ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006

18.10.2005 - (C6‑0299/2005 – 2005/2001(BUD))

Τμήμα III — Επιτροπή
Μέρος 1: Πρόταση ψηφίσματος
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγητής: Giovanni Pittella


Διαδικασία : 2005/2001(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0309/2005
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0309/2005
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (C6-0299 -2005/2001(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–     έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 177 της Συνθήκης Ευρατόμ,

–     έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ της 29ης Σεπτεμβρίου 2000 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[1]

-      έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[2],

–     έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού[3],

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Απριλίου 2005 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής για την Ετήσια Στρατηγική Πολιτικής[4],

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2005 σχετικά με την εντολή συνεννόησης για τον προϋπολογισμό του 2006 πριν από την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου[5],

–    έχοντας υπόψη το προσχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006 που υπέβαλε η Επιτροπή στις 15 Ιουνίου 2005 (COM(2005)0300),

–    έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006 που κατάρτισε το Συμβούλιο στις 15 Ιουλίου 2005 (C6‑0299/2005),

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 69 και το Παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων σχετικών επιτροπών (Α6-0309/2005),

Γενικές σκέψεις και προτεραιότητες

1.    επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να υλοποιήσει τους βασικούς πολιτικούς στόχους για το 2006 και να τους γεφυρώσει κατά τρόπο αξιόπιστο με τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές· στο πλαίσιο αυτό εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις γενικευμένες περικοπές στο σχέδιο προϋπολογισμού του Συμβουλίου, στις οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης·

2.    αποφάσισε να αυξήσει τις αναλήψεις υποχρεώσεων του προϋπολογισμού ιδιαίτερα για τη στρατηγική της Λισσαβώνας και του Γκαίτεμποργκ για την πολιτική πληροφόρησης και για τις εξωτερικές δράσεις, προκειμένου να διαφυλάξει σημαντικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τον προϋπολογισμό 2006, οι οποίες θα έχουν καθοριστική σημασία για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί από το Συμβούλιο να συνεργασθεί πλήρως με το Κοινοβούλιο για να επιτευχθεί ικανοποιητική λύση, περιλαμβανομένης της χρησιμοποίησης των μέτρων που προβλέπονται εντός του πλαισίου της διοργανικής συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999·

3.    έχει την ίδια άποψη όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών και θεωρεί ανεπαρκές το επίπεδο των 111,4 δισ. ευρώ (1,01% του ΑΕΠ) που ενέκρινε το Συμβούλιο για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών που έχουν ήδη συμφωνηθεί καθώς και για τις απαιτούμενες νέες δράσεις· αποφάσισε επομένως να αυξήσει τις πληρωμές σε όλο τον προϋπολογισμό στο επίπεδο των 115,4 δισ. (1,04 % του ΑΕΠ)· υπογραμμίζει ότι τούτο εξακολουθεί να είναι σύμφωνο με τη δημοσιονομική λιτότητα την οποία επιβάλλουν τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη μέλη·

4.    επιμένει ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συμβάλει σε πιο αποτελεσματικές δράσεις προς όφελος των πολιτών της Ευρώπης, και πρώτα απ' όλα στη βελτίωση της ατζέντας της Λισσαβώνας, επικεντρώνοντας την προσοχή στην απασχόληση, την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική συνοχή και στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης· δηλώνει ότι η συμμετοχή των νέων έχει κρίσιμη σημασία για οιαδήποτε ουσιαστική ευρωπαϊκή στρατηγική και συμμερίζεται τις πολιτικές φιλοδοξίες του Συμβουλίου για ένα Σύμφωνο για τη Νεολαία· διαφωνεί πλήρως με τις περικοπές του προϋπολογισμού στον τομέα αυτό και αποφάσισε να επιταχύνει την επικέντρωση της προσοχής στην ατζέντα της Λισσαβώνας περιλαμβανομένης της αύξησης των κονδυλίων που εγκρίνονται με συναπόφαση για τα προγράμματα Socrates και Νεολαία, Έρευνα, Life και Ευφυής Ενέργεια· ζητεί από το Συμβούλιο να συμφωνήσει για την ενίσχυση αυτών των προτεραιοτήτων, όπως συνέβη στο τέλος της τελευταίας περιόδου προγραμματισμού·

Κατηγορία 1

5.    εκφράζει την πλήρη ικανοποίησή του για την αναθεώρηση των μερικών ανώτατων ορίων της κατηγορίας 1 για να καταστούν δυνατά τα συμφωνηθέντα μέτρα διαφοροποίησης σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, ζήτημα επί του οποίου συμφώνησαν Κοινοβούλιο και Συμβούλιο κατά τη συνεννόηση του Ιουλίου του 2005·

6.    υπενθυμίζει την άποψή του, ότι τα ποσά που προτείνει η Επιτροπή στην πρότασή της για τον προϋπολογισμό πρέπει να θεωρούνται τα ελάχιστα απαραίτητα και αποφάσισε επομένως να απορρίψει τις περικοπές του Συμβουλίου· πιστεύει ότι αυτές οι πιστώσεις είναι απαραίτητες και ταυτόχρονα υποστηρίζει πλήρως τα εν εξελίξει μεταρρυθμιστικά μέτρα στον τομέα·

7.    υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της καινοτομίας και ανανέωσης εντός της αναμορφωμένης γεωργικής πολιτικής της ΕΕ, ειδικά στον τομέα της κατάρτισης και των μέτρων για νέους αγρότες·

8.    επιθυμεί να δοθεί συνέχεια στη χρήση των ποσών στην υποκατηγορία 1β (ανάπτυξη της υπαίθρου) και ιδιαίτερα στα μέτρα σχετικά με την απερήμωση και καταστροφή αγροτικών εκτάσεων και φυσικών οικοτόπων από πυρκαγιές, τα οποία αναδείχθηκαν δυστυχώς σε μείζονα πρόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα παρελθόντα έτη· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει επισκόπηση της χρήσης των κονδυλίων για την ανάπτυξη της υπαίθρου στον τομέα αυτό· υπενθυμίζει εξάλλου τη σπουδαιότητα της βοήθειας και της αλληλεγγύης στην κατηγορία 1, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης τροφίμων που προέρχονται από αποθέματα παρέμβασης, σε ορισμένους οργανισμούς, με προορισμό να διανεμηθούν στα πλέον ενδεή άτομα της Κοινότητας·

Κατηγορία 2

9.    λαμβάνει υπό σημείωση τις πρόσφατες προβλέψεις πληρωμών για διαρθρωτικές δράσεις και τις πληροφορίες από την Επιτροπή σύμφωνα με την κοινή δήλωση που συμφωνήθηκε στη διαδικασία του 2005· σημειώνει επίσης το μεγάλο χάσμα μεταξύ των προβλέψεων πληρωμών των κρατών μελών και του ΠΣΠ της Επιτροπής· αποφασίζει επομένως να αυξήσει τις πιστώσεις πληρωμών στο επίπεδο των 39,2 δισ. ευρώ· ανησυχεί ταυτόχρονα για τα γενικά ποσοστά εκτέλεσης που παρατηρήθηκαν στις περισσότερες χώρες που προσχώρησαν πρόσφατα στην Κοινότητα και κατά συνέπεια επιθυμεί να διερευνήσει μήπως θα ήταν απαραίτητο να βρεθεί μια λύσει που θα εξασφαλίζει τη συνέχεια μεταξύ της ισχύουσας περιόδου προγραμματισμού και της επόμενης, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα τεθούν σε κίνδυνο·

10.  επιμένει το πρόγραμμα PEACE για τη Βόρεια Ιρλανδία να συνεχίσει να λαμβάνει υποστήριξη αλλά υπενθυμίζει ότι το προς αναδιανομή ποσό από τα "καινοτόμα μέτρα" είχε συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, παρουσία της Επιτροπής, στη συνεδρίαση συνεννόησης για τον προϋπολογισμό της 25ης Νοεμβρίου 2004· αποφάσισε επομένως να επαναφέρει αυτό το επίπεδο και καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει λύση εντός του πλαισίου όλων των μέσων που προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999, για να διευθετηθεί η χρηματοδότηση των υπολοίπων 12 εκατ. ευρώ για το PEACE·

Κατηγορία 3

11.  απορρίπτει τη στάση του Συμβουλίου να περικόπτει αδιακρίτως τις πιστώσεις, στάση που αντιβαίνει στην προώθηση των πολιτικών προτεραιοτήτων, ειδικότερα στην ανάγκη να συνδυασθούν οι φιλοδοξίες για την ανανεωμένη στρατηγική της Λισσαβώνας με κάτι περισσότερο από όσα διατίθενται ήδη το 2005·

12.  Ο προϋπολογισμός του 2006 αποτελεί γέφυρα προς μια νέα περίοδο προγραμματισμού και πρέπει επομένως να ανταποκριθεί στον μεταβατικό χαρακτήρα του και να επισπεύσει την προβλεπόμενη υψηλότερη χρηματοδότηση από το 2007 και μετά για τους βασικούς τομείς πολιτικής· αποφασίζει επομένως να ενισχύσει τη δέσμη σημαντικών θέσεων του προϋπολογισμού όσον αφορά την έρευνα και καινοτομία, τις ΜΜΕ, την ανταγωνιστικότητα, τα προγράμματα Socrates, Νεολαία, ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, Life, Ευφυής ενέργεια και Leonardo Da Vinci· επιπλέον, το Κοινοβούλιο προτίθεται να συμφωνήσει με το Συμβούλιο σχετικά με τη διάθεση επαρκών κονδυλίων για τη χρηματοδότηση προτεραιοτήτων στο πλαίσιο του συγκεκριμένου στόχου και τον καθορισμό μακροπρόθεσμων συνθηκών, με τη χρήση διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 και ιδιαίτερα των άρθρων της 33 και 34, ή με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 272 της Συνθήκης ΕΚ·

13.  επιθυμεί να εστιασθεί περισσότερο το ενδιαφέρον στην απλοποίηση των διαδικασιών στο επίπεδο των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος των ανθρώπων και των οργανώσεων που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση· ενέκρινε επομένως δέσμη τροπολογιών απλοποίησης που συμβαδίζουν με τις εργασίες που επιτελούνται επί του παρόντος για προσαρμογή του δημοσιονομικού κανονισμού αλλά ζητεί ταχύτερο ρυθμό προόδου, με την απλοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών·

14.  θεωρεί ότι τα ποσά που προβλέπονται για την πολιτική πληροφόρησης της ΕΕ είναι ανεπαρκή και αποφάσισε να τα αυξήσει· τονίζει ότι επείγει να υποβάλει η Επιτροπή τη Λευκή Βίβλο της για την πολιτική πληροφόρησης· εν των μεταξύ αποφασίζει να εγγράψει μέρος των πιστώσεων στο αποθεματικό·

15.  επιδοκιμάζει πλήρως τη σπουδαιότητα και τις φιλοδοξίες της νέας δράσης για την "Κινητικότητα των εργαζομένων", που προτάθηκε ως πρότυπο έργο· προτείνει, πάντως, να χρηματοδοτηθεί αυτή η δράση ως ειδική ετήσια εκδήλωση στο πλαίσιο των προνομίων της Επιτροπής σε θεσμικό επίπεδο· υπενθυμίζει ταυτόχρονα στην Επιτροπή να εκτελεί αποτελεσματικά όλα τα πρότυπα έργα που προωθήθηκαν από το Κοινοβούλιο·

16.  Αναμένει ότι τα ποσά που διατέθηκαν για το Ευρωπαϊκό Έτος κινητικότητας των εργαζομένων θα δαπανηθούν σε αποκεντρωμένες εκστρατείες κοντά στους πολίτες και ότι η ορατότητα και οι υπηρεσίες των υφισταμένων εργαλείων, όπως το EURES (Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης) και το EUROPASS, θα επεκταθούν, και θα αυξηθεί η κάλυψή τους ώστε να συμπεριληφθούν μετανάστες από τρίτες χώρες, εφόσον, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, θα απαιτηθούν πιο αειφόρες ροές μετανάστευσης ώστε να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες της αγοράς εργασίας της ΕΕ•

17.  υπογραμμίζει τη σημασία των ζητημάτων προστασίας των δεδομένων που υπάγονται στον τρίτο πυλώνα και υποστηρίζει την επισημοποίηση μιας ειδικής διάρθρωσης στην οποία να συμμετέχουν εκπρόσωποι των αρχών προστασίας των δεδομένων των κρατών μελών και άλλων οργανισμών που ασχολούνται με τα ειδικά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν·

Κατηγορία 4

18.  είναι απολύτως πεπεισμένο ότι οι εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεπάγονται νέες ευθύνες και συσσωρεύονται εδώ και πέντε έτη χωρίς καμιά παράλληλη προσαρμογή των απαιτούμενων χρηματοοικονομικών πόρων· τονίζει επ' αυτού τις αναλήψεις υποχρεώσεων για χρηματοδότηση στο Κοσσυφοπέδιο, τη Σερβία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, τις αυξανόμενες φιλοδοξίες στον τομέα της ΚΕΠΠΑ και, πιο πρόσφατα, την υπόσχεση αλληλεγγύης προς τα θύματα της καταστροφής που προκάλεσε το τσουνάμι·

19.  δηλώνει με αποφασιστικότητα ότι το Συμβούλιο πρέπει να συνετισθεί και να συμφωνήσει να χρηματοδοτήσει νέες προτεραιότητες χωρίς να θέσει σε κίνδυνο σημαντικές εν εξελίξει δράσεις· αποφάσισε επομένως να απορρίψει τις περικοπές του Συμβουλίου στις θέσεις του προϋπολογισμού που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, τα προγράμματα γεωγραφικής συνεργασίας, περιλαμβανομένης της πολιτικής για τις γειτονικές σχέσεις, και τις σημαντικές δράσεις για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας· αποφασίζει να εγγράψει πιστώσεις σε ύψος που να διασφαλίζει αυτές τις πολιτικές και ταυτόχρονα να αφήνει περιθώρια για νέες πολιτικές· αποφασίζει για τους ανωτέρω λόγους να χρηματοδοτήσει τα προγράμματα ανασυγκρότησης στο Ιράκ, και όσον αφορά το τσουνάμι και τη στήριξη των κρατών μελών του πρωτοκόλλου της ζάχαρης, εκτός του υφισταμένου περιθωρίου· καλεί το Συμβούλιο να συμφωνήσει σε μια χρηματοδοτική λύση στο πλαίσιο όλων των μέσων που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999, ιδιαίτερα δε στα άρθρα της 19 και 24, ή μέσω των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης·

20.  επιμένει να συνεχίσουν η Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου και αποφασίζει να διαθέσει επαρκή χρηματοδότηση· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή, να υποβάλει πρόταση για ξεχωριστό νομικό μέσο σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου, για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013· πέραν τούτου τονίζει ότι η συμμετοχή του Κοινοβουλίου στον καθορισμό προτεραιοτήτων για εκτέλεση των νέων προγραμμάτων για την περίοδο 2007-2013 (ρυθμίσεις επιτροπολογίας) πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά·

21.  υπενθυμίζει τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, στις 24 Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ, και το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2005 "Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ιράκ -Πλαίσιο δέσμευσης", στο οποίο ζητείται να ανατεθεί στον ΟΗΕ η διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων για την ανοικοδόμηση του Ιράκ· επικρίνει την Επιτροπή για το γεγονός ότι δέχτηκε να ανατεθεί στην Παγκόσμια Τράπεζα η διαχείριση σημαντικού μέρους της κοινοτικής συμβολής· επισημαίνει ότι οι πιστώσεις που διατέθηκαν από τους προϋπολογισμούς του 2004 και του 2005 απορροφήθηκαν σε μικρό μόνο ποσοστό από την Τράπεζα, και στη βάση αυτή φρονεί ότι δεν θα απαιτηθεί περαιτέρω χρηματοδότηση από την Τράπεζα το 2006· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η Παγκόσμια Τράπεζα βασίζεται στις Ιρακινές Αρχές για την εκτέλεση των προγραμμάτων της· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ασθενή διοικητική διάρθρωση και τα επανειλημμένα κρούσματα διαφθοράς στο Ιράκ· ζητεί, επομένως, να μην διοχετευθούν περαιτέρω χρηματοδοτικοί πόροι στην Παγκόσμια Τράπεζα και να αναζητηθούν άλλοι ευρωπαίοι ενδιάμεσοι για την εκτέλεση των κονδυλίων αυτών· ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει το 2006 ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο της χρήσης κοινοτικών κονδυλίων από τον ΟΗΕ και την Παγκόσμια Τράπεζα·

22.  επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιτύχει τις επιδόσεις που καθόρισε το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεών της για την αναπτυξιακή συνεργασία, δηλ. 35% για την κοινωνική υποδομή και 20% για βασικές υπηρεσίες υγείας και στοιχειώδη εκπαίδευση· εγγράφει ποσοστό 10% ορισμένων γεωγραφικών κονδυλίων του προϋπολογισμού στο αποθεματικό για να παροτρυνθεί η Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να φθάσει το ποσοστό αναφοράς 20% για τη βασική εκπαίδευση και τις βασικές υπηρεσίες υγείας.

23.  απορρίπτει την αύξηση των πιστώσεων στην οποία προέβη το Συμβούλιο για δύο επιπρόσθετους ειδικούς εντεταλμένους στον τομέα της ΚΕΠΠΑ χωρίς να προηγηθούν διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· σημειώνει ότι με βάση την κοινή διακήρυξη της 25ης Νοεμβρίου 2002, η ιρλανδική και η ολλανδική προεδρία σημείωσαν σημαντική πρόοδο στην καθιέρωση κύκλου πολιτικής ενημέρωσης και διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι μολονότι τέτοιου είδους συναντήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα περίπου πέντε φορές το έτος, φέτος έχει διεξαχθεί μόνο μία συνάντηση (μέχρι το Σεπτέμβριο του 2005)· για το λόγο αυτό το Κοινοβούλιο επιμένει ότι ο πολιτικός διάλογος που συμφωνήθηκε ανάμεσα στα δύο θεσμικά όργανα πρέπει να συνεχιστεί και να βελτιωθεί ποιοτικά·

24.  υπογραμμίζει τη σημασία της συμβολής του ιδιωτικού τομέα στην καταπολέμηση της φτώχειας και ζητεί από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να διερευνήσουν από κοινού τη δυνατότητα χορήγησης επιδοτήσεων επιτοκίου για δάνεια ιδίων πόρων της ΕΤΕπ σε ΜΜΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες·

25.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι δεν θα χορηγηθεί κοινοτική ενίσχυση από την κατηγορία 4 σε καμιά κυβέρνηση ή οργάνωση ή πρόγραμμα που υποστηρίζει ή συμμετέχει στη διαχείριση προγράμματος το οποίο περιλαμβάνει παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων όπως η υποχρεωτική έκτρωση ή στείρωση, ή η παιδοκτονία, σύμφωνα με τις σχετικές απαγορεύσεις της Διάσκεψης ICPD του Καΐρου όσον αφορά τα υποχρεωτικά μέτρα για θέματα γενετήσιων σχέσεων και γενετήσιας υγείας·

26.  πιστεύει ότι η νέα θέση "βοήθεια για το εμπόριο" είναι αναγκαία για: (ι) τη βελτίωση της διαφάνειας και, συνακόλουθα, του δημοκρατικού ελέγχου για ένα μεγάλο προϋπολογισμό· ιι) τη διασφάλιση «βοήθειας για το εμπόριο» με μεγαλύτερη ορατότητα, και (ιιι) τη διευκόλυνση της επίτευξης μεγαλύτερης ευελιξίας στην ταχεία κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων, εάν είναι απαραίτητο και μέσω πολυμερών πρωτοβουλιών·

Κατηγορία 5

27.  έχει επίγνωση των δηλώσεων της Επιτροπής όσον αφορά την πρόσληψη υπαλλήλων από τα νέα κράτη μέλη και θεωρεί ότι είναι σωστή προτεραιότητα· πιστεύει ότι οι γενικευμένες περικοπές του Συμβουλίου είναι απαράδεκτες και αποφασίζει να επαναφέρει για την Επιτροπή σε πρώτη ανάγνωση ποσό ύψους 90,4 εκατ. ευρώ από το ποσό των 94,4 εκατ. ευρώ που περιέκοψε το Συμβούλιο· αποφασίζει να εγγράψει στο αποθεματικό ποσό 16 εκατ. ευρώ από τις πιστώσεις για μισθούς, για τους λόγους που παρατίθενται στη συνέχεια·

28.  έχει αποφασίσει να ληφθεί μέριμνα για το σύνολο των θέσεων που ζήτησε η Επιτροπή και θα αποδεσμεύσει τους πόρους για τις θέσεις από το αποθεματικό, όταν αυτή:

§ παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με την κατάσταση στις προσλήψεις και τις δυνατότητες κάλυψης θέσεων που συνδέονται με τη διεύρυνση·

