Betänkande - A6-0310/2005Betänkande
A6-0310/2005

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, och om medlemsstaternas utbyte av säkerhetsinformation

19.10.2005 - (KOM(2005)0048 – C6‑0046/2005 – 2005/0008(COD)) - ***I

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Christine De Veyrac


Förfarande : 2005/0008(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0310/2005
Ingivna texter :
A6-0310/2005
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, och om medlemsstaternas utbyte av säkerhetsinformation

(KOM(2005)0048 – C6‑0046/2005 – 2005/0008(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0048)[1],

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 80.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0046/2005),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6‑0310/2005).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslagParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, och om medlemsstaternas utbyte av säkerhetsinformation

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, och om godkännandet av en gemenskapsförteckning över lufttrafikföretag som förbjudits att flyga och vars trafikrättigheter begränsats

Ändringsförslag 2

Skäl 2

(2) För att konkurrensen på lufttrafikområdet skall ge företag och passagerare största möjliga fördelar är det viktigt att konsumenterna får så mycket information att de kan göra välgrundade val.

(2) För att konkurrensen på lufttrafikområdet skall ge företag och passagerare största möjliga fördelar är det viktigt att konsumenterna får all information som de behöver för att kunna göra välgrundade val.

Motivering

Det är viktigt att konsumenterna inte enbart får så mycket information att de kan göra välgrundade val, utan att de får all information som de behöver för att garantera att de gör sitt slutliga val efter att ha fått fullständig information.

Ändringsförslag 3

Skäl 2a (nytt)

 

(2a) Denna förordning ingår i en lagstiftningsprocess som på ett effektivt och sammanhängande sätt försöker förbättra flygsäkerheten inom gemenskapen. Inom denna process, som bland annat omfattar utvidgade befogenheter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet och fler inspektioner inom ramen för SAFA‑programmet (programmet för säkerhetskontroll av utländska luftfartyg), måste säkerhetsinspektionerna av luftfartyg öka och harmoniseras och kvaliteten på dem förbättras.

Ändringsförslag 4

Skäl 6

(6) Det är oundvikligt att vissa ändringar som har tekniska orsaker måste göras i sista minuten och detta bidrar i själva verket till att öka flygsäkerheten. Genom wet leasing och code-sharing är det möjligt att öka flexibiliteten och ge passagerarna bättre service, men flexibiliteten måste gå hand i hand med öppenhet gentemot konsumenterna.

(6) Det är oundvikligt att vissa ändringar som har tekniska orsaker måste göras i sista minuten. Detta bidrar i själva verket till att öka flygsäkerheten. Genom wet leasing och code-sharing är det möjligt att öka flexibiliteten och ge passagerarna bättre service, men flexibiliteten måste gå hand i hand med en granskning av att de bolag som verkligen utför flygningen uppfyller säkerhetskraven och öppenhet gentemot konsumenterna för att dessa skall kunna fatta sitt slutgiltiga beslut. En bra balans bör därför skapas mellan ekonomisk lönsamhet för flygbolagen och passagerarnas tillgång till information.

Motivering

Formuleringen gör skälet klarare.

Ändringar i sista minuten av lufttrafikföretaget skall meddelas för att passagerarna skall få så fullständig information som möjligt och kunna fatta ett slutgiltigt beslut.

Ändringsförslag 5

Skäl 6a (nytt)

 

(6a) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 20021 inrättar en europeisk byrå för luftfartssäkerhet och ger byrån bland annat i uppgift att upprätthålla en hög och enhetlig nivå på säkerheten och miljöskyddet inom den civila luftfarten. Byrån har dock inte behörighet att bestämma över luftfartyg från tredjeland. Om kommissionen ämnar utvidga byråns befogenheter till att bland annat omfatta certifiering av lufttrafikföretag från tredjeland, bör denna förordning ses över så att den är förenlig med gemenskapens antagande av ett konsekvent och effektivt säkerhetskontrollsystem för samtliga lufttrafikföretag som utför transporter i medlemsstaterna.

 

________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (EGT L 240, 7.9.2002, s. 1). Förordningen har senast ändrats genom kommissionens förordning (EG) nr 1701/2003 (EGT L 243, 27.9.2003, s. 5).

Motivering

Det är nödvändigt att diskutera luftfartssäkerhetsbyrån och möjligheten att lösa problemet med att kontrollera säkerheten hos luftfartyg från tredjeland genom en teknisk (certifiering av trafikföretag) och inte en politisk bestämmelse.

Om det visar sig att detta för tillfället inte är möjligt är det dock ändamålsenligt att kräva att certifiering av lufttrafikföretag från tredjeland så snart som möjligt skall ingå i byråns befogenheter.

Ändringsförslag 6

Skäl 6b (nytt)

 

(6b) Byte av det lufttrafikföretag som utför en viss flygning innebär en ensidig ändring av transportavtalet, och det bör därför garanteras att en sådan operativ flexibilitet inte orsakar problem för passagerarna.

Motivering

Man bör inse att byte av det lufttrafikföretag som utför en viss flygning innebär en ändring av avtalet. Även om detta görs av operativa skäl bör man undvika alla de former av oskäliga villkor gentemot konsumenten som ett överutnyttjande av denna flexibilitet kan leda till.

Ändringsförslag 7

Skäl 6c (nytt)

 

(6c) Om kommissionen ämnar utvidga EASA:s befogenheter, särskilt till att omfatta certifiering av lufttrafikföretag från tredjeland, bör denna förordning ses över och anpassas genom att gemenskapen antar ett konsekvent och effektivt säkerhetskontrollsystem för samtliga lufttrafikföretag som utför transporter i medlemsstaterna. Finansieringen av dessa nya uppgifter bör garanteras.

Motivering

Med hänsyn till de nya ansvarsområden som tillkommer vid sidan av de som EASA redan har, finns det skäl att planera för nödvändig finansiering.

Ändringsförslag 8

Skäl 7

(7) För att öka den allmänna flygsäkerheten i gemenskapen är det viktigt att förbättra informationsutbytet mellan medlemsstaterna om operatörernas säkerhet.

