BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om information til flypassagerer om, hvilket luftfartsselskab der udfører en given flyvning, og om udveksling af sikkerhedsinformation mellem medlemsstaterne

19.10.2005 - (KOM(2005)0048 – C6–0046/2005 – 2005/0008(COD)) - ***I

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Christine De Veyrac


Procedure : 2005/0008(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0310/2005
Indgivne tekster :
A6-0310/2005
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om information til flypassagerer om, hvilket luftfartsselskab der udfører en given flyvning, og om udveksling af sikkerhedsinformation mellem medlemsstaterne

(KOM(2005)0048 – C6–0046/2005 – 2005/0008(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2005)0048)[1],

–   der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og EF-traktatens artikel 80, stk. 2 (C6‑0046/2005),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A6–0310/2005),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslagÆndringsforslag

Ændringsforslag 1

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om information til flypassagerer om, hvilket luftfartsselskab der udfører en given flyvning, og om udveksling af sikkerhedsinformation mellem medlemsstaterne

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om informering af flypassagerer om, hvilket luftfartsselskab der udfører en given flyvning, og om vedtagelsen af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber, der har fået flyveforbud og/eller har fået begrænset deres trafikrettigheder

Ændringsforslag 2

Betragtning 2

(2) For at selskaberne og passagererne skal få størst muligt udbytte af konkurrenceforholdene i lufttransportsektoren, er det vigtigt, at forbrugerne får oplysninger nok til, at de kan træffe valg på et oplyst grundlag.

(2) For at selskaberne og passagererne skal få størst muligt udbytte af konkurrenceforholdene i lufttransportsektoren, er det vigtigt, at forbrugerne får alle de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan træffe valg på et oplyst grundlag.

Begrundelse

Forbrugerne skal ikke blot have oplysninger nok, men alle nødvendige oplysninger, således at det sikres, at deres endelige valg er blevet truffet på grundlag af alle tilgængelige oplysninger.

Ændringsforslag 3

Betragtning 2 a (ny)

 

(2a) Denne forordning indgår i en lovgivningsprocedure, som er et led i en effektiv og konsekvent politik til forbedring af luftsikkerheden i Fællesskabet. Inden for disse rammer, som bl.a. omfatter foranstaltninger til udvidelse af Det Europæiske Luftfartsikkerhedsagenturs beføjelser og styrkelse af inspektionsplanen på basis af programmet for sikkerhedsvurdering af udenlandske luftfartøjer, er det nødvendigt at øge antallet og højne kvaliteten af flysikkerhedsinspektionerne og harmonisere disse inspektioner.

Ændringsforslag 4

Betragtning 6

(6) Disse metoder øger fleksibiliteten og muliggør bedre betjening af passagererne, og ændringer i sidste øjeblik af tekniske årsager kan ikke helt undgås og bidrager også til øget sikkerhed i lufttrafikken. Hensynet til denne fleksibilitet må afvejes med hensynet til gennemsigtighed for forbrugerne.

(6) Disse metoder øger fleksibiliteten og muliggør bedre betjening af passagererne. Desuden kan ændringer i sidste øjeblik af tekniske årsager ikke helt undgås og bidrager også til øget sikkerhed i lufttrafikken. Hensynet til denne fleksibilitet må imidlertid afvejes med kontrollen af, at de selskaber, som rent faktisk gennemfører flyvningerne, opfylder sikkerhedskravene, og med hensynet til gennemsigtighed for forbrugerne, således at deres ret til at træffe det endelige valg sikres. Der bør tilstræbes en rimelig balance mellem luftfartsselskabernes kommercielle levedygtighed og passagerernes adgang til oplysninger.

Begrundelse

Afklaring.

Ændringer i sidste øjeblik af det transporterende luftfartsselskab bør videreformidles, således at passagerne har adgang til alle oplysninger, og således at deres endelig valg sikres.

Ændringsforslag 5

Betragtning 6 a (ny)

 

(6a) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 20021 om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (EASA) pålægger bl.a. agenturet den opgave at opretholde en høj ensartet sikkerheds- og miljøstandard inden for den civile luftfart, men EASA har endnu ingen reguleringsbeføjelser med hensyn til tredjelandes fly. Hvis Kommissionen agter at udvide EASA's beføjelser, bl.a. til at omfatte udstedelse af certifikater til tredjelandes luftfartsselskaber, må forordningen ændres, således at den bringes i overensstemmelse med Fællesskabets vedtagelse af et effektivt og sammenhængende system til kontrol af sikkerheden i alle de luftfartsselskaber, der beflyver medlemsstaterne.

 

_____________

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1. Forordning sidst ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1701/2003 (EUT L 243 af 27.9.2003, s. 5).

Begrundelse

Der bør henvises til EASA og muligheden for at løse problemet med kontrol af sikkerheden forbundet med fly fra tredjelande ved en teknisk regulering (certifikater til operatører), der ikke har politisk karakter.

Hvis dette ikke er muligt for indeværende, bør der imidlertid kræves en hurtig udvidelse af agenturets beføjelser til at omfatte denne udstedelse af certifikater til tredjelandes luftfartsselskaber.

Ændringsforslag 6

Betragtning 6 b (ny)

 

(6b) Da ændring af luftfartsselskab for en flyvning er ensbetydende med en ensidig ændring af transportkontrakten, bør det sikres, at denne driftsmæssige fleksibilitet ikke skader passagerernes interesser.

Begrundelse

Det må anerkendes, at en ændring af luftfartsselskab er en ændring af kontrakten. Selv om denne skyldes driftsmæssige hensyn, er det nødvendigt at forebygge ethvert misbrug af denne fleksibilitet til skade for forbrugerne.

Ændringsforslag 7

Betragtning 6 c (ny)

 

(6c) I betragtning af, at Kommissionen agter at udvide EASA's beføjelser, især i forbindelse med udstedelse af certifikater til tredjelandes luftfartsselskaber, må forordningen ændres, således at den bringes i overensstemmelse med Fællesskabets vedtagelse af et effektivt og sammenhængende system til kontrol af sikkerheden i alle de luftfartsselskaber, der beflyver medlemsstaterne, og der må afsættes bevillinger til disse nye opgaver.

Begrundelse

Da der lægges nye ansvarsområder til EASA'sde nuværende ansvarsområder, bør den nødvendige finansiering sikres.

Ændringsforslag 8

Betragtning 7

(7) En højnelse af den generelle luftfartssikkerhed i Fællesskabet afhænger i væsentlig grad af, at medlemsstaterne bliver bedre til at formidle oplysninger om sikkerheden hos luftfartsselskaberne.