§ προβεί σε πλήρη αναθεώρηση όλων των εκκρεμών προτάσεων κανονισμού (συμπεριλαμβανομένων εκείνων του νομοθετικού προγράμματος και προγράμματος εργασίας του 2005), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι υπάρχουσες και σχεδιαζόμενες νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής πληρούν, μεταξύ άλλων, τα κριτήρια της επικουρικότητας, και της μείωσης της γραφειοκρατίας και του κόστους εφαρμογής· υποβολή της ανωτέρω ανάλυσης έως τον Νοέμβριο του 2005·

§ καταλήξει σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασιών του 2006·

§ παράσχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον πολυετή προγραμματισμό για όλες τις νομοθετικές προτάσεις που προβλέπονται κατά το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο·

§ δεσμευθεί σαφώς ότι θα σεβαστεί την κοινή δήλωση για το δημοσιονομικό προγραμματισμό, που συμφωνήθηκε κατά τη συνεννόηση της 13ης Ιουλίου 2004, και θα υποβάλει τα σχετικά στοιχεία και δεδομένα στο Κοινοβούλιο·

§ δεσμευθεί, πριν από τη δεύτερη ανάγνωση, ότι θα παρουσιάσει πρόταση για το σχεδιασμό πολιτικής προσωπικού, προτύπου σταδιοδρομίας και καλύτερων πρακτικών για τις υπηρεσίες·

§ παρουσιάσει τη Λευκή Βίβλο σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική στους τομείς της πληροφόρησης και της επικοινωνίας·

§ υποβάλει την πρόταση για την αναθεώρηση των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού έως την 31η Οκτωβρίου 2005·

§ παρουσιάσει ιδιαίτερο μέσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 8 Ιουνίου 2005 με θέμα τις πολιτικές προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης κατά το διάστημα 2007-2013[6]·

29.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει δυνατότητες για εξοικονόμηση χρημάτων πριν από τη δεύτερη ανάγνωση, περιλαμβανομένης μιας οξυδερκούς επανεξέτασης των αιτημάτων της σχετικά με τον προϋπολογισμό·

Κατηγορία 7

30.  επιμένει για μεγαλύτερη δημοσιονομική διαφάνεια στο θέμα της κοινοτικής συνδρομής σε υποψήφιες ή προ-υποψήφιες χώρες· υπενθυμίζει ότι αυτό έχει κρίσιμη σημασία ενόψει της έναρξης εφαρμογής του νέου προενταξιακού μέσου, το οποίο θα ενοποιήσει σε μία ενιαία δράση μία ποικιλία γεωγραφικών και θεματικών προγραμμάτων·

Οριζόντια ζητήματα

Οργανισμοί

31.  πιστεύει ότι οι οργανισμοί πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά στη βάση των δικών τους προβλέψεων, οι δε αλλαγές που υποστηρίζει η Επιτροπή να λαμβάνονται υπόψη από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή· αποφάσισε επομένως να επαναφέρει σε γενικές γραμμές το επίπεδο του ΠΣΠ, οι δε ιδιαίτερες χρηματοδοτικές ανάγκες να εγγράφονται κατά περίπτωση μετά τις απαραίτητες αιτιολογήσεις· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει τη σχεδιασθείσα διάρθρωση των σταδιοδρομιών και τις άλλες πληροφορίες που ζητήθηκαν·

Επιδοτήσεις

32.  υπενθυμίζει ότι οι πρώην θέσεις Α-30 καλύπτονται με νομικές πράξεις και περιορισμένα χρηματοοικονομικά πλαίσια που λήγουν το 2006· υπογραμμίζει επομένως το εξαιρετικά περιορισμένο περιθώριο ελιγμών στον τομέα αυτό· υπογραμμίζει τη σημασία της αδελφοποίησης πόλεων και αποφασίζει τη διατήρηση των πιστώσεων στο επίπεδο του 2005· πέραν τούτου επισημαίνει ότι η αρχή της υποβολής προσφορών θα τεθεί πλήρως σε εφαρμογή για όλα τα προγράμματα το 2006 και ότι δεν είναι πλέον δυνατή η δέσμευση χρημάτων· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει κάθε απαραίτητη γεφυρωτική λύση για να αποφευχθούν τα χάσματα στην χρηματοδότηση των δικαιούχων, τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν μεταξύ των δύο συστημάτων·

33.  επισημαίνει ότι υπάρχουν διάφοροι επιτυχημένοι πολιτιστικοί οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ορχήστρα Νέων, η Ευρωπαϊκή ορχήστρα Μπαρόκ, ή το Διεθνές Ίδρυμα Γιεχουντι Μενουχίν, κ.ά., τους οποίους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει επί σειρά ετών· υπογραμμίζει ότι αναμένεται οι οργανισμοί αυτοί να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου από το 2007 κι έπειτα· επισημαίνει με ανησυχία ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, οι οργανισμοί αυτοί να μην μπορέσουν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους το 2006 αν δεν λάβουν την προσωρινή ενίσχυση που διασφαλίζει τη συνέχεια μεταξύ των δύο περιόδων δημοσιονομικού προγραμματισμού· επομένως, το Κοινοβούλιο προτίθεται να συμφωνήσει με το Συμβούλιο σχετικά με τη διάθεση επαρκών κονδυλίων για τη χρηματοδότηση των εν λόγω δράσεων προτεραιότητας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου στόχου και τον καθορισμό μακροπρόθεσμων συνθηκών, με τη χρήση διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 και ιδιαίτερα των άρθρων της 33 και 34, ή με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 272 της Συνθήκης ΕΚ·

Πρότυπα έργα, προπαρασκευαστικές δράσεις και μελέτες

34.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη βελτίωση της συνεργασίας με την Επιτροπή σχετικά με τα πρότυπα έργα, τις προπαρασκευαστικές δράσεις και τις μελέτες και ταυτόχρονα εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι περιορισμένος αριθμός έργων εξακολουθεί να παρουσιάζει δυσκολίες στην εκτέλεση·

35.  αποφάσισε να δημιουργήσει ορισμένες σημαντικές νέες πρωτοβουλίες σύμφωνα με τις προτεραιότητές του, περιλαμβανομένων: διασυνοριακής συνεργασίας για την καταπολέμηση των φυσικών καταστροφών που θα αυξήσει τη συνειδητοποίηση για στενότερη συνεργασία σχετικά με μέτρα πολιτικής προστασίας, με στόχο την πρόληψη ή τουλάχιστον την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τέτοιων καταστροφών, επιμέρους ενεργειών για την κινητικότητα των μαθητών των τελευταίων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πιλοτικών έργων για την ασφάλεια κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου, ενεργειών για την κινητικότητα νέων επιχειρηματιών με στόχο τη στήριξη ανταλλαγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ευρωπαϊκών προορισμών υπεροχής, και προπαρασκευαστικών δράσεων για διαδικτυακό σύστημα βελτίωσης της νομοθεσίας και συμμετοχής του κοινού, και για το Natura 2000·

Εγγραφή στον προϋπολογισμό βάσει δραστηριοτήτων

36.  υπενθυμίζει ότι, μετά την εξέταση των δηλώσεων δραστηριοτήτων του 2005 εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή κλήθηκε να βελτιώσει την ποιότητα των περιεχομένων πληροφοριών στις δηλώσεις της για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2006· επισημαίνει ότι, παρά την πρόοδο που σημειώθηκε, απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις για την αύξηση της δημοσιονομικής σημασίας των πληροφοριών αυτών, ιδιαίτερα στον τομέα των στόχων και των δεικτών· επισημαίνει ότι οι δηλώσεις δραστηριοτήτων θα πρέπει να προσφέρουν ένα χρήσιμο εργαλείο στις επιτροπές του Κοινοβουλίου και να χρησιμοποιούνται εκτενέστερα· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να ανανεώσει τις προσπάθειές της για τη χορήγηση βελτιωμένων και ουσιαστικότερων δηλώσεων δραστηριοτήτων για την προσεχή διαδικασία του προϋπολογισμού·

37.  τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει την συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και ότι όλες οι δράσεις θα πρέπει να αξιολογούνται από την σκοπιά του διαφορετικού τους αντίκτυπου σε άνδρες και γυναίκες

* * *

38.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, μαζί με τις τροπολογίες και τις προταθείσες τροποποιήσεις στο τμήμα ΙΙΙ του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά και άλλα όργανα.

  • [1]  ΕΕ L 253, 7.10.2000, σελ. 42.
  • [2]  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1
  • [3]  EE C 172, 18.6.1999, σ. 1. Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2003/429/ΕΚ (ΕΕ L 147, 14.6.2003, σελ. 25).
  • [4]  Εγκριθέντα κείμενα της ημερομηνίας εκείνης, P6_TA(2005)0126.
  • [5]  Εγκριθέντα κείμενα της ημερομηνίας εκείνης, P6_TA(2005)0286.
  • [6]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0224.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σχετικά με τη στρατηγική της Λισσαβώνας

1.  Κατά την έγκριση του ΠΣΠ 2006, αναφέρθηκε ότι για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας η ΕΕ πρέπει να επενδύσει σε μια οικονομία που θα βασίζεται στη γνώση. Η επανεκκίνηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας θα στηριζόταν στους στόχους της ευημερίας και της αλληλεγγύης. Η έγκριση του ΠΣΠ ακολούθησε χρονικά το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2005, σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 29ης Μαρτίου 2005 σχετικά με την επανεκκίνηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας, και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ετήσια στρατηγική πολιτικής. Όλα τα παραπάνω έγγραφα περιλαμβάνουν πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επανεκκίνηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας.

2.  Ο εισηγητής σημειώνει ότι το συνολικό ποσό των 40 δισεκ. ευρώ που έχει υπολογίσει η Επιτροπή στο πλαίσιο του ΠΣΠ για τη στρατηγική της Λισσαβώνας, αναλύεται στα ακόλουθα ποσά (με στρογγυλοποιήσεις):

Κατηγορία

Τίτλος

ΠΣΠ 2006

Αγροτική ανάπτυξη

7.800

2

Ταμείο Συνοχής

6.000

2

Διαρθρωτικά Ταμεία

18.500

3

Εσωτερικές πολιτικές

8.000

από τα οποία

 

 

(ποσά κατά προσέγγιση)

Έρευνα

5.285

 

ΔΔ

700

 

Εκπαίδευση και κατάρτιση

650

 

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

100

 

Κοινωνία της πληροφορίας

200

 

Άλλα

50

ΣΥΝΟΛΟ

 

40.285

3.  Ο εισηγητής θα ήθελε να επισημάνει το γεγονός ότι οι δράσεις αυτές είναι διάσπαρτες σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό και στην πραγματικότητα είναι αδύνατον να σχηματίσει κανείς μια τέτοια συγκεντρωτική εικόνα από το ίδιο το ΠΣΠ. Τα εν λόγω στοιχεία συμποληρώθηκαν από δελτία Τύπου και άλλες πρόσθετες πληροφορίες από την Επιτροπή. Βεβαίως, οι υπολογισμοί βασίστηκαν και βασίζονται πάρα πολύ σε υποκειμενικές επιλογές σχετικά με αυτά που θα μπορούσαν και θα έπρεπε να περιληφθούν στην Ατζέντα της Λισσαβώνας και, συνεπώς, πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη.

5.  Το βασικό στοιχείο των εσωτερικών πολιτικών (Κατηγορία 3) είναι το 6ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα. Ολόκληρος ο τομέας αυτός, ανερχόμενος σε περίπου 5,285 δισεκ. ευρώ στο ΠΣΠ, θεωρείται ως «στοιχείο» της στρατηγικής της Λισσαβώνας. Το ποσό για τις πληρωμές ανέρχεται σε 5,048 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στο ΠΣΠ έχει, φυσικά, ως αποτέλεσμα τα τελικά ποσά να φθάνουν στα συνολικά επίπεδα που είχαν ορισθεί με συναπόφαση για όλη την περίοδο του προγράμματος πλαισίου. Tο γεγονός ότι το Συμβούλιο προέβη σε περικοπές των πληρωμών κατά περίπου 429 εκατομμύρια ευρώ έρχεται σε αντίθεση με την έμφαση στη στρατηγική της Λισσαβώνας. Παρότι η προεδρία του Συμβουλίου δηλώνει διαρκώς ότι το επίπεδο αυτό παραμένει πολύ υψηλότερο από το επίπεδο των πληρωμών του 2005, δεν παύει να περιορίζει σημαντικά το ρυθμό και την εκτέλεση των σχεδιαζόμενων από την Επιτροπή πληρωμών.

6.  Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΔ) συμμετέχουν με περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ στο συνολικό ποσό που θα διατεθεί στη στρατηγική της Λισσαβώνας, όπως προβλέπεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί κατά κύριο λόγο στα κονδύλια του προϋπολογισμού 06 03 01 (βασικό κονδύλιο ΤΕΝ για τα δίκτυα μεταφορών) και 06 03 02 (δίκτυα ενέργειας). Στην περίπτωση αυτή, το Συμβούλιο διατήρησε τα επίπεδα του ΠΣΠ. Στα δίκτυα μεταφορών δίνεται μια μικρή αύξηση (+20 εκατομμύρια σε σύνολο 692 εκατομμυρίων ευρώ), ενώ το ποσό για τα δίκτυα ενέργειας παραμένει στο επίπεδο του 2005, ήτοι 21,5 εκατομμύρια.

7.  Η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση, οι οποίες συνδέονται με την ιδέα της οικονομίας της γνώσης, συμμετέχουν στο συνολικό ποσό με 650 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την Επιτροπή. Αυτό το ποσό, στην ουσία, αντιστοιχεί στο σύνολο των μέτρων εκπαίδευσης και κατάρτισης του τομέα πολιτικής 15 (εκπαίδευση και πολιτισμός), συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων Leonardo και Socrates. Στο ΠΣΠ δεν δίνεται καμία αύξηση για το Socrates, ενώ το ποσό για το Leonardo μειώνεται κατά 10 εκατομμύρια. Το Συμβούλιο διατήρησε τα ποσά της Επιτροπής. Εάν, όμως, ο τομέας αυτός αποτελεί τμήμα της στρατηγικής της Λισσαβώνας, γιατί παραμένει στάσιμος; Ο εισηγητής θεωρεί ότι η στρατηγική της Λισσαβώνας θα έπρεπε να ενισχυθεί. Σε ό,τι αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, ο εισηγητής έχει ήδη επισημάνει στο παρελθόν τη σοβαρή αντίφαση μεταξύ της βούλησης για δημιουργία μιας κοινωνίας βασισμένης στη γνώση, με μεγάλες φιλοδοξίες για το μέλλον, και της ταυτόχρονης μείωσης των πιστώσεων για τη νεολαία. Ποιο το νόημα της στρατηγικής της Λισσαβώνας εάν δεν είναι βιώσιμη για τις μελλοντικές γενιές και δεν επικεντρώνεται ιδιαίτερα στη νεολαία της Ευρώπης;

8.  Η Επιτροπή έχει υπολογίσει το ποσό για τις δράσεις για τις ΜΜΕ σε περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ. Ο εισηγητής είχε ήδη αναφέρει στην αρχική ανάλυσή του στο γενικό έγγραφο εργασίας για το ΠΣΠ ότι η χρηματοδότηση για τις δράσεις του Κοινοβουλίου για τις ΜΜΕ έχει στην πραγματικότητα περικοπεί σε σύγκριση με το 2005. Το Συμβούλιο διατήρησε την περιοριστική προσέγγιση της Επιτροπής. Η κατάσταση αυτή απεικονίζεται στο παράρτημα 1, όπου αποτυπώνεται η εξέλιξη ορισμένων κονδυλίων του προϋπολογισμού που αφορούν τις ΜΜΕ. Ο εισηγητής τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης των δράσεων υπέρ των ΜΜΕ.

9.   Κατά τη γνώμη του εισηγητή, και σύμφωνα με την ομάδα του Κοινοβουλίου για τη στρατηγική της Λισσαβώνας αλλά και την έκθεση Kok, δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε απλώς τις ίδιες ενέργειες με πριν και να εξακολουθούμε τις δηλώσεις για την ανάγκη αναζωογόνησης της στρατηγικής της Λισσαβώνας. Από όσα έχουν ειπωθεί περί νέων ιδεών για τη στρατηγική της Λισσαβώνας φαίνεται ότι, πέρα από γενική δημοσιονομική προτεραιότητα, θα μπορούσε να αποτελέσει και έναν ενδιαφέροντα τομέα για καινοτόμες δράσεις, π.χ. καινοτόμα έργα και προπαρασκευαστικές δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής θα ήθελε να επισημάνει τη σπουδαιότητα που έχουν δράσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, καθώς και έργα που αποσκοπούν στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης γενικά. Επίσης, σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την ετήσια στρατηγική πολιτικής και σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε δράσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής και την προετοιμασία των νέων.

10. Κατά την άποψη του εισηγητή, και όπως αναγνωρίζεται εν μέρει από την Επιτροπή, θα πρέπει να θεωρηθούν μέρος της στρατηγικής της Λισσαβώνας και κάποιες άλλες δράσεις, που αφορούν, παραδείγματος χάρη, πτυχές της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς το περιβάλλον είναι συνυφασμένο με το ζήτημα της αειφορίας. Πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι ο τομέας αυτός υπάγεται στη διαδικασία της συναπόφασης και τα ποσά-πλαίσιο έχουν ήδη καθοριστεί νομοθετικώς και έχουν ήδη ληφθεί υπόψη στο ΠΣΠ και στο σχέδιο του προϋπολογισμού.

11. Συνολικά, στο πλαίσιο της κατηγορίας 3, η Επιτροπή χαρακτήρισε ως στοιχεία της στρατηγικής της Λισσαβώνας δράσεις οι πιστώσεις για τις οποίες ανέρχονται σε περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται, δηλαδή, για την πλειονότητα των δράσεων, καθώς το σύνολο για τον τίτλο αυτό ανέρχεται σε περίπου 9 δισεκατομμύρια. Το Συμβούλιο επικυρώνει την περιοριστική προσέγγιση της Επιτροπής, όσον αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, προβαίνοντας σε περαιτέρω μικρή μείωση κατά 43 εκατομμύρια. Η κατάσταση όσον αφορά τις πληρωμές δημιουργεί αμφιβολίες όσον αφορά την προθυμία του Συμβουλίου να αναλάβει δράση για να επιταχυνθεί η εφαρμογή της στρατηγικής της Λισσαβώνας. Η περικοπή των πληρωμών ανέρχεται σε περίπου 516 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία περίπου 280 εκατ. ευρώ αφορούν την έρευνα.

12. Στη γεωργία (κατηγορία 1) κατευθύνονται περίπου 7,8 δισεκατομμύρια ευρώ, στο σύνολο των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στην πράξη, αυτό αντιστοιχεί σε όλες τις δράσεις στο πλαίσιο της υποκατηγορίας 1β (ανάπτυξη της υπαίθρου), συμπεριλαμβανομένου, επί παραδείγματι, του κονδυλίου για τη στήριξη των νέων αγροτών. Και στην περίπτωση αυτή, πρόκειται για ένα ποσό που, κατά την έγκριση του προσχεδίου προϋπολογισμού, συνυπολογίστηκε σε αυτά της στρατηγικής της Λισσαβώνας, όπως καθορίστηκαν από την Επιτροπή. Το Συμβούλιο δεν τροποποίησε το ΠΣΠ της Επιτροπής στο σημείο αυτό.

13. Ο εισηγητής δεν θεωρεί σκόπιμη στο στάδιο αυτό μια σε βάθος συζήτηση όσον αφορά το κατά πόσο θα μπορούσαν ή θα έπρεπε να συνυπολογιστούν και δράσεις από την υποκατηγορία 1α, παρότι θα μπορούσε κανείς να επιχειρηματολογήσει υπέρ μιας τέτοιας προσέγγισης (π.χ. περισσότεροι περιβαλλοντικοί δεσμοί στη γεωργία). Σε κάθε περίπτωση, δεδομένων των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, το περιθώριο τροπολογιών του προϋπολογισμού στο πλαίσιο της υποκατηγορία 1α είναι περιορισμένο.

14. Σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές δράσεις στην κατηγορία 2, ο εισηγητής σημειώνει ότι δεν είναι σαφές ποιο μέρος αυτών μπορεί να θεωρηθεί σχετιζόμενο με τη στρατηγική της Λισσαβώνας. Ωστόσο, ο εισηγητής επισημαίνει, σε πρώτη φάση, ότι το ταμείο συνοχής συνυπολογίζεται στο σύνολό του από την Επιτροπή, με περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ.

