MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille ja jäsenvaltioiden suorittamasta turvallisuustietojen toimittamisesta

19.10.2005 - (KOM(2005)0048 – C6‑0046/2005 – 2005/0008(COD)) - ***I

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Christine De Veyrac


Menettely : 2005/0008(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0310/2005
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0310/2005
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille ja jäsenvaltioiden suorittamasta turvallisuustietojen toimittamisesta

(KOM(2005)0048 – C6‑0046/2005 – 2005/0008(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0048)[1],

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 80 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0046/2005),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A6‑0310/2005),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille ja jäsenvaltioiden suorittamasta turvallisuustietojen toimittamisesta

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille ja sellaisia lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön tason luettelon hyväksymisestä, joiden toiminta on kielletty tai joiden liikenneoikeuksia on rajoitettu

Tarkistus 2

Johdanto-osan 2 kappale

(2) Jotta lentoliikenteen alan kilpailusta koituisi sekä yrityksille että matkustajille mahdollisimman paljon hyötyä, on tärkeää, että kuluttajat saavat riittävästi tietoa pystyäkseen tekemään tietoon perustuvia valintoja.

(2) Jotta lentoliikenteen alan kilpailusta koituisi sekä yrityksille että matkustajille mahdollisimman paljon hyötyä, on tärkeää, että kuluttajat saavat kaikki tarvittavat tiedot pystyäkseen tekemään tietoon perustuvia valintoja.

Perustelu

Kuluttajien on saatava, ei ainoastaan riittävästi tietoja, vaan kaikki tarvittavat tiedot, jotta heillä on takeet siitä, että heidän lopullinen valintansa on tehty täydellisten ja kattavien tietojen saannin jälkeen.

Tarkistus 3

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

 

(2 a) Tämä asetus on osa lainsäädäntöprosessia, jonka tavoitteena on tehokas ja johdonmukainen lähestymistapa lentoturvallisuuden parantamiseen yhteisössä. Tämän lähestymistavan yhteydessä, johon kuuluu muiden toimien ohella Euroopan lentoturvallisuusviraston toimivallan laajentaminen ja ulkomaisten ilma-alusten turvallisuusarviointiohjelmaan perustuvan arviointisuunnitelman lujittaminen, on syytä lisätä ilma-alusten turvallisuustarkastuksia ja parantaa niiden laatua sekä yhtenäistää niitä.

Perustelu

Tarkistus 4

Johdanto-osan 6 kappale

(6) Vaikka nämä käytänteet lisäävät joustavuutta ja mahdollistavat palvelujen paremman tarjonnan matkustajille, ei voida välttyä teknisistä syistä johtuvista viime hetken muutoksista, jotka liittyvät lentoturvallisuuteen. Tätä joustavuutta on tasapainotettava kuluttajille avoimella tiedotuksella.

(6) Nämä käytänteet lisäävät joustavuutta ja mahdollistavat palvelujen paremman tarjonnan matkustajille. Lisäksi ei voida välttyä teknisistä syistä johtuvista viime hetken muutoksista, jotka liittyvät lentoturvallisuuteen. Tätä joustavuutta on tasapainotettava varmistamalla, että lennoista todellisuudessa vastaavat lentoliikenteen harjoittajat täyttävät turvallisuusvaatimukset, sekä kuluttajille avoimella tiedotuksella, jotta varmistetaan heidän oikeutensa lopulliseen valintaan. Olisi pyrittävä löytämään oikea tasapaino lentoliikenteen harjoittajien kaupallisten elinehtojen ja matkustajien tiedonsaantioikeuden välillä.

Perustelu

Selvennys.

Viime hetken muutoksista, jotka vaikuttavat lentomatkustajiin, on annettava täydelliset tiedot, jotta taataan heidän oikeutensa lopulliseen valintaan.

Tarkistus 5

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

 

(6 a) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1592/20021, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2002, perustettiin Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) ja annettiin sen tehtäväksi muun muassa yhtenäisen ja korkean siviili-ilmailun turvallisuuden tason luominen ja ylläpitäminen sekä lentoympäristön suojelu, mutta EASAlla ei vielä ole toimivaltaa säännellä kolmansista maista peräisin olevia ilma-aluksia. Jos komissio haluaa laajentaa EASAn toimivaltuudet kattamaan muun muassa kolmansista maista lähtöisin oleville ilma-aluksille myönnettävät lentoluvat, tätä asetusta on syytä tarkistaa ja tehdä se yhdenmukaiseksi yhteisön hyväksymän yhtenäistetyn ja tehokkaan järjestelmän kanssa, jolla valvotaan kaikkien jäsenvaltioissa liikennöivien lentoliikenteen harjoittajien turvallisuutta.

 

_____________

1 Asetus (EY) N:o 1592/2002, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2002, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta (EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1.) Asetusta on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY) N:o 1701/2003 (EUVL L 243, 27.9.2003, s. 5).

Perustelu

On syytä keskustella EASAsta ja mahdollisuudesta ratkaista kolmansista maista peräisin olevien ilma-alusten turvallisuuden valvontaan liittyvä ongelma pikemmin teknisen sääntelyn (lentoliikenteen harjoittajille myönnettävien lentolupien) kuin poliittisen sääntelyn kautta.

Nykyisellään tämä ei ole mahdollista, ja siksi onkin syytä pyytää lentoturvallisuusviraston toimivaltuuksien laajentamista nopeasti niin, että sillä olisi valtuudet myöntää lentolupia kolmansista maista tulevien liikenteenharjoittajien ilma-aluksille.

Tarkistus 6

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

 

(6 b) Koska lennosta tosiasiallisesti vastaavan lentoyhtiön vaihtuminen johtaa liikennepalveluista tehdyn sopimuksen yksipuoliseen muuttamiseen, on varmistettava, ettei tämä toiminnan jousto aiheuta haittaa matkustajille.

Perustelu

On tunnustettava, että lentoyhtiön vaihtuminen merkitsee muutosta sopimukseen. Vaikka kyse olisi toiminnallisista syistä, on syytä varmistaa, ettei tätä joustoa voida käyttää kuluttajan kannalta haitallisesti.

Tarkistus 7

Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

 

(6 c) Koska komissio aikoo laajentaa EASAn toimivaltuuksia erityisesti siten, että ne kattavat lentolupien myöntämisen kolmansista maista lähtöisin oleville ilma-aluksille, tätä asetusta on syytä tarkistaa ja tehdä se yhdenmukaiseksi yhteisön hyväksymän yhtenäistetyn ja tehokkaan järjestelmän kanssa, jolla valvotaan kaikkien jäsenvaltioissa liikennöivien lentoliikenteen harjoittajien turvallisuutta. Näitä uusia tehtäviä varten on varattava rahoitus.

Perustelu

On huolehdittava tarvittavasta rahoituksesta, jos EASAn olemassaolevia tehtäviä laajennetaan.

Tarkistus 8

Johdanto-osan 7 kappale

(7) Yhteisön lentoliikenteen yleisen turvallisuustason parantamisen kannalta on olennaista, että jäsenvaltiot tiedottavat tehokkaammin lentoliikenteen harjoittajien turvallisuuteen liittyvistä asioista.

(7) Yhteisön lentoliikenteen yleisen turvallisuustason parantamisen kannalta on olennaista, että jäsenvaltiot tiedottavat tehokkaammin lentoliikenteen harjoittajien turvallisuuteen liittyvistä asioista ja että näistä tiedoista julkaistaan yhteisön tasolla luettelo.

Perustelu

On syytä lisätä viittaus tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitettuun yhteisön tason luetteloon.