(7) En højnelse af den generelle luftfartssikkerhed i Fællesskabet afhænger i væsentlig grad af, at medlemsstaterne bliver bedre til at formidle oplysninger om sikkerheden hos luftfartsselskaberne, og at disse oplysninger offentliggøres på en fællesskabsliste.

Begrundelse

Der skal tilføjes en henvisning til fællesskabslisten, der er omhandlet i forordningens artikel 4.

Ændringsforslag 9

Betragtning 7 a (ny)

 

(7a) Det bør sikres, at oplysninger om sikkerheden hos luftfartselskaberne offentliggøres på en effektiv måde. Med henblik herpå skal listen over de luftfartselskaber, der ikke opfylder sikkerhedskravene, stilles til passagerernes rådighed for at sikre maksimal sammenhæng og gennemsigtighed. Denne fællesskabsliste bør være baseret på fælles kriterier for offentliggørelse fastlagt på fællesskabsniveau med deltagelse af Kommissionen og et udvalg af nationale eksperter i sikkerhed inden for civil luftfart med henblik på at sikre lige behandling af passagerer og selskaber i EU som helhed. I forbindelse med fastlæggelsen af kriterierne for opstilling af denne liste bør der tages udgangspunkt i de strengeste sikkerhedsstandarder på EU-niveau.

 

Desuden bør flyveforbud eller begrænsninger af trafikrettigheder, som skal offentliggøres på fællesskabslisten, gælde i samtlige medlemsstater, især for at sikre lige behandling af passagerer og luftfartsselskaber i EU som helhed.

Begrundelse

Der bør ske en tilføjelse til ordførerens ændringsforslag vedrørende betragtning 7a (ny), således at der i forbindelse med fastlæggelsen af de kriterier, der skal anvendes på EU-niveau, tages hensyn til allerede gældende standarder.

Denne betragtning forklarer forordningens artikel 4. Det bør understreges, at de fælles kriterier fastlægges på fællesskabsniveau med deltagelse af Kommissionen og et udvalg bestående af nationale eksperter sikkerhed inden for civil luftfart.

Ændringsforslag 10

Betragtning 7 b (ny)

 

(7b) Luftfartsselskaberne bør udvise åbenhed over for passagererne omkring sikkerhedsoplysninger. Ved at offentliggøre sådanne oplysninger medvirker de til at gøre passagererne opmærksomme på, hvor pålidelige luftfartsselskaberne er.

Begrundelse

Med henblik på at give forbrugerne mulighed for at træffe valg på et oplyst grundlag bør luftfartsselskaberne udvise åbenhed omkring deres sikkerhedspolitik og sikkerhedsforhold. Visse luftfartsselskaber offentliggør f.eks. oplysninger om deres drift, såsom forsinkelser osv., på deres hjemmesider.

Ændringsforslag 11

Betragtning 7 c (ny)

 

(7c) Ikke alene bør luftfartsselskaber have pligt til at indberette sikkerhedsmangler til de nationale luftfartsmyndigheder og straks at afhjælpe sådanne mangler, det bør også kunne forventes, at flybesætninger og lufthavnspersonale træffer passende foranstaltninger, når de opdager indlysende sikkerhedsmangler. Personalet må ikke straffes for dette, jf. især Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/42/EF af 13. juni 2003 om indberetning af hændelser inden for civil luftfart1.

 

_______________

1 EUT L 167, 4.7.2003, s. 23.

Ændringsforslag 12

Betragtning 7 d (ny)

 

(7d) Visse selskaber, der ikke har trafikrettigheder i medlemsstaterne, kan ikke desto mindre beflyve EU, når deres fly leases af selskaber med sådanne rettigheder. Indtil betingelserne for leasing af fly fra tredjelandes selskaber er harmoniseret på fællesskabsniveau, så de stemmer overens med de bestemmelser, der allerede er indført for selskaber i Fællesskabet ved Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92 af 23. juli 1992 om udstedelse af licenser til luftfartsselskaber1, bør det være muligt at medtage sådanne selskaber på listen over selskaber, der har fået flyveforbud, eller som har fået begrænset deres trafikrettigheder.

 

_____________________

1 EFT L 240 af 24.8.1992, s. 1.

Begrundelse

Nogle luftfartsselskaber med trafikrettigheder på EU's territorium leaser undertiden fly fra selskaber, der ikke har trafikrettigheder i Europa, og som ikke kan garantere et acceptabelt sikkerhedsniveau. Dette var bl.a. tilfældet for Onur Air, der leasede fly fra Sierra Leone.

Listen bør derfor udvides til at omfatte selskaber, der undertiden transporterer passagerer i EU på sådanne betingelser.

Ændringsforslag 13

Betragtning 7 e (ny)

 

(7e) Det er nødvendigt at fastsætte ordninger for erstatning til flypassagerer, når det viser sig, at det luftfartsselskab, der udfører flyvningen, er omfattet af et flyveforbud offentliggjort på grundlag af fælles kriterier; dette kan forekomme, når en passager allerede har foretaget en reservation hos et luftfartsselskab, der efterfølgende findes opført på en liste over selskaber, der har fået flyveforbud, eller som har fået begrænset deres trafikrettigheder; det kan desuden forekomme, når det oprindelige luftfartsselskab efter reservationen erstattes af et selskab, der er opført på denne liste.

Begrundelse

Denne betragtning begrunder og forklarer den nye artikel 6, stk. 1, der omhandler passagerernes ret til erstatning.

Ændringsforslag 14

Betragtning 7 f (ny)

 

(7f) Princippet om sanktioner for manglende opfyldelse af forpligtelsen til at oplyse, hvilket luftfartsselskab der udfører en given flyvning, bør slås fast med henblik på at sikre en effektiv håndhævelse af denne forpligtelse. Medlemsstaterne kan selv fastsætte indholdet og omfanget af sanktionerne i henhold til den nationale lovgivning.

Begrundelse

Denne betragtning begrunder og forklarer den nye artikel 6, stk. 3, der giver medlemsstaterne mulighed for at sikre sig, at forordningen håndhæves effektivt.

Ændringsforslag 15

Betragtning 7 g (ny)

 

(7g) Denne forordning bør ikke hindre medlemsstaterne i på nationalt plan og i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen at indføre et kvalitetsmærkningssystem for luftfartsselskaber, hvor kriterierne omfatter andre hensyn end de sikkerhedsmæssige minimumskrav.