15. Ο εισηγητής σημειώνει, στη συνέχεια, ότι η Επιτροπή συνυπολογίζει στο σύνολο των 40 δισεκατομμυρίων περίπου 18,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 50% (15,8 δισεκατομμύρια) των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων που διατίθενται για προγράμματα στα παλιά 15 κράτη μέλη και περίπου στο 40% (2,7 δισεκατομμύρια ευρώ) των πόρων που χορηγούνται για προγράμματα στα 10 νέα κράτη μέλη. Ο εισηγητής εκτιμά ότι, όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, είναι πολύ αισιόδοξη η συνεκτίμηση τέτοιων ποσοστών ως συνδεόμενων με τη στρατηγική της Λισσαβώνας. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων έχουν δεσμευθεί εξ ολοκλήρου έως το ανώτατο όριο, οι τροπολογίες στην περίπτωση αυτή θα αφορούν κατά κύριο λόγο τις πληρωμές. Ως γνωστόν, το Συμβούλιο επιλέγει να μειώσει τις πληρωμές κατά 150 εκατομμύρια ευρώ συνολικά στην κατηγορία 2. Ο εισηγητής θεωρεί κάτι τέτοιο απαράδεκτο.

16. Συμπέρασμα: στο ΠΣΠ γίνεται λόγος περί επανεκκίνησης της στρατηγικής της Λισσαβώνας, στην πράξη, όμως, οι αριθμοί δείχνουν ότι οι αυξήσεις σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2005 είναι μικρές ή και μηδενικές. Η στάση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση βασίζεται απολύτως σε μια προσέγγιση μείωσης των πιστώσεων σε όλους τους τομείς και ουδόλως βοηθά στην εξασφάλιση της απαραίτητης στήριξης των πολιτικών δηλώσεων με χρηματοδοτικά μέσα.

Παράρτημα 1: Σύνοψη των κονδυλίων του προϋπολογισμού που αυξήθηκαν στο πλαίσιο του πίνακα της Λισσαβώνας κατά τη διαδικασία προϋπολογισμού του 2005 και οι προτάσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό του 2006.

Σχετικά με τον Τίτλο 15 - Εκπαίδευση και Πολιτισμός

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.  Ο Τίτλος "Εκπαίδευση και Πολιτισμός" διαιρείται σε οκτώ κεφάλαια:

Κεφάλαιο

Ονομασία

Περιγραφή δραστηριοτήτων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

15 02

Εκπαίδευση

Στήριξη δραστηριοτήτων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της εκπαίδευσης (πρώην θέσεις Α-30, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης στον τομέα των ειδικών αναγκών)· Γενική και τριτοβάθμια εκπαίδευση (Socrates, eLearning, Erasmus Mundus)· Συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης

15 03

Επαγγελματική κατάρτιση

Επαγγελματική κατάρτιση και προσανατολισμός (εναλλασσόμενες περίοδοι επαγγελματικής κατάρτισης, Leonardo da Vinci, Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης)· Συνεισφορά του Phare στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης· Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

15 04

Πολιτισμός και γλώσσα

Στήριξη οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα του πολιτισμού (πρώην θέσεις Α-30)· Πολιτισμός (πρόγραμμα πλαίσιο)· Γλώσσα (προώθηση της γλωσσικής ποικιλότητας, των μειονοτικών γλωσσών και του πολιτισμού)

15 05

Οπτικοακουστική πολιτική και αθλήματα

Οπτικοακουστικός τομέας (MediaPlus, Media "Κατάρτιση", Ανάπτυξη και οπτικοακουστικός τομέας)· Προπαρασκευαστικά μέτρα για μια κοινοτική πολιτική στον τομέα του αθλητισμού· Ευρωπαϊκό Έτος Εκπαίδευσης μέσω του Αθλητισμού

15 06

Διάλογος με τους πολίτες

Στήριξη οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της συμμετοχής των πολιτών (πρώην θέσεις Α-30)· Έξοδα οργάνωσης μαθημάτων πρακτικής άσκησης στις υπηρεσίες του οργάνου· Επισκέψεις στην Επιτροπή Ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις

15 07

Νεολαία

Στήριξη οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της νεολαίας (Φόρουμ «Νεολαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» διεθνείς ΜΚΟ των νέων, πρώην θέσεις Α-30)· πρόγραμμα YOUTH· Πιστώσεις πληρωμών για τη στήριξη της συμμετοχής των νέων στα κοινά

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

15 01

Διοικητικές δαπάνες

Πρώην θέσεις ΒΑ

15 49

Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση προγραμμάτων τα οποία είχαν αναληφθεί βάσει του παλαιού δημοσιονομικού κανονισμού

Δαπάνες στήριξης των ενεργειών του τομέα πολιτικής

2.  Το μεγαλύτερο μέρος των θέσεων του προϋπολογισμού του τίτλου 15 (παιδεία και πολιτισμός) ανήκει στην κατηγορία 3 των δημοσιονομικών προοπτικών. Ωστόσο υπάρχουν και μερικές θέσεις στην κατηγορία 4[1] και στην κατηγορία 7[2]. Οι θέσεις του προϋπολογισμού που αφορούν διοικητικές δαπάνες (εκτός από πρώην θέσεις Β-Α) και όλες οι πρώην Α-30 θέσεις (επιχορηγήσεις) εμπίπτουν στην κατηγορία 5 των δημοσιονομικών προοπτικών.

3.  Ο μεγάλος όγκος των δαπανών υπό τον τίτλο 15 πηγαίνει σε πολυετή προγράμματα που θα τελειώσουν το 2006 ταυτόχρονα με τις δημοσιονομικές προοπτικές. Θα χρειασθεί να υποβληθούν εκ νέου σε διαπραγματεύσεις εάν η πολιτική αρχή θεωρεί χρήσιμο να συνεχισθούν. Τα ίδια ισχύουν για τις πρώην θέσεις Α-30 (επιχορηγήσεις) το δε πολυετές κονδύλιο αποφασίσθηκε από κοινού το 2004 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέχρι το 2006:

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΕ

Περίοδος 2004-2006(εκτός από το Equality 2004-2005

Συμφωνηθέντα ποσά

Εναπομείναντα ποσά (σε €) το 2006

Νεολαία

13 000 000

4 720 000

Κατάρτιση και εκπαίδευση

77 000 000

27 253 500

Πολιτισμός

19 000 000

5 410 000

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ

11 775 000

3 925 000

Equality

2 200 000

50 000

Συμμετοχή των πολιτών

72 000 000

26 572 000

Relex

4 100 000

1 223 500

Σύνολο

199 775 000

69 154 000

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2004

4.  Το 2004 η εκτέλεση του τομέα πολιτικής Εκπαίδευση και πολιτισμός ήταν γενικώς ικανοποιητική. Το ποσοστό εκτέλεσης για τον τομέα πολιτικής στο σύνολό του ήταν 99%. Σε επίπεδο κεφαλαίου δεν παρατηρήθηκαν πολλές διακυμάνσεις με ποσοστό από 97% έως 100% (Παράρτημα ΙΙ).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005

Αποφάσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό

5.  Ο πίνακας που ακολουθεί παρέχει σύγκριση μεταξύ ΠΣΠ και τελικού προϋπολογισμού 2005 (ΕΕ των 25 σε €):

Κεφ.

Ονομασία

ΠΣΠ 2005

Προϋπολογισμός 2005

Διαφορά

15 01

Διοικητικές δαπάνες

114 120 843

118 ,803 286

3,9%

15 02

Εκπαίδευση

414 499 000

414 079 000

-0,1%

15 03

Επαγγελματική κατάρτιση

237 100 000

241 966 880

2%

15 04

Πολιτισμός και γλώσσα

39 924 000

38 082 000

-4,8%

15 05

Οπτικοακουστική πολιτική και αθλήματα

88 665 000

87 935 000

-0,8%

15 06

Διάλογος με τους πολίτες

27 725 000

35 385 000

21,6%

15 07

Νεολαία

112 410 000

111 240 000

-1%

ΤΙΤΛΟΣ 15 - ΣΥΝΟΛΟ

1 034 443 843

1 047 491 166

1,24%

Εκτέλεση 2005

6.  Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί η εκτέλεση του τίτλου 15 για το 2005. Ωστόσο παρά τη συνήθη πολύ καλή συνολική εκτέλεση, σημαντικά προβλήματα με την εκτέλεση των προτύπων έργων και των προπαρασκευαστικών δράσεων δικαιολογούν το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέγραψε πιστώσεις στο αποθεματικό. Επομένως χρειάζεται σταθερή παρακολούθηση.

Πρότυπα σχέδια:

7.  Το νέο πρότυπο σχέδιο "Πρόγραμμα τύπου Erasmus για μαθητευόμενους (θέση 15 03 01 05)": αποφασίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ποσό € 2 εκατ. που διατέθηκε ως μέρος του στρατηγικού στόχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου "ενίσχυση της στρατηγικής της Λισσαβόνας". Ο κύριος στόχος αυτού του προτύπου σχεδίου είναι να αναλυθούν οι βασικές πτυχές του μαθητευόμενου στην επαγγελματική κατάρτιση και η δυνατότητα να καταρτισθεί ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων για επαγγελματική κατάρτιση παρόμοια με το ERASMUS. Προβλέπονται ήδη πέντε μελέτες[3].

8.  Το πρότυπο σχέδιο για "συμμετοχή των νέων" (θέση 15 07 03)[4]: έμειναν μόνον € 1 150 εκατ. σε πιστώσεις πληρωμών για να καλυφθεί η ολοκλήρωση αυτού του προτύπου σχεδίου.

9.  Το πρότυπο σχέδιο για την "Προώθηση και προστασία των περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών και πολιτισμών" (15 04 03 02)[5]: έμειναν μόνον € 50 000 σε πιστώσεις πληρωμών για την ολοκλήρωση αυτού του σχεδίου.

Ειδικά προγράμματα

10.  Εντός του κεφαλαίου για την εκπαίδευση (15 02) δύο προγράμματα αξίζουν στενή παρακολούθηση: Η εκτέλεση του eLearning (που αναπτύχθηκε ξεκινώντας από ένα πρότυπο σχέδιο το οποίο πρότεινε το Κοινοβούλιο στον προϋπολογισμό 2002) και το Erasmus Mundus (μία από τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου):

Γραμμή

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2005 (ΠΑΥ σε € εκατ.)

15 02 02 04

e-Learning

12,980

15 02 02 05

Erasmus Mundus

25,000

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2004 ήταν πολύ ικανοποιητική και για τα δύο προγράμματα (100% και 99% αντιστοίχως).

Εξαρτημένες υπηρεσίες

11.  Αποκεντρωμένες υπηρεσίες: Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) είναι επίσης μέσα για την εκτέλεση της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και χρηματοδοτούνται από τον τίτλο 15 του προϋπολογισμού. Οι θέσεις του προϋπολογισμού για το CEDEFOP[6] ανήκουν αποκλειστικά στην κατηγορία 3 των δημοσιονομικών προοπτικών. Οι πιστώσεις για το ETF όμως ανήκουν στην κατηγορία 4[7] και στην κατηγορία 7[8].

12.  Το 2005 τα ποσά που διατέθηκαν σε αυτές τις δύο υπηρεσίες ανήλθαν σε € 34,6 εκατ. (€ 16,1 εκατ. στο CEDEFOP και € 18,5 εκατ. στο ETF).

13.  Εκτελεστικός οργανισμός "Εκπαίδευση και πολιτισμός": Οι πιστώσεις για διοικητικές δαπάνες στα περισσότερα από τα προγράμματα αυτού του τομέα πολιτικής χρησιμοποιούνται εν μέρει στον προϋπολογισμό του 2005 για τη χρηματοδότηση αυτού του εκτελεστικού οργανισμού που θα διαχειρίζεται όλα τα προγράμματα του τομέα Εκπαίδευση και πολιτισμός από το 2005 και μετά. Το 2005 δημιουργήθηκαν δύο νέες θέσεις του προϋπολογισμού για τον οργανισμό αυτό:

15 01 04 30 Εκτελεστικός οργανισμός EAC για τα προγράμματα του τομέα 3  € 23,870εκατ.

15 01 04 32 Εκτελεστικός οργανισμός EAC για τα προγράμματα του τομέα 5  € 0, 650εκατ.                           € 24,520εκατ.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2006

Ιστορικό: Η ΕΕ ως παγκόσμια αναφορά για τη γνώση

14.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του για ετήσια στρατηγική χάραξης πολιτικής στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 2006 πρόβαλε τις νέες προτεραιότητες της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Δίνει επομένως κεντρικό ρόλο στην προώθηση της γνώσης, στην δια βίου μάθηση και στην προώθηση της ευημερίας των νέων[9].

15.  Η στρατηγική της Λισσαβόνας υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της προώθησης της κινητικότητας των σπουδαστών, του προσωπικού κατάρτισης και των νέων ως μέσου για την αντιμετώπιση της ποικιλότητας στην Ευρώπη[10]. Όχι μόνον οι νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις αλλά και οι πολιτιστικές και γλωσσικές διαφορές παράλληλα με την ποικιλομορφία των αγορών εργασίας, δυσχεραίνουν την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης.

16.  Η ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης τον Μάρτιο 2002 αποφάσισε ότι τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να καταστούν ποιοτικό σημείο αναφοράς μέχρι το 2010. Αναγνώρισε ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών από νεαρή ηλικία ανοίγει το δρόμο στην καλύτερη κατανόηση των πολιτισμών και στην αύξηση της κινητικότητας στην αγορά εργασίας[11].

17.  Το Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας του Μαΐου 2003 όρισε τη συμμετοχή στην δια βίου μάθηση ως σημείο αναφοράς της ευρωπαϊκής μέσης επίδοσης.

18.  Τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους η κοινή έκθεση του Συμβουλίου "Παιδεία" και της Επιτροπής με προορισμό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Άνοιξης επεσήμανε ότι ακόμη κι αν σημειώθηκε πρόοδος στον τομέα της συνεργασίας στην παιδεία και την κατάρτιση, τα μέτρα που ελήφθησαν δεν ήταν αρκετά για να διευκολύνουν και να προωθήσουν ενεργά την κινητικότητα των φοιτητών[12].

19.  Πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας και 23ης Μαρτίου επιβεβαίωση για άλλη μια φορά ότι η οικονομική αύξηση και η απασχόληση αποτελούν μία από τις κύριες προτεραιότητες. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι "Το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί το ουσιωδέστερο στοιχείο του ενεργητικού της Ευρώπης και η δια βίου μάθηση συνιστά προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας, λαμβανομένης υπόψη της σκοπιμότητας μιας υψηλής ποιότητας σε όλα τα επίπεδα"[13].

Σωκράτης (θέση του προϋπολογισμού 15 02 02 02)

20.  Το πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ περιλαμβάνει οχτώ δράσεις: Comenius (σχολική εκπαίδευση), Erasmus (ανώτατη εκπαίδευση), Grundvig (εκπαίδευση ενηλίκων), Lingua (εκμάθηση ευρωπαϊκών γλωσσών), Minerva (τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση), ανανέωση των εκπαιδευτικών συστημάτων, κοινές δράσεις και συνοδευτικά μέτρα.

21.  Ο γενικός εισηγητής είναι της γνώμης ότι πρέπει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο Comenius (σχέδια γλωσσικών ανταλλαγών φοιτητών) και Erasmus (κινητικότητα φοιτητών) δεδομένου ότι και οι δύο δράσεις είναι αποκεντρωμένες και επομένως υπόκεινται στη διαχείριση των εθνικών αρχών των διαφόρων κρατών μελών[14].

22.  Σύμφωνα με την Επιτροπή από το 2000 έως το 2004 περίπου 130 000 φοιτητές κατ' έτος συμμετείχαν στο Erasmus και πάνω από 10 000 σχολεία κατ' έτος συμμετείχαν στο Comenius[15].

23.  Μολονότι αυτά τα δύο προγράμματα έχουν μεγάλη επιτυχία δεν επέτυχαν ακόμη το στόχο που είχε τεθεί στην απόφαση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να επιτευχθεί δηλαδή ποσοστό συμμετοχής σε δραστηριότητες κινητικότητας 10% των σχολείων (COMENIUS) και 10% των φοιτητών (ERASMUS).

24.  Το ποσοστό συμμετοχής κατ' έτος ήταν μέχρι σήμερα λιγότερο από 1% του φοιτητικού πληθυσμού στις χώρες της ΕΕ και της ΕΖΕΣ[16]. Ο κύριος λόγος ήταν η μείωση του διαθέσιμου για το σκοπό αυτό προϋπολογισμού της ΕΕ.

25.  Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ομάδας παρακολούθησης για την παιδεία που διεξήχθη με πρωτοβουλία του γενικού εισηγητή, οι εκπρόσωποι της ΓΔ για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό της Επιτροπής εξέφρασαν την ανησυχία τους σχετικά με το υψηλό επίπεδο αιτήσεων που δεν ικανοποιήθηκαν λόγω υψηλής ικανότητας απορρόφησης.

26.  Παρατηρείται χάσμα ανάμεσα στην πολιτική βούληση να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική, βασιζόμενη στη γνώση οικονομία στον κόσμο, μέσω ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος, και στους πόρους που διατίθενται από τον προϋπολογισμό στα απαιτούμενα μέσα και προγράμματα. Τα 25 κράτη μέλη επιβεβαίωσαν κατά το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι ο ευρωπαϊκός χώρος εκπαίδευσης πρέπει να αναπτυχθεί με προώθηση της γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας[17]. Πρέπει επομένως η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ να είναι συνεπής προς το πολιτικό αυτό μήνυμα.

27.  Τα σχέδια γλωσσικών ανταλλαγών φοιτητών COMENIUS θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Ενώ το ERASMUS παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να μεταβούν μεμονωμένα στο εξωτερικό για σπουδές, τα γλωσσικά προγράμματα COMENIUS απαιτούν ελάχιστο αριθμό 10 μαθητών πράγμα που το καθιστά πιο πολύπλοκο από οργανωτικής πλευράς.

28.  Πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο χρηματοδότησης για σχέδιο τύπου ERASMUS για μαθητές ηλικίας 16 έως 18 ετών ώστε να καλυφθεί το κενό αυτό δεδομένου ότι η ισχύουσα δράση ERASMUS για την κινητικότητα των σπουδαστών διατίθεται μόνον σε φοιτητές πανεπιστημίου.

29.  Στην πρότασή της για νέο πρόγραμμα στον τομέα της εκπαίδευσης η Επιτροπή προτείνει νέα δράση κινητικότητας εντός του COMENIUS που απευθύνεται σε μαθητές των μεγάλων τάξεων της μέσης εκπαίδευσης.

30.  Όσον αφορά το ERASMUS, οι επιχορηγήσεις κινητικότητας αποσκοπούν ως συνεισφορά στο να καλύψουν το επιπλέον κόστος που συνεπάγονται οι σπουδές στο εξωτερικό, όπως έξοδα ταξιδίου, κόστος της γλωσσικής προετοιμασίας και υψηλότερο γενικότερο κόστος της διαβίωσης στην χώρα υποδοχής.

31.  Το περιορισμένο ποσό για την μηνιαία επιχορήγηση κινητικότητας (€ 150) συνέβαλε στο να εγγράφονται στο πρόγραμμα ERASMUS μόνον οι φοιτητές εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν τη διαφορά με δικούς τους πόρους. Επομένως πρέπει να εγκριθεί αύξηση της επιχορήγησης κινητικότητας των φοιτητών ERASMUS για να ωφεληθούν άμεσα οι φοιτητές. Αυτή η αύξηση πρέπει να αποφασισθεί χωρίς αύξηση των διοικητικών δαπανών και θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου κινητικότητας 10% που αναφέρθηκε πιο πάνω[18].

Νεολαία (θέση του προϋπολογισμού 15 07 02)

32.  Οι κύριοι στόχοι αυτού του προγράμματος είναι να προωθηθεί η ενεργός συνεισφορά των νέων στην οικοδόμηση της Ευρώπης, να ενισχυθεί η αίσθηση αλληλεγγύης μεταξύ των νέων, να ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες των νέων και να ενδυναμώσει η συνεργασία με προώθηση των ανταλλαγών ορθών πρακτικών. Καλύπτει πέντε δράσεις: νεολαία για την Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, πρωτοβουλίες των νέων, κοινές δράσεις και μέτρα στήριξης.

33.  Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για το πρόγραμμα δράσης "Νεολαία" για την περίοδο 2000-2006 στην ΕΕ των 15 χωρών ορίσθηκε σε € 520 εκατ.[19]. Μετά τη διεύρυνση αποφασίσθηκε επιπρόσθετο ποσό € 85 εκατ. για την περίοδο 2004-2006 (σύνολο=€ 605 εκατ.).

34.  Σε αντίθεση με τους διαθέσιμους πόρους του προϋπολογισμού η ΕΕ επεσήμανε πρόσφατα ότι "για την επάνοδο σε μια διαρκή και βιώσιμη οικονομική αύξηση απαιτείται μεγαλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που αντιπροσωπεύει η ευρωπαϊκή νεολαία"[20] και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε επ' αυτού ένα Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία[21].

35.  Ο δημοσιονομικός προγραμματισμός για το 2006 προβλέπει μόνον € 100,6 εκατ.[22] (εκτός των διοικητικών δαπανών). Το ποσό αυτό φαίνεται περιορισμένο αν λάβει κανείς υπόψη τη σημασία που αποδίδουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία.