Tarkistus 9

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

 

(7 a) Olisi varmistettava, että lentoliikenteen harjoittajien turvallisuuteen liittyvistä asioista tiedotetaan tehokkaasti. Tämän vuoksi lentomatkustajien tietoon on mahdollisimman suuren yhdenmukaisuuden ja näkyvyyden varmistamiseksi julkaistava yhteisön tasolla julkaistava luettelo niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka eivät täytä turvallisuusvaatimuksia. Tämä yhteisön tasolla julkaistava luettelo olisi laadittava yhteistyössä komission ja siviili-ilmailun turvallisuutta käsittelevän kansallisten asiantuntijoiden komitean kanssa yhteisön tasolla laadittujen yhteisten julkaisuperusteiden nojalla, jotta voidaan varmistaa matkustajien ja lentoliikenteen harjoittajien yhdenvertainen kohtelu kaikkialla unionin alueella. Luetteloa koskevia perusteita laadittaessa olisi sovellettava tiukimpia EU:ssa noudatettavia turvallisuusstandardeja.

 

Lisäksi lentoliikenteen harjoittajille asetettavia toimintakieltoja tai liikenneoikeuksien rajoituksia, jotka on julkaistava yhteisön luettelossa, olisi sovellettava kaikissa jäsenvaltioissa erityisesti, jotta voidaan varmistaa matkustajien ja lentoliikenteen harjoittajien yhdenvertainen kohtelu kaikkialla unionin alueella

Perustelu

Esittelijän ehdottamaa johdanto-osan uutta 7 a kappaletta koskevaa tarkistusta on täydennettävä toteamalla, että koko yhteisön alueella sovellettavia perusteita laadittaessa on huolehdittava nykyisten standardien säilymisestä.

Tällä johdanto-osan kappaleella selitetään asetuksen 4 artiklaa. On syytä korostaa, että yhteiset perusteet laaditaan yhteisön tasolla yhteistyössä komission ja siviili-ilmailun turvallisuutta käsittelevä kansallisten asiantuntijoiden komitean kanssa.

Tarkistus 10

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

 

(7 b) Lentoliikenteen harjoittajien olisi sovellettava matkustajia kohtaan avointa turvallisuusasioista tiedottamista. Tietojen julkaisemisella kyetään valistamaan matkustajia lentoliikenteen harjoittajien luotettavuudesta.

Perustelu

Lentoliikenteen harjoittajien on sovellettava avoimuutta turvallisuustilanteensa ja ‑politiikkansa suhteen, jotta kuluttajat voivat tehdä tietoisia valintoja. Eräät lentoyhtiöt esimerkiksi julkaisevat verkkosivuillaan tietoja viivästymisistä jne.

Tarkistus 11

Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)

 

(7 c) Ei riitä, että lentoliikenteen harjoittajia vaaditaan ilmoittamaan turvallisuuspuutteista kansallisille lentoliikenteen turvallisuudesta vastaaville viranomaisille ja korjaamaan tällaiset puutteet viipymättä, vaan lisäksi lento- ja kenttähenkilökunnan olisi ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin havaitessaan turvallisuuspuutteita. Henkilöstöä ei saa rangaista näin toimimasta erityisesti poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/42/EY1 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

 

___________________

1 EUVL L 167, 4.7.2003, s. 23.

Tarkistus 12

Johdanto-osan 7 d kappale (uusi)

 

(7 d) Joidenkin sellaisten lentoliikenteen harjoittajien ilma-alukset, joilla ei ole liikennelupaa unionin jäsenvaltioissa, saattavat kuitenkin käyttää unionin alueen lentoasemia siinä tapauksessa, että ne on vuokrattu sellaiselle lentoliikenteen harjoittajalle, jolla on tällainen liikennelupa. Kun yhteisön tasolla yhdenmukaistetaan edellytyksiä, joiden nojalla säännellään kolmansista maista tulevien lentoliikenteen harjoittajien ilma-alusten vuokraamista ja lähennetään niitä jo voimassa oleviin yhteisön ilma-alusten vuokraamiseen sovellettaviin edellytyksiin yhteisön lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista 23 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2407/19921 mukaisesti, olisi säädettävä mahdollisuudesta ulottaa sellaisten lentoliikenteen harjoittajien luettelo, jotka on asetettu lentokieltoon tai joiden liikenneoikeuksia on rajoitettu, myös tällaisiin kolmansista maista tuleviin lentoliikenteen harjoittajiin.

 

_____________________

1 EYVL L 240, 24.8.1992, s. 1.

Perustelu

Jotkin lentoliikenteen harjoittajat, joilla on liikennelupa Euroopan unionin alueella, vuokraavat aika ajoin ilma-aluksia sellaisilta lentoliikenteen harjoittajilta, joilla ei ole vastaavaa liikennelupaa unionin alueella ja jotka eivät voi taata hyväksyttäviä turvallisuustakeita. Näin oli asia erityisesti Onur Airin kohdalla, joka vuokrasi Sierra Leonesta peräisin olevia koneita.

Niinpä onkin syytä laajentaa luetteloa kattamaan myös tällaiset lentoliikenteen harjoittajat, joiden koneilla saatetaan kuljettaa matkustajia unionin alueella.

Tarkistus 13

Johdanto-osan 7 e kappale (uusi)

 

(7 e) On syytä säätää menettelyistä korvauksien maksamiseksi lentomatkustajille tapauksissa, joissa käy ilmi, että lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja asetetaan lentokieltoon yhteisesti määriteltyjen perusteiden mukaisesti. Sama koskee tapauksia, joissa lentoliikenteen harjoittaja asetetaan lentokieltoon tai tämän liikenneoikeuksia rajoitetaan lentomatkustajan jo varattua tältä lipun. Sama koskee myös tapauksia, joissa alun perin ilmoitettu lentoliikenteen harjoittaja vaihdetaan varauksen suorittamisen jälkeen sellaiseen lentoliikenteen harjoittajaan, joka kuuluu kiellettyjen lentoliikenteen harjoittajien luetteloon.

Perustelu

Tällä kappaleella perustellaan ja selitetään uuden 6 artiklan 1 kohtaa, jossa säädetään lentomatkustajien oikeudesta vaatia korvauksia.

Tarkistus 14

Johdanto-osan 7 f kappale (uusi)

 

(7 f) On noudatettava periaatetta, jonka mukaan lennosta vastaavaa lentoliikenteen harjoittajaa koskevan ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyömisestä langetetaan seuraamus, jotta ilmoittamisvelvollisuuden tehokas täytäntöönpano voidaan varmistaa. Jäsenvaltiot voivat määritellä seuraamuksen luonteen ja ankaruuden kansallisen lainsäädäntönsä mukaan.

Perustelu

Tällä kappaleella perustellaan ja selitetään uutta 6 artiklan 3 kohtaa, jonka myötä jäsenvaltiot voivat varmistaa tämän asetuksen moitteettoman täytäntöönpanon.

Tarkistus 15

Johdanto-osan 7 g kappale (uusi)

 

(7 g) Tämä asetus ei saa estää jäsenvaltioita ottamasta yhteisöoikeuden mukaisesti kansallisesti käyttöön lentoliikenteen harjoittajia koskevaa laatumerkintäjärjestelmää, jonka kriteerit voivat sisältää muitakin kuin turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia.

Tarkistus 16

Johdanto-osan 7 h kappale(uusi)

 

(7 h) Tämä asetus ei vaikuta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 261/2004, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, jossa säädetään matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta1.

 

________________

1 EUVL L 46, 17.2.2004, s. 1.

Tarkistus 17

1 artiklan otsikko

Aihe

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 18

1 artikla

Tällä asetuksella vahvistetaan säännöt sen varmistamiseksi, että lentomatkustajat saavat tietoonsa, mikä lentoliikenteen harjoittaja suorittaa ne lennot, joilla he matkustavat, ja asetetaan jäsenvaltioiden välistä turvallisuustietojen vaihtoa koskeva velvoite.