Ændringsforslag 16

Betragtning 7 h (ny)

 

(7h) Denne forordning berører ikke anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/911.

 

______________

1 EUT L 46 af 17.2.2004, s. 1.

Ændringsforslag 17

Artikel 1, overskrift

Genstand

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 18

Artikel 1

Denne forordning fastsætter regler, som skal sikre, at flypassagerer får at vide, hvilket luftfartsselskab der udfører de flyvninger, deres rejse omfatter; desuden forpligter det medlemsstaterne til at udveksle sikkerhedsinformationer.

Denne forordning fastsætter regler, som skal sikre, at flypassagerer får at vide, hvilket luftfartsselskab der udfører de flyvninger, deres rejse omfatter; desuden forpligter den medlemsstaterne og Kommissionen til på grundlag af fælles kriterier at udarbejde en liste over navnene på de luftfartsselskaber, der har fået flyveforbud eller har fået begrænset deres trafikrettigheder, og til at offentliggøre denne liste på fællesskabsniveau.

Begrundelse

Formålet med forordningen rækker ud over en simpel udveksling af information mellem medlemsstaterne. Medlemsstaternes og Kommissionens pligt til at offentliggøre sikkerhedsinformationer og princippet om en fællesskabsliste udarbejdet på grundlag af harmoniserede kriterier bør derfor nævnes i denne artikel.

Ændringsforslag 19

Artikel 2, litra c

c) "kontraherende luftfartsselskab": Et luftfartsselskab, der har indgået en transportkontrakt med en passager. Hvis kontrakten er indgået om en pakkerejse, er rejsearrangøren det kontraherende luftfartsselskab;

c) "kontraherende selskab": Et luftfartsselskab, der har indgået en transportkontrakt med en passager. Hvis kontrakten er indgået om en pakkerejse, er rejsearrangøren det kontraherende selskab. I forbindelse med denne forordning anses enhver billetsælger, der indgår en transportkontrakt, ligeledes for at være et kontraherende selskab.

Begrundelse

Luftfartsselskaberne er underlagt en række forpligtelser, som andre grupper, f.eks. rejsearrangører, er fritaget for.

Selv om betegnelsen "kontraherende luftfartsselskab" kun gælder i denne forordning, bør der anvendes et juridisk set mere neutralt udtryk, såsom "kontraherende selskab".

Pligten til at oplyse passagererne om identiteten på det transporterende luftfartsselskab bør ikke kun påhvile luftfartsselskaberne og rejsearrangører i forbindelse med pakkerejser, men alle, der sælger flybilletter.

Ændringsforslag 20

Article 2, litra f

f) "reservation": en billet eller et andet bevis, hvoraf det fremgår, at passagerens reservation er blevet accepteret og registreret af luftfartsselskabet eller rejsearrangøren.

f) "reservation": en billet eller et andet bevis, hvoraf det fremgår, at passagerens reservation er blevet accepteret og registreret af luftfartsselskabet, rejsearrangøren eller billetsælgeren.

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 2, litra c).

Ændringsforslag 21

Artikel 2, litra f a (nyt)

 

fa) "billetsælger": den, der sælger en flybillet, uanset om billetten kun gælder for en flyvning eller er en del af en pakkerejse.

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere betegnelsen "billetsælger", der anvendes i ændringsforslag 10 og 11.

Ændringsforslag 22

Artikel 3

Artikel 3

udgår

Anvendelsesområde

 

1. Denne forordning finder anvendelse på udførelse af lufttransporttjenester, når flyvningen afgår fra en lufthavn på en medlemsstats område, hvor traktaten gælder, eller fra en lufthavn beliggende i et tredjeland, hvis flyvningen er en del af en rejse, der er påbegyndt i Fællesskabet, forudsat at kontraherende luftfartsselskab har et forret­ningssted i Fællesskabet.

 

2. Forordningen finder anvendelse, uanset om der er tale om ruteflyvning eller charterflyvning, og uanset om flyvningen indgår i en pakkerejse.

 

3. Forordningen berører ikke passagerernes rettigheder efter Rådets forordning (EØF) nr. 90/314 og Rådets forordning (EØF) nr. 2299/89 om en adfærdskodeks for edb-reservationssystemer.

 

Begrundelse

Der bør skelnes mellem anvendelsesområdet for "oplysnings"-delen og den del, der vedrører "den sorte liste" i forslaget til forordning. Anvendelsesområdet bør derfor anføres i de relevante artikler. Artikel 3 genoptages således delvist i artikel 5.

Ændringsforslag 23

Artikel 4 - overskriften

Informationsudveksling

Udarbejdelse af en fællesskabsliste

Or. fr

Begrundelse

Overskriften bør ændres, således at den er i overensstemmelse med afsnittets indhold.

Ændringsforslag 24

Artikel 4, stk. 1

1. Hver medlemsstat offentliggør en liste over alle luftfartsselskaber, der har fået forbud mod at benytte dens luftrum, eller som har fået begrænset deres trafikrettigheder af sikkerhedsgrunde. Listen stilles til rådighed for alle medlemsstaterne og for Kommissionen. Kommissionen offentliggør en samlet liste over disse luftfartsselskaber.

1. Hver medlemsstat udarbejder en liste over alle de luftfartsselskaber, som den af sikkerhedsgrunde har nægtet at give tilladelse til at beflyve dens lufthavne, eller for hvilke den har begrænset trafikrettighederne eller udstedt forbud mod benyttelse af dens luftrum.

 

Af sikkerhedsgrunde kan listerne også omfatte luftfartsselskaber, der ikke har trafikrettigheder i medlemsstaterne, men alligevel kan komme til at gennemføre flyvninger på deres territorium i forbindelse med leasingordninger.

Begrundelse

Der bør skelnes mellem det stykke, der omhandler udarbejdelsen af listen, og det stykke, der omhandler offentliggørelsen.

Nogle luftfartsselskaber med trafikrettigheder på EU's territorium leaser undertiden fly af selskaber, der ikke har trafikrettigheder i Europa, og som ikke kan garantere et acceptabelt sikkerhedsniveau. Dette var især tilfældet for Onur Air, der leasede fly fra Sierra Leone. Listen bør derfor udvides til at omfatte sådanne selskaber, der kan komme til at transportere passagerer i EU.

Forslagets bestemmelser vedrørende fremsendelse af listen til Kommissionen og medlemsstaterne er flyttet til stk. 1, litra d).