36.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε στο ψήφισμά του ότι αποδίδει μεγάλη σημασία στην αξιοποίηση του εν εξελίξει προτύπου σχεδίου "Έρασμος για τους μαθητευόμενους" και ότι σκοπεύει να προτείνει δράση κινητικότητας "Έρασμος για νέους επιχειρηματίες"[23].

Leonardo Da Vinci (θέση του προϋπολογισμού 15 03 01 02)

37.  Οι κύριοι στόχοι αυτού του προγράμματος είναι: να βελτιωθούν οι δεξιότητες και οι ικανότητες των ατόμων, ιδίως των νέων, που διανύουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση κάθε επιπέδου[24].

38.  Στον προϋπολογισμό του 2005 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αύξησε σημαντικά τις πιστώσεις για το πρόγραμμα αυτό φθάνοντας στο τελικό ποσό των € 205,3 εκατ. παρά το μειωμένο περιθώριο 3.

39.  Για το 2006 πάντως παρά τη συμβολή του προγράμματος αυτού στην εκτέλεση της Στρατηγικής της Λισσαβώνας ο τρέχων δημοσιονομικός προγραμματισμός προβλέπει μόνον € 196,4[25] εκατ.

Τελικές σκέψεις και συστάσεις όσον αφορά τον προϋπολογισμό

40.  Ο προϋπολογισμός του 2006 συμβάλλει στις πολιτικές φιλοδοξίες που διατύπωσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εκτέλεση της Στρατηγικής της Λισσαβώνας. Ο προϋπολογισμός αυτός αποτελεί γέφυρα προς τη νέα γενιά προγραμμάτων 2007-2013.

41.  Ο γενικός εισηγητής συνιστά στην Επιτροπή Προϋπολογισμών να αναπτύξει πρότυπες δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της νεολαίας, σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ετήσια Στρατηγική Χάραξης Πολιτικής[26].

42.  Επιδιώκεται η προαγωγή της κινητικότητας και η ενίσχυση του προγράμματος για τη νεολαία. Επ' αυτού το Κοινοβούλιο δεσμεύθηκε να προτείνει πρόγραμμα τύπου ERASMUS για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φράση κινητικότητας για νέους επιχειρηματίες. Πρέπει επίσης να εξετασθεί το ενδεχόμενο αύξησης της επιχορήγησης για την κινητικότητα των φοιτητών ERASMUS.

43.  Όσον αφορά τα αποκαλούμενα ποσά αναφοράς το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να εξετάσει τη δυνατότητα, εντός του πλαισίου της διοργανικής συμφωνίας 1999 και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά την εκτέλεση του προγράμματος, αύξησης των διαθέσιμων ποσών που προβλέπονται στο παρόν στάδιο για το πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ και ΝΕΟΛΑΙΑ. Επ' αυτού ο εισηγητής υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν, εντός του προηγούμενου διοργανικού πλαισίου[27], επί υψηλότερων ποσών που είχαν αρχικά αποφασισθεί με διαδικασία συναπόφασης.

***

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2000-2006 ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

 

2000

ΕΕ-15

2001

2002

2003

2004[28]

ΕΕ-25

2000-2004

2005

2006

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

238,5

245,820

254,0

263,0

335,7

(1337)

361,2

361,780

2060

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΟΥ

ΨΗΦΙΣΘΗΚΑΝ

 

ΕΠ. ΠΙΣ.

231,8

239,3

248,1

256

327,9

(1303,1)

351,1

 

 

ΔΙΟΙΚ. ΠΙΣΤ.

6,6

6,5

5,8

7

7

(32,9)

3,6[29]

ΣΥΝΟΛΟ

238,4

245,8

253,9

263

334,9

(1336)

354,7

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ[30]

 

ποσό

%

ποσό

%

ποσό

%

ποσό

%

ποσό[31]

 

%

 

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤ.

229,6

99%

235,9

98,6%

243,0

97,9%

254,8

99,5%

327

99%

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤ.

6,6

100%

6,5

100%

6,5

100%

8,1

99%

7,8

100%

 

 

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

1,9

1,8

3,3

3,0

4,2

4,2

4,2

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

238,1

245,4

253,8

262,9

334,8

(1 335)

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2000-2006 ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΝΕΟΛΑΙΑ

 

2000

ΕΕ-15

2001

2002

2003

2004[32]

ΕΕ-25

2000-2004

2005

2006

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

79,4

70,0

72,0

81,0

97,0

(399,4)

 

 

111,5

 

104,1

605

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΘΗΚΑΝ

 

ΕΠ. ΠΙΣ.

76

66,7

69,1

77,9

93,5

(383,2)

106,7

 

 

ΔΙΟΙΚ. ΠΙΣΤ.

3,3

3,2

2,8

3,1

3,5

(15,9)

1,5

ΣΥΝΟΛΟ

79,3

69,9

71,9

81,0

97

(399,1)

108,2

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ[33]

ποσό

%

ποσό

%

ποσό

%

ποσό

%

ποσό[34]

%

 

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤ.

74,86

98,4%

66,1

99%

68,5

99,1%

77,88

99,9%

93,47

100%

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤ.

3,33

100%

3,24

100%

2,56

89,1%

3,09

99,8%

3,47

99%

 

 

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

0,604

0.603

0,611

0,607

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

78,19

69,95

71,68

80,97

96,94

(397,7)

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2000-2006 ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

LEONARDO

 

2000

ΕΕ-15

2001

2002

2003

2004

ΕΕ-25

2000-2004

 

2005

2006

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

143

147

159

175,7

216

(840,7)

212,237

202,063

1.255

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΟΥ

ΨΗΦΙΣΘΗΚΑΝ

 

ΕΠ. ΠΙΣ.

138,2

142,3

154,8

170,6

210,3

(816.2)

205,3

 

 

 

ΔΙΟΙΚ. ΠΙΣΤ.

4,7

4,6

4,1

5,1

5,7

(24,2)

2,7

ΣΥΝΟΛΟ

142,9

146,9

158,9

175,7

216

(840,4)

208

ΕΚΤΕΛΕΣΗ[35]

 

ποσό

%

ποσό

%

ποσό

%

ποσό

%

ποσό[36]

%

 

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤ.

136,9

99%

141,0

99%

153,6

99,3%

170,1

99,76%

210,3

100%

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤ.

4,4

91,6%

4,6

100%

4,3

99,3%

4,9

97,8%

5,7

100%

 

 

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

0,620

0,620

0,579

0,569

0,841

0,841

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

141,9

146,2

158,7

175,2

216

(838)

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

ΕΠΙΣΗΜΗ ΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠ. ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΑΝΑΛΗΨ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (%)

ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΫΠ.

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ. ΧΩΡΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟΘ.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (%)

RAL ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

15 01 01

Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία του τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός»

51,3

52,8

52,8

100%

51,3

52,8

52,8

100%

0,0

15 01 02 01

Εξωτερικό ερευνητικό προσωπικό

5,2

6,3

5,9

94%

5,2

6,3

5,1

81%

2,1

15 01 02 11

Άλλες δαπάνες διαχείρισης

5,5

5,5

5,4

98%

5,5

5,5

1,7

31%

3,7

15 01 03

Κτίρια και συναφείς δαπάνες του τομέα πολιτικής«Εκπαίδευση και πολιτισμός»

12,9

12,9

12,9

100%

12,9

12,9

10,0

78%

2,9

15 01 04 01

Ενίσχυση των κοινοτικών δράσεων στον τομέα της εκπαίδευσης - Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση

0,0

0,6

0,3

58%

0,0

0,6

0,1

9%

0,3

15 01 04 02

Σωκράτης - Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση

7,0

7,8

7,8

100%

7,0

7,8

2,5

32%

5,8

15 01 04 04

Νεολαία - Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση

3,1

3,5

3,5

100%

3,1

3,5

1,0

30%

2,6

15 01 04 05

Προώθηση εναλλασσόμενων ευρωπαϊκών περιόδων επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας - Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση

0,2

0,2

0,2

100%

0,2

0,2

0,1

28%

0,1

15 01 04 06

Leonardo da Vinci - Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση

5,1

5,7

5,7

100%

5,1

5,7

2,2

38%

4,5

15 01 04 07

Πρόγραμμα πλαίσιο για τον πολιτισμό -
Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση

1,2

1,3

1,3

100%

1,2

1,3

0,7

54%

0,8

15 01 04 08

Media Plus (μέτρα ενθάρρυνσης για την ανάπτυξη του κλάδου των οπτικοακουστικών μέσων) - Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση

5,6

6,3

6,2

99%

5,6

6,3

2,9

46%

3,6

15 01 04 09

Άλλες ενέργειες στον οπτικοακουστικό τομέα -
Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση

0,1

0,1

0,0

0%

0,1

0,1

0,0

0%

0,0

15 01 04 11

Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στο πανεπιστήμιο -
Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση

0,0

0,5

0,5

99%

0,0

0,5

0,4

85%

0,1

15 01 04 12

Ενέργειες υπέρ της κοινωνίας των πολιτών και επισκέψεις στην Επιτροπή - Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση

0,0

1,1

0,6

59%

0,0

1,1

0,3

29%

0,3

15 01 04 14

Erasmus Mundus - Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση

0,0

0,7

0,6

85%

0,0

0,7

0,2

35%

0,3

15 01 04 15

E-Learning - Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση

0,0

1,0

0,9

92%

0,0

1,0

0,4

38%

0,5

15 01 04 16

Ευρωπαϊκό έτος εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού -
Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση

0,4

0,4

0,3

93%

0,4

0,4

0,0

8%

0,3

15 01 60 01

Αποθέματα βιβλιοθηκών, εγγραφές, αγορά και διατήρηση βιβλίων

2,4

2,4

2,4

100%

2,4

2,4

2,0

82%

0,5

 

 

99,9

108,9

107,2

 

99,9

108,9

82,4

 

28,5

15 02 01 01

Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στο πανεπιστήμιο

0,0

3,8

3,1

80%

1,9

3,8

3,8

100%

3,9

15 02 01 02

Ευρωπαϊκό Κολέγιο

2,9

2,9

2,9

100%

2,9

2,9

2,3

80%

0,6

15 02 01 03

Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας

4,4

4,4

4,4

100%

4,4

4,4

4,4

100%

0,0

15 02 01 04

Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δικαίου (Τρέβη)

1,6

1,6

1,6

100%

1,6

1,6

1,2

80%

0,3

15 02 01 05

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (Maastricht)

0,8

0,8

0,8

100%

0,8

0,8

0,7

80%

0,2

15 02 01 06

Κέντρο μελετών και ερευνών

0,0

1,5

0,9

63%

0,0

1,5

0,7

49%

0,2

15 02 01 07

Διεθνές κέντρο για την ευρωπαϊκή κατάρτιση

2,0

2,0

2,0

100%

2,0

2,0

1,6

80%

0,4

15 02 01 08

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης στον τομέα των ειδικών αναγκών

0,0

0,8

0,8

100%

0,0

0,8

0,6

80%

0,2

15 02 02 01

Ενίσχυση των κοινοτικών δράσεων στον τομέα της εκπαίδευσης

0,0

3,4

2,3

66%

7,0

12,9

9,1

71%

16,6

15 02 02 02

Σωκράτης

261,7

327,9

327,0

100%

245,0

305,0

304,7

99%

145,7

15 02 02 03

Connect - Καινοτομία και σύνδεση των κοινοτικών προγραμμάτων - Προπαρασκευαστικά μέτρα

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

0,1

0,0

0%

0,2

15 02 02 04

e-Learning

0,0

15,0

15,0

100%

0,0

6,9

6,7

97%

8,5

15 02 02 05

Erasmus Mundus

0,0

7,4

7,3

99%

0,0

5,7

5,1

90%

2,3

15 02 03

Συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης

2,9

2,9

2,9

100%

3,3

3,3

2,9

87%

5,0

 

 

276,3

374,3

370,9

 

268,9

351,6

343,8

 

184,0

15 03 01 01

Προώθηση εναλλασσόμενων ευρωπαϊκών περιόδων επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας

1,6

1,7

1,6

95%

1,5

1,6

1,4

88%

1,4

15 03 01 02

Leonardo da Vinci

172,9

210,3

210,3

100%

163,0

190,0

189,8

100%

249,6

15 03 01 03

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης - Επιδότηση στους τίτλους 1 και 2

9,9

10,6

10,6

100%

9,9

10,6

10,6

100%

0,8

15 03 01 04

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης - Επιδότηση στον τίτλο 3

4,9

5,2

5,2

100%

2,9

3,1

3,1

100%

4,2

15 03 02 01

Συνεισφορά του Phare στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Επιδότηση στους τίτλους 1 και 2

2,0

2,0

2,0

100%

2,0

2,0

2,0

100%

0,0

15 03 02 02

Συνεισφορά του Phare στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Επιδότηση στον τίτλο 3

0,5

0,5

0,5

100%

0,5

0,5

0,5

100%

0,5

15 03 03 01

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Επιδότηση στους τίτλους 1 και 2

11,0

11,0

11,0

100%

11,0

11,0

11,0

100%

1,0

15 03 03 02

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Επιδότηση στον τίτλο 3

3,7

4,1

4,1

100%

3,7

4,1

4,1

100%

3,8

 

 

206,5

245,4

245,3

 

194,5

222,9

222,6

 

261,1

15 04 01 01

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Μειονοτικών Γλωσσών και Mercator

1,2

1,2

0,3

28%

1,2

0,2

0,1

52%

0,2

15 04 01 02

Διατήρηση στρατοπέδων συγκέντρωσης των ναζί ως ιστορικών μνημείων

0,8

0,8

0,8

100%

0,8

0,0

0,0

0%

0,8

15 04 01 03

Επιδοτήσεις σε οργανώσεις ευρωπαϊκού πολιτιστικού ενδιαφέροντος

5,3

5,3

5,1

97%

5,3

4,0

3,7

91%

1,5

15 04 01 04

Ευρωπαϊκή Κιστερκιανή διαδρομή

0,1

0,1

0,0

0%

0,1

0,1

0,0

0%

0,0

15 04 02 01

Πρόγραμμα-πλαίσιο για τον πολιτισμό

29,3

32,9

32,9

100%

23,3

34,6

34,2

99%

38,6

15 04 02 02

Αποπεράτωση προγενέστερων προγραμμάτων και ενεργειών

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

0,4

0,2

68%

0,3

15 04 02 03

Προπαρασκευαστικές ενέργειες συνεργασίας στον πολιτιστικό τομέα

2,0

2,1

2,1

99%

2,0

2,1

2,1

99%

1,3

15 04 03 01

Προπαρασκευαστικά μέτρα για την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας της Κοινότητας στο πλαίσιο της κοινωνίας των πληροφοριών

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

0,0

0,0

7%

0,1

15 04 03 02

Προώθηση και προστασία των περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών και πολιτισμών

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

0,1

0,0

11%

0,3

 

 

38,7

42,4

41,2

 

32,8

41,5

40,3

 

43,1

15 05 01 01

Media Plus (μέτρα ενθάρρυνσης για την ανάπτυξη της βιομηχανίας παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων)

66,9

75,5

75,5

100%

55,4

56,2

56,2

100%

102,1

15 05 01 02

Media «Κατάρτιση» (μέτρα ενθάρρυνσης για την ανάπτυξη του κλάδου των οπτικοακουστικών μέσων)

8,0

8,4

8,3

98%

8,3

9,5

9,5

100%

13,3

15 05 01 03

Άλλες ενέργειες στον οπτικοακουστικό τομέα

2,0

2,0

1,1

57%

2,0

2,0

1,6

80%

1,8

15 05 01 04

Αποπεράτωση προγενέστερων προγραμμάτων και ενεργειών

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

0,5

0,1

26%

1,1

15 05 01 05

Ανάπτυξη και οπτικοακουστικός τομέας: πρωτοβουλία i2i οπτικοακουστικός τομέας

2,5

2,7

2,7

100%

1,9

2,0

2,0

100%

3,3

15 05 03

Αθλητισμός: προπαρασκευαστικά μέτρα για μια κοινοτική πολιτική στον τομέα του αθλητισμού

0,0

0,0

0,0

0%

1,0

1,7

1,5

91%

0,1

15 05 04

Ευρωπαϊκό έτος εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού

7,7

8,3

8,0

97%

5,1

5,7

5,0

88%

4,7

 

 

87,1

96,8

95,6

 

73,7

77,5

75,9

 

126,4

15 06 01 01

Ενέργειες υπέρ της κοινωνίας των πολιτών

0,0

4,2

3,8

92%

2,0

3,8

2,9

76%

3,2

15 06 01 02

Ένωση «Η Ευρώπη μας»

0,0

0,6

0,6

100%

0,0

0,6

0,5

80%

0,1

15 06 01 03

Επιχορηγήσεις σε ευρωπαϊκές ομάδες προβληματισμού και σε οργανώσεις που προωθούν την ευρωπαϊκή ιδέα

2,4

2,4

2,3

97%

2,4

2,4

1,8

75%

0,5

15 06 01 04

Ενώσεις και ομοσπονδίες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

1,5

1,5

1,5

98%

1,5

1,5

0,7

49%

0,7

15 06 01 05

Ευρωπαϊκές ομάδες προβληματισμού

0,5

0,5

0,5

100%

0,5

0,5

0,4

79%

0,1

15 06 01 06

Ενίσχυση του οίκου Jean-Monnet και του οίκου Robert-Schuman

0,4

0,4

0,4

100%

0,4

0,4

0,3

80%

0,1

15 06 01 07

Αδελφοποιήσεις πόλεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

14,0

14,0

11,7

84%

14,0

3,0

2,5

85%

9,2

15 06 01 08

Διεθνές Ευρωπαϊκό Κίνημα

0,5

0,5

0,5

100%

0,5

0,5

0,4

80%

0,1

15 06 02

Έξοδα διοργάνωσης περιόδων πρακτικής άσκησης στις υπηρεσίες του οργάνου

5,3

5,3

5,3

100%

5,3

5,3

4,7

88%

0,6

15 06 05

Επισκέψεις στην Επιτροπή

0,0

1,5

1,3

85%

0,0

1,5

1,3

87%

1,2

15 06 06

Ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις

0,0

0,0

0,0

0%

2,3

1,8

1,7

96%

0,0

 

 

24,6

30,8

27,8

 

28,9

21,3

17,3

 

15,8

15 07 01 01

Φόρουμ «Νεολαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

0,0

2,0

2,0

100%

0,0

1,8

1,8

100%

0,2

15 07 01 02

Υποστήριξη διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων νέων

1,9

1,9

1,9

100%

1,9

1,6

1,4

92%

0,4

15 07 02

ΝΕΟΛΑΙΑ

67,9

93,5

93,5

100%

68,0

82,6

82,4

99%

78,1

15 07 03

Δοκιμαστικά σχέδια για την προώθηση της συμμετοχής των νέων

2,0

2,1

1,8

86%

2,0

1,0

0,8

80%

2,6

 

 

71,8

99,5

99,1

 

71,9

87,0

86,4

 

81,3

15 49 04 01

Προπαρασκευαστικές δράσεις συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης και της πολιτικής για τη νεολαία Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

1,0

0,8

84%

0,9

15 49 04 02

Σωκράτης - Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση

0,0

0,0

0,0

0%

5,7

5,0

4,3

85%

1,5

15 49 04 04

Νεολαία - Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση

0,0

0,0

0,0

0%

2,0

2,0

1,8

89%

0,5

15 49 04 05

Προώθηση εναλλασσόμενων ευρωπαϊκών περιόδων επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας - Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

0,0

0,0

90%

0,0

15 49 04 06

Leonardo da Vinci - Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση

0,0

0,0

0,0

0%

2,8

2,8

2,4

86%

1,0

15 49 04 07

Πρόγραμμα πλαίσιο για τον πολιτισμό -
Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση

0,0

0,0

0,0

0%

0,8

0,7

0,6

79%

0,4

15 49 04 08

Media (μέτρα ενθάρρυνσης για την ανάπτυξη του κλάδου των οπτικοακουστικών μέσων) - Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση

0,0

0,0

0,0

0%

2,0

2,9

2,6

91%

0,7

15 49 04 09

Άλλες ενέργειες στον οπτικοακουστικό τομέα -
Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση

0,0

0,0

0,0

0%

0,1

0,1

0,1

100%

0,0

15 49 04 11

Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στο πανεπιστήμιο -
Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση

0,0

0,0

0,0

0%

0,1

0,1

0,1

56%

0,1

15 49 04 12

Ενέργειες υπέρ της κοινωνίας των πολιτών -
Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

0,4

0,3

89%

0,1

15 49 04 13

Αθλητισμός: προπαρασκευαστικά μέτρα για μια κοινοτική πολιτική στον τομέα του αθλητισμού Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

 

13,5

14,9

12,9

 

5,3

15 88 88 01

Centre eur forma(PC)

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERASMUS

Σχετικά με τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής

Διαρθρωτικά ταμεία και Ταμείο Συνοχής - Εισαγωγή

1.  Τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το τμήμα προσανατολισμού του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και το χρηματοδοτικό μέσο προσανατολισμού της αλιείας (ΧΜΠΑ). Οι νομικές βάσεις των ταμείων ορίζονται στη Συνθήκη (άρθρα 158 έως 162, πρώην άρθρα 130α έως 130δ), στη συνθήκη προσχώρησης (πράξη προσχώρησης, άρθρο 28) και στους κανονισμούς του Ιουνίου 1999 (παρατίθενται κάτωθι).