Tällä asetuksella vahvistetaan säännöt sen varmistamiseksi, että lentomatkustajat saavat tietoonsa, mikä lentoliikenteen harjoittaja suorittaa ne lennot, joilla he matkustavat, ja velvoitetaan jäsenvaltiot ja komissio laatimaan yhdenmukaisten perusteiden nojalla luettelo lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu lentokieltoon tai joiden liikenneoikeuksia on rajoitettu, ja julkaisemaan tämä luettelo yhteisön tasolla.

Perustelu

Tämän asetuksen tavoite on laajempi kuin pelkkä jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihdon varmistaminen, ja siksi tähän artiklaan onkin syytä sisällyttää jäsenvaltioille ja komissiolle asetettava velvollisuus julkaista turvallisuutta koskevat tiedot ja periaate yhdenmukaisin perustein laadittavan yhteisön tason luettelon kokoamisesta.

Tarkistus 19

2 artiklan c alakohta

(c) ’sopimuksen tehneellä lentoliikenteen harjoittajalla’ lentoliikenteen harjoittajaa, joka on tehnyt matkustajan kanssa kuljetussopimuksen. Jos sopimus kattaa valmismatkan, sopimuksen tehnyt lentoliikenteen harjoittaja on matkanjärjestäjä.

(c) ’lentokuljetuksesta sopimuksen tehneellä sopimuspuolella’ lentoliikenteen harjoittajaa, joka on tehnyt matkustajan kanssa kuljetussopimuksen. Jos sopimus kattaa valmismatkan, lentokuljetuksesta sopimuksen tehnyt sopimuspuoli on matkanjärjestäjä. Tämän asetuksen soveltamista varten lentokuljetuksesta sopimuksen tehneeksi sopimuspuoleksi katsotaan niin ikään kaikki lipunmyyjät, jotka tekevät sopimuksen lentokuljetuksesta.

Perustelu

Lentoliikenteen harjoittajalla on tietty määrä velvollisuuksia, jotka eivät koske muita toimijoita, kuten matkanjärjestäjiä.

Vaikka nimitystä ”sopimuksen tehnyt lentoliikenteen harjoittaja” ei käytetäkään tämän asetuksen ulkopuolella, on kuitenkin syytä käyttää juridisesti neutraalimpaa nimitystä, kuten ”lentokuljetuksesta sopimuksen tehnyt sopimuspuoli”.

Velvollisuuden ilmoittaa lentomatkustajille lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja ei pitäisi kohdistua yksinomaan lentoliikenteen harjoittajiin ja valmismatkojen osalta matkanjärjestäjiin, vaan se olisi ulotettava koskemaan kaikkia lipunmyyjiä, jotka välittävät lentomatkoja.

Tarkistus 20

2 artiklan f alakohta

(f) ’varauksella’ sitä, että matkustajalla on lippu tai muu todiste, joka osoittaa, että lentoliikenteen harjoittaja tai matkanjärjestäjä on hyväksynyt ja rekisteröinyt varauksen

(f) ’varauksella’ sitä, että matkustajalla on lippu tai muu todiste, joka osoittaa, että lentoliikenteen harjoittaja, matkanjärjestäjä tai lipunmyyjä on hyväksynyt ja rekisteröinyt varauksen

Perustelu

Tarkistuksella pyritään yhdenmukaisuuteen 2 artiklan c alakohdan kanssa.

Tarkistus 21

2 artiklan f a luetelmakohta (uusi)

 

(f a) ’lipunmyyjällä’ lentolipun välittänyttä lipunmyyjää riippumatta siitä, onko kyse pelkistä lennoista vai valmismatkasta.

Perustelu

On määriteltävä tarkistuksiin 10 ja 11 sisältyvä käsite ’lipunmyyjä’.

Tarkistus 22

3 artikla

Soveltamisala

Poistetaan.

1. Tätä asetusta sovelletaan lentoliikennepalvelujen tarjoamiseen silloin, kun lento lähtee perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla jäsenvaltion alueella sijaitsevalta lentoasemalta tai kolmannessa maassa sijaitsevalta lentoasemalta, jos lento on osa matkaa, joka alkoi yhteisössä, edellyttäen, että sopimuksen tehneellä lentoliikenteen harjoittajalla on yhteisöön sijoittautunut toimipaikka.

 

2. Tätä asetusta sovelletaan riippumatta siitä, onko kyseessä säännöllisen vai muun lentoliikenteen lento, ja siitä, onko lento osa valmismatkaa vai ei.

 

3. Tämä asetus ei vaikuta direktiivin 90/314/ETY ja tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien käyttöä koskevista käyttäytymissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2299/89 mukaisiin matkustajien oikeuksiin.

 

Perustelu

Asetusehdotuksessa on syytä määritellä erikseen tiedottamista koskevan osan soveltamisala ja kiellettyjen lentoliikenteen harjoittajien luetteloa koskevan osan soveltamisala. Yhden yhteisen soveltamisalan sijasta tarvitaan siis kaksi erillistä soveltamisalaa, jotka eritellään asianomaisissa artikloissa. Siten osa 3 artiklasta toistuu 5 artiklassa.

Tarkistus 23

4 artiklan otsikko

Tietojen vaihto

Yhteisön tason luettelon laatiminen

Perustelu

On syytä vaihtaa otsikko, jotta se vastaa kyseisen kohdan sisältöä.

Tarkistus 24

4 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on julkaistava luettelo kaikista lentoliikenteen harjoittajista, joilta on kielletty pääsy sen ilmatilaan tai joiden liikenneoikeuksia on rajoitettu turvallisuussyistä. Tämä luettelo on saatettava kaikkien jäsenvaltioiden ja komission tietoon. Komissio julkaisee näistä lentoliikenteen harjoittajista yhdistetyn luettelon.

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava luettelo kaikista lentoliikenteen harjoittajista, joilta se on kieltänyt lentoliikennepalvelujen harjoittamisen lentoasemillaan, joiden liikenneoikeuksia se on rajoittanut tai joita se on kieltänyt toimimasta ilmatilassaan turvallisuussyistä.

 

Näihin luetteloihin voidaan turvallisuussyistä sisällyttää myös sellaisia lentoliikenteen harjoittajia, joilla ei ole liikenneoikeuksia jäsenvaltioiden alueella, mutta joiden ilma-aluksilla saatetaan vuokraamisen seurauksena kuitenkin suorittaa lentoja unionin alueella.

Perustelu

On syytä käsitellä eri kohdissa yhtäältä luettelon laatimista ja toisaalta sen julkaisemista.

Jotkin lentoliikenteen harjoittajat, joilla on liikennelupa Euroopan unionin alueella, vuokraavat aika ajoin ilma-aluksia sellaisilta lentoliikenteen harjoittajilta, joilla ei ole liikennelupaa unionin alueella ja jotka eivät voi antaa hyväksyttäviä turvallisuustakeita. Näin oli asia erityisesti Onur Airin kohdalla, joka vuokrasi Sierra Leonesta peräisin olevia koneita. Niinpä onkin syytä laajentaa luetteloa kattamaan myös tällaiset lentoliikenteen harjoittajat, joiden koneilla saatetaan kuljettaa matkustajia unionin alueella.

Ehdotuksen säännökset, jotka koskevat luettelon toimittamista komission ja kaikkien jäsenvaltioiden tietoon, toistetaan 1 d kohdassa.

Tarkistus 25

4 artiklan 1 a kohta (uusi)

 

1 a. 1 kohdassa tarkoitetut luettelot sisältävät ainoastaan sellaiset lentoliikenteen harjoittajat, joihin kohdistetaan 1 b kohdassa tarkoitettuja komission laatimien yhteisten perusteiden mukaisesti toteutettuja toimenpiteitä, jotta voidaan järjestelmällisesti tarkistaa lentoliikenteen harjoittajien soveltuvuus toimia kaikkien niiden jäsenvaltioiden alueella, joihin sovelletaan EY:n perustamissopimusta.

