ZIŅOJUMS
Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), ar ko nodibina Eiropas Ķimikāliju aģentūru un groza Direktīvu 1999/45/EK un Regulu (EK) Nr.…/… par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem}
(COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referents: Guido Sacconi

24.10.2005


Procedūra : 2003/0256(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0315/2005
Iesniegtie teksti :
A6-0315/2005
Pieņemtie teksti :

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: