ZPRÁVA o návrhu opravného rozpočtu č. 7/2005 Evropské unie na rozpočtový rok 2005 (vichřice v severní Evropě)

14. 11. 2005 - (13489/2005 – C6‑0358/2005 – 2005/2172(BUD)) - *

Oddíl III – Komise
Rozpočtový výbor
Zpravodaj: Salvador Garriga Polledo

Postup : 2005/2172(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0321/2005
Předložené texty :
A6-0321/2005
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu opravného rozpočtu č. 7/2005 Evropské unie na rozpočtový rok 2005, oddíl III – Komise

(13489/2005 – C6‑0358/2005 – 2005/2172(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, zejména na čl. 272 odst. 4 předposlední pododstavec této smlouvy,

–   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom), zejména na článek 177 této smlouvy,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 27. června 2002 o finančním nařízení vztahujícím se na souhrnný rozpočet Evropských společenství[1], a zejména na články 37 a 38 tohoto nařízení,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2005, přijatý s konečnou platností dne 16. prosince 2004[2],

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu[3],

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 7. listopadu 2002 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o financování Fondu solidarity Evropské unie, která doplňuje interinstitucionální dohodu ze dne 6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu[4],

-    s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne .... o poskytnutí částky 92 880 830 eur z Fondu solidarity Evropské unie na zajištění finanční pomoci Švédsku, Estonsku, Lotyšsku a Litvě na nápravu vážných škod způsobených vichřicí dne 8. ledna 2005,

–   s ohledem na předběžný návrh opravného rozpočtu č. 6/2005 Evropské unie na rozpočtový rok 2005, který předložila Komise dne 8. září 2005 (SEK(2005)1083),

–   s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 7/2005 sestavený Radou dne 7. listopadu 2005 (13489/2005 – C6-0358/2005),

–   s ohledem na článek 69 a přílohu IV jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6‑0321/2005),

A. vzhledem k tomu, že by Evropská unie měla vyjádřit svou solidaritu s obyvateli v oblastech členských států postižených přírodními katastrofami, které mají závažný vliv na životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství,

B.  vzhledem k tomu, že byly v souladu s ustanoveními Fondu solidarity Evropské unie a interinstitucionální dohody ze dne 7. listopadu 2005 týkajícími se jeho financování vyčleněny patřičné rozpočtové prostředky na finanční pomoc Evropské unie,

C. vzhledem k tomu, že cílem návrhu opravného rozpočtu č. 7/2005 je formálně zanést tyto rozpočtové prostředky do rozpočtu na rok 2005,

1.  vítá návrh opravného rozpočtu č. 7/2005, jehož cílem je neprodleně zanést tyto rozpočtové prostředky vyčleněné jako součást Fondu solidarity Evropské unie do rozpočtu na rok 2005, aby mohla být poskytnuta pomoc postiženým těmito přírodními katastrofami;

2.  schvaluje návrh opravného rozpočtu č. 7/2005 beze změn;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

  • [1]  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  Úř. věst. L 60, 8.3.2005, s. 1.
  • [3]  Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda ve znění rozhodnutí 2003/429/ES (Úř. věst. L 147, 14.6.2003, s. 25).
  • [4]  Úř. věst. C 283, 20.11.2002, s. 1.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Background

1.        On 8 January 2005 a major storm hit large parts of northern Europe causing severe damage in a number of countries. Within the ten week deadline set by Article 4 of Council Regulation (EC) No 2012/2002 of 11 November 2002 establishing the European Union Solidarity Fund Sweden, Estonia, Latvia and Lithuania applied for financial assistance from the EU Solidarity Fund.

Commission proposal

2.        In their PDAB 6 presented on 8 September 2005, the Commission proposes to grant the following amounts:

 

 

 

 

(EUR))

 

Direct damage

Amount based on 2.5%

Amount based on 6%

Total amount of aid proposed

Sweden

2 297 313 252

40 081 300

41 643 675

81 724 975

Estonia

47 868 000

1 130 225

159 540

1 289 765

Latvia

192 590 000

1 477 300

8 009 880

9 487 180

Lithuania

15 156 395

378 910

 

378 910

Total

 

 

 

92 880 830

3.  As solidarity was the central justification for the creation of the Fund, the Commission takes the view that aid from the Fund should be progressive. That means that, according to previous practice, the portion of the damage exceeding the threshold (0.6% of the GNI or EUR 3 billion in 2002 prices, whichever is the lower amount) should give rise to higher aid intensity than damage up to the threshold. The rate applied in the past for defining the allocations for major disasters is 2.5% of total direct damage under the threshold and 6% above. It is proposed to apply the same percentages in this case.

Reaction to the Commission proposal

4.  At the Trialogue of 18 October 2005, Council and Parliament agreed to fully endorse the Commission proposal and show their solidarity to these Member States severely affected by the January storm. As the Commission confirmed, the necessary amounts will be available without endangering other priorities due to an unexpected increase in revenue in the budget 2005. Therefore, no fresh money is needed to fulfil the obligations agreed.

5.  On the occasion of the Trialogue, your rapporteur has regretted that the current rules and procedures do not allow for a speedier processing of requests to the Solidarity Fund. Thus, Member States in need of financial assistance are subjected to unnecessary delays. Your rapporteur has therefore invited Council to consider improved ways and means to speed up Community reaction to natural disasters in the Member States.

POSTUP

Název

Návrh opravného rozpočtu č. 7/2005 Evropské unie na rozpočtový rok 2005, Oddíl III – Komise

Referenční údaje

13489/2005 – C6-0358/2005 – 2005/2172(BUD)

Právní základ

článek 272 SES a článek 177 Euratom

Základ v jednacím řádu

článek 69 a příloha IV

Příslušný výbor

         Datum postoupení

BUDG

14.11.2005

Výbor požádaný o stanovisko

         Datum postoupení

 

 

 

 

 

Zpravodaj

        Datum jmenování

Salvador Garriga Polledo
25.11.2003

Předchozí zpravodaj

 

Předběžný návrh opravného rozpočtu

D          Datum, kdy Komise návrh předložila

No 7/2005 – SEC(2005)1083

8.9.2005

Datum, kdy Rada sestavila návrh opravného rozpočtu

7.11.2005

Datum, kdy Rada předala návrh sournného rozpočtu

0.0.0000

Projednání ve výboru

14.11.2005

 

 

 

 

Datum přijetí

14.11.2005

Výsledek závěrečného hlasování

pro: 15

proti:

zdrželi se:

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Hynek Fajmon, Salvador Garriga Polledo, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Giovanni Pittella, Antonis Samaras, László Surján, Helga Trüpel

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Peter Šťastný

Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní při závěrečném hlasování

 

Datum předložení – A6

14.11.2005

A6-0321/2005

Poznámky

...