 

Yhteiset perusteet eivät liity yksinomaan langetettavan lentokiellon tai liikenneoikeuksien rajoittamisen kestoon, vaan niissä otetaan huomioon myös se, miten objektiivisesti tarkasteltuna siviili-ilmailun turvallisuutta koskevia sääntöjä on rikottu.

 

Kyseiset perusteet ovat tämän asetuksen liitteen I yleisten periaatteiden mukaisia.

 

Komissio voi muuttaa yhteisiä perusteita erityisesti teknisen kehityksen huomioonottamiseksi 6 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Perustelu

Jotta vältyttäisiin vääristymiltä ja jäsenvaltioiden välisiltä eroilta luettelon julkaisemisessa, on syytä asettaa luettelon laatimista koskevat yhteiset perusteet.

Joidenkin kieltojen ja rajoitusten osalta ei määrätä lainkaan toimenpiteen kestosta vaan todetaan toimenpiteen olevan voimassa, ”kunnes turvallisuussääntöjen vastaiset puutteet on korjattu”. Luetteloa ei siis pidä laatia yksinomaan toimenpiteen kestoa koskevan perusteen nojalla.

Toisaalta näitä perusteita on voitava muuttaa, jotta ne vastaavat paremmin lentoturvallisuutta koskevia odotuksia lentoliikenteen kehityksen mukaisesti.

Tarkistus 26

4 artiklan 1 b kohta (uusi)

 

1 b. Komissio hyväksyy 6 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti yhteiset perusteet ja ottaa ne tämän asetuksen liitteeksi heti, kun tämä asetus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Perustelu

Yhteiset perusteet on syytä määritellä yhtä aikaa tämän asetuksen voimaantulon kanssa, jotta asetusta voidaan ryhtyä soveltamaan välittömästi.

Tarkistus 27

4 artiklan 1 c kohta (uusi)

 

1 c. Jäsenvaltiot toimittavat laatimansa luettelon tiedoksi komissiolle ja muille jäsenvaltioille viimeistään kuukausi sen jälkeen, kun tämän artiklan 1 b kohdassa tarkoitetut yhteiset perusteet on hyväksytty.

Perustelu

On syytä asettaa järkevä määräaika kansallisten luetteloiden toimittamiselle tiedoksi komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

Tarkistus 28

4 artiklan 2 kohta

2. Komissio toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen vaihtamisen helpottamiseksi.

2. Komissio toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet jäsenvaltioiden välisen tietojen vaihtamisen helpottamiseksi.

Perustelu

Tämä sanamuoto on täsmällisempi.

Tarkistus 29

4 artiklan 2 a kohta (uusi)

 

2 a. Jos jokin jäsenvaltio vastustaa jonkin lentoliikenteen harjoittajan sisällyttämistä yhteisön tason luetteloon kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitettujen lentoliikenteen harjoittajia koskevien kansallisten luettelojen toimittamisesta, komissio päättää sen ottamisesta luetteloon tiedotettuaan asiasta kyseiselle lentoliikenteen harjoittajalle ja noudattaen 6 artiklassa tarkoitettua menettelyä.

Tarkistus 30

4 artiklan 2 b kohta (uusi)

 

2 b. Komissio laatii yhteisön tason luettelon 2 a kohdassa tarkoitetun määräajan mukaisesti.

 

Tässä yhteisön tason luettelossa mainitut lentoliikenteen harjoittajat on asetettu lentokieltoon tai niiden liikenneoikeuksia on rajoitettu kaikkien jäsenvaltioiden alueella, joihin EY:n perustamissopimusta sovelletaan.

Perustelu

Tällä asetuksella on syytä turvata sama lentoturvallisuustaso kaikille eurooppalaisille lentomatkustajille riippumatta siitä, mistä jäsenvaltiosta he lähtevät matkaan. Julkaistavan kiellettyjen lentoliikenteen harjoittajien luettelon olisi siis oltava voimassa koko unionin alueella, ja luetteloon kuuluville lentoliikenteen harjoittajille asetettavat kiellot olisi ulotettava kaikkiin jäsenvaltioihin.

Tarkistus 31

4 a artikla (uusi)

 

4 a artikla

 

Yhteisön tason luettelon ajantasaistaminen

Perustelu

On syytä erottaa toisistaan alkuperäisen luettelon laatiminen ja sen ajan tasalle saattaminen.

Tarkistus 32

4 a artiklan 1 kohta (uusi)

 

1. Komissio saattaa yhteisön tason luettelon ajan tasalle ainakin kolmen kuukauden välein joko omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua nopeutettua menettelyä ja 4 artiklassa asetettuja yhteisiä perusteita noudattaen.

Perustelu

Ajantasaistaminen on tehtävä nopeasti, jotta varmistetaan luettelon tehokkuus ja vältetään, ettei matkustajia kuljeteta viallisilla lentokoneilla.

Komission on voitava ehdottaa nimen ottamista yhteisön tason luetteloon tai sen poistamista luettelosta.

Tarkistus 33

4 a artiklan 2 kohta (uusi)

 

2. Kun lentoliikenteen harjoittaja on korjannut turvallisuussääntöjen noudattamisessa havaitut puutteet, joiden nojalla se asetettiin lentokieltoon tai sen liikenneoikeuksia rajoitettiin, komissio voi omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä poistaa 6 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti lentoliikenteen harjoittajan nimen yhteisön tason luettelosta.

Perustelu

Luetteloon ei pidä jättää lentoliikenteen harjoittajia, jotka ovat ratkaisseet turvallisuusongelmat, joista heitä syytettiin.

Tarkistus 34

4 a artiklan 3 kohta (uusi)

 

3. Yhteisön tason luettelon tehokkaan ajan tasalla pitämisen helpottamiseksi jäsenvaltiot ja Euroopan lentoturvallisuusvirasto toimittavat komissiolle ja muille jäsenvaltioille tiedoksi kaikki asianmukaiset tiedot, jotka saattavat johtaa jonkin lentoliikenteen harjoittajan toiminnan kieltämiseen tai liikenneoikeuksien rajoittamiseen.

Perustelu

Lentoturvallisuutta koskevien tietojen avoimuutta ja vaihtoa on lisättävä Euroopan unionissa.

Tarkistus 35

4 b artikla (uusi)

 

4 b artikla

 

Tiukemmat toimenpiteet

Tarkistus 36

4 b artiklan 1 kohta (uusi)

 

1. Tämä asetus ei estä jonkin jäsenvaltion välitöntä reaktiota, jos kyseessä on yllättävä turvallisuusongelma, joka edellyttää lentoliikenteen harjoittajan toiminnan kieltämistä tai tämän liikenneoikeuksien rajoittamista 4 artiklassa tarkoitettujen komission laatimien yhteisten perusteiden mukaisesti.

Perustelu

Jäsenvaltion on voitava reagoida kiireesti, jos jonkin lentoliikenteen harjoittajan toiminnan yhteydessä ilmenee yhtäkkinen turvallisuusongelma, ennen kuin yhteisön luettelon ajantasaistamista koskeva menettely käynnistetään.

Tarkistus 37

4 b artiklan 2 kohta (uusi)

 

2. Päätös olla ottamatta lentoliikenteen harjoittajaa yhteisön tason luetteloon 6 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti ei estä jäsenvaltiota ryhtymästä turvallisuustoimiin kyseisen lentoliikenteen harjoittajan suhteen, jos tässä jäsenvaltiossa ilmenee turvallisuusongelma, jota ei ole muissa jäsenvaltioissa ja joka ei siten oikeuta kyseisen lentoliikenteen harjoittajan toiminnan kieltämistä koko yhteisössä.