2.  Οι βασικές αρχές που διέπουν την ειδική δημοσιονομική εικόνα των ταμείων είναι οι εξής:

§ συγκέντρωση: είναι η συγκέντρωση των δράσεων των ταμείων σε στόχους που τίθενται εκ των προτέρων για περιφέρειες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια,

§ προσθετικότητα: η συνεισφορά της Κοινότητας πρέπει να είναι πρόσθετη της εθνικής χρηματοδότησης,

§ εταιρική σχέση: τα μέτρα εφαρμόζονται σε πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στην Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους,

§ προγραμματισμός: η λειτουργία των ταμείων βασίζεται σε μια πολυετή διαδικασία προγραμματισμού,

§ αξιολόγηση: εφαρμόζονται μηχανισμοί τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και για καθένα από τα μεμονωμένα μέσα προγραμματισμού, με στόχο να διασφαλίζεται η σωστή παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας των ταμείων.

3.  Με εξαίρεση την αξιολόγηση, οι ανωτέρω αρχές δεν ισχύουν για το Ταμείο Συνοχής. Ο ειδικός σκοπός του εν λόγω ταμείου είναι να συμβάλλει στη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής που συνδέονται με τα διευρωπαϊκά δίκτυα και το περιβάλλον σε κράτη μέλη όπου το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ είναι μικρότερο από το 90% της Κοινότητας.

Δημοσιονομικές προοπτικές 2000-2006

4.  Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για τα διαρθρωτικά ταμεία στις δημοσιονομικές προοπτικές 2000-2006 ανέρχονται επί του παρόντος στα 226 973 εκατ. ευρώ, περιλαμβανομένων όλων των αποθεματικών. Ο κάτωθι πίνακας απεικονίζει τις ετήσιες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για την περίοδο 2000-2006 (ΕΕ-25):

εκατ. ευρώ - τιμές 2005

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Διαρθρωτικά ταμεία

30 019

30 005

30 849

31 129

35 395

37 319

37 875

Ταμείο Συνοχής

2 659

2 715

2 789

2 839

5 699

5 209

5 952

Σύνολο διαρθρωτικών δράσεων

32 648

32 720

33 638

33 968

41 094

42 528

43 827

5.  Η αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής πραγματοποιήθηκε το 1999[37] παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για τις τρέχουσες δημοσιονομικές προοπτικές και οδήγησε στην έναρξη της περιόδου προγραμματισμού 2000-2006. Τέθηκαν τρεις στόχοι για τα διαρθρωτικά ταμεία για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, και συγκεκριμένα:

§ Στόχος 1: ανάπτυξη και διαρθρωτική προσαρμογή περιφερειών οι οποίες υστερούν όσον αφορά την ανάπτυξη (δηλαδή όπου το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι μικρότερο από το 75% του κοινοτικού μέσου όρου),

§ Στόχος 2: οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση περιφερειών που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές δυσκολίες,

§ Στόχος 3: προσαρμογή και εκσυγχρονισμός των πολιτικών και των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης.

6.  Οι κοινοτικές πρωτοβουλίες (Interreg, Urban, Equal και Leader+), καθώς και τα καινοτόμα μέτρα και η τεχνική βοήθεια αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα το 5,53% και το 0,51% της συνολικής κατανομής. Τέλος, οι διαρθρωτικές δράσεις στον τομέα της αλιείας (εκτός των περιοχών του στόχου 1) αντιπροσωπεύουν το 0,5% της συνολικής κατανομής. Το 4% της συνολικής κατανομής εγγράφεται στο αποθεματικό επίδοσης.

Διαδικασία προϋπολογισμού 2006

Εκτέλεση 2004 και 2005

7.  Συνολικά, το ποσοστό πληρωμών αυξήθηκε από 89% το 2003 σε 99% το 2004. Η συνολική βελτίωση οφείλεται κυρίως στα έγκαιρα κονδύλια για τα προγράμματα, δεδομένου ότι το ποσοστό πληρωμών για τα προγράμματα 2000-2006 ήταν ήδη υψηλό (96%) το 2003. Οι περισσότεροι «στόχοι» υλοποιήθηκαν αρκετά ικανοποιητικά το 2004, αν και υπάρχουν σαφώς περιθώρια για σημαντική βελτίωση στο ΧΜΠΑ εκτός στόχου 1 και στα καινοτόμα μέτρα και την τεχνική βοήθεια.

Σύγκριση ποσοστών εκτέλεσης το 2003, το 2004 και το 2005 (Σεπτ.)

 

2003

2004

2005

Σεπτ.

2004 Σεπτ.

παλαιό

τρέχον

σύνολο

παλαιό

τρέχον

σύνολο

Στόχος 1

70%

99%

95%

99%

99%

99%

63%

62%

Στόχος 2

70%

99%

91%

100%

100%

100%

61%

69%

Στόχος 3

27%

83%

74%

100%

100%

100%

79%

65%

ΧΜΠΑ (εκτός στόχου 1)

57%

63%

60%

100%

76%

82%

57%

32%

Κοινοτικές πρωτοβουλίες

30%

75%

48%

99%

98%

99%

86%

62%

Καινοτόμα μέτρα & τεχνική βοήθεια

94%

88%

90%

73%

79%

78%

32%

57%

ΣΥΝΟΛΟ

59%

96%

89%

99%

99%

99%

περιλαμβανομένου του Ταμείου Συνοχής

63%

63%

8.  Η εκτέλεση από 19ης Σεπτεμβρίου 2005 είναι υψηλή, παρόμοια με τα ποσοστά του 2004 (63% τόσο το 2004 όσο και το 2005) και ακόμα υψηλότερη για τον στόχο 3 και τις κοινοτικές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, είναι χαμηλότερη για το Ταμείο Συνοχής, τον στόχο 2, τα καινοτόμα μέτρα και την τεχνική βοήθεια.

Προβλέψεις των κρατών μελών για το 2006

9.  Σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία[38], «τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή ενημερωμένες προβλέψεις τους σχετικά με την υποβολή αιτήσεων πληρωμής για την τρέχουσα δημοσιονομική χρήση και τις προβλέψεις για την επόμενη δημοσιονομική χρήση» έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους. Τα κράτη μέλη καλούνται να υποβάλουν τις προβλέψεις τους για κάθε μεμονωμένο πρόγραμμα και στο πλαίσιο κάθε προγράμματος ανά ταμείο.

10. Τα κράτη μέλη, στις προβλέψεις τους για το έτος 2006, εκτιμούν ότι χρειάζονται 44 394,5 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, σε σύγκριση με τα 35 223,2 εκατ. ευρώ που προβλέπονται στο ΠΠ της Επιτροπής (βλ. παράρτημα 1).

Επομένως, οι εισηγητές υπογραμμίζουν ότι το ΠΠ της Επιτροπής πρότεινε 9,2 δισ. ευρώ λιγότερα από όσα προβλέπουν τα κράτη μέλη για τις ανάγκες τους σε πληρωμές.

11. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη διαπράττουν σφάλματα πρόβλεψης, αλλά πρέπει να τονιστεί ότι σημειώθηκε βελτίωση το 2004, όταν τα σφάλματα πρόβλεψης για τα προγράμματα της ΕΕ-15 μειώθηκαν στο 23% (από 51% το 2003)[39].

12. Οι εισηγητές θεωρούν ότι οι προβλέψεις των κρατών μελών για τις ανάγκες τους σε πληρωμές αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο δημοσιονομικού προγραμματισμού και, κατά συνέπεια, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό.

Κανόνας N+2

13. Η Επιτροπή αίρει αυτομάτως την ανάληψη υποχρέωσης για οιοδήποτε τμήμα μιας υποχρέωσης για το οποίο δεν έχει λάβει καμία παραδεκτή αίτηση πληρωμής έως τη λήξη του δεύτερου έτους που έπεται του έτους της ανάληψης υποχρεώσεων, και, κατά συνέπεια, η συμμετοχή των ταμείων στην εν λόγω παρέμβαση μειώνεται κατά το ισόποσο. Αυτή η καινοτομία, η οποία ονομάζεται κανόνας N+2, στοχεύει και, προφανώς, μπορεί να διατηρεί τις εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων για διαρθρωτικές δράσεις σε αποδεκτά χαμηλά επίπεδα.

14. Το 2003 ήταν το πρώτο έτος άρσης υποχρεώσεων βάσει του κανόνα N+2 για την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006. Το συνολικό ποσό για το οποίο ήρθη η υποχρέωση βάσει του κανόνα N+2 ήταν 31,1 εκατ. ευρώ (0,20% της αντίστοιχης δόσης αναλήψεων υποχρεώσεων του 2000). Έξι κράτη μέλη –το Βέλγιο, η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, οι Κάτω Χώρες (72% του συνολικού ποσού που αποδεσμεύθηκε) και η Πορτογαλία– επηρεάστηκαν από την άρση των υποχρεώσεων.

15. Μέχρι στιγμής, υπάρχουν δύο γύροι (2003 και 2004) άρσης της υποχρέωσης βάσει του κανόνα N+2, οι οποίοι επηρεάζουν τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν το 2000 και το 2001. Το συνολικό ποσό που αποδεσμεύθηκε βάσει του κανόνα N+2 το 2004 ήταν 219,3 εκατ. ευρώ. Ενώ το ποσό αυτό είναι πάνω από το επταπλάσιο του συνολικού ποσού που αποδεσμεύθηκε το 2003 (31,1 εκατ. ευρώ), εξακολουθεί να είναι αρκετά μικρό σε σύγκριση με τη μέση ετήσια δόση αναλήψεων υποχρεώσεων (περίπου 30 δισ. ευρώ). Η άρση υποχρεώσεων που πραγματοποιήθηκε το 2004 αντιπροσωπεύει το 0,58% των αντίστοιχων αναλήψεων υποχρεώσεων του 2001.

16.   Τον Σεπτέμβριο του 2005 (προσωρινά δεδομένα), το ποσό για το οποίο ήρθη η υποχρέωση βάσει του κανόνα Ν+2 ανέρχεται στα 299 εκατ. ευρώ. Ο κάτωθι πίνακας συγκρίνει τα ποσά για τα οποία ήρθη η υποχρέωση βάσει του κανόνα Ν+2 το 2003, το 2004 και το 2005.

 

2003

2004

2005

(μέχρι τον Σεπτέμβριο,

προσωρινά δεδομένα)

Ποσό που αποδεσμεύθηκε

31,1 εκατ.

219,3 εκατ.

299 εκατ.

% της ετήσιας δόσης

0,20%

0,58%

προς επιβεβαίωση

Ενεχόμενο κράτος μέλος

PT, UK, IE, NL, BE, DK

ES, DE, IT, PT, UK, FR, IE, NL, BE, AT

ES, DE, IT, GR, PT, UK, FR, IE, NL, SE, BE, AT, DK

Ωστόσο, οι εισηγητές τονίζουν ότι οι αιτήσεις πληρωμής των κρατών μελών υποβάλλονται κατά κανόνα αργά μέσα στο έτος και, βάσει του κανόνα N+2, τείνουν ακόμα να υποβάλλονται λίγο πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Επομένως, το τελικό ποσό που αποδεσμεύθηκε το 2005 αναμένεται να μειωθεί με την υποβολή των τελευταίων αιτήσεων πληρωμής.

17.   Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εν λόγω κανόνας δεν ισχύει για το Ταμείο Συνοχής, ο κανονισμός για το οποίο, ωστόσο, περιλαμβάνει παρόμοια διάταξη η οποία λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι το εν λόγω ταμείο χρησιμοποιείται μόνο για τη χρηματοδότηση έργων: ακυρώνεται οποιαδήποτε χρηματοδοτική στήριξη χορηγείται για έργα για τα οποία οι εργασίες δεν έχουν ξεκινήσει δύο χρόνια μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης.

RAL 2005 (εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων)

18.   Το συνολικό απόθεμα RAL στα τέλη του 2004 ήταν 73,28 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο, μέχρι σήμερα (Σεπτ. 05), έχει αυξηθεί στα 92,2 δισ. ευρώ. Συγκριτικά, στα τέλη του 2003 το ποσό ήταν 69,3 δισ. ευρώ, το οποίο αυξήθηκε στη συνέχεια σε περίπου 80 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2004. Καθώς οι περισσότερες αιτήσεις πληρωμής υποβάλλονται κατά τα τέλη του έτους, οι εισηγητές τονίζουν ότι μια συνολική αύξηση είναι, ως εκ τούτου, φυσιολογική κατά τους πρώτους μήνες του έτους και αντιστοιχεί ουσιαστικά σε «φυσιολογικές» RAL ως συνέπεια του κύκλου δαπανών για διαρθρωτικές δράσεις. Ωστόσο, οι εισηγητές ζητούν από την Επιτροπή να σχολιάσει την τωρινή γενική τάση. Μπορεί επίσης να σημειωθεί ότι, στα τέλη πλέον του 2003, οι RAL για τα προγράμματα πριν από το 2000 εξακολουθούσαν να αντιπροσωπεύουν το 15% του συνόλου.

19.   Οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων που συνδέονται με τα προγράμματα της περιόδου 2000-2006 αυξήθηκαν κατά περίπου 7 δισ. ευρώ το 2004 (8,3 δισ. ευρώ το 2003). Ωστόσο, με σχετικούς όρους (οι RAL αναλογικά προς τη μέση ετήσια δόση αναλήψεων υποχρεώσεων), οι RAL μειώθηκαν από 1,77 έως τα τέλη του 2003 σε 1,7 έως τα τέλη του 2004.

Συμπεράσματα

20.   Οι εισηγητές επιθυμούν να υπογραμμίσουν τα υψηλά ποσοστά εκτέλεσης για τα διαρθρωτικά ταμεία και το θετικό αποτέλεσμα της εφαρμογής του κανόνα Ν+2. Τα ποσοστά εκτέλεσης το 2005 είναι ικανοποιητικά, και ήταν ήδη σαφές, αρκετό καιρό πριν, ότι ο διορθωτικός προϋπολογισμός για την ενίσχυση των πληρωμών θα ήταν αναγκαίος.

21.   Οι εισηγητές εύλογα τονίζουν ότι ο αναμενόμενος διορθωτικός προϋπολογισμός για τις τελικές ανάγκες σε πληρωμές το 2005 θα διαδραματίσει επίσης σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση των αναγκών για το 2006.

22.   Ο προϋπολογισμός πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες. Οι εισηγητές μπορούν εύλογα να προβλέψουν ότι θα χρειαστούν μεγαλύτερες πιστώσεις πληρωμών. Τέλος, οι εισηγητές επισημαίνουν ότι η διαφορά, που είναι πάνω από 9 δισ. ευρώ, ανάμεσα στην πρόταση της Επιτροπής για τον προϋπολογισμό και στις προβλέψεις των κρατών μελών είναι αδικαιολόγητα μεγάλη. Επομένως, ζητούν αύξηση των πιστώσεων πληρωμών για τις διαρθρωτικές δράσεις για το έτος 2006.

Πιστώσεις πληρωμών για διαρθρωτικές δράσεις  Παράρτημα 1

 

κονδύλια

εκτέλεση

2004

προβλέψεις κρατών μελών

2006

ΠΠ 2006

ΣΠ 2006

 ΣΤΟΧΟΣ 1  

ΕΤΠΑ

130301

12.654,0

17.246,0

14.446,7

14.412,6

ΕΚΤ

040201

4.317,0

6.671,1

5.309,9

5.297,1

ΕΓΤΠΕ

05040201

2.724,0

4.287,4

2.999,2

2.992,1

ΧΜΠΑ

110601

335,0

417,4

410,8

409,8

ΣΥΝΟΛΟ

 

20.030,0

28.621,9

23.166,6

23.111,6

 

 

 

 

 

 

  ΣΤΟΧΟΣ 2

 

 

 

 

 

ΕΤΠΑ

130304

3.476,0

3.619,6

2.802,5

2.795,4

ΕΚΤ

040204

356,0

427,9

361,3

360,4

ΣΥΝΟΛΟ

 

3.832,0

4.047,5

3.163,8

3.155,8

 

 

 

 

 

 

  ΣΤΟΧΟΣ 3

 

 

 

 

 

ΕΚΤ

040206

2.546,0

4.217,9

3.628,9

3.619,9

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

2.546,0

4.217,9

3.628,9

3.619,9

 

 

   ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (εκτός στόχου 1)

ΧΜΠΑ

110604

145,0

154,3

170,2

170,2

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

145,0

154,3

170,2

170,2

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERREG

130313

543,0

1.107,0

819,5

798,5

EQUAL

040208

424,0

608,1

429,7

417,0

LEADER

05040206

239,0

390,4

259,2

219,0

URBAN

130306

89,0

149,4

85,3

81,1

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

1.295,0

2.254,9

1.593,7

1.515,6

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

27.848,0

39.296,5

31.723,2

27.848,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

130401

2.642,0

5.098,0

3.500,0

3.500,0

 

 

 

 

 

 

Γενικό σύνολο

 

30.490,0

44.394,5

35.223,2

35.073,1

Σχετικά με τις εξωτερικές δράσεις

1.  Το ΕΚ έχει πλήρη επίγνωση ενός σοβαρού διαρθρωτικού προβλήματος στον τίτλο 4 των δημοσιονομικών προοπτικών –Εξωτερικές Δράσεις– όπου οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις από τον προϋπολογισμό, που συνεχώς επαυξάνονταν με την πάροδο των ετών, απέχουν πολύ από τα επίπεδα που είχαν προβλεφθεί το 1999, όταν εγκρίθηκαν τα δημοσιονομικά όρια. Αυτά τα προβλήματα οξύνθηκαν σαφέστατα με το σχέδιο προϋπολογισμού του Συμβουλίου. Ο εισηγητής θεώρησε επίσης χρήσιμο να υποβάλει έναν πίνακα (Παράρτημα 1), στον οποίο παρουσιάζεται η εξέλιξη υπό πραγματικούς όρους των εξωτερικών δράσεων. Πράγματι, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι υπήρξε μείωση πολλών προγραμμάτων με την πάροδο του χρόνου, παρά το γεγονός ότι τμήματα αυτού του τίτλου μεταφέρθηκαν στον τίτλο 7 της προενταξιακής στρατηγικής.

2.  Η αντιπροσωπεία του ΕΚ στη συνδιαλλαγή του Ιουλίου, ενεργώντας με τη στήριξη ολόκληρου του Κοινοβουλίου, κατέστησε απολύτως σαφές αυτό το γεγονός που εκφράστηκε στην έκθεση σχετικά με την ετήσια στρατηγική για τη χάραξη πολιτικής και την έκθεση σχετικά με την εντολή συνδιαλλαγής. Η παράγραφος 25 της έκθεσης σχετικά με την ετήσια στρατηγική για τη χάραξη πολιτικής του Μαρτίου 2005 και η παράγραφος 12 της έκθεσης εντολής του Ιουλίου 2005 έχουν ως ακολούθως:

25. τονίζει τη σημερινή δυσκολία συγκερασμού όλων των παραδοσιακών προτεραιοτήτων της Ένωσης με πολλές νέες δημοσιονομικές ευθύνες, οι οποίες έχουν υπαχθεί στην Κατηγορία IV κατά τα τελευταία χρόνια (Βαλκάνια, Αφγανιστάν, Ιράκ, παλιρροϊκό κύμα και άλλες φυσικές καταστροφές)· υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι τα νέα καθήκοντα δεν πρέπει να χρηματοδοτηθούν σε βάρος των παραδοσιακών προτεραιοτήτων του Κοινοβουλίου·

12. τονίζει τα κύρια προγράμματα εξωτερικής βοήθειας που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν όταν εγκρίνονταν οι ισχύουσες δημοσιονομικές προοπτικές, όπως για το Αφγανιστάν, το Ιράκ και το πρόσφατο πρόγραμμα ανασυγκρότησης μετά το τσουνάμι· ανησυχεί για την ανάγκη παροχής πόρων για νέες στρατηγικές εταιρικές σχέσεις και αναμένει από το Συμβούλιο να αναγνωρίσει τις τρέχουσες δυσχέρειες και να δεσμευθεί σαφώς στη συμφωνία σχετικά με τις νέες προτεραιότητες χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οι παραδοσιακές πολιτικές· επισημαίνει το λυπηρό φαινόμενο των περικοπών για ορισμένα γεωγραφικά και θεματικά προγράμματα και πιστεύει ότι απαιτούνται η επανεξισορρόπηση των ποσών του προϋπολογισμού και νέοι πόροι· τονίζει τη σημασία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για δημοκρατικές αλλαγές σε γειτονικές χώρες· εκφράζει λύπη για τη μείωση ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το μόνο εξωτερικό πρόγραμμα που μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς συγκατάθεση της χώρας υποδοχής· τονίζει περαιτέρω την ανάγκη να αυξηθεί ο ρόλος της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας καθώς και της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και επιθυμεί να διερευνήσει τις ανάγκες στις καθιερωμένες κοινές συνεδριάσεις με την Προεδρία του Ηνωμένου Βασιλείου για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας πριν λάβει τελική απόφαση·

3.  Σε αυτό το πλαίσιο είναι χρήσιμο επίσης να υπομνησθεί ότι το προσχέδιο προϋπολογισμού (ΠΣΠ) πρότεινε πρόσθετους πόρους (άνω του δημοσιονομικού ορίου) της τάξης των 123,5 εκατομμυρίων ευρώ (μέσο ευελιξίας) για να χρηματοδοτηθούν μερικώς νέες ανάγκες ανασυγκρότησης ύστερα από το παλιρροϊκό κύμα. Έτσι, το ΠΣΠ περιελάμβανε αρνητικό περιθώριο - 123,5 εκατομμυρίων. Καθώς η ΕΕ υποσχέθηκε ποσά για το παλιρροϊκό κύμα ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά για δύο χρόνια και αναμένεται ότι 170 εκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτηθούν το 2005, περιελήφθησαν στο ΠΣΠ της Επιτροπής 180 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον. Εφόσον το αίτημα για ευελιξία είναι για μείωση κατά 46,5 εκατομμύρια ευρώ, το ποσό αυτό βρέθηκε μέσω εσωτερικών περικοπών σε άλλες γραμμές του ΠΣΠ.