(7) För att öka den allmänna flygsäkerheten i gemenskapen är det viktigt att förbättra informationsutbytet mellan medlemsstaterna om lufttrafikföretagens säkerhet och offentliggöra dessa uppgifter på en gemenskapsförteckning.

Motivering

En hänvisning till gemenskapsförteckningen som nämns i artikel 4 i förordningen bör införas.

Ändringsförslag 9

Skäl 7a (nytt)

 

(7a) Information om lufttrafikföretagens säkerhet måste ges allmän spridning. Passagerarna bör därför få information om gemenskapsförteckningen över lufttrafikföretag som inte uppfyller säkerhetskraven för att säkra största möjliga samstämmighet och insyn. Denna gemenskapsförteckning bör basera sig på gemensamma kriterier för offentliggörande som utarbetats på gemenskapsnivå i samarbete med kommissionen och den nationella expertkommittén om säkerheten inom den civila luftfarten så att passagerare och trafikföretag behandlas likvärdigt inom hela EU. EU:s strängaste säkerhetsnormer bör utgöra grunden då kriterierna för förteckningen utarbetas.

 

Flygförbud och begränsade trafikrättigheter som skall offentliggöras på gemenskapsförteckningen skall dock tillämpas i samtliga medlemsstater framför allt för att passagerare och flygbolag skall behandlas likvärdigt inom hela EU.

Motivering

Föredragandens ändringsförslag till skäl 7a (nytt) bör kompletteras med att utarbetandet av EU-giltiga kriterier skall basera sig på gällande normer.

Detta skäl ger en förklaring till artikel 4 i förordningen. Det bör understrykas att de gemensamma kriterierna bör utarbetas på gemenskapsnivå i samarbete med kommissionen och den nationella expertkommittén om säkerheten inom den civila luftfarten.

Ändringsförslag 10

Skäl 7b (nytt)

 

(7b) Lufttrafikföretagen bör ge passagerarna insyn i frågor som rör säkerhetsinformation. Offentliggörandet av sådan information kommer att bidra till att passagerarna blir mer medvetna om hur tillförlitliga lufttrafikföretagen är.

Motivering

Om konsumenterna skall kunna göra välgrundade val måste lufttrafikföretagen ge insyn i sin säkerhetsstatistik och säkerhetspolitik. Vissa flygbolag offentliggör exempelvis uppgifter om antalet förseningar på sina webbsidor.

Ändringsförslag 11

Skäl 7c (nytt)

 

(7c) Det är inte enbart lufttrafikföretag som skall vara tvungna att omedelbart meddela de nationella flygsäkerhetsmyndigheterna om säkerhetsbrister samt korrigera dem, utan även flyg- och markpersonal skall uppmanas att vidta liknande åtgärder vid synliga säkerhetsbrister. Personalen får inte bestraffas för detta, i synnerhet inte enligt artikel 8.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG av den 13 juni 2003 om rapportering av händelser inom civil luftfart1.

 

_________________

1 EUT L 167, 4.7.2003, s. 23.

Ändringsförslag 12

Skäl 7d (nytt)

 

(7d) Flygbolag som inte har lufttrafikrättigheter i en medlemsstat kan dock flyga till och från EU:s territorium om deras luftfartyg chartras av bolag som har dessa rättigheter. I väntan på en harmonisering inom gemenskapen av villkoren för tredjelandsföretags chartring av luftfartyg, som skulle göra dem förenliga med de villkor som gäller för gemenskapens lufttrafikföretag i rådets förordning (EEG) nr 2407/1992 av den 23 juli 1992 om utfärdande av tillstånd för lufttrafikföretag1, bör möjligheten övervägas att utvidga förteckningen över lufttrafikföretag som förbjudits att flyga eller vars trafikrättigheter begränsats till att även gälla dessa företag.

 

_________

1 EGT L 240, 24.8.1992, s. 1.

Motivering

Vissa lufttrafikföretag med trafikrättigheter på EU:s territorium chartrar ibland luftfartyg från bolag som inte har trafikrättigheter i Europa och som inte erbjuder tillräckliga säkerhetsgarantier. Detta var bland annat fallet med Onur Air som chartrade plan från Sierra Leone.

Tillämpningsområdet för förteckningen bör därför utökas med trafikföretag som kan komma att behöva transportera passagerare inom unionen.

Ändringsförslag 13

Skäl 7e (nytt)

 

(7e) Ett ersättningssystem bör utarbetas för flygpassagerare om det visar sig att det lufttrafikföretag som skall utföra flygningen belagts med ett flygförbud som offentliggjorts på grundval av allmänna kriterier för offentliggörande. Detta kan inträffa om en passagerare redan bokat en resa med ett lufttrafikföretag som därefter förekommer på en förteckning över bolag som belagts med flygförbud eller vars trafikrättigheter begränsats. Bestämmelsen gäller även om det ursprungliga trafikföretaget ersätts av ett lufttrafikföretag som finns på denna förteckning efter bokningen.

Motivering

Detta skäl ger en motivering och förklaring till den nya artikel 6.1 om passagerarnas rätt till ersättning.

Ändringsförslag 14

Skäl 7f (nytt)

 

(7f) Påföljder bör införas då bestämmelserna om information om vilket lufttrafikföretag som kommer att utföra flygningen inte följs, för att garantera att denna skyldighet faktiskt respekteras. Medlemsstaterna får besluta om påföljdens storlek och natur i enlighet med de nationella lagarna.

Motivering

Detta skäl ger en motivering och förklaring till den nya artikel 6.3 och gör det möjligt för medlemsstaterna att tillämpa denna förordning på ett bra sätt.

Ändringsförslag 15

Skäl 7g (nytt)

 

(7g) Denna förordning bör inte hindra medlemsstaterna från att på nationell nivå och i enlighet med gemenskapsrätten upprätta ett kvalitetsmärkningssystem inom lufttrafiken grundat på kriterier som kan omfatta andra hänsyn än minimikrav på säkerheten.

Ändringsförslag 16

Skäl 7h (nytt)

 

(7h) Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/911.

 

__________________

1 EUT L 46, 17.2.2004, s. 1.

Ändringsförslag 17

Artikel 1, rubrik

Syfte

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 18

Artikel 1

Genom den här förordningen fastställs regler för att garantera att flygpassagerare informeras om vilket lufttrafikföretag som kommer att utföra de flygningar som de bokar, samt en skyldighet för medlemsstaterna att utbyta säkerhetsinformation.

Genom den här förordningen fastställs regler för att garantera att flygpassagerare informeras om vilket lufttrafikföretag som kommer att utföra de flygningar som de bokar, samt en skyldighet för medlemsstaterna och kommissionen att på grundval av allmänna kriterier göra en förteckning över de lufttrafikföretag som belagts med flygförbud eller vars trafikrättigheter begränsats, samt att offentliggöra denna förteckning på gemenskapsnivå.

Motivering

Syftet med denna förordning är mer än att bara utbyta information mellan medlemsstaterna. Därför måste man i denna artikel inkludera medlemsstaternas men också kommissionens skyldighet att offentliggöra säkerhetsinformation samt principen om en gemenskapsförteckning på grundval av harmoniserade kriterier.

Ändringsförslag 19

Artikel 2, led c

(c) avtalsslutande lufttrafikföretag: det lufttrafikföretag som ingår ett transportavtal med en passagerare. Om avtalet avser ett resepaket betraktas researrangören som avtalsslutande lufttrafikföretag.

(c) den avtalsslutande parten vid lufttransporter: det lufttrafikföretag som ingår ett transportavtal med en passagerare. Om avtalet avser ett resepaket betraktas researrangören som den avtalsslutande parten i lufttrafikföretaget. Vid tillämpningen av denna förordning skall samtliga biljettförsäljare som sluter ett transportavtal också betraktas som avtalsslutande parter vid lufttransporter.

Motivering

Lufttrafikföretagen har vissa ansvarsfyllda uppgifter som inte andra kategorier, såsom researrangörerna, har.

Även om beteckningen ”avtalsslutande lufttrafikföretag” endast används inom denna förordning är det bättre att använda en term som juridiskt sett är mer neutral, såsom ”den avtalsslutande parten vid lufttransporter”.

Samtliga försäljare av flygbiljetter skall informera passagerarna om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, inte enbart flygbolagen och researrangörer som haft hand om en del av ett resepaket.

Ändringsförslag 20

Artikel 2, led f

(f) platsreservation: att passageraren har en biljett eller annat bevis som visar att platsreservationen har godkänts och registrerats av lufttrafikföretaget eller researrangören.

(f) platsreservation: att passageraren har en biljett eller annat bevis som visar att platsreservationen har godkänts och registrerats av lufttrafikföretaget, researrangören eller biljettförsäljaren.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra artikeln förenlig med artikel 2 c.

Ändringsförslag 21

Artikel 2, led fa (nytt)

 

(fa) biljettförsäljare: den som säljer en flygbiljett för en flygstol eller ett resepaket.

Motivering

Det är nödvändigt att definiera vad som avses med biljettförsäljare som infördes i ändringsförslag 10 och 11.

Ändringsförslag 22

Artikel 3

Artikel 3

utgår

Tillämpningsområde

 

1. Denna förordning skall gälla tillhandahållandet av lufttransporttjänster när flygningen inleds från en flygplats inom en medlemsstats territorium där fördragets bestämmelser är tillämpliga, eller från en flygplats belägen i tredjeland om flygningen utgör en del av en resa som inletts i gemenskapen, under förutsättning att det avtalsslutande lufttrafikföretaget är etablerat i gemenskapen.

 

2. Förordningen skall gälla oberoende av om det rör sig om ett reguljärflyg eller icke-reguljärflyg och oberoende av om flygningen utgör en del av ett resepaket eller ej.

 

3. Denna förordning skall inte påverka passagerares rättigheter enligt direktiv 90/314/EEG och rådets förordning (EEG) nr 2299/89 om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem.

 

Motivering

En åtskillnad måste göras mellan tillämpningsområdet för ”information” och tillämpningsområdet för den ”svarta listan” i förslaget till förordning. Tillämpningsområdet för de båda grupperna av bestämmelserna bör ingå separat i de båda artiklarna. En del av artikel 3 upprepas därför i artikel 5.

Ändringsförslag 23

Artikel 4, rubrik

Informationsutbyte

Upprättande av en gemenskapsförteckning

Motivering

Rubriken bör ändras för att svara mot innehållet i artikeln.

Ändringsförslag 24

Artikel 4, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall offentliggöra en förteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att flyga i dess luftrum eller vars trafikrättigheter begränsats av säkerhetsskäl. Denna förteckning skall ställas till övriga medlemsstaternas och kommissionens förfogande. Kommissionen skall offentliggöra en konsoliderad förteckning över dessa lufttrafikföretag.

1. Varje medlemsstat skall upprätta en förteckning över de lufttrafikföretag som av säkerhetsskäl nekats tillstånd att flyga till dess flygplatser, eller vars trafikrättigheter begränsats eller som förbjudits flyga i dess luftrum.

 

Dessa förteckningar kan också av säkerhetsskäl innehålla lufttrafikföretag som inte har trafikrättigheter på medlemsstaternas territorium, men vars luftfartyg ändå kan komma att chartras på detta territorium.

Motivering

En åtskillnad måste göras mellan punkten som behandlar upprättandet av en förteckning och punkten som behandlar dess offentliggörande.

Vissa lufttrafikföretag med trafikrättigheter på EU:s territorium chartrar ibland luftfartyg från bolag som inte har trafikrättigheter i Europa och som inte erbjuder tillräckliga säkerhetsgarantier. Detta var bland annat fallet med Onur Air som chartrade plan från Sierra Leone. Tillämpningsområdet för förteckningen bör därför utökas med trafikföretag som kan komma att behöva transportera passagerare inom EU.

Bestämmelserna i förslaget om översändning av förteckningen till kommissionen och medlemsstaterna har återinförts i punkt 1d.