Tarkistus 38

4 b artiklan 3 kohta (uusi)

 

3. Lentoliikenteen harjoittajat, mukaan luettuina sellaiset lentoyhtiöt, jotka eivät toimi sopimuksen soveltamisalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa, voivat pyytää Euroopan lentoturvallisuusvirastoa tekemään järjestelmällisiä tarkastuksia, jotta ne voivat osoittaa noudattavansa 4 artiklan 1 b kohdassa tarkoitettuja yhteisiä perusteita ja toimivansa toimintaympäristöstään riippumatta Euroopan turvallisuusnormien mukaisesti.

Tarkistus 39

4 c artikla (uusi)

 

4 c artikla

 

Yhteisön tason luettelon julkaiseminen

 

Alkuperäinen luettelo ja sen päivitetyt versiot julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

 

Komissio ja jäsenvaltiot ryhtyvät asianmukaisiin toimiin helpottaakseen luettelon mahdollisimman laajaa levitystä erityisesti Internetissä julkaisemisen avulla.

 

Lipunmyyjien, kansallisten siviili-ilmailuviranomaisten ja jäsenvaltioiden lentoasemien on tuotava tässä asetuksessa tarkoitettu yhteisön tason luettelo lentomatkustajien tietoon toimitiloissaan ja/tai Internet-sivustoillaan.

Perustelu

Lentomatkustajien tiedonsaannin parantamiseksi sekä lentokieltoon asetettuja ja luetteloon otettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan hyödyllisen tiedottamisen turvaamiseksi on syytä varmistaa, että lentomatkustaja saa asiasta tiedon lippua ostaessaan ja matkaan lähtiessään.

Tarkistus 40

5 artiklan 1 kohta

1. Sopimuksen tehneen lentoliikenteen harjoittajan on ilmoitettava matkustajille lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja tai harjoittajat varauksen tekemisen yhteydessä.

1. Lentokuljetuksesta sopimuksen tehneen sopimuspuolen on ilmoitettava matkustajille lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja tai harjoittajat varauksen tekemisen yhteydessä varauksen tekotavasta riippumatta.

Perustelu

Lentoliikenteen harjoittajalla on tietty määrä velvollisuuksia, jotka eivät koske muita toimijoita, kuten matkanjärjestäjiä.

Vaikka nimitystä ”sopimuksen tehnyt lentoliikenteen harjoittaja” ei käytetäkään tämän asetuksen ulkopuolella, on kuitenkin syytä käyttää juridisesti neutraalimpaa nimitystä, kuten ”lentokuljetuksesta sopimuksen tehnyt sopimuspuoli”.

Tarkistuksen toisessa osassa on syytä täsmentää, että tiedotusvelvollisuus koskee lentokuljetuksesta sopimuksen tehnyttä sopimuspuolta siinäkin tapauksessa, että matkustaja ostaa lippunsa esimerkiksi sähköisesti.

Tarkistus 41

5 artiklan 1 a kohta (uusi)

 

1 a. Jos yksi tai useampi lennoista vastaava lentoliikenteen harjoittaja ei ole varausta tehtäessä vielä tiedossa, lentokuljetuksesta sopimuksen tehneen sopimuspuolen on huolehdittava siitä, että lentomatkustajalle ilmoitetaan lentoliikenteen harjoittaja tai harjoittajat, jotka todennäköisesti vastaavat varauksen kohteena olevista lennoista. Tässä tapauksessa lentokuljetuksesta sopimuksen tehneen sopimuspuolen on huolehdittava siitä, että lentomatkustajalle ilmoitetaan lennoista vastaavat lentoliikenteen harjoittajat heti, kun ne ovat tiedossa.

Perustelu

Matkat ostetaan joskus kuukausia ennen lähtöä, jolloin lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja ei ole vielä tiedossa. Lentomatkustajalla onkin oltava mahdollisuus saada kaikki tiedot, jotka lentokuljetuksesta sopimuksen tehnyt sopimuspuoli voi toimittaa, erityisesti luettelo lennosta mahdollisesti vastaavista lentoliikenteen harjoittajista. Tämän jälkeen lentokuljetuksesta sopimuksen tehneen sopimuspuolen on ilmoitettava lentomatkustajalle lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja heti, kun tämä on osoitettu.

Tarkistus 42

5 artiklan 2 kohta

2. Sopimuksen tehneen lentoliikenteen harjoittajan on välittömästi ilmoitettava matkustajille, jos lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja tai harjoittajat jostain syystä vaihtuvat varauksen tekemisen jälkeen.

2. Lentokuljetuksesta sopimuksen tehneen sopimuspuolen on välittömästi ilmoitettava matkustajille, jos lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja tai harjoittajat jostain syystä vaihtuvat varauksen tekemisen jälkeen, ja ilmoittamisessa on käytettävä erityisesti uusimpia tiedonsiirtotekniikoita.

 

Lentoliikenteen harjoittajan ja matkanjärjestäjän on ilmoitettava lentokuljetuksesta sopimuksen tehneelle sopimuspuolelle lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja, erityisesti jos se vaihtuu.

Tarkistus 43

5 artiklan 2 a kohta (uusi)

 

2 a. Jos lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja vaihtuu joko muutamaa tuntia ennen ilma-aluksen lähtöä tai, useampia lentoja käsittävän matkan yhteydessä, matkan jo alettua,

 

lentokuljetuksesta sopimuksen tehneen sopimuspuolen on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että matkustaja saa tiedon lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan vaihtumisesta viimeistään lähtöselvityksessä tai, mikäli jatkolentoa varten ei tarvita uutta lähtöselvitystä, noustessaan ilma-alukseen.

Perustelu

Lentoliikenteen harjoittajat vaihtavat joskus turvallisuussyistä ilma-alusta viime hetkellä. Velvollisuus ilmoittaa lentomatkustajille lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja ei saa sulkea pois tällaista mahdollisuutta, joka on välttämätön lentomatkustajien turvallisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 44

5 artiklan 2 b kohta (uusi)

 

2 b. Lentokuljetuksesta sopimuksen tehneen sopimuspuolen velvollisuus ilmoittaa matkustajalle lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja on mainittava matkaan sovellettavissa yleisissä myyntiehdoissa.

Perustelu

Matkustajille on syytä ilmoittaa näkyvämmin näistä oikeuksista. Tämän maininnan myötä matkustajalle taataan mahdollisuus saada tietoonsa, että hänellä on oikeus tietää, kuka todellisuudessa vastaa lennoista aina määränpäähän saakka.

Tarkistus 45

5 artiklan 2 kohdan b alakohta (uusi)

 

b) Lentoliikenteen harjoittajien on julkaistava verkkosivuillaan tai muita laajapohjaisia viestintämenetelmiä hyödyntäen kaikki asianmukaiset turvallisuustilannetta ja -politiikkaa koskevat tiedot.

Perustelu

Pelkkä lentoliikenteen harjoittajista ilmoittaminen ei riitä matkustajien tehokkaaseen suojelemiseen tai valistamiseen, jotta he kykenisivät tekemään mahdollisimman tietoisia valintoja, vaan heille olisi tiedotettava myös muista lentoliikenteen harjoittajan tai harjoittajien turvallisuutta koskevista tiedoista.