4.  Έτσι, το ΕΚ έκρινε το ΠΣΠ ανεπαρκές, πολλώ μάλλον επειδή περιείχε περικοπές σε ορισμένες σημαντικές παραδοσιακές προτεραιότητες που απλώς θεωρήθηκαν απαράδεκτες. Για παράδειγμα, αυτό συνέβη στην περίπτωση του κονδυλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που μειώθηκε από 105 εκατομμύρια ευρώ σε 77,5 εκατομμύρια (- 27,5 εκατομμύρια). Μεταξύ άλλων περικοπών που είχαν ήδη συντελεσθεί στο ΠΣΠ περιλαμβάνονταν η Λατινική Αμερική και η πολιτική για την αναπτυξιακή συνεργασία (βλ. παράρτημα 2).

5.  Ο εισηγητής υπογραμμίζει ότι, όπως είναι φυσικό, η χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης ύστερα από το παλιρροϊκό κύμα ούτε ήταν ούτε είναι ο μοναδικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Δεν πρέπει να λησμονείται ότι τα κονδύλια προγραμμάτων που αυξάνονται ή που διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, όπως και για το Ιράκ και το Αφγανιστάν, έχουν σαφή και άμεσο αντίκτυπο σε άλλους, λιγότερο καλότυχους, τομείς.

6.  Στο σχέδιο προϋπολογισμού του Συμβουλίου, ο εισηγητής υπογραμμίζει ότι αυτό το διαρθρωτικό πρόβλημα έλαβε μια «ακραία» διάσταση καθότι το Συμβούλιο απέρριψε τη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε μέρους του μέσου ευελιξίας. Τα γενικότερα αποτελέσματα δεν χρήζουν ερμηνείας.

7.  Σαν αυτό να μην ήταν αρκετό, το Συμβούλιο έχει στην πράξη περικόψει το ΠΣΠ κατά ένα ποσό (165 εκατομμύρια ευρώ) το οποίο μάλιστα δημιουργεί ένα πλήρως τεχνητό περιθώριο 41,7 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με το Συμβούλιο, αυτό το (πλασματικό) περιθώριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μιας νέας πρότασης 40 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη παραγωγών ζάχαρης των χωρών ΑΚΕ μετά τα μεταρρυθμιστικά μέτρα της ΕΕ στον τομέα της ζάχαρης.

8.  Ο εισηγητής υπενθυμίζει σχετικώς την παράγραφο 13 της έκθεσης του Ιουλίου για την εντολή συνδιαλλαγής:

13. τονίζει ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν συμφωνήσει να υποστηρίξουν τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών και θα αναλάβουν να υποστηρίξουν αυτούς τους στόχους στον προϋπολογισμό του 2006, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών στόχων για κοινωνικές υποδομές, βασική υγεία και εκπαίδευση, και στήριξη των "Quick Win-Actions"· εκφράζει λύπη για το ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει περιθώριο να σημειωθεί μια πραγματική ώθηση για την επίτευξη αυτών των στόχων ή να εφαρμοστούν πιθανά μέτρα στήριξης σχετικά με τη μεταρρύθμιση στον τομέα της ζάχαρης·

9.  Όσον αφορά την ανασυγκρότηση του Ιράκ, ο εισηγητής σημειώνει μια αυξητική τάση στις προτάσεις της Επιτροπής, παρά τις προφανείς δυσκολίες όσον αφορά τη συνέχιση της εφαρμογής.

                              Εκατομμύρια ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων

Θέση

Προϋπολογισμός 2004

Προϋπολογισμός 2005

ΠΣΠ 2006

Σχέδιο προϋπολογισμού 2006

19 08 07

160

190

200

200

10. Τα 160 εκατομμύρια ευρώ που είχαν προβλεφθεί για το Ιράκ το 2004 καλύφθηκαν από δέσμευση (κοινοτική ανάληψη υποχρέωσης στη διάσκεψη της Μαδρίτης για την παροχή 200 εκατομμυρίων ευρώ για το 2003 και το 2004). Τα ποσά για τα επόμενα χρόνια δεν καλύπτονται από επίσημη δέσμευση. Από τα 190 εκατομμύρια ευρώ το 2005, τα 100 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτήθηκαν από την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας στον τίτλο 4.

11. Σε μια «ελεγκτική ομάδα» για τις εξωτερικές δράσεις με τη συμμετοχή των εισηγητών από τις Επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης, ζητήθηκε από την Επιτροπή να παράσχει δεδομένα όσον αφορά την εφαρμογή από τα διεθνή ταμεία καταπιστευμάτων που διαχειρίζονται την κοινοτική συνεισφορά. Η απάντηση της Επιτροπής κατέδειξε ότι τα δύο ταμεία καταπιστευμάτων είχαν έως τον Μάιο του 2005 επιτύχει να διαθέσουν το 20% και το 27%, αντίστοιχα, του ποσού των 860 εκατομμυρίων ευρώ περίπου που δεν αναμενόταν απλώς αλλά είχε ήδη αναληφθεί. Ο εισηγητής ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει αυτά τα αριθμητικά στοιχεία.

12. Ο εισηγητής, αντί να προβεί στο παρόν έγγραφο σε τεχνική ανάλυση όλων των ποικίλων περικοπών σε προγράμματα στις οποίες προέβη το Συμβούλιο, προτιμά να επαναλάβει το πολιτικό μήνυμα ότι η στάση του Συμβουλίου είναι απαράδεκτη στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων. Προκειμένου να τηρηθούν οι προτεραιότητες του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να ακολουθήσει μια πρώτη ανάγνωση με βάση τη δική του αξιολόγηση. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η απαραίτητη διαδικασία να πλησιάσει έστω την πρόταση του Συμβουλίου.

13. Η ίδια η Επιτροπή συνέταξε ένα ΠΣΠ στο οποίο ζητούσε 123 εκατομμύρια ευρώ για το μέσο ευελιξίας. Όπως προαναφέρθηκε, αυτό το ΠΣΠ ήδη περιελάμβανε, για παράδειγμα, τις σημαντικές μειώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περικοπές για τη Λατινική Αμερική, εσωτερικούς επαναπρογραμματισμούς για την Ασία, μικρότερα ποσά για τις ΜΚΟ που ασχολούνται με την ανάπτυξη και άλλες αμφισβητήσιμες προτάσεις. Το γεγονός ότι το Συμβούλιο διέγραψε το αίτημα της Επιτροπής για ευελιξία (το οποίο θεωρήθηκε αρχικά από το ΕΚ υπερβολικά ολιγαρκές) και το γεγονός ότι το Συμβούλιο ενέγραψε 40 εκατομμύρια ευρώ σε μια τελείως νέα δράση για μέτρα στον τομέα της ζάχαρης εις βάρος άλλων προγραμμάτων, καθιστούν σαφές ότι σημειώνεται σοβαρή μείωση των χρηματοδοτήσεων του τίτλου 4.

14. Ο εισηγητής σκοπεύει να προτείνει στα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών ορισμένους πίνακες με διάφορες πιθανές επιλογές σχετικά με τα διάφορα σενάρια. Επί του παρόντος φαίνεται ότι το χρηματοδοτικό χάσμα που πρέπει να γεφυρωθεί είναι πράγματι πολύ βαθύ και δεν μπορεί να αποκλεισθεί ότι η στάση του Συμβουλίου στον τομέα των εξωτερικών δράσεων θα αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο όσον αφορά το αν ο προϋπολογισμός για το 2006 θα εγκριθεί ή θα απορριφθεί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Ονομασία

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005

(περιλαμβανομένων των ΔΠ 1 και 2)

ΠΣΠ 2006

ΣΠ 2006

1η ανάγνωση Συμβουλίου

ΣΠ-ΠΣΠ

% ΣΠ-2005

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

4    ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 - Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις

82.200.000

96.638.000

74.000.000

91.438.000

71.136.000

90.006.000

-2.864.000

-1.432.000

-13,5%

-6,9%

05 - Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη

5.920.000

5.920.000

6.000.000

6.000.000

5.768.000

5.884.000

-232.000

-116.000

-2,6%

-0,6%

06 - Ενέργεια και Μεταφορές

5.000.000

1.275.000

5.045.000

3.175.000

5.045.000

3.175.000

0

0

0,9%

149,0%

07 – Περιβάλλον

16.000.000

16.278.000

16.000.000

13.845.800

15.686.000

13.688.800

-314.000

-157.000

-2,0%

-15,9%

11 - Αλιεία

196.200.000

202.983.000

202.100.000

204.625.000

194.279.000

200.718.000

-7.821.000

-3.907.000

-1,0%

-1,1%

14 - Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση

1.700.000

2.066.000

1.755.000

2.059.920

1.755.000

2.059.920

0

0

3,2%

-0,3%

15 - Εκπαίδευση και Πολιτισμός

19.000.000

18.700.000

19.500.000

19.500.000

19.384.000

19.442.000

-116.000

-58.000

2,0%

4,0%

19 - Εξωτερικές Σχέσεις, εκ των οποίων

2.888.580.000

2.989.263.603

3.085.200.000

3.027.732.200

2.996.522.200

2.983.394.200

-88.677.800

-44.338.000

3,7%

-0,2%

Πολυμερείς σχέσεις και θέματα γενικών εξωτερικών σχέσεων

97.350.000

86.825.000

101.550.000

88.545.000

99.968.000

87.754.000

-1.582.000

-791.000

2,7%

1,1%

Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας

62.600.000

54.000.000

62.600.000

60.900.000

62.600.000

60.900.000

0

0

0,0%

12,8%

Ανθρώπινα δικαιώματα και Εκδημοκρατισμός

111.630.000

129.900.000

83.500.000

101.225.000

83.500.000

101.225.000

0

0

-25,2%

-22,1%

Σχέσεις με τις τρίτες χώρες του ΟΟΣΑ που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16.000.000

17.000.000

17.000.000

17.000.000

16.342.000

16.671.000

-658.000

-329.000

2,1%

-1,9%

Σχέσεις με την Ανατολική Ευρώπη, τον Καύκασο και τις Δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας

483.580.000

563.650.000

504.900.000

523.000.000

485.361.000

513.730.000

-19.539.000

-9.270.000

0,4%

-8,9%

Σχέσεις με τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Μεσόγειο

1.047.673.000

921.298.353

1.087.565.000

995.734.000

1.055.180.000

980.541.000

-32.385.000

-15.193.000

0,7%

6,4%

Σχέσεις με τη Λατινική Αμερική

310.625.000

442.050.000

301.200.000

378.500.000

290.259.000

373.030.000

-10.941.000

-5.470.000

-6,6%

-15,6%

Σχέσεις με την Ασία

634.000.000

623.150.000

794.515.800

723.266.000

775.711.000

714.342.000

-18.804.800

-8.924.000

22,4%

14,6%

Στρατηγική και συντονισμός πολιτικής

20.605.000

18.680.000

21.000.000

19.600.000

20.187.000

19.194.000

-813.000

-406.000

-2,0%

2,8%

Λοιπά

104.517.000

132.710.250

111.369.200

119.962.200

107.414.200

116.007.200

-3.955.000

-3.955.000

2,8%

-12,6%

20 - Εμπόριο

10.700.000

11.720.000

10.800.000

10.800.000

10.382.000

10.600.000

-418.000

-200.000

-3,0%

-9,6%

21 - Ανάπτυξη και Σχέσεις με τις χώρες ΑΚΕ εκ των οποίων

1.017.200.000

1.097.756.500

998.700.000

977.220.000

971.650.000

963.702.244

-27.050.000

-13.517.756

-4,5%

-12,2%

Πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας και τομεακές στρατηγικές

794.086.000

834.267.500

780.630.000

747.700.000

756.428.000

736.115.244

-24.202.000

-11.584.756

-4,7%

-11,8%

Σχέσεις με τις χώρες ΑΚΕ, τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη και τη Νότια Αφρική

166.000.000

202.400.000

164.500.000

173.450.000

163.262.000

172.831.000

-1.238.000

-619.000

-1,6%

-14,6%

Στρατηγική και συντονισμός πολιτικής

16.200.000

14.550.000

15.300.000

14.450.000

14.708.000

14.154.000

-592.000

-296.000

-9,2%

-2,7%

22 - Διεύρυνση, εκ των οποίων

481.000.000

535.700.000

473.000.000

500.000.000

454.695.000

490.847.000

-18.305.000

-9.153.000

-5,5%

-8,4%

Σχέσεις με τα Δυτικά Βαλκάνια

466.500.000

489.000.000

460.500.000

480.000.000

442.679.000

471.331.000

 

 

 

 

Λοιπά

14.500.000

46.700.000

12.500.000

20.000.000

12.016.000

19.516.000

 

 

 

 

23 - Ανθρωπιστική βοήθεια

495.500.000

497.862.500

500.000.000

500.400.000

480.650.000

490.726.000

-19.350.000

-9.674.000

-3,0%

-1,4%

Σύνολο 4

5.219.000.000

5.476.162.603

5.392.500.000

5.357.195.920

5.227.344.950

5.274.643.164

-165.155.050

-82.552.756

0,2%

-3,7%

Περιθώριο

-100.000.000

 

-123.500.000

 

41.655.050

 

 

 

 

 

Σχετικά με τα πιλοτικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές δράσεις

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού του 1999 επιβεβαίωσε την αρχή ότι «η εκτέλεση των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό για κάθε κοινοτική δράση απαιτεί την προηγούμενη έκδοση μίας βασικής πράξης»[40]. Παρεκκλίσεις από αυτήν την αρχή διακρίθηκαν και μπορούν να εφαρμοστούν σε τρεις τύπους δράσεων: πιλοτικά σχέδια, προπαρασκευαστικές δράσεις και ειδικές δράσεις [41]. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις, που εξετάζουμε στο παρόν έγγραφο εργασίας, υπάρχουν αυστηροί χρονικοί και ποσοτικοί περιορισμοί σε αυτές τις παρεκκλίσεις.

Τα πιλοτικά σχέδια «αποσκοπούν στη διαπίστωση του εφικτού μίας δράσης και της χρησιμότητάς της», ενώ οι προπαρασκευαστικές δράσεις πρέπει να «αποσκοπούν στην προετοιμασία προτάσεων για την έγκριση μελλοντικών κοινοτικών δράσεων».

Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία και τον δημοσιονομικό κανονισμό του 1999, οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για πιλοτικά σχέδια εγγράφονται στον προϋπολογισμό για δύο μόνο οικονομικά έτη, με ανώτατο ποσό 32 εκατ. ευρώ ετησίως[42].

Τα αντίστοιχα ποσά για τις προπαρασκευαστικές δράσεις είναι 75 εκατ. ευρώ ετησίως, εκ των οποίων το πολύ 30 εκατ. ευρώ για νέες δράσεις[43]. Οι δράσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό το πολύ για τρία οικονομικά έτη.

Τα πιλοτικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές δράσεις όχι μόνο αναλογούν σε σημαντικά ποσά του προϋπολογισμού (έως 107 εκατ. ευρώ ετησίως), αλλά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παρουσίαση των πολιτικών προτεραιοτήτων και την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών του Κοινοβουλίου. Για θεσμικούς λόγους, αφήνουν επίσης περιθώρια ευελιξίας και αυτονομίας στο ΕΚ εκτός νομοθετικών προγραμμάτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δημοσιονομική απόφαση που σχετίζεται με αυτές τις δραστηριότητες προηγείται της νομοθετικής απόφασης και οδηγεί σε αυτήν, αντιστρέφοντας τη συνήθη σειρά.

Η εφαρμογή ενός πιλοτικού σχεδίου ή μιας προπαρασκευαστικής δράσης πρέπει να περάσει από ορισμένα στάδια που προβλέπονται από τον δημοσιονομικό κανονισμό. Οι διατάξεις για δημόσιες συμβάσεις και επιχορηγήσεις ισχύουν για τα πιλοτικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Η Επιτροπή πρέπει πρώτα να αναλύσει τους συγκεκριμένους στόχους και τους τρόπους εφαρμογής της προτεινόμενης δράσης και, σε αυτήν τη βάση, να την αποδώσει στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση.

Όσον αφορά τις προθεσμίες που πρέπει να τηρούνται στην περίπτωση πιλοτικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων, αυτές δεν αναφέρονται ρητά στη νομοθεσία, οπότε πιθανόν προκύπτουν από συνδυασμένη ανάγνωση του δημοσιονομικού κανονισμού και της εσωτερικής πρακτικής. Η Επιτροπή προβαίνει σε λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται στην πρώτη της ενδιάμεση έκθεση:

Στην περίπτωση των δημόσιων συμβάσεων, η προετοιμασία και η έκδοση της προκήρυξης προκαταρκτικής ενημέρωσης μπορεί να διαρκέσουν από 32 ημέρες το λιγότερο ως 63 το περισσότερο. Η περίοδος υποβολής προσφορών μπορεί να διαρκέσει από 85 ημέρες το λιγότερο έως 195 το περισσότερο. Η περίοδος ανάθεσης μπορεί να διαρκέσει από 55 ημέρες το λιγότερο έως 203 το περισσότερο.

Στην περίπτωση επιχορηγήσεων δεν υπάρχουν υποχρεωτικές προθεσμίες προς τήρηση, εκτός από το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας που πρέπει να εγκριθεί έως την 31η Ιανουαρίου του συναφούς έτους[44]. Όταν εγκριθεί το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, η προετοιμασία των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων διαρκεί κατά μέσο όρο 30 ημέρες, ενώ οι απαντήσεις αναμένονται συνήθως μετά από περίοδο δύο μηνών μετά τη δημοσίευση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

Η αξιολόγηση των προτάσεων εξαρτάται από τον αριθμό των ληφθέντων απαντήσεων και μπορεί να διαρκέσει από λίγες ημέρες έως πάνω από 60, όταν ο όγκος των απαντήσεων είναι μεγάλος.

Μετά την υπογραφή των συμφωνιών, που απαιτεί 30 ημέρες το περισσότερο, η πληρωμή πραγματοποιείται μόλις η Επιτροπή λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες από τον εργολήπτη.

Σχετικά με το μελλοντικό σενάριο για αυτές τις δράσεις, το σημείο 31 του εγγράφου εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόταση ανανέωσης της διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού[45] θέτει το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν πολιτικές μέσω πιλοτικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων. Όσον αφορά αυτές τις δράσεις, το ως άνω έγγραφο εργασίας της Επιτροπής προτείνει τη θέσπιση χρονοδιαγράμματος για τη διαδικασία κατάρτισης ή διατήρησης ενός πιλοτικού σχεδίου ή μιας προπαρασκευαστικής δράσης ως εξής:

«τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής ενημερώνουν την Επιτροπή μέχρι τα μέσα Ιουνίου για τις προθέσεις τους στον τομέα αυτό, ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί μία πρώτη συζήτηση κατά τη συνεδρίαση συνεννοήσεων στην πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου»[46].

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει επίσης στο έγγραφο εργασίας της να αυξηθούν τα ανώτατα ποσά για αμφότερες τις δράσεις: 38 εκατ. ευρώ για πιλοτικά σχέδια, 36 εκατ. ευρώ για νέες προπαρασκευαστικές δράσεις σε κάθε οικονομικό έτος και 90 εκατ. ευρώ για το σύνολο των πιστώσεων που πράγματι δεσμεύονται για τις προπαρασκευαστικές δράσεις[47].