Ændringsforslag 25

Artikel 4, stk. 1 a (nyt)

 

1a. De lister, der er omhandlet i stk. 1, indeholder kun navnene på de luftfartsselskaber, der er omfattet af foranstaltninger, som opfylder de fælles kriterier, der er fastlagt af Kommissionen, jf. stk. 1, litra b), med det formål at foretage en systematisk kontrol af luftfartsselskabernes kapacitet til at beflyve alle de medlemsstater, der er omfattet af EF-traktaten.

 

De fælles kriterier vedrører den objektive karakter af de forskellige krænkelser af sikkerhedsbestemmelserne for civil luftfart og ikke blot varigheden af et eventuelt flyveforbud eller af eventuelle begrænsninger af trafikrettighederne.

 

Disse kriterier er i overensstemmelse med de generelle principper i bilag I til denne forordning.

 

Kommissionen kan ændre de fælles kriterier, især med henblik på at tage højde for den tekniske udvikling, efter proceduren i artikel 6.

Begrundelse

Med henblik på at undgå forvridninger og forskelligheder i forbindelse med offentliggørelsen i de enkelte lande skal der fastsættes fælles kriterier for udarbejdelse af listen.

En række forbud eller begrænsninger indføres uden angivelse af varighed men blot med bemærkningen "indtil sikkerheden er bragt i orden". Varighed bør derfor ikke være det eneste kriterium for optagelse på listen.

Desuden skal det være muligt at ændre disse kriterier, således at de så effektivt som muligt dækker overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne i overensstemmelse med udviklingen inden for lufttransporten.

Ændringsforslag 26

Artikel 4, stk. 1 b (nyt)

 

1b. Så snart denne forordning er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, fastlægger Kommissionen efter proceduren i artikel 6 de fælles kriterier, der tilføjes som bilag til forordningen.

Begrundelse

De fælles kriterier bør fastlægges i forbindelse med forordningens ikrafttræden med henblik på at sikre direkte gennemførelse.

Ændringsforslag 27

Artikel 4, stk. 1 c (nyt)

 

1c. Medlemsstaterne fremsender deres liste til Kommissionen og de øvrige medlemsstater senest en måned efter fastlæggelsen af de i stk. 1, litra b), omhandlede fælles kriterier.

Begrundelse

Der bør fastsættes en rimelig tidsfrist for fremsendelse af de nationale lister til Kommissionen og de øvrige medlemsstater.

Ændringsforslag 28

Artikel 4, stk. 2

2. Kommissionen tager skridt til at lette udveksling af oplysningerne i stk. 1.

2. Kommissionen tager skridt til at lette udveksling af oplysningerne mellem medlemsstaterne.

Begrundelse

Denne formulering er mere præcis.

Ændringsforslag 29

Artikel 4, stk. 2 a (nyt)

 

2a. Hvis en medlemsstat inden en måned efter fremsendelsen af de i stk. 1 omhandlede nationale lister over luftfartsselskaber, gør indsigelse imod, at et luftfartsselskab opføres på fællesskabslisten, afgør Kommissionen efter at have underrettet det pågældende luftfartsselskab og i overensstemmelse med proceduren i artikel 6, om det pågældende selskab skal opføres på listen.

Ændringsforslag 30

Artikel 4, stk. 2 b (nyt)

 

2b. Efter udløbet af fristen i stk. 2, litra a), udarbejder Kommissionen en fællesskabsliste.

 

De luftfartsselskaber, der opføres på denne fællesskabsliste, får flyveforbud eller får begrænset deres trafikrettigheder i alle de medlemsstater, der er omfattet af EF-traktaten.

Begrundelse

Med denne forordning bør de europæiske passagerer, uanset hvilken medlemsstat de rejser fra, have samme adgang til flysikkerhed. Derfor skal den offentliggjorte sorte liste gælde i hele EU, og eventuelle forbud skal gælde i samtlige medlemsstater.

Ændringsforslag 31

Artikel 4 a (ny)

 

Artikel 4a

 

Ajourføring af fællesskabslisten

Begrundelse

Der bør skelnes mellem udarbejdelse af listen og ajourføring heraf.

Ændringsforslag 32

Artikel 4 a, stk. 1 (nyt)

 

1. Kommissionen ajourfører fællesskabslisten mindst hver tredje måned enten på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat efter fast track-proceduren i artikel 6, stk. 3, og på grundlag af de fælles kriterier, der er fastlagt i henhold til artikel 4.

Begrundelse

Listen skal kunne ajourføres hurtigt for at sikre, at den er effektiv, og for at undgå, at flypassagerer transporteres i defekte fly.

Kommissionen skal have mulighed for at foreslå optagelse eller sletning af et navn på fællesskabslisten.

Ændringsforslag 33

Artikel 4a, stk. 2 (nyt)

 

2. Når de overtrædelser af sikkerhedbestemmelserne, der lå til grund for et luftfartsselskabs flyveforbud eller for begrænsningen af dets trafikrettigheder, er ophørt, kan Kommissionen på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat efter proceduren i artikel 6 beslutte at slette et luftfartsselskabs navn af fællesskabslisten.

Begrundelse

Luftfartsselskaber, der har løst de påpegede sikkerhedsmæssige problemer, bør slettes af listen.

Ændringsforslag 34

Artikel 4a, stk. 3 (nyt)

 

3. Med henblik på at bidrage til en effektiv ajourføring af fællesskabslisten giver medlemsstaterne og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur Kommissionen og de øvrige medlemsstater alle relevante oplysninger, der kan føre til udstedelse af flyveforbud eller begrænsning af trafikrettighederne for et luftfartsselskab.

Begrundelse

Gennemsigtigheden skal være større, og der skal i højere grad udveksles oplysninger om luftfartssikkerheden i EU.

Ændringsforslag 35

Artikel 4 b (ny)

 

Artikel 4b

 

Strengere foranstaltninger

Or. fr

Ændringsforslag 36

Artikel 4 b, stk. 1 (nyt)

 

1. Denne forordning er ikke til hinder for, at en medlemsstat reagerer øjeblikkeligt på uforudsete sikkerhedsproblemer, der kræver, at der nedlægges flyveforbud mod et luftfartsselskab eller indføres begrænsninger af selskabets trafikrettigheder, på grundlag af de fælles kriterier, der er fastlagt af Kommissionen i henhold til artikel 4.

Begrundelse

En medlemsskat skal have mulighed for at reagere øjeblikkeligt på et uventet sikkerhedsproblem og træffe umiddelbare foranstaltninger over for et luftfartsselskab, inden fællesskabslistens ajourføringsprocedure sættes i gang.