Tarkistus 46

5 artiklan 2 c kohta (uusi)

 

2 c. Tätä artiklaa sovelletaan lentoliikenteen palvelujen tuottamiseen silloin, kun lento lähtee perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla jäsenvaltion alueella sijaitsevalta lentoasemalta, silloin, kun lento lähtee jossakin kolmannessa maassa sijaitsevalta lentoasemalta ja suuntautuu jonkin jäsenvaltion alueella sijaitsevalle lentoasemalle, jos lentokuljetuksesta sopimuksen tehneellä sopimuspuolella on yhteisöön sijoittautunut toimipaikka, tai silloin, kun lento lähtee jossakin kolmannessa maassa sijaitsevalta lentoasemalta ja suuntautuu jonkin toisen kolmannen maan lentoasemalle, jos matka on alkanut yhteisön alueelta ja jos lentokuljetuksesta sopimuksen tehneellä sopimuspuolella on yhteisöön sijoittautunut toimipaikka, jos sopimus on tehty yhteisössä tai jos matkustajan pääasiallinen asuinpaikka on yhteisön alueella.

Perustelu

Ilmoittamisvelvollisuuden soveltamisalaa on syytä laajentaa niin, että se kattaa myös unionin alueella toimivalta lentokuljetuksesta sopimuksen tehneeltä sopimuspuolelta ostetut matkat sekä unionin alueelle suuntautuvat matkat.

Unionin alueella sijaitsevaa toimipaikkaa koskeva ehto on liian rajoittava, sillä esimerkiksi valmismatkan yhteydessä osasta matkaa voi vastata jonkin kolmannen maan paikallinen lentoliikenteen harjoittaja, jolla ei ole toimipaikkaa unionin alueella. Sama koskee Internetin välityksellä tapahtuvaa myyntiä, ja näin ollen soveltamisalaa onkin syytä laajentaa.

Tarkistus 47

5 artiklan 2 d kohta (uusi)

 

2 d. Tätä artiklaa sovelletaan riippumatta siitä, onko kyseessä säännöllisen vai muun lentoliikenteen lento, ja siitä, onko lento osa valmismatkaa vai ei.

Perustelu

Ilmoittamisvelvollisuuden soveltamisalaan on syytä sisällyttää myös asetusehdotuksesta poistettavan 3 artiklan olennaiset säännökset.

Tarkistus 48

5 artiklan 2 e kohta (uusi)

 

2 e. Tämä artikla ei vaikuta direktiivin 90/314/ETY ja asetuksen (ETY) N:o 2299/89 mukaisiin matkustajien oikeuksiin.

Perustelu

Katso edellinen tarkistus.

Tarkistus 49

5 a artikla (uusi)

 

5 a artikla

 

Oikeus korvaukseen

 

1. Matkustajilla on oikeus korvaukseen, jos varauksen tekemisen jälkeen ilmoitettu lentoliikenteen harjoittaja lisätään tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitettuun yhteisön tason luetteloon tai se vaihdetaan luettelossa olevaan toiseen lentoliikenteen harjoittajaan. Tällaisissa tapauksissa lentokuljetuksesta sopimuksen tehneen sopimuspuolen on tarjottava matkustajalle tämän pyynnöstä vastaavat matkustusjärjestelyt tai täysi korvaus lipun hinnasta siten, että matkustajalle ei aiheudu lainkaan kustannuksia.

 

2. Muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa lennosta vastaavaa lentoliikenteen harjoittajaa koskevista muutoksista aiheutuvat seuraukset määräytyvät jäsenvaltioissa sovellettavan sopimuslainsäädännön sekä asiaan liittyvän yhteisön lainsäädännön, erityisesti matkapaketeista, pakettilomista ja pakettikiertomatkoista 13 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/314/ETY1 4 artiklan 5 kohdan sekä direktiivin 93/13/ETY2 kattamien kuluttajasopimusten kohtuuttomia ehtoja koskevien sääntöjen mukaan.

 

_______________

1 EYVL L 158, 23.6.1990, s. 59.

2 EYVL L 95, 21.4.1993, s. 29.

Tarkistus 50

5 b artikla, otsikko (uusi)

 

5 b artikla

 

Rikkomukset

Perustelu

On syytä tehdä ero matkustajien oikeuksia koskevan osan sekä tämän asetuksen soveltamista koskevasta osan välillä.

Tarkistus 51

5 b artiklan 1 kohta (uusi)

 

1. Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että tapauksissa, joissa tämän asetuksen 5 artiklassa tarkoitettua vaatimusta ilmoittaa lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja ei noudateta, määrätään rangaistuksia, jos lentokuljetuksesta sopimuksen tehneen sopimuspuolen hallussa olevaa tietoa ei ole välitetty eteenpäin.

Tarkistus 52

5 b artiklan 2 kohta (uusi)

 

2. Jäsenvaltioiden asettamien seuraamusten tämän asetuksen rikkomisesta on oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia.

Tarkistus 53

6 artikla

Komissio esittää viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta neuvostolle ja Euroopan parlamentille kertomuksen asetuksen soveltamisesta. Kertomukseen liitetään tarvittaessa asetuksen tarkistamista koskevia ehdotuksia.

Komissio esittää viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta neuvostolle ja Euroopan parlamentille kertomuksen asetuksen soveltamisesta. Kertomukseen liitetään tarvittaessa asetuksen tarkistamista koskevia ehdotuksia.

Perustelu

Asetuksen soveltamista on tarkasteltava lyhyemmän ajan kuluessa.

Tarkistus 54

6 a artikla (uusi)

 

6 a artikla

 

Komitea

 

1. Komissiota avustaa direktiivin 2004/36/EY1 10 artiklassa tarkoitettu komitea.

 

2. Tähän kohtaan viitattaessa sovelletaan päätöksen 1999/468/EY2 4 ja 7 kohtaa mainitun päätöksen 8 artiklan säännösten mukaisesti.

 

3. Komitea hyväksyy työjärjestyksensä ja määrää kiireellisten syiden vuoksi sekä yhteisön luettelon päivityksen yhteydessä sovellettavasta nopeutetusta menettelystä.

 

4. Komissio voi kuulla komiteaa myös kaikista muista asetuksen soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä.

 

________________

 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/36/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön lentoasemia käyttävien kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuudesta (EUVL L 143, 30.4.2004, s. 76).

 

________________

 

2 Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

Perustelu

Komiteaa koskevat menettelysäännöt on sisällytettävä erilliseen artiklaan.

Direktiivissä 2004/36/EY (SAFA-direktiivi) tarkoitettu siviili-ilmailun turvallisuutta käsittelevä kansallisten asiantuntijoiden komitea on soveltuvin elin avustamaan komissiota pätevien julkaisemisperusteiden laatimisessa komiteamenettelyn yhteydessä.

PERUSTELUT

Kysymys lennosta vastaavan lentoyhtiön ilmoittamisesta ja luettelon laatimisesta niistä lentoyhtiöistä, jotka eivät saa lentää unionin alueella tai sen yli, ei ole uusi.

Euroopan parlamentti antoi Dominikaanisen tasavallan aluevesillä sattuneen lento-onnettomuuden seurauksena 15. helmikuuta 1996 päätöslauselman, jossa komissiota ja jäsenvaltioita kehotettiin laatimaan luettelo lentokoneturvallisuutta koskevia maailmanlaajuisia normeja laiminlyövistä lentoyhtiöistä, jotta voitaisiin kieltää näiden yhtiöiden koneiden lähteminen unionin alueelta tai niiden sinne laskeutuminen. Samaisessa päätöslauselmassa komissiota kehotettiin antamaan direktiiviehdotus, jolla parannettaisiin kuluttajien tiedonsaantia lennosta vastaavasta lentoyhtiöstä.

Egyptiläisen Flash Airlines -tilauslentoyhtiön Boeing-koneen mereensyöksy Sharm-el-Sheikhin edustalla 3. tammikuuta 2004 nosti esille samat kysymykset sekä unionin sisäiset koordinointivaikeudet lentoturvallisuutta koskevissa kysymyksissä.

