SPRÁVA o prípadnom porušení Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev členským štátom

24.10.2005 - (2005/2187(INI))

Výbor pre právne veci
Spravodajca: Giuseppe Gargani

Postup : 2005/2187(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0316/2005
Predkladané texty :
A6-0316/2005
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o prípadnom porušení Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev členským štátom

(2005/2187(INI))

Európsky parlament,

–    so zreteľom na článok 10 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev z 8. apríla 1965, ako aj článok 6 ods. 2 Aktu o voľbe poslancov Európskeho parlamentu všeobecným priamym hlasovaním z 20. septembra 1976,

–    so zreteľom na rozhodnutia Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 12. mája 1964 a z 10. júla 1986[1]

–    so zreteľom na žiadosti predložené Jeanom-Charlesom Marchianim v súvislosti s jeho imunitou pred francúzskymi súdmi,

–   so zreteľom na uznesenie Parlamentu z 5. júla 2005[2], v ktorom sa rozhodol brániť imunitu Jeana-Charlesa Marchianiho,

–   so zreteľom na článok 121 odsek 2 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6‑0316/2005),

A.  keďže, ako sa uvádza v rozhodnutí Francúzskeho odvolacieho súdu č. 1784 zo 16. marca 2005, podľa ktorého žiadny zákonný alebo všeobecný text ani ústavný princíp mu neumožňujú vyvodzovať, že článok 100-7 prvý pododsek francúzskeho trestného zákonníka je možné uplatňovať na poslancov Európskeho parlamentu, tento súd neuplatnil článok 10 uvedeného protokolu a nepriznal tak poslancovi Európskeho parlamentu s francúzskou štátnou príslušnosťou výsadu uvedenú v článku 100-7 prvom pododseku francúzskeho trestného zákonníka týkajúcu sa poslancov národných parlamentov,

B.   keďže v uvedenom uznesení z 5. júla 2005 Európsky parlament požiadal, aby sa zrušil alebo odvolal príslušný rozsudok zo 16. marca 2005 a aby sa každopádne v plnej miere zrušil tento rozsudok de facto a de iure,

C.  keďže v nadväznosti na oznámenia Európskeho parlamentu upozorňujúce na uvedené uznesenie z 5. júla 2005, minister spravodlivosti Francúzskej republiky vyhlásil, že rozsudok Odvolacieho súdu už nadobudol právnu účinnosť a nijakou právnou cestou nie je možné ho anulovať alebo odvolať, ako požaduje uvedené uznesenie,

D.  keďže Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev je súčasťou primárneho práva Spoločenstiev,

E.   keďže príslušná francúzska jurisdikcia odmietnutím uplatniť článok 100-7 prvý pododsek francúzskeho trestného zákonníka na poslanca Európskeho parlamentu s francúzskou štátnou príslušnosťou, porušila primárne právo Spoločenstva,

F.   keďže z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že je možné brať členský štát na zodpovednosť za rozhodnutie národného súdu[3] ,

G.  keďže je na Komisii, aby ako strážkyňa zmluvy ES, začala konanie podľa článku 226 tejto zmluvy,

1.  rozhodol požiadať Komisiu, aby začala konanie podľa článku 226 Zmluvy ES proti Francúzskej republike za porušenie primárneho práva Spoločenstva,

2.  poveruje predsedu Parlamentu, aby okamžite postúpil toto uznesenie Komisii a príslušným orgánom Francúzskej republiky.

  • [1]  prípad 101/63, Wagner verzus Fohrmann a Krier, Zb. 1964 s. 383 a prípad 149/85, Wybot verzus Faure a ostatných, Zb. 1986, s. 2391
  • [2]  Texty prijaté od tohto dátumu, P6_TA(2005)0269.
  • [3]  rozsudok C-224/01 Köbler, Zb. 2003, s.I-10239

POSTUP

Názov

Prípadné porušenie Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev členským štátom

Referenčné čísla

2005/2187(INI)

Základ v rokovacom poriadku

článok 121 ods. 2

Gestorský výbor
  dátum oznámenia v pléne

JURI
0.0.0000

Výbor požiadaný o stanovisko
  dátum oznámenia v pléne

 

 

 

 

 

Bez predloženia stanoviska
  dátum rozhodnutia

 

 

 

 

 

Rozšírená spolupráca
  dátum oznámenia v pléne

 

 

 

 

 

Návrh uznesenia začlenený v správe

 

 

 

Spravodajca
  dátum menovania

Giuseppe Gargani
0.0.0000

 

Náhradný spravodajca

 

 

Prerokovanie vo výbore

24.10.2005

 

 

 

 

Dátum prijatia

24.10.2005

Výsledok záverečného hlasovania

za:

proti:

zdržal(-i) sa:

17

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Berger, Bert Doorn, Monica Frassoni, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Paul Gauzès, Othmar Karas, Eva Lichtenberger, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia  – A6

24.10.2005

A6‑0316/2005