Ändringsförslag 25

Artikel 4, punkt 1a (ny)

 

1a. De förteckningar som nämns i punkt 1 skall endast innehålla de lufttrafikföretag som omfattas av åtgärder som är förenliga med de gemensamma kriterier som kommissionen fastställt enligt punkt 1c, i syfte att systematiskt kontrollera lufttrafikföretagens förmåga att driva trafik på alla medlemsstaters territorier där EG‑fördraget tillämpas.

 

De gemensamma kriterierna skall grunda sig på de objektiva orsakerna till olika brott mot säkerhetsbestämmelserna inom den civila luftfarten och inte enbart på den tid under vilken bolaget förbjudits att flyga eller dess trafikrättigheter begränsats.

 

Dessa kriterier uppfyller de allmänna principer som fastställs i bilaga I till denna förordning.

 

Europeiska kommissionen får ändra de gemensamma kriterierna i enlighet med artikel 6, framför allt för att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen.

Motivering

För att undvika snedvridningar och skillnader i offentliggörandet i olika medlemsstater måste gemensamma kriterier införas då en förteckning upprättas.

För vissa förbud och restriktioner har det inte införts några tidsbegränsningar utan dessa skall gälla tills säkerhetsbristerna rättats till. Man måste därför se till att tidsfaktorn inte görs till det enda villkoret för listning.

Dessa kriterier måste dessutom kunna ändras för att brotten mot flygsäkerhetsbestämmelserna skall kunna återspeglas på bästa sätt mot bakgrund av utvecklingen inom lufttrafiken

Ändringsförslag 26

Artikel 4, punkt 1b (ny)

 

1b. När denna förordning offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning skall kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 6, anta gemensamma kriterier som skall införas i en bilaga till denna förordning.

Motivering

De gemensamma kriterierna bör fastställas samtidigt som denna förordning träder i kraft för att garantera att de omedelbart tillämpas.

Ändringsförslag 27

Artikel 4, punkt 1c (ny)

 

1c. Medlemsstaterna skall senast en månad efter att de gemensamma kriterierna antagits enligt punkt 1b i denna artikel översända sin förteckning till kommissionen och de övriga medlemsstaterna.

Motivering

Man bör fastställa en skälig tidsfrist för översändande av de nationella förteckningarna till kommissionen och de övriga medlemsstaterna.

Ändringsförslag 28

Artikel 4, punkt 2

2. Kommissionen skall vidta lämpliga åtgärder för att underlätta det informationsutbyte som avses i punkt 1.

2. Kommissionen skall vidta lämpliga åtgärder för att underlätta informationsutbytet mellan medlemsstaterna.

Motivering

En exaktare formulering.

Ändringsförslag 29

Artikel 4, punkt 2a (ny)

 

2a. Om en medlemsstat inom en månad efter det att de nationella förteckningarna över lufttrafikföretag översänts enligt punkt 1 motsätter sig att ett lufttrafikföretag upptas på gemenskapens förteckning, skall kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 6 fatta beslut om detta upptagande på förteckningen efter att ha informerat det berörda lufttrafikföretaget.

Ändringsförslag 30

Artikel 4, punkt 2b (ny)

 

2b. När den frist som fastställs i punkt 2a löpt ut skall kommissionen utarbeta en gemenskapsförteckning.

 

De lufttrafikföretag som upptas på denna gemenskapsförteckning skall ha belagts med flygförbud eller tilldelats begränsade trafikrättigheter på alla medlemsstaters territorier där EG‑fördraget tillämpas.

Motivering

Inom ramen för denna förordning bör de europeiska passagerarna i samband med flygtransporter garanteras samma säkerhet oavsett från vilken medlemsstat de reser. Den offentliggjorda svarta listan bör därför gälla på hela EU:s territorium och de förbud som upptas på listan bör omfatta samtliga medlemsstater.

Ändringsförslag 31

Artikel 4a (ny)

 

Artikel 4a

 

Uppdatering av gemenskapsförteckningen

Motivering

Det finns skäl att göra en åtskillnad mellan det ursprungliga upprättandet av förteckningen och uppdateringen.

Ändringsförslag 32

Artikel 4a, punkt 1 (ny)

 

1. Kommissionen skall uppdatera gemenskapsförteckningen minst var tredje månad, antingen på eget initiativ eller på en medlemsstats begäran, i enlighet med det påskyndade förfarande som fastställs i artikel 6.3 och på grundval av de gemensamma kriterier som fastställts enligt artikel 4.

Motivering

Uppdateringen bör kunna göras snabbt för att garantera att den fungerar effektivt och undvika att passagerare transporteras i undermåliga luftfartyg.

Kommissionen bör kunna föreslå att ett namn införs på eller stryks från gemenskapsförteckningen.

Ändringsförslag 33

Artikel 4a, punkt 2 (ny)

 

2. När de säkerhetsbrister åtgärdats som lett till att ett lufttrafikföretag belagts med flygförbud eller att dess trafikrättigheter begränsats, får kommissionen, på eget eller på en medlemsstats begäran, och i enlighet med förfarandet i artikel 6, besluta att stryka lufttrafikföretagets namn från gemenskapsförteckningen.

Motivering

Lufttrafikföretag som löst de säkerhetsproblem som påtalats skall inte stå kvar på listan.

Ändringsförslag 34

Artikel 4a, punkt 3 (ny)

 

3. För att bidra till en effektiv uppdatering av gemenskapsförteckningen skall medlemsstaterna och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet meddela kommissionen och övriga medlemsstater samtliga relevanta uppgifter som kan leda till att detta lufttrafikföretag beläggs med flygförbud eller att dess trafikrättigheter begränsas.

Motivering

Man bör införa större öppenhet och bättre utbyte av flygsäkerhetsinformation inom Europeiska unionen.

Ändringsförslag 35

Artikel 4b (ny)

 

Artikel 4b

 

Strängare åtgärder

Ändringsförslag 36

Artikel 4b, punkt 1 (ny)

 

1. Denna förordning hindrar inte en medlemsstat från att omedelbart reagera på oförutsedda säkerhetsproblem som kräver att ett lufttrafikföretag beläggs med flygförbud eller att dess trafikrättigheter begränsas, genom att i enlighet med artikel 4 tillämpa de gemensamma kriterier som kommissionen fastställt.