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2006

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το ψήφισμά του για την ΕΣΠ[48], οφείλει να κάνει χρήση της αρμοδιότητας ανάληψης πρωτοβουλιών, στα όρια της διοργανικής συμφωνίας και του δημοσιονομικού κανονισμού, να ενισχύσει και να καταρτίσει πιλοτικά σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις σύμφωνα με τη νέα προσέγγιση της στρατηγικής της Λισαβόνας. Αυτή η νέα προσέγγιση δίνει κεντρικό ρόλο στην προαγωγή της γνώσης, της διά βίου μάθησης και της ευημερίας των νέων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα, την έρευνα και την ανάπτυξη, τις ΜΜΕ και τη διάδοση των περιβαλλοντικών τεχνολογιών.

Ο γενικός εισηγητής για τον προϋπολογισμό του 2006 έχει εκφράσει σε διάφορες περιστάσεις την επιθυμία του να βελτιώσει τα τρέχοντα μαθητικά σχέδια εκμάθησης γλωσσών COMENIUS μέσω ενός πιλοτικού σχεδίου. Ενώ το ERASMUS δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές να μετακινηθούν μεμονωμένα για να σπουδάσουν στο εξωτερικό, τα σχέδια εκμάθησης γλωσσών COMENIUS αφορούν το λιγότερο 10 μαθητές. Πρέπει να προβλεφθεί η χρηματοδότηση ενός σχεδίου στο πρότυπο του ERASMUS για μαθητές ηλικίας 16 έως 18 ετών, προκειμένου να καλυφθεί αυτό το κενό.

Στην πρότασή της για ένα νέο πρόγραμμα για την περίοδο μετά το 2007 στον τομέα της εκπαίδευσης, η Επιτροπή έχει προβλέψει μια νέα δράση κινητικότητας στο πλαίσιο του COMENIUS, που απευθύνεται στους μαθητές της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό το πιλοτικό σχέδιο στην ουσία θα επιτρέψει την εσπευσμένη εκκίνηση του προγράμματος αυτού.

Πιλοτικά σχέδια

Η Επιτροπή πρότεινε το συνολικό ποσό των 18,95 εκατ. ευρώ για πιλοτικά σχέδια σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 20,7 σε πιστώσεις πληρωμών. Για λεπτομερή επισκόπηση της κατανομής των εν λόγω πιστώσεων, βλ. τον προσαρτημένο πίνακα.

Η ίδια η Επιτροπή πρότεινε δύο νέα πιλοτικά σχέδια:

04 04 11 –Πιλοτικό σχέδιο για ένα έτος κινητικότητας εργαζομένων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να επισπεύσει το ευρωπαϊκό έτος κινητικότητας εργαζομένων για το 2006. Λόγω χρονικών περιορισμών, δεν υπήρχε προφανώς η δυνατότητα να ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία για τη θέσπιση δράσης για ένα «ευρωπαϊκό έτος», όπως ήταν το ευρωπαϊκό έτος για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (προϋπολογισμός του 2003) ή το ευρωπαϊκό έτος για την εκπαίδευση μέσω του αθλητισμού. Κανονικά, η Επιτροπή πρώτα θα έπρεπε να υποβάλει ανακοίνωση παρουσιάζοντας τις κατευθυντήριες γραμμές ή τους επιθυμητούς στόχους/σκοπούς, ακολουθούμενη από απόφαση του Συμβουλίου και γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου.

Το Συμβούλιο, στην πρώτη του ανάγνωση, πρότεινε να περικοπούν κατά 2 εκατ. ευρώ οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και κατά 0,455 οι πιστώσεις πληρωμών.

Η δράση αυτή προτείνεται στα 6 εκατ. ευρώ, με βασικό στόχο να αναβαθμισθούν μεταξύ των ενδιαφερομένων (περιλαμβανομένων των δημόσιων αρχών, των θεσμικών φορέων, των κοινωνικών εταίρων και του ιδιωτικού τομέα), σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, τα επίπεδα συνειδητοποίησης των δυνατοτήτων και των πλεονεκτημάτων μιας γεωγραφικά και επαγγελματικά ευρύτερης κινητικότητας. Οι δράσεις αυτές θα τύχουν διαχείρισης από την Επιτροπή και θα στοχεύουν κυρίως στη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών κατάρτισης καθώς και στην εκπόνηση ερευνών και μελετών.

Τα πιλοτικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές δράσεις δεν πρέπει να σχετίζονται με δραστηριότητες που ήδη καλύπτονται από ισχύουσες νομικές βάσεις, καθώς έτσι θα δημιουργούνταν σχετικός πλεονασμός και θα παρακωλύονταν οι δημοσιονομικές αποφάσεις που σχετίζονται με τις συναφείς νομικές βάσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, η Επιτροπή προτείνει να καταρτισθεί ένα νέο πιλοτικό σχέδιο, οι δράσεις του οποίου πρέπει να καλυφθούν από την τρέχουσα δευτερογενή νομοθεσία, βάσει των άρθρων 39, 43, 17 και 18 της Συνθήκης ΕΚ. Θα μπορούσε η Επιτροπή να εξηγήσει γιατί δεν επελέγη καμία από τις ισχύουσες νομικές βάσεις για τη χρηματοδότηση αυτής της δράσης;

Αυτή η δράση θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από άλλες τρέχουσες γραμμές του προϋπολογισμού. Μια άλλη λύση θα μπορούσε να είναι η δημιουργία νέας συγκεκριμένης γραμμής που θα τροφοδοτείται από διαφορετικές γραμμές που σχετίζονται με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, των πολιτών και της κοινωνικής ασφάλισης. Θα μπορούσε η Επιτροπή να εξετάσει αυτές τις επιλογές και να υποδείξει γιατί η χρηματοδότηση μέσω ενός πιλοτικού σχεδίου είναι η καλύτερη επιλογή; Να σημειωθεί ότι τα 6 εκατ. εξαντλούν σε μεγάλο βαθμό τα διαθέσιμα περιθώρια για πιλοτικά σχέδια, και, εάν η δράση χρηματοδοτηθεί με αυτόν τον τρόπο, αυτό θα περιόριζε τον διαθέσιμο χώρο για άλλες πρωτοβουλίες. Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα χρηματοδότησης της δράσης με την υφιστάμενη νομική βάση.

15 06 01 09 Πιλοτικό σχέδιο υπέρ της ιδιότητας του πολίτη

Η δράση αυτή συμπληρώνει άλλες τρέχουσες δράσεις που αφορούν: ομάδες πολιτών, πολυετείς εταιρικές σχέσεις αδελφοποίησης πόλεων, δικτύωση ομάδων προβληματισμού, δικτύωση ΜΚΟ, διαρθρωτική στήριξη των ΜΚΟ, οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών και συνεδριάσεις πολιτών.

Αυτό το πιλοτικό σχέδιο προτείνεται στα 1,5 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και στο 1 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών. Το Συμβούλιο πρότεινε να περικοπεί η δράση αυτή κατά -0,130 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών.

Η Επιτροπή πρότεινε επίσης τη συνέχιση των ακόλουθων δράσεων ως πιλοτικών σχεδίων στο δεύτερο έτος τους:

02 02 01 02 Ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς– πιλοτικό σχέδιο για τη συνεργασία και τη δημιουργία ομάδων μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ))

02 02 03 03 Μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης μέσω καθοδήγησης στις ΜΜΕ

15 03 01 05 Προγράμματα τύπου Erasmus για μαθητευόμενους

18 05 06 Καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Τα ακόλουθα πιλοτικά σχέδια δεν θα παραταθούν:

04 04 08 ENEA – Πιλοτικό σχέδιο για την κινητικότητα των ηλικιωμένων

04 04 10 Διοχέτευση των δράσεων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες

05 01 04 06 Πιλοτικό σχέδιο για την προαγωγή της ποιότητας

15 05 02 Πιλοτικό σχέδιο για τη συμμετοχή των νέων

17 01 04 04 Πιλοτική μελέτη: μοντέλο χρηματοδότησης κινδύνων από επιζωοτίες

19 04 05 Πιλοτικό σχέδιο για την ίδρυση δικτύου για την πρόληψη συγκρούσεων

21 02 17 Πολιτιστική συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες

22 02 09 Πιλοτικό σχέδιο για δραστηριότητες εξουδετέρωσης ναρκών στην Κύπρο

Προπαρασκευαστικές δράσεις

Η Επιτροπή πρότεινε συνολικό ποσό για προπαρασκευαστικές δράσεις 64,50 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων[49] και 68,1 σε πιστώσεις πληρωμών[50]. Για λεπτομερή επισκόπηση της κατανομής των εν λόγω πιστώσεων βλ. τον προσαρτημένο πίνακα.

Η Επιτροπή προτείνει πέντε νέες προπαρασκευαστικές δράσεις, από τις οποίες οι τρεις είναι τρέχοντα πιλοτικά σχέδια. Η Επιτροπή προτείνει να συνεχιστούν αυτά τα τρία ως προπαρασκευαστικές δράσεις, καθώς πλησίαζαν στην ολοκλήρωσή τους ως πιλοτικά σχέδια, έχοντας ολοκληρώσει το δεύτερο έτος τους.

Αυτά τα πιλοτικά σχέδια έχει προταθεί από την Επιτροπή να μετατραπούν σε προπαρασκευαστικές δράσεις:

18 05 01 03 Πρόγραμμα ανταλλαγής για δικαστικές αρχές: από το 2007 και εξής, οι δραστηριότητες θα καλύπτονται από το νέο πρόγραμμα πλαίσιο «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη». Για το 2006 προβλέπεται ότι απαιτείται προϋπολογισμός 3 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 2,80 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών. Αυτό θα σήμαινε αύξηση κατά 0,30 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό για το 2005. Το Συμβούλιο στην πρώτη ανάγνωση πρότεινε μείωση κατά -0,125 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών.

18 05 04 Προπαρασκευαστική δράση υπέρ των θυμάτων τρομοκρατικών επιθέσεων: καθώς δεν υφίσταται σήμερα κάποιο νομικό όργανο που να προβλέπει τη χρηματοδότηση του σχεδίου το 2006, προτείνεται να συνεχιστεί η δραστηριότητα ως προπαρασκευαστική δράση το 2006. Από το 2007 και εξής, οι δράσεις θα καλύπτονται από το νέο πρόγραμμα πλαίσιο «Ασφάλεια και διασφάλιση ελευθεριών». Η Επιτροπή προτείνει προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 1,2 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών, δηλαδή αύξηση κατά + 80 000 ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2005. Παρά την καλή λειτουργία της δράσης αυτής την περίοδο 2004 έως 2005 και τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, το Συμβούλιο προτείνει στην πρώτη ανάγνωση να περικοπούν οι πληρωμές κατά -50 000 ευρώ. Τούτο όμως μάλλον στέλνει λάθος πολιτικό μήνυμα.

19 02 12 Προπαρασκευαστική δράση για τη μείωση των πυρηνικών/βιολογικών/χημικών όπλων και των φορητών όπλων: η προπαρασκευαστική δράση θα χρησιμεύσει για την προετοιμασία ανακοινώσεων και την ανάπτυξη στρατηγικών και προγραμματισμού για νέους τομείς πολιτικής στο πλαίσιο του νέου μέσου σταθερότητας. Το 2006, η προπαρασκευαστική δράση θα ενοποιήσει τις δραστηριότητες για τα φορητά όπλα και τον ελαφρύ οπλισμό, που ξεκίνησαν στο πλαίσιο του πρώτου και του δεύτερου πιλοτικού σχεδίου. Η Επιτροπή πρότεινε προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 2,5 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών. Το Συμβούλιο πρότεινε την περικοπή των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων κατά -116 000 ευρώ και των πιστώσεων πληρωμών κατά -58 000 ευρώ.

Έχουν προταθεί δύο προπαρασκευαστικές δράσεις νέας κοπής από την Επιτροπή:

17 03 04 Δημόσια υγεία: η Επιτροπή πρότεινε για αυτήν τη δράση προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 1,20 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών. Αυτή η προπαρασκευαστική δράση στοχεύει να θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός μηχανισμού έκτακτης ανάγκης ή συντονισμού, που θα είναι σε θέση να κινητοποιεί πόρους γρήγορα σε περίπτωση καταστροφής. Το Συμβούλιο πρότεινε στην πρώτη ανάγνωση περικοπή των πληρωμών κατά -156 000 ευρώ.

18 06 05 Ποινικό μητρώο: ο προϋπολογισμός που απαίτησε η Επιτροπή για το 2006 είναι 1 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει 500.000 ευρώ για τη φάση 1 για τον σχεδιασμό και την προκαταρκτική ανάλυση του συστήματος και 500 000 ευρώ για τη φάση 2 για τη μελέτη των επιπτώσεων ενός Corpus Juris σε μια διευρυμένη ΕΕ.

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Όπως φαίνεται από τους πίνακες που προσαρτώνται, το Κοινοβούλιο εισήγαγε στον προϋπολογισμό 29 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 24, 9 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών για τα πιλοτικά σχέδια και 64,9 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 64 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών για τις προπαρασκευαστικές δράσεις.

Στον προϋπολογισμό του 2005 υπάρχουν τέσσερα νέα πιλοτικά σχέδια: μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης μέσω καθοδήγησης στις ΜΜΕ, συνεργασία και δημιουργία ομάδων μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, προγράμματα τύπου Erasmus για μαθητευόμενους, καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Στον προϋπολογισμό του 2005 έχουν καταρτισθεί δύο προπαρασκευαστικές δράσεις: χρηματοδοτικό μέσο για τη διαχείριση της επιστροφής στον τομέα της μετανάστευσης και βοήθεια για ασθένειες που σχετίζονται με τη φτώχεια σε αναπτυσσόμενες χώρες, εκτός του HIV/AIDS, της ελονοσίας και της φυματίωσης (προηγουμένως πιλοτικό σχέδιο).

Κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2005, η Επιτροπή Προϋπολογισμών επέμενε να βελτιωθεί η εφαρμογή των πιλοτικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών δράσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του για την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2005, θέσπισε άμεση σύνδεση μεταξύ της εφαρμογής τους και της επιχορήγησης των νέων θέσεων στην Επιτροπή.

Πέραν τούτου, στην παράγραφο 87 του ψηφίσματός του για το νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2005, που εγκρίθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε εκ νέου την Επιτροπή να εφαρμόσει πλήρως τις συναφείς αποφάσεις του Κοινοβουλίου, όπως εγκρίθηκαν στη διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2005, και να δώσει τη δέουσα συνέχεια.

3.1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Επιτροπή παρείχε τις εξής πληροφορίες στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια του 2005:

 17 Μαρτίου, η πρώτη ενδιάμεση έκθεση για την εφαρμογή των πιλοτικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών δράσεων[51].

 2 Μαΐου, το έγγραφο εργασίας που συνοδεύει το ΠΠ 2006 για τα πιλοτικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές δράσεις[52], σύμφωνα με το σημείο 37 της διοργανικής συμφωνίας και το άρθρο 49, παρ. 2 του δημοσιονομικού κανονισμού. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, η έκθεση συνίσταται στην «αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πιλοτικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών δράσεων και της συνέχειας κάθε δράσης».

Στην πρώτη ενδιάμεση έκθεση του Μαρτίου, η Επιτροπή δήλωσε ότι θα αποσταλεί νέα ενημερωμένη έκθεση στα τέλη Σεπτεμβρίου, η οποία θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο σε συνάντηση που θα οργανωθεί για αυτόν τον σκοπό.

Ο γενικός εισηγητής για τον προϋπολογισμό του 2005 χαιρετίζει τη βελτίωση εκ μέρους της Επιτροπής των πιλοτικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών δράσεων που προτείνονται, ιδιαίτερα δε όσον αφορά το πιλοτικό σχέδιο υπέρ των θυμάτων τρομοκρατικών επιθέσεων. Έτσι, χαιρετίζει το βήμα προόδου που προτείνει η Επιτροπή, να μετατραπεί δηλαδή αυτό το πιλοτικό σχέδιο σε προπαρασκευαστική δράση.

Ο γενικός εισηγητής, ωστόσο, θεωρεί λυπηρή την έλλειψη ενημέρωσης από την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση σε ορισμένα άλλα πιλοτικά σχέδια.. Για λεπτομερείς πληροφορίες, βλ. τους πίνακες που προσαρτώνται.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι εισηγητές επισημαίνουν ότι το τρέχον ΣΠ που προτείνεται από το Συμβούλιο χρήζει προσεκτικής αξιολόγησης υπό το πρίσμα των προσδοκιών του Κοινοβουλίου. Ιδιαίτερα δε οι περικοπές πληρωμών είναι ανησυχητικές.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στα έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που συνοδεύουν το ΠΠ είναι αρκετά λεπτομερείς. Οι εισηγητές του παρόντος εγγράφου επαναλαμβάνουν ότι οι πληροφορίες αυτές χρήζουν αποτελεσματικότερης αξιοποίησης από τις εξειδικευμένες/αρμόδιες επιτροπές σε συνδυασμό με την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ποιοτικές πτυχές των σχεδίων.

Δεδομένης της περιορισμένης διάρκειας ζωής των πιλοτικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών δράσεων, η σύνδεση μεταξύ υλοποίησης και κονδυλίων πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να διατηρηθεί η πολιτική συνοχή και να βελτιστοποιηθεί ο εξορθολογισμός των δημοσιονομικών πόρων.

Οι εισηγητές τονίζουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο 274 της Συνθήκης, η Επιτροπή φέρει την ευθύνη οργάνωσης των ανθρώπινων και διαρθρωτικών πόρων της, προκειμένου να εκτελεστεί ο προϋπολογισμός και όχι το αντίθετο (ο προϋπολογισμός να προσαρμοστεί στις διοικητικές ανάγκες της Επιτροπής).

Η Επιτροπή, βάσει του σχεδίου εφαρμογής, πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία να θέσει πιθανά προβλήματα εφαρμογής που μπορεί να διακυβεύσουν τις δαπάνες-στόχο.

Προϋπολογισμός 2005 – ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (με ανάληψη υποχρεώσεων)

 

Ονοματολογία
ΠΒΔ

2004

2005

2006

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005

Υλοποίηση (Έγγραφα εργασίας ΠΠ - Νομικές βάσεις)

Π.Α.Υ.

Π.Π.

 

Π.Π.

 

Τομέας 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 01 04 06

PP1

PP2

 

Πιλοτικό σχέδιο για την προαγωγή της ποιότητας - Δαπάνες διοικητικής διαχείρισης

0,50

0,50

0,50

0,50

Η συνολική χρηματοδότηση χρησιμοποιήθηκε πλήρως το 2004. Αναφορικά με τον προϋπολογισμό του 2005, στα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης. Αυτό το πιλοτικό σχέδιο θα υλοποιηθεί μέσω διοικητικής ρύθμισης που θα υπογραφεί με το ΚΚΕ-ΙΔΤΜ (Σεβίλλη).

Μερικό σύνολο τομέα 1

 

0,50 

0,50

0,50

0,50

 

Τομέας 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 02 03 03

 

PP1

PP2

Μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης μέσω καθοδήγησης στις ΜΜΕ

 

 

2,00

2,00

Στόχος: (1)να τεθούν οι αρχές για ένα σχέδιο εκτεταμένης καθοδήγησης, που περιλαμβάνει τη μεταφορά γνώσης και καίριων δυνατοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχή μεταφορά επιχειρηματικής ιδιοκτησίας· (2) βάσει των αποτελεσμάτων μελέτης σκοπιμότητας, να χρηματοδοτηθούν ή να συγχρηματοδοτηθούν οι υπηρεσίες για νέους επιχειρηματίες που έχουν αναλάβει μια επιχείρηση. Χωρίζεται σε δύο μέρη. Προϋπολογισμός 2005: προβλέπεται 1 εκατ. ευρώ για τη μελέτη σκοπιμότητας που αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2005, στις 9 Μαρτίου δημοσιεύθηκε προκήρυξη προκαταρκτικής ενημέρωσης.

02 02 01 02

 

PP1

PP2

Ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς – πιλοτικό σχέδιο για τη συνεργασία και τη δημιουργία ομάδων μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)

 

 

6,00

5,00

Στόχος: η στήριξη της δημιουργίας ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και για την επιχειρηματική συνεργασία στην Ευρώπη. Να διοργανώσει δρώμενα για επιχειρηματική συνεργασία / συνταίριασμα επιχειρηματικών σχέσεων / δημιουργία ομάδων σε «παραμεθόριες περιοχές» μεταξύ νέων και παλαιών κρατών μελών της ΕΕ. Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ενδέχεται να δημοσιευθεί στα μέσα Οκτωβρίου. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στα τέλη Νοεμβρίου. Οι πιστώσεις θα δεσμευθούν τον Δεκέμβριο. Οι συμβάσεις θα υπογραφούν, και τα σχέδια θα ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2006

04 04 10

PP1

PP2

 

Διοχέτευση των δράσεων για τα ΑΜΕΑ

3,00

2,00

3,00

3,00

Στόχος: η προαγωγή των δικαιωμάτων, η ένταξη και η πλήρης συμμετοχή των ΑΜΕΑ σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Το 2004 άνοιξε πρόσκληση υποβολής προτάσεων, και οι πιστώσεις ενισχύθηκαν με 0,5 εκατ. ευρώ. Πρόβλεψη αναλήψεων υποχρεώσεων του 2005: 2.700.000 ευρώ (επιχορηγήσεις) τον Νοέμβριο 05 και 300.000 ευρώ (μελέτη) τον Δεκέμβριο 05. Πρόβλεψη πληρωμών: 900.000 ευρώ τον Δεκέμβριο του 2005 (προκαταβολές). Έναρξη των σχεδίων: Δεκέμβριος.