Ændringsforslag 37

Artikel 4 b, stk. 2 (nyt)

 

2. En afgørelse om ikke at opføre et luftfartsselskab på fællesskabslisten truffet efter proceduren i artikel 6 er ikke til hinder for, at en medlemsstat træffer sikkerhedsmæssige foranstaltninger over for det pågældende selskab, hvis der i medlemsstaten er et sikkerhedsmæssigt problem, som ikke findes i de øvrige medlemsstater, og som ikke berettiger et flyveforbud mod det pågældende luftfartsselskab i hele Fællesskabet.

Ændringsforslag 38

Artikel 4 b, stk. 3 (nyt)

 

3. Luftfartsselskaber, herunder luftfartsselskaber, der ikke flyver i de medlemsstater, der er omfattet af EF-traktaten, kan anmode Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur om at blive underlagt systematiske inspektioner med henblik på at vise, at de opfylder de fælles kriterier i artikel 4, stk. 1, litra b), og dermed også de europæiske sikkerhedsstandarder, uanset hvor de flyver.

Ændringsforslag 39

Artikel 4 c (ny)

 

Artikel 4c

 

Offentliggørelse af fællesskabslisten

 

Den oprindelige liste og ajourføringer heraf offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Kommissionen og medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at fremme størst mulig udbredelse af listen, især ved offentliggørelse på internettet.

Billetsælgere, nationale civile luftfartsmyndigheder og lufthavne i medlemsstaterne henleder passagerernes opmærksomhed på den fællesskabsliste, der er omhandlet i denne forordning, både i deres lokaler og via deres hjemmesider.

Begrundelse

For at give passagererne lettere adgang til informationer og nyttige meddelelser om de luftfartsselskaber, der har fået flyveforbud, og som er opført på listen, bør passagererne til enhver tid have adgang til denne information, især når billetten købes, samt på tidspunktet for afrejsen.

Ændringsforslag 40

Artikel 5, stk. 1

1. Det kontraherende luftfartsselskab informerer, når reservationen foretages, passageren om identiteten af det eller de transporterende luftfartsselskaber.

1. Det kontraherende selskab informerer, når reservationen foretages, passageren om identiteten af det eller de transporterende luftfartsselskaber, uanset reservationsmåden.

Begrundelse

Luftfartsselskaberne er underlagt en række forpligtelser, som andre kategorier, f.eks. rejsearrangører, er fritaget for.

Selv om betegnelsen "kontraherende luftfartsselskab" kun gælder i denne forordning, bør der anvendes et juridisk set mere neutralt udtryk, såsom "kontraherende selskab".

I anden del af ændringsforslaget præciseres det, at det kontraherende selskab har oplysningspligt, selv om passageren f.eks. køber en elektronisk billet.

Ændringsforslag 41

Artikel 5, stk. 1 a (nyt)

 

1a. Såfremt det på tidspunktet for reservationen ikke vides med bestemthed, hvilket luftfartsselskab, der bliver transporterende luftfartsselskab, sørger det kontraherende selskab for, at passageren underrettes om navnet på det eller de luftfartsselskaber, som forventes at blive transporterende luftfartsselskab under den eller de pågældende flyvninger. I sådanne tilfælde sørger det kontraherende selskab for, at passageren underrettes om navnet på det eller de transporterende luftfartsselskaber, så snart dette kendes.

Begrundelse

Billetter købes somme tider flere måneder før afrejsen, hvor man endnu ikke ved, hvilket selskab der skal udføre flyvningen. Passageren bør i sådanne tilfælde have adgang til enhver oplysning, som det kontraherende selskab kan give, især en liste over mulige luftfartsselskaber. Det kontraherende selskab bør efterfølgende underrette passageren om navnet på det transporterende luftfartsselskab, så snart dette kendes.

Ændringsforslag 42

Artikel 5, stk. 2

2. Det kontraherende luftfartsselskab underretter omgående passageren om eventuelle ændringer af det eller de transporterende luftfartsselskaber, uanset ændringens årsag.

2. Det kontraherende selskab underretter omgående passageren om eventuelle ændringer af det eller de transporterende luftfartsselskaber, uanset ændringens årsag, bl.a. ved anvendelse af den nyeste informationsteknologi.

 

Luftfartsselskabet og rejsearrangøren informerer det kontraherende selskab om navnet på det transporterende luftfartsselskab, især når der sker en ændring af det transporterende luftfartsselskab.

Ændringsforslag 43

Artikel 5, stk. 2 a (nyt)

 

2a. Når der sker en ændring af det transporterende luftfartsselskab enten få timer inden flyets afgang eller - i forbindelse med en rejse, der involverer flere flyafgange - når rejsen er påbegyndt, træffer det kontraherende selskab de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at passagererne underrettes om ændringen af det transporterende luftfartsselskab senest ved indtjekning eller ved boarding, når der ikke skal tjekkes ind i forbindelse med den tilsluttende flyforbindelse.

Begrundelse

Af sikkerhedsgrunde erstatter selskaberne undertiden et fly med et andet i sidste øjeblik. Pligten til at underrette passageren om, hvilket selskab, der skal udføre flyvningen, bør ikke hindre denne mulighed, der er en forudsætning for at kunne garantere flypassagerernes sikkerhed. I sådanne tilfælde bør det derfor være muligt først at underrette passageren ved indtjekning eller boarding.

Ændringsforslag 44

Artikel 5, stk. 2 b (nyt)

 

2b. Den pligt, der påhviler det kontraherende selskab til at underrette passageren om identiteten på det transporterende luftfartsselskab, skal fremgå af de almindelige forretningsbetingelser, der gælder for rejsen.

Begrundelse

Passagererne bør informeres bedre om disse rettigheder. Med indføjelsen af denne bestemmelse bliver passagerne gjort opmærksom på, at de har ret til at kende navnet på det luftfartsselskab, der rent faktisk vil flyve dem til bestemmelsesstedet.

Ændringsforslag 45

Artikel 5, stk. 2, litra b (nyt)

 

b) Luftfartsselskaberne offentliggør alle relevante oplysninger om deres sikkerhedsforhold og sikkerhedspolitik på deres hjemmesider eller ved brug af andre vidtrækkende kommunikationsmidler.