Motivering

En medlemsstat bör kunna reagera brådskande när den står inför ett plötsligt säkerhetsproblem. Medlemsstaten kan då vidta omedelbara åtgärder mot ett lufttrafikföretag innan uppdateringen av gemenskapsförteckningen inletts.

Ändringsförslag 37

Artikel 4b, punkt 2 (ny)

 

2. Beslutet att inte föra upp ett lufttrafikföretag på förteckningen i enlighet med förfarandet i artikel 6 skall inte hindra en medlemsstat från att vidta säkerhetsåtgärder mot detta lufttrafikföretag, om medlemsstaten måste åtgärda ett säkerhetsproblem som inte förekommer i en annan medlemsstat och som alltså inte skulle motivera ett beslut om att belägga ett lufttrafikföretag med flygförbud på hela gemenskapens territorium.

Ändringsförslag 38

Artikel 4b, punkt 3 (ny)

 

3. Lufttrafikföretag får, även om de inte är verksamma på de medlemsstaters territorium där fördraget tillämpas, begära att Europeiska byrån för luftfartssäkerhet låter dem genomgå systematiska granskningar för att visa att de uppfyller de gemensamma kriterierna i artikel 4.1b, och sålunda även de europeiska säkerhetsnormerna, oavsett var de är verksamma.

Ändringsförslag 39

Artikel 4c (ny)

 

Artikel 4c

 

Offentliggörande av gemenskapsförteckningen

 

Den ursprungliga förteckningen och uppdateringarna av denna skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

 

Kommissionen och medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att bidra till en så stor spridning av förteckningen som möjligt, bl.a. genom att offentliggöra den på Internet.

 

Biljettförsäljare, nationella civila luftfartsmyndigheter och medlemsstaternas flygplatser skall i sina lokaler och på sina webbplatser ge passagerarna tillgång till den gemenskapsförteckning som fastställs i denna förordning.

Motivering

För att passagerarna skall få bättre tillgång till information och meddelanden om de förbjudna lufttrafikföretag som tagits upp på förteckningen bör man se till att denna information alltid är tillgänglig, framför allt i samband med biljettinköp och före avresan.

Ändringsförslag 40

Artikel 5, punkt 1

1. I samband med platsreservationen skall det avtalsslutande lufttrafikföretaget informera passageraren om vilket eller vilka lufttrafikföretag som utför flygningen.

1. I samband med platsreservationen skall den avtalsslutande parten vid lufttransporter informera passageraren om vilket eller vilka lufttrafikföretag som utför flygningen, oberoende av på vilket sätt bokningen sker.

Motivering

Lufttrafikföretagen har vissa ansvarsfyllda uppgifter som inte andra kategorier, såsom researrangörerna, har. Även om beteckningen ”avtalsslutande lufttrafikföretag” endast används inom denna förordning är det bättre att använda en term som juridiskt sett är mer neutral, såsom ”den avtalsslutande parten vid lufttransporter”.

I den andra delen av ändringsförslaget är det viktigt att precisera att det hör till den avtalsslutande parten vid lufttransporter att informera passageraren även om passageraren köper biljetten exempelvis elektroniskt.

Ändringsförslag 41

Artikel 5, punkt 1a (ny)

 

1a. Om det vid bokningen inte är klart vilket eller vilka lufttrafikföretag som skall utföra en viss flygning skall den avtalsslutande parten vid lufttransporter se till att passageraren informeras om vilket eller vilka lufttrafikföretag som troligtvis kommer att utföra den eller de berörda flygningarna. I detta fall skall den avtalsslutande parten vid lufttransporter se till att passagerarna informeras om vilket eller vilka lufttrafikföretag som utför flygningen så snart detta är klart.

Motivering

Resor köps ibland flera månader före avresan innan det lufttrafikföretag som skall utföra flygningen är fastställt. Passagerarna bör därför ha tillgång till all information som den avtalsslutande parten vid lufttransporter har, särskilt förteckningen över eventuella lufttrafikföretag. Den avtalsslutande parten vid lufttransporter bör sedan informera passagerarna om det trafikföretag som utför flygningen så snart det är fastställt.

Ändringsförslag 42

Artikel 5, punkt 2

2. Om det eller de lufttrafikföretag som skall utföra flygningen ändras efter platsreservationen skall det avtalsslutande lufttrafikföretaget omedelbart underrätta passagerarna om detta, oberoende av orsaken till ändringen.

2. Om det eller de lufttrafikföretag som skall utföra flygningen ändras efter platsreservationen skall den avtalsslutande parten vid lufttransporter omedelbart underrätta passagerarna om detta, oberoende av orsaken till ändringen, även med hjälp av den senaste tekniken för överföring av information.

 

Lufttrafikföretaget och researrangören måste informera den avtalsslutande parten vid lufttransporter om vilket lufttrafikföretag som kommer att utföra flygningen, särskilt om lufttrafikföretaget ändras.

Ändringsförslag 43

Artikel 5, punkt 2a (ny)

 

2a. Om det trafikföretag som skall utföra flygningen ändras några timmar före avgång eller under en resa som omfattar flera flygningar då resan redan inletts skall den avtalsslutande parten vid lufttransporter vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att senast vid incheckningen eller vid ombordstigningen om anslutningen gjorts utan incheckning informera passagerarna om att det trafikföretag som skall utföra flygningen ändrats.

Motivering

Av säkerhetsskäl ersätter bolag ibland ett luftfartyg med ett annat i sista minuten. Skyldigheten att informera passagerarna om vilket lufttrafikföretag som skall utföra flygningen får inte vara ett hinder för denna möjlighet som är nödvändig för att garantera luftpassagerarnas säkerhet. I dessa fall kan passagerarna dock meddelas enbart vid incheckningen eller ombordstigningen.

Ändringsförslag 44

Artikel 5, punkt 2b (ny)

 

2b. Den skyldighet som den avtalsslutande parten vid lufttransporter har att informera passagerarna om vilket trafikföretag som skall utföra flygningen skall ingå i de allmänna försäljningsvillkoren för resor.

