keen to develop close relations with his colleagues from Bulgaria and Romania in the run-up to the next enlargement, with a view to integrating them quickly into the European Network of Ombudsmen. It is also evident that his office must have the human resources necessary to address the anticipated increase in workload related to complaints and the general increase of work to be carried out in two new official languages.

PODSUMOWANIE

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie następujących wskazówek:

1.  Globalny poziom budżetu na rok 2006

Komisja Petycji wyraża opinię, że kwota, o której udzielenie z zasobów budżetowych wnioskuje Rzecznik Praw Obywatelskich pozwoli na wywiązanie się z nałożonych na niego zobowiązań i skuteczną realizację zadań. Realny wzrost w wysokości 3% w stosunku do budżetu na rok 2005 jest odpowiedni, przy uwzględnieniu oczekiwanego rozszerzenia o Bułgarię i Rumunię, a także zwiększonej ilości pracy, która wynika z coraz większej ilości wnoszonych skarg, zwiększenia ilości języków oraz wzmożonych wysiłków w zakresie komunikacji.

2.  Wniosek Rzecznika o autonomię w zakresie zarządzania personelem

Obecnie decyzje odnośnie pracowników Rzecznika przygotowywane są przez służby Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. 195 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i art. 11 decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie regulaminu i ogólnych warunków regulujących wykonywanie obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik uważa, że utrzymanie takiego systemu uniemożliwi wykonywanie jego obowiązków jako niezależnej instytucji, w zakresie realizacji postanowień aktów prawnych, o których mowa w Regulaminie pracowniczym. Obecny system wypłacania Parlamentowi Europejskiemu rocznego ryczałtu za dostarczenie nieokreślonej liczby świadczeń w zakresie zarządzania personelem nie zapewnia pełnej przejrzystości i skuteczności budżetu. Ponadto, urzędnikom Parlamentu trudno jest ustalać priorytety w zakresie prac Rzecznika, gdyż różnią się one od priorytetów Parlamentu. Dlatego w przyszłości Rzecznik pragnie przejąć bezpośrednią odpowiedzialność za zarządzanie podległym mu personelem. W tym kontekście, Rzecznik zwraca się o utworzenie jednego stanowiska A*5 oraz dwóch stanowisk B*3. Dodatkowe koszty z tym związane powinny zostać zrekompensowane obniżeniem wyżej wspomnianego ryczałtu.

Komisja Petycji zaleca, aby właściwa Komisja przeanalizowała dokładnie z punktu widzenia skutecznej kontroli budżetowej Parlamentu widoczne zalety i możliwe wady wspomnianej propozycji. Wniosek Rzecznika o niezależne zarządzenie personelem należy w szczególności skonfrontować z przyjętym celem, jaki stanowi unikanie niepotrzebnego powielania stanowisk technicznych i administracyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwej ochrony interesów administracji Parlamentu.

3.  Wymagania Rzecznika w zakresie zatrudnienia przed przystąpieniem Rumunii i Bułgarii

Komisja udziela pełnego poparcia dla wniosku Rzecznika w odniesieniu do utworzenia nowych stanowisk w związku z rozszerzeniem. Propozycja utworzenia dwóch nowych stanowisk A*5, w celu zatrudnienia po jednym prawniku z każdego z nowych państw członkowskich, oraz jednego stanowiska C*1 jest w pełni uzasadnione.

4.  Pozycja 2500

Ta linia budżetowa dotyczy, między innymi, możliwości zwrotu kosztów podróży przyznawanego z budżetu parlamentu, w pewnych okolicznościach, osobom kierującym petycje, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody. Obejmuje ona również dietę dzienną na hotel oraz koszty dodatkowe. Jest oczywiste, że komisja petycji uważa tą pozycję za niezbędną, jako przyczyniającą się do lepszego zaspakajania potrzeb obywateli europejskich.

PROCEDURA

Tytuł

Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006 - Inne Sekcje

Odsyłacze

2005/2002(BUD)

Komisja przedmiotowo właściwa

BUDG

Komisja wyznaczona do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

PETI

Ściślejsza współpraca

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
  Data powołania

Andreas Schwab

24.5.2005

Rozpatrzenie w komisji

15.6.2005

 

 

 

 

Data zatwierdzenia poprawek

13.7.2005

Wynik głosowania końcowego

za:

przeciw:

wstrzymujących się:

15

0

0

Posłowie obecni podczas końcowego głosowania

Robert Atkins, Inés Ayala Sender, Michael Cashman, Proinsias De Rossa, Janelly Fourtou, Elly de Groen-Kouwenhoven, David Hammerstein Mintz, Mairead McGuinness, Maria Matsouka, Manolis Mavrommatis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Andreas Schwab

Zastępcy obecni podczas końcowego głosowania

Marie-Hélène Descamps

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas końcowego głosowania

Albert Deß, Doris Pack

PROCEDURA

Tytuł

W sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006, Sekcja I – Parlament Europejski, Sekcja II – Rada, Sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości, Sekcja V – Trybunał Obrachunkowy, Sekcja VI – Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Sekcja VII – Komitet Regionów, Sekcja VIII (A) – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Sekcja VIII (B) – Europejski Inspektor Ochrony Danych

Dokumenty referencyjne

C6‑0300/2005 – 2005/2002(BUD)

Podstawa prawna

Art. 272 WE

Podstawa przepisowa

Art. 69 i załącznik IV

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

29.9.2005

Komisj(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

Wszystkie

 

Sprawozdawca
  Data powołania

Valdis Dombrovskis
6.12.2004

Sprawozdawca(y) zastąpiony/zastąpieni

 

Wstępny projekt budżetu ogólnego

        Data przedstawienia przez Komisję

COM(2005)0300

27.4.2005

Data opracowania projektu budżetu ogólnego przez Radę

15.7.2005

Data przekazania projektu budżetu ogólnego przez Radę

29.9.2005

Pismo(a) w sprawie poprawek

 

 

 

 

 

Rozpatrzenie w Komisji

29.9.2005

4.10.2005

13.10.2005

 

 

Data zatwierdzenia

13.10.2005

Wynik głosowania końcowego

for: 35

against: 1

abstentions: 0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Giovanni Pittella, Wojciech Roszkowski, Antonis Samaras, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Ralf Walter

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Hans-Peter Martin, José Javier Pomés Ruiz, Paul Rübig, José Albino Silva Peneda, Peter Šťastný

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

 

Data złożenia – A6

17.10.2005

A6-0307/2005

Uwagi

...