Begrundelse

Med henblik på at yde flypassagererne effektiv beskyttelse og foranledige dem til at træffe deres valg på et så oplyst grundlag som muligt er det ikke tilstrækkeligt, at de blot underrettes om, hvilket luftfartsselskab der skal udføre flyvningen. De bør også underrettes om andre sikkerhedsmæssige forhold relateret til det eller de transporterende luftfartsselskaber.

Ændringsforslag 46

Artikel 5, stk. 2 c (nyt)

 

2c. Denne artikel finder anvendelse på levering af lufttransportydelser, når flyvningen afgår fra en lufthavn i en medlemsstat, der er omfattet af EF-traktaten, fra en lufthavn i et tredjeland til en lufthavn i en medlemsstat, hvis det kontraherende selskab kommer fra Fællesskabet, eller fra en lufthavn i et tredjeland til et andet tredjeland, hvis flyvningen er led i en rejse, der er påbegyndt i Fællesskabet, såfremt det kontraherende selskab har forretningssted i Fællesskabet, kontrakten er indgået i Fællesskabet, eller passageren har fast bopæl i Fællesskabet.

Begrundelse

De rejser, der købes af et kontraherende selskab fra Fællesskabet, og hvor bestemmelsesstedet ligger inden for Fællesskabets territorium, bør ligeledes omfattes af oplysningspligten.

Bestemmelsen om forretningssted i Fællesskabet er for restriktiv, idet et lokalt luftfartsselskab fra et tredjeland kan være part i en rejse uden at have forretningssted i Fællesskabet; det samme gælder for salg via internettet, og anvendelsesområdet bør derfor udvides.

Ændringsforslag 47

Artikel 5, stk. 2 d (nyt)

 

2d. Artiklen finder anvendelse, uanset om der er tale om ruteflyvning eller charterflyvning, og uanset om flyvningen indgår i en pakkerejse.

Begrundelse

De relevante bestemmelser i forslagets artikel 3, der udgår, bør ligeledes omfattes af oplysningspligten.

Ændringsforslag 48

Artikel 5, stk. 2 e (nyt)

 

2e. Artiklen berører ikke passagerernes rettigheder efter direktiv 90/314/EØF og forordning (EØF) nr. 2299/89.

Begrundelse

Jf. det foregående ændringsforslag.

Ændringsforslag 49

Artikel 5 a (ny)

 

Artikel 5a

 

Håndhævelse af retten til erstatning

 

1. Passagererne har ret til erstatning, når det transporterende luftfartsselskab opføres på den i artikel 4 omhandlede fællesskabsliste eller erstattes med et andet luftfartsselskab, der er opført på denne liste, efter at reservationen har fundet sted. I sådanne tilfælde er det kontraherende selskab, der er part i kontrakten, forpligtet til, på passagerernes anmodning og uden omkostninger for dem, at tilbyde passagererne en tilsvarende rejse eller tilbagebetaling af den fulde billetpris.

 

2. Ud over de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, reguleres konsekvenser af ændringer af identiteten på det transporterende luftfartsselskab for opfyldelsen af transportkontrakten af medlemsstaternes lovgivning på aftaleområdet og den relevante fællesskabslovning, herunder artikel 4, stk. 5, i Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure1 og bestemmelserne om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler i direktiv 93/13/EF2.

 

__________

1 EFT L 158 af 23.6.1990, s. 59.

2 EFT L 95 af 21.4.1993, s. 29.

Ændringsforslag 50

Artikel 5 b (ny), overskriften

 

Artikel 5b

 

Manglende overholdelse

Begrundelse

Der bør skelnes mellem den del, der vedrører passagerernes rettigheder og den del, der vedrører forordningens gennemførelse.

Ændringsforslag 51

Artikel 5 b, stk. 1, (ny)

 

1. Medlemsstaterne tager de skridt, der er nødvendige for at sikre, at der gennemføres sanktioner i tilfælde af manglende opfyldelse af pligten til at oplyse om identiteten på det transporterende luftfartsselskab, jf. artikel 5, f.eks. i tilfælde, hvor oplysninger, som det kontraherende selskab lå inde med, ikke er blevet videregivet.

Ændringsforslag 52

Artikel 5 b, stk. 2 (nyt)

 

2. De sanktioner, der indføres af medlemsstaterne for overtrædelse af forordningen, skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Ændringsforslag 53

Artikel 6

Senest fem år efter at forordningen er trådt i kraft, aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om dens anvendelse. Rapporten ledsages i givet fald af forslag til ændring af forordningen.

Senest tre år efter at forordningen er trådt i kraft, aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om dens anvendelse. Rapporten ledsages i givet fald af forslag til ændring af forordningen.

Begrundelse

Der bør gøres status over forordningen på et tidligere tidspunkt.

Ændringsforslag 54

Artikel 6 a (ny)

 

Artikel 6a

 

Udvalg

 

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er omhandlet i artikel 10 i direktiv 2004/36/EF1.

 

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF2, jf. dennes artikel 8.

 

3. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden og en fast track-procedure, der finder anvendelse i hastesager samt i forbindelse med ajourføring af fællesskabslisten.

 

4. Desuden kan Kommissionen høre udvalget om ethvert andet spørgsmål vedrørende anvendelsen af forordningen.

 

1Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/36/EF af 21. april 2004 om sikkerhed forbundet med tredjelandes luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne (EUT L 143 af 30.4.2004, s. 76).

2Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

Begrundelse

Udvalgets forretningsorden skal omhandles i en særskilt artikel.

Det udvalg bestående af nationale eksperter i sikkerhed inden for civil luftfart, der er omhandlet i direktiv 2004/36/EF, SAFA-direktivet, er i den bedste position til at bistå Kommissionen i forbindelse med fastlæggelsen af relevante kriterier for offentliggørelse ved anvendelse af komitologiproceduren.

  • [1]  EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

Spørgsmålet om identifikation af luftfartsselskaber og om listing af de selskaber, der har fået forbud mod at flyve på eller hen over EU's territorium, er ikke nyt.

Efter en flyulykke på åbent hav ved Den Dominikanske Republik den 15. februar 1996 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning, hvori man opfordrede Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde en liste over selskaber, der ikke opfylder de internationale standarder for flysikkerhed med henblik på at forbyde disse at starte eller lande på EU's territorium. I beslutningen opfordredes Kommissionen til at fremsætte et direktivforslag med henblik på at sikre, at forbrugeren bliver bedre oplyst om identiteten på det transporterende luftfartsselskab.