Uusia toimintavaikeuksia on voitu todeta vielä äskettäinkin, esimerkiksi Alankomaiden Onur Air -tilauslentoyhtiölle asettaman lentokiellon yhteydessä. Ainoastaan Saksa, Ranska ja Sveitsi lakkauttivat välittömästi Onur Airin ilmailuluvat. Monet Turkkiin suuntaavat tai sieltä palaavat matkailijat lensivätkin Onur Airin koneilla matkakohteeseensa tai sieltä takaisin Brysselin ja Charleroin kenttien kautta.

Näiden seikkojen vuoksi nouseekin esiin kolme keskeistä kysymystä:

1. Kuinka voidaan johdonmukaisesti yhdenmukaistaa ja laajentaa lentokieltoon asettamista koskevia toimenpiteitä, jotta voitaisiin mahdollisimman hyvin varmistaa lentoyhtiöiden ja eurooppalaisten lentomatkustajien yhdenvertainen kohtelu ja sen avoimuus?

2. Kuinka voidaan parhaiten varmistaa eurooppalaisten lentomatkustajien tiedonsaanti lennosta vastaavista lentoyhtiöistä ja erityisesti niistä yhtiöistä, joihin on kohdistettu kieltotoimenpiteitä jossakin jäsenvaltiossa?

3. Kuinka voidaan varmistaa lentoliikenneturvallisuus sovittamalla yhteen lentoyhtiöiden ja matkanjärjestäjien kaupalliset elinmahdollisuudet sekä matkustajien etu?

Euroopan unioni vastasi ensimmäiseen kysymykseen osittain antamalla ulkomaisten ilma-alusten turvallisuusarviointia (SAFA) koskevan direktiivin[2], jonka mukaan jollekin kolmannen maan lentoyhtiölle yhdessä jäsenvaltiossa asetettu lentokielto voidaan ulottaa koko unionin alueelle.

Tämän mietintöluonnoksen aiheena olevaa komission asetusehdotusta on kuitenkin merkittävästi parannettava niin edellä mainitun seikan osalta kuin lennosta vastaavan lentoyhtiön ilmoittamista ja lentoyhtiöille langetettavien tiettyjen kieltojen julkaisemista koskevien kysymystenkin osalta, joista ehdotuksessa säädetään.

Luettelo lentoyhtiöistä, joihin sovelletaan rajoituksia tai kieltoja

Komissio on valinnut ratkaisun, jossa kootaan yhteen kussakin jäsenvaltiossa laaditut kiellettyjen lentoyhtiöiden luettelot ja mainitaan kunkin lentoyhtiön kohdalla jäsenvaltio, jonka aloitteesta yhtiö on asetettu lentokieltoon tai sen liikenneoikeuksia on rajoitettu. Tämä malli aiheuttaisi kuitenkin sekaannusta ja vaarantaisi sekä lentoyhtiöiden että niiden käyttäjien oikeusturvan. Lisäksi lentoliikenneturvallisuutta koskevien kansallisten päätösten uskottavuus kärsisi jäsenvaltioiden välisistä eroista asian käsittelyssä, ja korvauksensaantimahdollisuus kävisi niin ikään oikeudellisesti hankalaksi tilanteissa, joissa yksi tai useampi jäsenvaltio ei panisi täytäntöön jossakin toisessa jäsenvaltiossa langetettua liikenneoikeuksia rajoittavaa toimenpidettä.

Käyttäjien kannalta ja lentoliikenneturvallisuutta koskevan yhteisen politiikan johdonmukaisuuden osalta tyydyttävin ratkaisu saataisiin aikaan julkaisemalla kielletyistä lentoyhtiöistä ainoastaan yksi yhteisön tason luettelo, jota jäsenvaltiot täydentäisivät mutta jota sovellettaisiin yhtenäisesti koko unionin alueella riippumatta toimenpiteen alulle panneesta jäsenvaltiosta. Tämän järjestelmän avulla voitaisiin samalla sekä vahvistaa jäsenvaltioiden siviili-ilmailuviranomaisten toiminnan koordinointia että säilyttää jäsenvaltioiden rooli turvallisuustoimenpiteiden alullepanijoina.

Puitteiden luomiseksi jäsenvaltioiden toiminnalle olisi kuitenkin syytä säätää yhteisistä perusteista, joiden nojalla komissio laatisi yhteisön tasolla julkaistavan luettelon yhdessä jäsenvaltioiden asiantuntijoista koostuvan komitean kanssa. Näin voitaisiin yhtäältä varmistaa, että julkaistut toimenpiteet todella pohjautuvat turvallisuusnäkökohtien puolueettomaan arviointiin, ja toisaalta seuloa lentoyhtiöihin kohdistettavien, liikenneoikeuksia rajoittavien turvallisuustoimenpiteiden joukosta ne, jotka vaikuttavat myös lentomatkustajiin ja joista siksi on tiedotettava matkustajille.

Koska turvallisuustoimenpiteitä langetetaan usein ennalta määräämättömäksi ajaksi, esimerkiksi siihen asti, että toimenpiteen syynä oleva puute on korjattu, on tarpeen varmistaa, että yhteiset perusteet eivät rajoitu koskemaan yksinomaan rajoittavan toimenpiteen kestoa.

Jotta voitaisiin välttää lentoyhtiöiden joutuminen kiellettyjen yhtiöiden luetteloon väärin perustein, asetuksessa olisi lisäksi annettava kullekin jäsenvaltiolle mahdollisuus halutessaan vastustaa jonkin turvallisuustoimenpiteen laajentamista koko EU:n alueelle ja sen julkaisemista yhteisön tasolla. Tällaisessa tapauksessa lopullisen päätöksen asiasta tekisi komissio jäsenvaltioiden asiantuntijoista koostuvan komitean avustuksella.

Asetusehdotus koskee Euroopan unionin lentoyhtiöitä, joihin jäsenvaltiot voivat kohdistaa liikenneoikeuksia rajoittavia toimenpiteitä, mutta myös – ja erityisesti – sellaisia kolmansien maiden lentoyhtiöitä, joilla on liikenneoikeudet unionin alueella.

Kiellettyjä lentoyhtiöitä koskevan luettelon soveltamisalaa olisi kuitenkin laajennettava kattamaan myös muita lentoliikenteen harjoittajia. Tietyt jäsenvaltiot ovatkin laatineet kansallisia luetteloita lentoyhtiöistä, joilla ei ole liikennelupaa kyseisessä jäsenvaltiossa ja joille ei lupaa myöskään myönnettäisi sillä perusteella, että lentoyhtiön kotimaan kansalliset viranomaiset eivät (erityisesti Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAOn tarkastusten perusteella) suorita asianmukaista valvontaa. Tällaisten lentoyhtiöiden lentokoneita saattaa kuitenkin olla sellaisten lentoyhtiöiden käytössä, joilla on liikenneoikeudet unionin alueella. Tämä on mahdollista koneiden vuokraamisen kautta. Lisäksi unionin kansalaiset voivat käyttää näiden lentoyhtiöiden koneita matkustaessaan Euroopan unionin ulkopuolella. Siksi olisikin tärkeää antaa komissiolle ja jäsenvaltioille mahdollisuus ehdottaa tällaisten lentoyhtiöiden sisällyttämistä yhteisön tason luetteloon.

Lisäksi asetusehdotuksen mukaan luettelon julkaisee yksinomaan komissio, eikä muista julkaisemistavoista säädetä lainkaan. Voitaisiin säätää myös siitä, että yhteisön tason luettelo julkaistaisiin vielä kussakin jäsenvaltiossa ja että lipunmyyjillä, kansallisilla siviili-ilmailuviranomaisilla ja jäsenvaltioiden lentoasemilla olisi velvollisuus tiedottaa luettelosta.

Tärkeintä on lopulta varmistaa matkustajia hyödyttävä tiedottaminen.