15 03 01 05

 

PP1

PP2

Πρόγραμμα τύπου Erasmus για μαθητευόμενους

 

 

2,00

2,00

Στόχος: το σχέδιο περιλαμβάνει τη διαμόρφωση συγκεκριμένων δράσεων ως μέρος του μελλοντικού τομεακού προγράμματος Leonardo, με τη μορφή ενός προγράμματος Erasmus για μαθητευόμενους και νέους που λαμβάνουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση. Σχεδιάζονται πέντε μελέτες:(1) Έρευνα των υφιστάμενων ρυθμίσεων και μελέτη σκοπιμότητας ενόψει της θέσπισης ενός ευρωπαϊκού καθεστώτος μαθητευομένου (1.000.000 ευρώ)· (2) Μελέτη για την εφαρμογή και την ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Σώρευσης και Μεταφοράς Μονάδων (ΕΣΣΜΜ) για τους μαθητευόμενους (500.000 ευρώ)· μελέτη για τις μεθοδολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν στο σύστημα ΕΣΣΜΜ για τους μαθητευόμενους (50.000 ευρώ)· μελέτη για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παιδαγωγικής οργάνωσης της μαθητείας (50.000 ευρώ)· μελέτη για τη σκοπιμότητα ενός συστήματος ΕΣΣΜΜ για τους μαθητευόμενους (δοκιμή φάσεων) (400.000 ευρώ).Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων: 10.08.05· Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:10-24.10.05· Απόφαση επιλογής: 07-21.11.05· Σεπτέμβριος 2005· Υπογραφή σύμβασης: 28,11,05-15,12,05· Έναρξη σχεδίου: 15.12.05-02.01.06.

17 01 04 04

PP1

PP2

 

Μοντέλο χρηματοδότησης κινδύνων από επιζωοτίες — Δαπάνες διοικητικής διαχείρισης

0,50

0,50

0,50

0,50

Στόχος: η μελέτη στοχεύει στην εξέταση του κόστους και της σκοπιμότητας για ένα μέσο χρηματοδοτικού κινδύνου (ασφάλεια) για επιζωοτίες και την εξάλειψη των ασθενειών στην ΕΕ. Το 2004 οργανώθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων με μία μόνο αίτηση, που απορρίφθηκε από την Επιτροπή λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Οι πιστώσεις για το 2005 θα χρησιμοποιηθούν για ένα μέρος της αξιολόγησης της υγείας των ζώων ενόψει ενός νέου χρηματοδοτικού μέσου. Η πρόσκληση υποβολής προσφορών ξεκίνησε στις 14.12.2004 και έληξε στις 10.02.2005. Η υπογραφή προγραμματίστηκε για τα τέλη Μαΐου 2005

18 05 01 03

PP1

PP2

AP1

Πρόγραμμα ανταλλαγής για δικαστικές αρχές

3,00

2,00

3,00

2,50

Στόχος: η κατάρτιση των δικαστικών και η ανάπτυξη αληθινής ευρωπαϊκής κουλτούρας εντός του δικαστικού σώματος. Το 2005 οργανώθηκαν δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Πέντε επιχορηγήσεις έχουν καταπέσει για το ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ. Εγκρίθηκε το πρόγραμμα εργασίας για το 2005. Ημερομηνία τελικής απόφασης: 28.02.2005· Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: εκπονήθηκε: 1.05.2005· Δημοσίευση:1.05.2005: Τελευταία υποβολή αιτήσεων: 1.07.2005· Προθεσμία επιλογής: Σεπτέμβριος· Έναρξη σχεδίου: 1.07.2005 έως 31.12.2005

18 05 04

PP1

PP2

AP1

Θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων

1,00

1,00

2,00

1,00

Στόχος: η στήριξη σχεδίων με στόχο να βοηθήσουν τα θύματα τρομοκρατικών υποθέσεων και/ή τους συγγενείς τους να ξεπεράσουν την εμπειρία που είχαν· η στήριξη των σχεδίων χρηματοδότησης για την ευαισθητοποίηση του ευρωπαϊκού κοινού έναντι της τρομοκρατικής απειλής. Ο προϋπολογισμός του 2004 εκτελέσθηκε στο σύνολό του. Προϋπολογισμός 2005: ανάληψη υποχρεώσεων: 1.950.000 ευρώ (δράσεις πιλοτικού σχεδίου), 50 000 ευρώ (εξωτερική αξιολόγηση του σχεδίου). Ημερομηνία απόφασης χρηματοδότησης: 28.02.2005· Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: Εκπονήθηκε· Δημοσίευση: 18.05.2005· Τελευταία υποβολή αιτήσεων: 25.07.2005 (αρχικά 15.07.2005 αλλά παρατάθηκε μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Λονδίνο)· Προθεσμία επιλογής: Σεπτέμβριος· Υπογραφή συμβάσεων: Οκτώβριος· Έναρξη σχεδίων: 1.10.2005 έως 31.12.2005.

18 05 06

 

PP1

PP2

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας

 

 

7,00

4,00

Στόχος: η επιτάχυνση των δραστηριοτήτων για τη βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ, η συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας που θα καλύπτει τα υφιστάμενα κενά στις κοινοτικές δραστηριότητες. Κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προτάσεων το 2004, μπόρεσαν να αξιοποιηθούν σχεδόν το 100% των πιστώσεων. Προϋπολογισμός 2005: Δημοσίευση κατανομής επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού προγράμματος για την προστασία κρίσιμων υποδομών (EPCIP) το δεύτερο εξάμηνο του 2005· Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών το δεύτερο εξάμηνο του 2005 για: Argus/LEN/CIWIN και διοργάνωση συναντήσεων και συνεδρίων · Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών το τρίτο τρίμηνο του 2005 για: μελέτη για τη ριζοσπαστικοποίηση και τα οικονομικά της ασφάλειας · Σύσταση δικτύων ασφάλειας (για τη ριζοσπαστικοποίηση και τα εκρηκτικά), Εργαστήριο εξωτερικών σχέσεων. Απόφαση χρηματοδότησης έως την επόμενη εβδομάδα, οι δράσεις αυτές θα προωθηθούν, πρόσκληση υποβολής προσφορών καθώς και πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Για αυτόν τον σκοπό η ΓΔ JLS δημιούργησε μια εσωτερική ομάδα εργασίας.

22 02 09

PP1

PP2

 

Δραστηριότητες εξουδετέρωσης ναρκών στην Κύπρο

2,50

1,50

p.m.

p.m.

Στόχος: να εκκαθαρισθεί μέρος των γνωστών ναρκοπεδίων, εκρηκτικών παγίδων και ύποπτων ναρκοθετημένων περιοχών στην ουδέτερη ζώνη που ελέγχει η Δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο (UNFICYP), καθώς και οι γειτονικές περιοχές. Ο συνολικός προϋπολογισμός ύψους 2,5 εκατ. ευρώ δεσμεύθηκε το 2004, αποδόθηκε σύμβαση επιχορήγησης άμεσα στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών. Προϋπολογισμός 2005: Απόφαση χρηματοδότησης: αναμένεται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Το σχέδιο κανονισμού για ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο δεν έχει εγκριθεί ακόμα από το Συμβούλιο.

Μερικό σύνολο τομέα 3

 

10,00 

7,00

25,50

20,00

 

 

Τομέας 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 02 12

PP1

PP2

AP1

Μείωση των πυρηνικών/βιολογικών/

χημικών όπλων και των φορητών όπλων

3,00

2,00

3,00

3,00

Στόχος: η διερεύνηση μέτρων με τα οποία τα κοινοτικά μέσα μπορούν να στηρίξουν και να ενισχύσουν τις δράσεις της ΚΕΠΠΑ κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής (πυρηνικά, βιολογικά και χημικά) και δράσεις για την καταπολέμηση της διάδοσης των φορητών όπλων και του λαθρεμπορίου όπλων. Προϋπολογισμός 2004: Χρηματοδοτήθηκαν δύο μελέτες σκοπιμότητας ύψους 1,5 εκατ. ευρώ έκαστη. Προϋπολογισμός 2005: Δύο σχέδια: (1)Σχέδιο υποστήριξης και ελέγχου για τα φορητά όπλα και τον ελαφρύ οπλισμό μεταξύ ΕΕ και δυτικών Βαλκανίων (1,5 εκατ. ευρώ· Η σύμβαση προετοιμάστηκε τον Αύγουστο, το σχέδιο θα υλοποιηθεί από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών στο Βελιγράδι και θα ξεκινήσει στις 1/1/2006)· (2) το συνολικό κονδύλι για τα όπλα μαζικής καταστροφής ύψους 1,5 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για ένα σχέδιο ελέγχου των εξαγωγών, το σχέδιο προτείνεται να υλοποιηθεί από ένα φορέα ελέγχου εξαγωγών κράτους μέλους, η επιλογή αναμένεται τον Σεπτέμβριο. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να παγιοποιήσει αυτήν τη γραμμή του προϋπολογισμού: η νομική βάση εξετάζεται μεταξύ άλλων μέσων.

 

19 04 05

PP1

PP2

 

Ίδρυση ενός δικτύου για την πρόληψη συγκρούσεων

1,13

1,13

p.m.

0,90

Στόχος: εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη στην πρόληψη συγκρούσεων. Προϋπολογισμός 2004: Μετά από συζητήσεις, η RELEX και η AIDCO συμφώνησαν επί της διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων την 1η Νοεμβρίου 2004· η απόφαση χρηματοδότησης ελήφθη τον Δεκέμβριο του 2004· η προθεσμία υποβολής προτάσεων ήταν ο Μάρτιος του 2005, τελικά δόθηκε επιχορήγηση ύψους 1,1 εκατ. ευρώ στην Ομάδα Διεθνών Κρίσεων. Η προγραμματιζόμενη ημερομηνία για την έναρξη των δράσεων είναι ο Σεπτέμβριος του 2005.

 

21 02 17

PP1

 

 

Πολιτιστική συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες

 

 

 

0,5

Στόχος: προαγωγή της πολιτιστικής ανάπτυξης βάσει της διαφορετικότητας και της αμοιβαίας κατανόησης με τη στήριξη της συνεργασίας στον τομέα του διαπολιτισμικού διαλόγου. Δόθηκε επιχορήγηση ύψους 500.000 ευρώ στην οργάνωση Rede Brasil για τη στήριξη του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Φόρουμ στο Σάο Πάολο μεταξύ 26 Ιουνίου και 4 Ιουλίου 2005. Το σχέδιο έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004.

 

Μερικό σύνολο τομέα 4

 

4,13

3,13

3,00

4,40

 

 

Σύνολο τομέων 1, 2, 3 και 4

14,63

10,63

29,00

24,90

 

 

Πιλοτικά σχέδια

Προϋπολογισμός 2004

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005

 

 

 

Π.Α.Υ.

Π.Π.

Π.Α.Υ.

Π.Π.

 

 

Σύνολο

14,63

10,63

29,00

24,90

 

 

Ετήσιο ανώτατο όριο

32,00

 

32,00

 

 

 

Περιθώριο

17,37

 

3,00

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005 – ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (με αναλήψεις υποχρεώσεων)

Ονοματολογία ΠΒΔ

2004

2005

2006

Τομέας

2004 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2005 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Υλοποίηση (Έγγραφα εργασίας ΠΠ - Νομικές βάσεις)

Π.Α.Υ.

Π.Π.

Π.Α.Υ.

Π.Π.

 

Τομέας 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 02 03 02

AP1

AP2

AP3

Στήριξη των ΜΜΕ στον νέο οικονομικό περιβάλλον

6,00

2,00

8,00

8,00

Στόχος: Η Επιτροπή, σε συνεργασία με διεθνή πιστωτικά ιδρύματα (ΔΧΙ), θέσπισε αυτές τις ΠΔ, προκειμένου να βοηθηθούν τα πιστωτικά ιδρύματα να αναπτύξουν τις πιστοδοτικές τους πράξεις προς ΜΜΕ. Οι δημοσιονομικές παρατηρήσεις διευκρίνιζαν ρητά ότι οι δράσεις θα οργανωθούν μέσω των εξής ΔΧΙ: ΕΤΑΑ, Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΕΚΒ) και KfW, ΕΤΕπ ΕΤαΕ. Καθώς τα συμμετέχοντα ΔΧΙ διευκρινίστηκαν ρητά, δεν προβλεπόταν πρόσκληση υποβολής προσφορών ή προτάσεων στον Προϋπολογισμό 2004: όλες οι συμβάσεις υπεγράφησαν μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου 2004, η ημερομηνία λήξης των συμβάσεων θα είναι ο Δεκέμβριος του 2009. Προϋπολογισμός 2005: Οι δημοσιονομικές παρατηρήσεις για το 2005 διεύρυναν το πεδίο εφαρμογής, επιτρέποντας στα ΔΧΙ να επιλέξουν πιστωτικά ιδρύματα με στενές επιχειρηματικές σχέσεις με ΜΜΕ. Ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων: Συνεχίζεται η συζήτηση με τα ΔΧΙ.

02 04 02

AP1

AP2

AP3

Προπαρασκευαστική δράση για έρευνα στον τομέα της ασφάλειας

15,00

10,00

15,00

8,00

Ξεκίνησε το 2004 με στόχο να συμβάλει στη βελτίωση της ασφάλειας του ευρωπαίου πολίτη και να προετοιμάσει τη μελλοντική έρευνα για την ασφάλεια στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη. Προϋπολογισμός 2004: και οι 11 δραστηριότητες ανατέθηκαν για συνολικά 14.757.650 ευρώ (98%) και έχουν χρησιμοποιηθεί οι πληρωμές για το 94%. Προϋπολογισμός 2005: Απόφαση χρηματοδότησης: 04.02.2005· Δημοσίευση Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: 05.02.2005 (ΕΕ N°C30)· Προθεσμία: 03.05.2005· 30.05-03.06.05: Αξιολόγηση 156 ληφθεισών προτάσεων· Έγκριση του σχεδίου υλοποίησης:28.07.2005· Έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία επιχορήγησης -8 σχέδια και 5 επικουρικές δράσεις · Νοε-Δεκ: Υπογραφή συμφωνιών επιχορήγησης · Ιανουάριος 2006: Έναρξη σχεδίων.

05 04 03 01

AP1

AP2

 

Δασοκομία (εκτός ΕΓΤΠΕ)

0,50

0,50

0,50

0,50

Στόχος: ανάπτυξη πλατφόρμας ενημέρωσης και επικοινωνίας, που θα αποτελέσει κεντρικό στοιχείο του μελλοντικού συστήματος..
Η δράση θα αποτελέσει τη βάση νομοθετικής πρότασης (κανονισμός) που θα υποβληθεί το 2007.
Ημερομηνία απόφασης χρηματοδότησης: 08.02.2005. Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: Εκπονήθηκε. Ημερομηνία δημοσίευσης: 21.05.2005 (ΕΕ 2005/S 97-095822). Τελευταία υποβολή αιτήσεων: 13 07 2005· Ημερομηνία επιλογής: 6.10.2005. Υπογραφή συμβάσεων: Δεκέμβριος 2005.

05 08 03

AP2

AP3

 

Αναδιάρθρωση των συστημάτων γεωργικών ερευνών

0,65

0,65

0,90

0,90

Στόχος: εξωτερικές μελέτες για την ανάλυση των επιπτώσεων της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ. Ο βαθμός υλοποίησης το 2004 ήταν περίπου 65%, λόγω καθυστερήσεων σε μελέτη για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία και λόγω αλλαγών στα προγραμματισμένα ποσά για άλλη μελέτη. Προϋπολογισμός 2005: προβλέπονται 4 δράσεις: μελέτη για την κατάσταση της γεωργίας 5 υποψηφίων προς ένταξη χωρών 200 000 ευρώ. Μελέτη για την εφαρμογή του καθεστώτος ενεργειακών καλλιεργειών και αγορά βιοαιθανόλης 250 000 ευρώ· Μελέτη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εκτροφής αιγοπροβάτων 80 000 ευρώ· Μελέτη για τις επιπτώσεις του μελλοντικού συντάγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κοινή γεωργική πολιτική 20 000 ευρώ. Η ολοκλήρωση των μελετών προβλέπεται για τις αρχές του 2006.

06 04 03 01

AP1

AP2

AP3

Ασφάλεια του συμβατικού ενεργειακού εφοδιασμού

2,00

0,50

p.m.

p.m.

Κατόπιν προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, οι πιστώσεις για το 2004 δεσμεύθηκαν πλήρως για τρεις δράσεις, αλλά οι πληρωμές δεν πραγματοποιήθηκαν εντός του 2004.

18 03 05

AP2

AP3

 

Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο μετανάστευσης

2,91

2,86

3,00

3,80

Στόχος: δημιουργία συστηματικής βάσης για την παρακολούθηση και ανάλυση του πολυδιάστατου φαινομένου της μετανάστευσης και του ασύλου καλύπτοντας ποικίλες πτυχές αυτού: πολιτική, νομική, δημογραφική, οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και εντοπίζοντας τις βασικές του αιτίες. Η συνολική ανάληψη υποχρεώσεων έγινε τον Ιούνιο του 2004. 1,5 εκατ. ευρώ διατέθηκαν σε εθνικά σημεία επαφής και 1,38 εκατ. ευρώ σε συμβάσεις υπηρεσιών μέσω διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων. Προϋπολογισμός 2005 ανέρχεται σε 3.000.000 ευρώ. Κατανομή: 1.670.000 ευρώ θα διατεθούν στα σχεδιαζόμενα εθνικά σημεία επαφής· 730.000 ευρώ για έναν πάροχο υπηρεσιών που θα συνδράμει στον συντονισμό του δικτύου, 250.000 ευρώ για έναν πάροχο υπηρεσιών που θα συνδράμει στο κοινό σύστημα πληροφοριών · 200.000 ευρώ για μία δράση βελτίωσης της ποιότητας συλλογής δεδομένων · 150.000 ευρώ για τη διοργάνωση συνεδρίου για το μελλοντικό ΕΔΜ. Αιτήσεις επιχορήγησης: Οκτώβριος 2005· Προθεσμία επιλογής : Ιανουάριος 2006· Υπογραφή συμβάσεων: Φεβρουάριος 2006. Αξιολόγηση: μια πράσινη βίβλος θα δημοσιευθεί από την Επιτροπή πριν τα τέλη του έτους.

18 03 06

AP1

AP2

AP3

Ένταξη υπηκόων κρατών μη μελών

6,00

5,00

5,00

6,00

Η συνολική δέσμευση έγινε τον Ιούνιο του 2004. Από τις 157 προτάσεις το 2004, οι 100 πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Προϋπολογισμός 2005: Ημερομηνία απόφασης χρηματοδότησης:28.02.2005· Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: Ημερομηνία δημοσίευσης: Μάρτιος· Τελευταία υποβολή αιτήσεων: Μάιος· Προθεσμία επιλογής: Δεκέμβριος (μπορεί ωστόσο να παρακωλυθεί από το πάγωμα 15 προσλήψεων)· Υπογραφή συμβάσεων: Μάρτιος έως Μάιος 2006· Ημερομηνία έναρξης σχεδίου: τέλη χειμώνα & άνοιξη 2006.

18 03 08

 

AP1

AP2

Χρηματοδοτικό μέσο για τη διαχείριση της επιστροφής στον τομέα της μετανάστευσης

 

 

15,00

8,00

Στόχος: στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών να βελτιώσουν τη διαχείριση της επιστροφής σε όλες τις διαστάσεις της, λαμβάνοντας υπόψη την κοινοτική νομοθεσία και τις συμφωνίες επανεισδοχής, με τη συγχρηματοδότηση των προβλεπόμενων δράσεων. Η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και η συνεργασία με τις χώρες επιστροφής. Ημερομηνία απόφασης χρηματοδότησης: Ιούλιος 2005· Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: Εκπονήθηκε· Ημερομηνία δημοσίευσης: 24 Αυγούστου· Τελευταία υποβολή αιτήσεων: 1η Νοεμβρίου· Προθεσμία επιλογής: Μάρτιος 2006· Υπογραφή συμβάσεων: Άνοιξη & καλοκαίρι 2006· Ημερομηνία έναρξης σχεδίου: από την ημέρα υποβολής των αιτήσεων.

18 04 03

AP1

AP1

AP3

Πρόγραμμα έρευνας και αξιολόγησης για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων

1,50