Nedstyrtningen af et Boeing-fly fra det egyptiske charterselskab Flash Airlines på åbent hav ved Charm el Cheikh den 3. januar 2004 satte fokus på spørgsmålet og på medlemsstaternes interne vanskeligheder med at koordinere afgørelser inden for luftfartssikkerhedsområdet.

Endelig har flyveforbuddet nedlagt af Nederlandene mod charterselskabet Onur Air for nylig afsløret nye svagheder. Tyskland, Frankrig og Schweiz var ene om straks at tilbagetrække Onur Airs flyvetilladelser. Et stort antal passagerer, der rejste til og fra Tyrkiet, startede og landede således med fly fra selskabet Onur Air i lufthavnene i Bruxelles og Charleroi.

Disse sager giver anledning til tre grundlæggende spørgsmål:

1. Hvordan gennemfører man en sammenhængende harmonisering og udvidelse af flyveforbud, således at man i størst mulig grad sikrer en ensartet og gennemskuelig behandling af flyselskaberne og de europæiske passagerer?

2. Hvordan garanterer man bedst, at de europæiske passagerer orienteres om identiteten på luftfartsselskaberne, især de selskaber, der har fået flyveforbud i en medlemsstat?

3. Hvordan sikres flysikkerheden, samtidig med at der skabes balance mellem luftfartsselskabernes og rejsearrangørernes kommercielle levedygtighed og passagerernes interesser?

EU har svaret delvist på det første spørgsmål i SAFA-direktivet[1], der giver mulighed for at udvide et flyveforbud nedlagt mod et tredjelandsbaseret luftfartsselskab til at gælde hele i Fællesskabet.

Kommissionens forslag til forordning bør imidlertid forbedres væsentligt på dette område som på andre områder, såsom spørgsmålet om underretning af passagererne om det transporterende luftfartsselskabs identitet og om offentliggørelse af visse forbud nedlagt over for luftfartsselskaber, der er omhandlet i det forslag, der ligger til grund for denne betænkning.

Liste over selskaber, der har fået begrænset deres trafikrettigheder eller fået flyveforbud

Kommissionen har besluttet at samle de sorte lister udarbejdet af de enkelte medlemsstater med angivelse af den medlemsstat, der har taget initiativ til flyveforbuddet eller begrænsningen af trafikrettighederne. Der er imidlertid risiko for, at en sådan løsning vil skabe forvirring og retsusikkerhed i forhold til brugerne og operatørerne. Derudover kan en forskellig behandling i medlemsstaterne svække nationale afgørelser inden for luftfartssikkerhedsområdet og gøre det juridisk vanskeligt at få erstatning, når en eller flere medlemsstater ikke tilsvarende træffer den restriktive foranstaltning, der er truffet af en anden medlemsstat.

Den mest tilfredsstillende løsning for brugeren og for en sammenhængende fællesskabspolitik på luftsikkerhedsområdet ville være at offentliggøre kun én sort fællesskabsliste med input fra medlemsstaterne, der gælder inden for hele EU's territorium uden skelen til, hvilken medlemsstat, der har taget initiativ til foranstaltningen. Denne ordning ville gøre det muligt at styrke koordineringen mellem medlemsstaternes civile luftfartsmyndigheder, samtidig med at medlemsstaterne fortsat kan tage initiativ til sikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Med henblik på at instruere medlemsstaterne er det ikke desto mindre nødvendigt, at Kommissionen, bistået af et ekspertudvalg fra medlemsstaterne, fastsætter fælles kriterier for udarbejdelsen af den fællesskabsliste, der skal offentliggøres. Dette ville både gøre det muligt at sikre, at de offentliggjorte foranstaltninger rent faktisk baseres på objektive sikkerhedshensyn, og at udvælge de foranstaltninger, som passagererne skal underrettes om grundet deres vigtighed, blandt de sikkerhedsmæssige restriktive foranstaltninger, der træffes over for luftfartsselskaberne.

Da sikkerhedsforanstaltninger ofte træffes for en ubestemt periode, f.eks. indtil der er rettet op på den mangel, der lå til grund for foranstaltningen, må de fælles kriterier ikke udelukkende vedrøre den restriktive foranstaltnings varighed.

For at undgå, at et luftfartsselskab fejlagtigt optages på fællesskabslisten, bør det desudenfastsættes, at de enkelte medlemsstater, såfremt de måtte ønske dette, skal have mulighed for at gøre indsigelse mod, at en foranstaltning udvides til at gælde eller offentliggøres i alle EU-medlemsstaterne, idet den endelige afgørelse træffes af Kommissionen bistået af ekspertudvalget fra medlemslandene.

Dette forslag til forordning omhandler europæiske luftfartsselskaber, der kan være omfattet af begrænsninger af trafikrettighederne i medlemsstaterne, men også, og især, selskaber fra tredjelande med trafikrettigheder i EU.

Anvendelsesområdet for den "sorte liste" bør imidlertid udvides til at omfatte andre luftfartsselskaber. Visse medlemsstater har udarbejdet nationale lister med navne på selskaber, der ikke har trafikrettigheder i de pågældende stater, "men som ville blive nægtet disse trafikrettigheder, hvis de anmodede herom", idet de ikke kontrolleres i tilstrækkelig grad af de nationale myndigheder (især på grundlag af ICAO-kontrol). Disse luftfartsselskaber kan lease fly til selskaber med trafikrettigheder i EU, hvilket sker i forbindelse med chartring. Europæiske statsborgere kan desuden anvende disse selskaber, når de rejser uden for EU's territorium. Kommissionen og medlemsstaterne skal derfor have mulighed for at foreslå, at sådanne selskaber optages på fællesskabslisten.

Den eneste bestemmelse om offentliggørelse er bestemmelsen om, at listen skal offentliggøres af Kommissionen. Der kunne ligeledes indføjes bestemmelser om, at de enkelte medlemsstater skal offentliggøre fællesskabslisten, og at billetsælgerne, de nationale civile luftfartsmyndigheder og lufthavnene i medlemslandene skal stille listen til rådighed.

Hovedformålet er at sikre, at passagererne underrettes behørigt.

Information til passagererne om identiteten på det transporterende luftfartsselskab

Informationen til passagererne om, hvilket luftfartsselskab, der udfører flyvningen, er forbundet med en række problemer på grund af de komplicerede flyveformer (interlining[2], leasing, code-sharing, pakkerejser osv.), der kan være til hinder for, at passageren underrettes hurtigt og effektivt.

