MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Torinossa vuonna 2006 pidettävien olympia- ja paralympiakisojen osanottajien viisumihakemuksia ja viisumin myöntämistä koskevien menettelyjen helpottamisesta

21.10.2005 - (KOM(2005)0412 – C6‑0275/2005 – 2005/0169(COD)) - ***I

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Stefano Zappalà

Menettely : 2005/0169(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0313/2005
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0313/2005
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Torinossa vuonna 2006 pidettävien olympia- ja paralympiakisojen osanottajien viisumihakemuksia ja viisumin myöntämistä koskevien menettelyjen helpottamisesta

(KOM(2005)0412 – C6‑0275/2005 – 2005/0169(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0412)[1],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 62 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja b alakohdan ii alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0275/2005),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0313/2005),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

1.  Tausta

Neuvosto hyväksyi 15. heinäkuuta 2003 Euroopan parlamenttia[1] kuultuaan asetuksen (EY) N:o 1295/2003[2]. Päämääränä oli yksinkertaistaa Ateenassa vuonna 2004 pidettyjen olympia‑ ja paralympiakisojen osanottajien Schengen-viisumin hakemista ja myöntämistä koskevia menettelyjä.

Menettelyjen yksinkertaistamisen piti mahdollistaa, että Kreikka voi noudattaa sille olympialiikkeen peruskirjan mukaan kuuluvia velvoitteita. Kyseessä olivat peruskirjan 65 artiklan määräykset henkilö- ja akkreditointikortista. Artiklassa määrätään, että henkilökortti on asiakirja, joka kantajansa passin tai virallisen matkustusasiakirjan keralla suo pääsyn maahan, jossa olympiakisat järjestävä kaupunki sijaitsee. Näin ollen olympialaisten osanottajien on voitava päästä sen valtion alueelle, jossa kisat järjestetään, ilman muita menettelyjä tai muodollisuuksia. Asetuksen tavoitteena oli nimenomaan tämän vaatimuksen toteutuminen, ilman että sillä kuitenkaan loukattaisiin Schengen-alueen olennaisia periaatteita tai moitteetonta toimintaa.

2.  Kyseessä olevan ehdotuksen tavoite ja sisältö

Marjo Matikainen-Kallström pyysi mietinnössään (ks. edellä), että asetuksen 1295/2003 arviointi tehdään riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta Italian viranomaiset voivat ottaa Ateenan olympiakisojen ja paralympiakisojen kokemukset huomioon Torinossa vuonna 2006 pidettävien talviolympialaisten järjestelyissä.

Arvioinnissa, jonka komissio teki Kreikan toimittaman kertomuksen[3] pohjalta, käy ilmi, että kaiken kaikkiaan Kreikan viranomaiset eivät kohdanneet suurempia ongelmia asetuksen 1295/2003 säännösten soveltamisessa. Tämän perusteella komissio päätteli, että mainitussa asetuksessa säädetty poikkeusmenettely oli joustava ja tehokas väline, joka ei vaarantanut Schengen-alueen yhteydessä edellytettävää turvallisuuden tasoa.

Asetuksen (EY) N:o 1295/2003 erittäin tyydyttävän toimivuuden johdosta tässä ehdotuksessa esitetään täsmälleen samat säännökset rajoittuen vain mukauttamaan ne talven 2006 olympia- ja paralympiakisoihin.

Niinpä Schengen-säännöstöstä poiketen viisuminhakijan ei tarvitse henkilökohtaisesti käydä lähetystössä tai konsulaatissa viisumianomusta jättämässä tai viisumia hakemassa eikä hakemusta tarvitse esittää tätä varten yleensä käytettävällä lomakkeella. Lisäksi viisumihakemuksen liitteenä toimitettavia asiakirjoja koskevia vaatimuksia on kevennetty. Viisumia ei liioin toimiteta leimamerkin muodossa, vaan se ilmenee kahdesta numerosta, jotka merkitään vuoden 2006 talviolympia- ja paralympiakisojen akkreditointikorttiin.

On huomattava, että ehdotettu järjestelmä ei millään tavoin loukkaa Schengen-säännöstön säännöksiä, mitä tulee yleisen turvallisuuden tarkistamiseen ja sitä koskeviin menettelyihin.

3.        Esittelijän huomioita

Vaikka kyseistä ehdotusta käsitellään yhteispäätösmenettelyssä, jossa Euroopan parlamentilla on entistä suurempi rooli siihen verrattuna, joka sillä oli Ateenan olympialaisiin liittynyttä asetusehdotusta käsiteltäessä[4], esittelijä on valmis tukemaan komission ehdotusta ilman muutoksia, kunhan seuraavat seikat otetaan huomioon:

1.  Uusi ehdotus on lähes sama kuin edellinen. Siinä toistetaan edelliset säännökset sellaisinaan ja vain mukautetaan ne Torinon olympia- ja paralympiakisoja ajatellen.

2.  Kun parlamentti käsitteli ensimmäistä asetusehdotusta kuulemismenettelyssä, neuvosto sisällytti ehdotukseen kaikki parlamentin esittämät tarkistukset, ja ne ovat nyt mukana meille toimitetussa uudessa asetusehdotuksessa.

3.  Komissio teki arvioinnin asetuksen säännöksistä Ateenan olympialaisista saatujen kokemusten pohjalta. Säännökset osoittautuivat tehokkaiksi ja niiden perusteella oli mahdollista poiketa viisumien myöntämistä koskevista säännöistä ilman, että siitä olisi koitunut vahinkoa turvallisuudelle, joka Schengenin alueella on taattava.

4.  Torinon olympia- ja paralympiakisojen moitteettoman sujumisen takaamiseksi on erittäin tärkeää, että niitä koskeva asetus tulee voimaan mahdollisimman pian.

  • [1]  Marjo Matikainen-Kallströmin mietintö, A5-0211/2003.
  • [2]  EUVL L 183, 22.7.2003, s. 1.
  • [3]  SEC(2005)1051, 11.8.2005.
  • [4]  Silloin kyseessä oli kuulemismenettely.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Torinossa vuonna 2006 pidettävien olympia- ja paraolympiakisojen osanottajien viisumihakemuksia ja viisumin myöntämistä koskevien menettelyjen helpottamisesta

Viiteasiakirjat

KOM(2005)0412 – C6‑0275/2005 – 2005/0169(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

7.9.2005

Asiasta vastaava valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE
27.9.2005

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT
27.9.2005

 

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
  Päätös tehty (pvä)

CULT

12.9.2005

 

 

 

 

Tehostettu yhteistyö
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

 

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Stefano Zappalà
4.10.2005

 

Alkuperäinen esittelijä

 

 

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

 

Oikeusperustan kyseenalaistaminen
  JURI-lausunto annettu (pvä)

 

 

 

Rahoitusmäärän muuttaminen
  BUDG-lausunto annettu (pvä)

 

 

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen – päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Alueiden komitean kuuleminen – päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Valiokuntakäsittely

4.10.2005

13.10.2005

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

13.10.2005

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alexander Nuno Alvaro, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Rosa Díez González, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Jaime Mayor Oreja, Martine Roure, Inger Segelström, Antonio Tajani, Stefano Zappalà

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ignasi Guardans Cambó, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Javier Moreno Sánchez, Herbert Reul

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Graham Watson

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

21.10.2005

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...