Lennosta vastaavan lentoyhtiön ilmoittaminen matkustajille

Lennosta vastaavan lentoyhtiön ilmoittaminen lentomatkustajille on jossakin määrin ongelmallista, sillä lentoliikenteen menettelyt (interlining[3], vuokraus, yhteistunnuksen käyttö, valmismatkat jne.) ovat monimutkaisia ja voivat niin ollen muodostaa esteen matkustajien nopealle tiedonsaannille.

Mahdollinen olisi esimerkiksi tapaus, jossa lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja ei ole tiedossa matkaa varattaessa. Tällaisessa tapauksessa matkustajille olisi varauksenteon yhteydessä ilmoitettava lennosta mahdollisesti vastaavat lentoyhtiöt, ja lennosta käytännössä vastaava lentoyhtiö olisi ilmoitettava heti sen varmistuttua uusimpia viestintäkanavia käyttäen (sähköpostitse, matkapuhelimen tekstiviestin välityksellä).

Lisäksi voitaisiin säätää, että mikäli lipunmyyjän olisi mahdotonta tiedottaa matkustajille lentoyhtiön vaihtumisesta etukäteen (mikäli nämä ovat matkalla lentoasemalle tai jo lentokoneessa tai mikäli kyse on esimerkiksi kolmannesta maasta lähtevästä paluulennosta), matkustajille tiedotettaisiin asiasta viimeistään lähtöselvityksen yhteydessä.

Toisaalta velvollisuus ilmoittaa matkustajille lennosta vastaava lentoyhtiö olisi joissakin tapauksissa syytä ulottaa koskemaan myös unionin ulkopuolella suoritettavia lentoja. Siten ilmoittamisvelvollisuus koskisi myös lentokuljetuksesta sopimuksen tehnyttä sopimuspuolta siinä tapauksessa, että matka on alkanut EU:n alueelta ja että tietyt liitännäiskriteerit täyttyvät. Jotta voitaisiin taata tällaisen järjestelmän toimiminen tehokkaasti, lentoyhtiöiden olisi käytännön tasolla varmistettava ilmoittamisvelvollisuuden täytäntöönpano erityisesti interlining-menettelyn yhteydessä.

Velvollisuus ilmoittaa lentomatkustajille lennosta vastaava lentoyhtiö olisi lisäksi kirjattava kuljetussopimukseen (yleisiin myyntiehtoihin), jotta matkustajille voitaisiin ilmoittaa heidän oikeuksistaan ja jotta voitaisiin ratkaista ristiriitaisuudet lentolippujen liitteenä olevien IATAn ehtojen 9 kohdan[4] kanssa.

Vaikka onkin vältettävä antamasta matkustajille toimintavälineitä, jotka saattaisivat johtaa väärinkäytöksiin, olisi kuitenkin otettava huomioon myös asetuksen vaikutukset kuljetussopimuksiin.

Vaikka alun perin ilmoitettu lentoyhtiö joutuisikin sopimuksenteon jälkeen kiellettyjen lentoyhtiöiden luetteloon tai se vaihdettaisiin yhtiöön, joka sittemmin lisättäisiin luetteloon, kannattaisi vahvistaa yhdenmukaiset menettelyt korvausten maksamiseksi matkustajille joko tarjoamalla tilalle vastaavaa matkaa tai purkamalla kauppa ilman lisäkustannuksia.

Toisaalta olisi myös tarpeen säätää jäsenvaltioiden velvollisuudesta määrätä seuraamuksia kaikille sellaisille lentolippujen myyjille, jotka lyövät laimin velvollisuutensa ilmoittaa lentomatkustajille lennosta vastaava lentoyhtiö.

Muut kohdat

Määritelmät

Euroopan komission asetusehdotuksen 2 artikla sisältää joitakin määritelmiä, joita olisi syytä parantaa tai täsmentää. Näihin kuuluu esimerkiksi sopimuksen tehneen lentoliikenteen harjoittajan määritelmä. Olisikin tarpeen täsmentää, keitä kaikkia ilmoittamisvelvollisuus koskee. Lipunmyyjän määritelmää voidaan laajentaa niin, että lipunmyyjälle jätetään yhä mahdollisuus ryhtyä toimenpiteisiin ilmoittamisvelvollisuuden todellista laiminlyöjää vastaan.

Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA

Tulevaisuudessa voitaisiin myös pohtia Euroopan lentoturvallisuusviraston roolia kolmansien maiden lentoyhtiöiden lentokoneiden turvallisuutta koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanossa. On syytä korostaa, että EASAn toimivaltuuksia on laajennettava kyseisellä alalla ja että virastolle on tulevaisuudessa annettava ensisijainen rooli kyseisten toimenpiteiden määräämisessä.

Kolmansien maiden lentoyhtiöiden lentokoneiden turvallisuutta koskevat ongelmat ratkaistaisiin parhaiten antamalla EASAlle vetovastuu kansainvälisten lentoturvallisuusnormien valvonnasta yhteisön tasolla. Valvonta tapahtuisi kolmansille maille myönnettävien turvallisuustodistusten välityksellä. Parlamentin on vaadittava, että virastolle annetaan pikaisesti tällaiset toimivaltuudet.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille ja jäsenvaltioiden suorittamasta turvallisuustietojen toimittamisesta

Viiteasiakirjat

KOM(2005)0048 – C6 0046/2005 – 2005/0008(COD)

Oikeusperusta

EY 251 art. 2 kohta ja 80 art. 2 kohta

Työjärjestyksen artikla

51 art.

Annettu EP:lle (pvä)

17.2.2005

Asiasta vastaava valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN12.4.2005

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO12.4.2005

 

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
  Päätös tehty (pvä)

IMCO18.4.2005

 

 

 

 

Tehostettu yhteistyö
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

 

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Christine De Veyrac15.3.2005

 

Alkuperäinen esittelijä

 

 

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

43 art. 1 kohta / 43 art. 2 kohta

Oikeusperustan kyseenalaistaminen
  JURI-lausunto annettu (pvä)

 

 

 

Rahoitusmäärän muuttaminen
  BUDG-lausunto annettu (pvä)

 

 

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen – päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Alueiden komitean kuuleminen – päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Valiokuntakäsittely

15.6.2005

30.8.2005

10.10.2005

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.10.2005

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Philip Bradbourn, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Arūnas Degutis, Armando Dionisi, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Patrick Louis, Erik Meijer, Michael Henry Nattrass, Robert Navarro, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Renate Sommer, Ulrich Stockmann, Gary Titley, Georgios Toussas, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Luigi Cocilovo, Den Dover, Markus Ferber, Sepp Kusstatscher, Pier Antonio Panzeri, Zita Pleštinská, Hannu Takkula

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Johan Van Hecke

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

19.10.2005 A6-0310/2005

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
  • [2]  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/36/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön lentoasemia käyttävien kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuudesta.
  • [3]  Interlining-menettelyn ansiosta matkustaja voi yhdellä ja samalla lipulla matkustaa useamman kuin yhden yhtiön lennoilla. Menettely kattaa sekä matkat, joiden osalta matkustaja tietää etukäteen kustakin matkaosuudesta vastaavan liikenteenharjoittajan, että matkat, joiden osalta matkustajalla on ”täysin joustava” lippu eli mahdollisuus vaihtaa lentoyhtiötä missä tahansa matkan vaiheessa.
  • [4]  Kohdassa todetaan: ”Kuljettava yhtiö voi ilman edeltävää ilmoitusta (englanninkielisessä versiossa ’without notice’) uskoa kuljetuksen muulle kuljetusyhtiölle tai lentokoneelle”, mikä voidaan ymmärtää erityisesti englanninkielisessä versiossa siten, että kuljettavan yhtiön ei tarvitsisi ilmoittaa asiasta matkustajille.