Luftfartsselskabets navn er f.eks. ikke kendt, når reservationen foretages. I sådanne tilfælde bør passageren underrettes om navnene på mulige luftfartsselskaber på tidspunktet for reservationen og om navnet på det transporterende luftfartsselskab, så snart dette er kendt, under anvendelse af de nyeste kommunikationsmidler (elektronisk post, sms-beskeder).

Når billetsælgeren ikke er i stand til at underrette passageren om en ændring af luftfartsselskab (hvis passageren er på vej til lufthavnen, allerede sidder i flyet, eller i forbindelse med et fly hjem med afgang fra et tredjeland f.eks.), kunne det derudover fastsættes, at denne skal underrettes senest ved indtjekningen.

Ligeledes bør pligten til at oplyse om identiteten på det transporterende luftfartsselskab udvides til i visse tilfælde at omfatte flyvninger uden for EU's territorium. Hvis rejsen således påbegyndes i EU, og hvis visse tilknytningskriterier er opfyldt, bør oplysningspligten også påhvile det transporterende luftfartsselskab. For at sikre systemets effektivitet bør luftfartsselskaberne konkret sikre overholdelsen af en sådan oplysningspligt, især inden for rammerne af deres interlining-aftaler.

Endvidere bør pligten til at underrette passageren om, hvilket luftfartsselskab, der udfører flyvningen, anføres i transportkontrakten (almindelige forretningsbetingelser) med henblik på at oplyse passageren om hans rettigheder, men også for at løse problemet med uoverensstemmelsen med punkt 9 i IATA-betingelserne, der er trykt på billetten[3].

Endelig vil det ligeledes være nødvendigt at tage højde for forordningens indvirkning på transportkontrakten, idet det naturligvis bør undgås, at passagererne får mulighed for at misbruge deres klageret.

Når det oprindelige luftfartsselskab opføres på den "sorte liste" efter indgåelsen af kontrakten eller erstattes af et luftfartsselskab, der selv bliver opført på listen, bør der derfor indføres harmoniserede ordninger for erstatning til passagererne, bl.a. i form af tilbud om tilsvarende transport eller afbestilling uden omkostninger for passagererne.

Medlemsstaterne bør også forpligtes til at sanktionere alle sælgere af flybilletter, der ikke overholder deres forpligtelse til at underrette passageren om, hvilket selskab der skal udføre flyvningen.

Andre punkter

- Definitioner

Europa-Kommissionens forslag indeholder i artikel 2 en række definitioner, der bør forbedres eller præciseres, som f.eks. definitionen på "kontraherende luftfartsselskab". Det ville også være nyttigt at afklare, hvem oplysningspligten påhviler, idet betegnelsen "billetsælger" gør det muligt at udvide anvendelsesområdet, samtidig med at billetsælgeren får mulighed for at gå tilbage til den egentlig ansvarlige for den manglende overholdelse af oplysningspligten.

- EASA:

Man kunne fremover også overveje Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs rolle i forbindelse med implementeringen af sikkerhedsforanstaltningerne for luftfartøjer fra tredjelandes luftfartsselskaber. Ordføreren insisterer på, at det er nødvendigt at udvide EASA's kompetencer på dette område og at tildele agenturet en afgørende rolle fremover i forbindelse med fastsættelsen af sådanne foranstaltninger. Den mest effektive løsning på problemet med sikkerheden forbundet med tredjelandes luftfartøjer ville rent faktisk være i overvejende grad at overlade det til EASA at kontrollere, at de internationale og europæiske luftfartssikkerhedsstandarder opfyldes, gennem udstedelse af et sikkerhedscertifikat til tredjelandebaserede selskaber. Europa-Parlamentet bør kræve, at agenturet får tildelt sådanne kompetencer inden for kort tid.

  • [1]  Direktiv 2004/36 af 21. april 2004 om sikkerhed forbundet med tredjelandes luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne.
  • [2]  Interlining gør det muligt for en passager at anvende én enkelt billet, selv om han rejser med flere selskaber. Den dækker på en og samme tid både rejser, hvor passageren på forhånd har fået oplyst de forskellige luftfartsselskaber på de enkelte strækninger og rejser, hvor passageren har en "fuldt fleksibel" billet, hvor han kan skifte selskab på hvilket som helst tidspunkt under rejsen.
  • [3]  Dette punkt lyder som følger: "Luftfartsselskabet kan uden varsel (i den engelske version "without notice"), skifte luftfartsselskab, benytte andre luftfartøjer", hvilket især i den engelske version kunne opfattes som luftfartsselskabets ret til ikke at underrette passageren.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om information til flypassagerer om, hvilket luftfartsselskab der udfører en given flyvning, og om udveksling af sikkerhedsinformation mellem medlemsstaterne

Referencer

KOM(2005)0048 – C6-0046/2005 – 2005/0008(COD)

Retsgrundlag

art. 251, stk. 2, og art. 80, stk. 2, EF

Hjemmel i forretningsordenen

art. 51

Dato for høring af EP

17.2.2005

Korresponderende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN
12.4.2005

Rådgivende udvalg              Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

12.4.2005

 

 

 

 

Ingen udtalelse(r)
  Dato for afgørelse

IMCO

18.4.2005

 

 

 

 

Udvidet samarbejde
  Dato for meddelelse på plenarmødet

 

 

 

 

 

Ordfører(e)
  Dato for valg

Christine De Veyrac
15.3.205

 

Oprindelig(e) ordfører(e)

 

 

Forenklet procedure
  Dato for afgørelse

art. 43, stk. 1 og 2

Anfægtelse af retsgrundlaget
  Dato for udtalelse fra JURI

 

 

 

Ændring af bevillingsrammen
  Dato for udtalelse fra BUDG

 

 

 

Høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
  Dato for afgørelse på plenarmødet

 

Høring af Regionsudvalget
  Dato for afgørelse på plenarmødet

 

Behandling i udvalg

15.6.2005

30.8.2005

10.10.2005

 

 

Dato for vedtagelse

11.10.2005

Resultat af den endelige afstemning

for:

imod:

hverken/eller:

43

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Philip Bradbourn, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Arūnas Degutis, Armando Dionisi, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Patrick Louis, Erik Meijer, Michael Henry Nattrass, Robert Navarro, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Renate Sommer, Ulrich Stockmann, Gary Titley, Georgios Toussas, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Luigi Cocilovo, Den Dover, Markus Ferber, Sepp Kusstatscher, Pier Antonio Panzeri, Zita Pleštinská, Hannu Takkula

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Johan Van Hecke

Dato for indgivelse - A6

19.10.2005

A6-0310/2005

Bemærkninger

...