Motivering

Passagerarna måste göras mer medvetna om sina rättigheter. Om denna information införs vet de att de har rätt att veta vilket trafikföretag som utför en flygning ända till resmålet.

Ändringsförslag 45

Artikel 5, punkt 2, led b (nytt)

 

b) Lufttrafikföretag skall på sina webbsidor eller genom andra kommunikationsmedel med stor spridning offentliggöra samtliga relevanta uppgifter om säkerhetsstatistik och säkerhetspolitik.

Motivering

För att effektivt skydda passagerarna och göra dem mer medvetna så att de kan göra ett så välgrundat val som möjligt är det inte tillräckligt att de informeras om vilket lufttrafikföretag som kommer att utföra flygningen. Även övriga säkerhetsuppgifter rörande lufttrafikföretaget/lufttrafikföretagen skall överlämnas till dem.

Ändringsförslag 46

Artikel 5, punkt 2c (ny)

 

2c. Denna artikel skall gälla tillhandahållandet av lufttransporttjänster när flygningen inleds från en flygplats inom en medlemsstats territorium där fördragets bestämmelser är tillämpliga, vid resa från en flygplats belägen i tredjeland till en flygplats inom en medlemsstats territorium om den avtalsslutande parten vid lufttransporter har sitt säte i gemenskapen, eller från en flygplats belägen i tredjeland till ett annat tredjeland om flygningen utgör en del av en resa som inletts i gemenskapen, under förutsättning att den avtalsslutande parten vid lufttransporter är etablerad i gemenskapen, om avtalet slutits i gemenskapen eller om passageraren har sin normala hemvist i gemenskapen.

Motivering

Informationspliktens tillämpningsområde bör även omfatta resor som köpts hos en avtalsslutande part vid lufttransporter och som gäller resor till gemenskapen.

Kravet att man skall vara etablerad i gemenskapen är alltför restriktivt. Då man exempelvis köpt ett resepaket kan ett lokalt trafikföretag från ett tredjeland ha hand om en del av resan och inte vara etablerad i gemenskapen. Samma sak gäller för försäljning på Internet. Tillämpningsområdet måste därför utvidgas.

Ändringsförslag 47

Artikel 5, punkt 2d (ny)

 

2d. Denna artikel skall gälla oberoende av om det rör sig om ett reguljärflyg eller icke-reguljärflyg och oberoende av om flygningen utgör en del av ett resepaket eller ej.

Motivering

Informationspliktens tillämpningsområde bör även omfatta viktiga bestämmelser från den strukna artikeln 3 i förslaget.

Ändringsförslag 48

Artikel 5, punkt 2e (ny)

 

2e. Denna artikel skall inte påverka passagerares rättigheter enligt direktiv 90/314/EEG och rådets förordning (EEG) nr 2299/89.

Motivering

Se föregående ändringsförslag.

Ändringsförslag 49

Artikel 5a (ny)

 

Artikel 5a

 

Tillämpning av rätten till ersättning

 

1. Passagerarna har rätt till ersättning i de fall då efter det att en resa bokats det avsedda trafikföretaget tas upp på den gemenskapsförteckning som avses i artikel 4 i denna förordning eller trafikföretaget ersätts av ett annat trafikföretag som finns med på förteckningen. I dessa fall måste den avtalsslutande parten vid lufttransporter på begäran erbjuda passageraren en likvärdig resa eller kostnadsfri återbetalning av biljettpriset.

 

2. Förutom de fall som avses i punkt 1 skall konsekvenserna av ändringarna rörande vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning för genomförandet av lufttransportavtalet omfattas av tillämpningen av den lagstiftning som i medlemsstaterna tillämpas på avtalet samt relevant gemenskapslagstiftning, särskilt artikel 4.5 i rådets direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990 om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang1 samt de bestämmelser relaterade till oskäliga villkor i konsumentavtal som omfattas av direktiv 93/13/EG2.

 

___________

1 EGT L 158, 23.6.1990, s. 59.

2 EGT L 95, 21.4.1993, s. 29.

Ändringsförslag 50

Artikel 5b (ny), rubrik

 

Artikel 5b

 

Överträdelser

Motivering

Det finns skäl att göra en åtskillnad mellan den del som behandlar passagerarnas rättigheter och den del som behandlar tillämpningen av denna förordning.

Ändringsförslag 51

Artikel 5b, punkt 1 (ny)

 

1. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder så att påföljder utfärdas mot dem som bryter mot rätten till information om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning i enlighet med artikel 5 i denna förordning då den information som den avtalsslutande parten vid lufttransporter hade inte förmedlats.

Ändringsförslag 52

Artikel 5b, punkt 2 (ny)

 

2. De påföljder som medlemsstaterna fastställer vid överträdelse av denna förordning skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Ändringsförslag 53

Artikel 6

Kommissionen skall senast fem år efter denna förordnings ikraftträdande överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna förordning. Rapporten skall vid behov åtföljas av förslag till ändringar av förordningen.

Kommissionen skall senast tre år efter denna förordnings ikraftträdande överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna förordning. Rapporten skall vid behov åtföljas av förslag till ändringar av förordningen.

Motivering

En översikt av förordningen måste göras så snart som möjligt.

Ändringsförslag 54

Artikel 6a (ny)

 

Artikel 6a

 

Kommittéförfarande

 

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som avses i artikel 10 i direktiv 2004/36/EG1.

 

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG2tillämpas med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

 

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning och fastställa ett påskyndat förfarande för brådskande ärenden samt för uppdateringen av gemenskapsförteckningen.

 

4. Kommissionen får dessutom rådfråga kommittén i andra frågor som rör genomförandet av denna förordning.

 

__________________________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG av den 21 april 2004 om säkerheten i fråga om luftfartyg från tredje land som använder flygplatser i gemenskapen (EGT L 143, 30.4.2004, s. 76).

2 Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

Motivering

De bestämmelser som hänför sig till kommittéförfarandet bör ingå i en särskild artikel.

Inom ramen för kommittéförfarandet är det den nationella expertkommittén om säkerheten inom den civila luftfarten som avses i direktiv 2004/36/EG, det s.k. SAFA-direktivet, som är bäst lämpad att biträda kommissionen då relevanta kriterier för offentliggörande skall fastställas.

Kommittén bör kunna fatta snabba beslut, särskilt när det gäller uppdateringen av gemenskapsförteckningen.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

Frågan om identifiering av lufttrafikföretag och listning av bolag som inte får flyga inom eller över EU:s territorium är inte ny.

Med anledning av en flygkatastrof utanför Dominikanska republiken antog Europaparlamentet den 15 februari 1996 en resolution där kommissionen och medlemsstaterna uppmanades att upprätta en förteckning över bolag som inte följer de internationella standarderna för säkerhet ombord på flygplan, i syfte att förbjuda dem att starta och landa inom unionens territorium. I samma resolution uppmanades kommissionen att föreslå ett direktiv för att förbättra informationen till konsumenten om vilket trafikföretag som utför en flygning.

Den 3 januari 2004 inträffade en olycka utanför Sharm el-Sheikh med en Boeing 737 från det egyptiska charterbolaget Flash Airlines. Olyckan belyste samma frågor, liksom svårigheterna med att samordna beslut om flygsäkerhet inom Europa.

När Nederländerna nyligen belade charterbolaget Onur Air med flygförbud framkom nya funktionsbrister. Endast Tyskland, Frankrike och Schweiz drog omedelbart tillbaka Onur Airs flygtillstånd. Många turister som skulle åka till och hem från Turkiet kunde därför flyga med bolaget Onur Air till och från flygplatserna i Bryssel och Charleroi.

Dessa händelser ger upphov till tre viktiga frågor:

1.  Hur kan beslut om flygförbud harmoniseras och utvidgas samstämmigt, så att flygbolagen och de europeiska passagerarna garanteras lika och öppen behandling?

2.  Hur kan man på bästa sätt informera europeiska passagerare om flygbolagens identitet, framför allt de bolag som omfattas av förbud i en medlemsstat?

3.  Hur kan man garantera säkra lufttransporter och samtidigt förena bolagens och researrangörernas affärsmässiga lönsamhet med passagerarnas intressen?

EU svarade delvis på den första frågan i SAFA-direktivet[1]. Enligt direktivet skall det vara möjligt att utvidga beslut om flygförbud för flygbolag från tredjeland till att gälla inom hela EU:s territorium.

På denna punkt, punkten om information till passagerare om vilket lufttrafikföretag som utför flygningen och punkten om offentliggörande av vissa förbud riktade mot lufttrafikföretag som ingår i det förslag som detta dokument behandlar, måste förslaget till kommissionens förordning förbättras avsevärt.

Förteckningen över bolag som omfattas av beslut om restriktioner eller förbud

Kommissionen har valt att slå samman de svarta listor som varje medlemsstat upprättat och i varje enskilt fall nämna vilken stat som förbjudit bolaget eller begränsat trafikrättigheterna. Denna lösning riskerar dock att skapa förvirring och rättsosäkerhet för användare och trafikföretag. Dessutom kan skillnaderna i medlemsstaternas behandling undergräva trovärdigheten för nationella beslut om flygsäkerhet och skapa juridiska problem vid ersättningar då en eller flera medlemsstater inte vidtar de restriktiva åtgärder som en annan medlemsstat fastställt.

Den mest tillfredsställande lösningen för användarna och för en enhetlig gemenskapspolitik för luftsäkerhet är att offentliggöra en enda svart lista inom gemenskapen som medlemsstaterna förser med information och som skulle gälla på EU:s hela territorium utan att hänsyn tas till den stat som införde åtgärden. Denna mekanism skulle göra det möjligt att stärka samordningen av medlemsstaternas luftfartsmyndigheter och samtidigt låta dem ha kvar sin roll som initiativtagare till säkerhetsåtgärder.

Kommissionen, biträdd av en expertkommitté från medlemsstaterna, bör utarbeta gemensamma kriterier för hur den gemenskapsförteckning som skall offentliggöras skall upprättas för att medlemsstaterna också skall inkluderas i arbetet. Detta skulle göra det möjligt att garantera att offentliggjorda åtgärder grundar sig på objektiva säkerhetskriterier. Detta skulle också göra det möjligt att bland de säkerhetsåtgärder som begränsar anlitandet av lufttrafikföretag filtrera ut de åtgärder som passagerarna måste känna till, eftersom de är konsekventa.

Eftersom säkerhetsåtgärderna oftast införs för en obestämd tid, exempelvis tills felet som motiverade åtgärden rättats till, är det viktigt att fastställa att de gemensamma kriterierna inte enbart gäller hur länge den restriktiva åtgärden tillämpas.

För att undvika att ett lufttrafikföretag felaktigt förs upp på gemenskapens förteckning måste medlemsstaterna ges en möjlighet att om de så önskar motsätta sig att en åtgärd utsträcks till och offentliggörs på EU:s hela territorium. Kommissionen, biträdd av en expertkommitté från medlemsstaterna, skall fatta det slutgiltiga beslutet.

Detta förslag till förordning rör gemenskapens trafikföretag, vars trafikrättigheter kan begränsas i medlemsstaterna, men också och framför allt företag från tredjeland som har trafikrättigheter inom unionen.

Tillämpningsområdet för ”den svarta listan” bör därför utvidgas till övriga trafikföretag. Vissa medlemsstater har dock upprättat nationella förteckningar med namn på bolag som inte har trafikrättigheter i medlemsstaten i fråga ”men som skulle nekas trafikrättigheter om de lämnade in en ansökan”, med motiveringen att deras nationella myndigheter inte kontrollerar dem på lämpligt sätt (på grundval av ICAO:s revisioner). Dessa trafikföretag kan tillhandahålla flygplan till bolag som har trafikrättigheter i EU (chartring). EU-medborgare kan också använda dessa bolag vid resor utanför unionens territorium. Kommissionen och medlemsstaterna bör därför kunna ta med dessa bolag på gemenskapens förteckning.

Slutligen fastställs det i förslaget till förordning att det endast är kommissionen som får offentliggöra denna förteckning. Man skulle också kunna göra det möjligt för samtliga medlemsstater att offentliggöra förteckningen samt göra den tillgänglig för biljettförsäljare, de nationella luftfartsmyndigheterna och medlemsstaternas flygplatser.

Huvudsaken är att viktig information når passagerarna.

Information till passagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning

Information till passagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning skapar vissa svårigheter, eftersom flygtransporter ingår i ett komplicerat system (interlining[2], chartring, gemensam linjebeteckning, paketresor osv.) och således kan förhindra snabb och effektiv information till passageraren.

Det kan till exempel hända att ett trafikföretag inte är fastställt när en resa bokas. I så fall skall passageraren informeras om eventuella trafikföretag vid bokningen och om det verkliga trafikföretaget när detta väl är klart, med hjälp av de nyaste kommunikationsmedlen (e-post, sms).

I situationer där biljettförsäljaren inte har möjlighet att meddela passageraren om ett bolagsbyte (till exempel om passageraren är på väg till flygplatsen, redan på flyget eller på ett flyg från ett tredjeland) skulle det kunna föreskrivas att passageraren skall underrättas senast vid registreringstillfället.

Skyldigheten att informera passageraren om lufttrafikföretagets identitet bör i vissa fall utsträckas till flyg utanför EU:s territorium. Om resan börjat i EU och om vissa kriterier för anslutning uppfylls bör även den avtalsslutande parten vid lufttransporter lämna information till passageraren. För att garantera att systemet är effektivt bör trafikföretagen se till att informationsskyldigheten tillämpas, i synnerhet i interliningavtal.

Skyldigheten att informera passageraren om lufttrafikföretagets identitet bör anges i trafikavtalet (allmänna försäljningsvillkor), dels för att informera passageraren om dennes rättigheter, dels för att lösa problemet med oförenligheten med punkt 9 i IATA:s villkor som bifogas biljetten[3].

Slutligen bör man undvika att ge passagerarna handlingsmedel som skulle kunna medföra missbruk, men det vore ändå önskvärt att förutse förordningens följder för transportavtalet. Då trafikföretaget förs upp på en svart lista efter försäljningen eller trafikföretaget ersätts med ett bolag som står på den svarta listan är det viktigt att fastställa ett harmoniserat ersättningssystem för passagerarna, och erbjuda dem en likvärdig transport eller en kostnadsfri annullering.

Det är också viktigt att se till att medlemsstaterna inför påföljder om en försäljare av flygbiljetter inte informerar passagerarna om vilket lufttrafikföretag som utför flygningen.

Övriga punkter

– Definitioner

I artikel 2 i kommissionens förslag finns ett antal definitioner som bör förbättras eller förtydligas, till exempel avtalsslutande trafikföretag. Det är viktigt att precisera vem som är skyldig att ge information. Att nämna biljettförsäljaren gör att tillämpningsområdet kan utvidgas samtidigt som biljettförsäljaren ges en möjlighet att vända sig till den verkligt ansvarige om informationsskyldigheten inte respekteras.

– EASA:

I framtiden kan man också diskutera vilken roll Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) skall ha i genomförandet av säkerhetsåtgärder på flygplan som ägs av trafikföretag från tredje land. Föredraganden insisterar på att EASA:s befogenheter på området skall utvidgas och att byrån i framtiden skall ges en framträdande roll då sådana åtgärder införs. De effektivaste lösningarna för att lösa säkerhetsproblemen på luftfartyg från tredjeland är att ge EASA en drivande roll i kontrollen av att de internationella och gemenskapliga säkerhetsstandarderna följs genom att ett säkerhetscertifikat utfärdas för bolag från tredjeland. Parlamentet bör kräva att byrån tilldelas sådana behörigheter så snart som möjligt.

  • [1]  Direktiv 2004/36 av den 21 april 2004 om säkerheten i fråga om luftfartyg från tredje land som använder flygplatser i gemenskapen.
  • [2]  Interlining innebär att en passagerare kan använda en enda biljett för att resa med mer än ett bolag. Detta omfattar dels resor där passageraren i förväg har valt trafikföretag för de olika sträckorna, dels resor där passageraren har en ”fullt flexibel” biljett och därmed kan byta bolag när som helst under sin resa.
  • [3]  Enligt denna punkt gäller följande: ”Trafikföretaget får utan förvarning (i den engelska versionen: ”without notice”) ersätta andra trafikföretag, utnyttja andra flygplan”, vilket – framför allt enligt den engelska versionen – kan uppfattas som att trafikföretaget har rätt att inte informera passageraren.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, och om medlemsstaternas utbyte av säkerhetsinformation

Referensnummer

KOM(2005)0048 – C6-0046/2005 – 2005/0008(COD)

Rättslig grund

art. 251.2 och art. 80.2 EG-fördraget

Grund i arbetsordningen

art. 51

Framläggande för parlamentet

17.2.2005

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

TRAN
12.4.2005

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

IMCO

12.4.2005

 

 

 

 

Inget yttrande avges
  Beslut

IMCO

18.4.2005

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Christine De Veyrac
15.3.205

 

Förenklat förfarande
  Beslut

art. 43.1. och art. 43.2

Behandling i utskott

15.6.2005

30.8.2005

10.10.2005

 

 

Antagande

11.10.2005

Slutomröstning: resultat

för:

emot:

nedlagda röster:

43

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Philip Bradbourn, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Arūnas Degutis, Armando Dionisi, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Patrick Louis, Erik Meijer, Michael Henry Nattrass, Robert Navarro, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Renate Sommer, Ulrich Stockmann, Gary Titley, Georgios Toussas, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Luigi Cocilovo, Den Dover, Markus Ferber, Sepp Kusstatscher, Pier Antonio Panzeri, Zita Pleštinská, Hannu Takkula

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Johan Van Hecke

Ingivande – A6-nummer

19.10.2005

A6-0310/2005

Anmärkningar

...