Menettely : 2005/2128(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0330/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0330/2005

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/12/2005 - 6.4

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0449

MIETINTÖ     
PDF 133kWORD 96k
22.11.2005
PE 364.825v02-00 A6-0330/2005

entisen Euroopan parlamentin jäsenen Andrzej Pęczakin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä

(2005/2128(IMM))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Maria Berger

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

entisen Euroopan parlamentin jäsenen Andrzej Pęczakin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä

(2005/2128(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Andrzej Pęczakin esittämän, 18. huhtikuuta 2005 päivätyn pyynnön, joka koskee hänen parlamentaarisen koskemattomuutensa puolustamista Łódźin piirituomioistuimessa häntä vastaan vireillepantuun rikosoikeudenkäyntiin liittyen ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 25. toukokuuta 2005,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 8. huhtikuuta 1965 tehdyn pöytäkirjan 8, 9 ja 10 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964 ja 10. heinäkuuta 1986 antamat tuomiot(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan ja 7 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0330/2005),

A. ottaa huomioon, että Andrzej Pęczak valittiin Puolan parlamentin (sejmin) jäseneksi 23. syyskuuta 2001, että liittymissopimuksen 16. huhtikuuta 2003 tapahtuneen allekirjoittamisen jälkeen hänestä tuli Euroopan parlamentin tarkkailija, että hän oli Euroopan parlamentin jäsen 1. toukokuuta 2004 ja 19. heinäkuuta 2004 välisenä aikana ja että hänen toimikautensa Puolan parlamentissa päättyi 19. lokakuuta 2005,

B.  ottaa huomioon, että Andrzej Pęczak valittaa, että Puolan yleisen syyttäjän virasto on rikkonut lakia menettelyssään ja että hänen vangitsemistaan ja pidätystään koskevalla piirituomioistuimen päätöksellä sekä väliaikaisen pidätyksen keston myöhemmillä pidennyksillä on poliittiset perusteet,

C. ottaa huomioon, että Andrzej Pęczak valittaa, että häntä vastaan vireillepantu rikosprosessimenettely loukkaa syyttömyysolettamaa ja että hänen vangitsemisensa ja pidätyksensä olosuhteet rajoittavat hänen mahdollisuuksiaan puolustaa itseään,

D. ottaa huomioon, että Andrzej Pęczak valittaa, että menettely, jolla Puolan parlamentti pidätti hänen koskemattomuutensa, oli "laillisesti pätemätön" ja perustui tiedotusvälineissä esiintyneisiin seikkoihin, eikä hänen eri henkilöille (kuten oikeusasiamiehelle) lähettämillään toimenpide-ehdotuksilla ollut mitään vaikutusta,

E.  katsoo, ettei Andrzej Pęczakilla ole saatujen tietojen perusteella parlamentaarisen koskemattomuuden suojaa suhteessa mihinkään niistä vaateista, jotka on tuotu Euroopan parlamentin puhemiehen tietoon,

1.  päättää olla puolustamatta Andrzej Pęczakin parlamentaarista koskemattomuutta ja erioikeuksia;

(1)

Asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, Kok. 1964 suomenkielinen erityispainos I, s. 203, ja asia 149/85, Wybot v. Faure ym., Kok. 1986 suomenkielinen erityispainos VIII, s. 729.


PERUSTELUT

I. Tapauksen tosiseikat

1.        Andrzej Pęczak valittiin Puolan parlamentin alahuoneen (sejmin) jäseneksi 23. syyskuuta 2001 SLD-puolueen (Demokraattinen vasemmistoliitto - Sojusz Lewicy Demokratycznej) listalta. Sejm lähetti hänet Euroopan parlamentin tarkkailijaksi 16. huhtikuuta 2003 tapahtuneen liittymissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, ja Euroopan parlamentin jäsen Andrzej Pęczakista tuli kaudeksi, joka alkoi 1. toukokuuta 2004 ja päättyi 19. heinäkuuta 2004, jolloin pidettiin kesäkuussa 2004 valitun parlamentin ensimmäinen istunto. Siitä lähtien hän oli Puolan parlamentin jäsen 19. lokakuuta 2005 asti, jolloin pidettiin juuri valitun uuden sejmin ensimmäinen istunto.

Lokakuun 22. päivänä 2004, Łódźin yleinen syyttäjä haki Andrzej Pęczakin koskemattomuuden pidättämistä ja valtakunnansyyttäjä välitti pyynnön sejmille 27. lokakuuta 2004. Puolan parlamentti päätti 19. marraskuuta 2004 hyväksyä Andrzej Pęczakin pidättämisen, jonka jälkeen häntä vastaan pantiin vireille rikosoikeudenkäynti Łódźin piirituomioistuimessa.

2.        Andrzej Pęczakin kirjeen mukaan Puolan yleisen syyttäjän virasto rikkoi lakia lähettämällä ensimmäisen hänen koskemattomuutensa pidättämistä koskeneen pyynnön

kesäkuussa 2004 ainoastaan Puolan parlamentin puhemiehelle, eikä myös Euroopan parlamentille. Tällä pyynnöllä ei ollut mitään myöhempiä vaikutuksia.

Lisäksi Andrzej Pęczak katsoo, että "yleisellä syyttäjällä ei ollut oikeutta pyytää [hänen] väliaikaisen pidätyksen[sä] hyväksymistä, koska Puolan lain mukaan tällaisesta toimenpiteestä voi päättää yksinomaan toimivaltainen tuomioistuin". Mitä tulee hänen vangitsemistaan ja pidätystään sekä väliaikaisen pidätyksen myöhempää jatkamista koskeviin piirituomioistuimen päätöksiin, hän valittaa syyttäjänviraston poliittisin perustein käyttämästä vaikutusvallasta tuomioistuimen suuntaan, joka on johtanut syyttömyysolettaman loukkaamiseen.

Andrzej Pęczak myös väittää, että hänen vangitsemisensa ja pidätyksensä olosuhteet ovat sellaiset, että niillä tahallisesti rajoitetaan hänen mahdollisuuksiaan puolustaa itseään, ja että hänen tapauksensa (kahden kuukauden ajanjakso, joka odotettiin ennen verikokeen tekemistä lääketieteellisistä syistä) on esimerkkitapaus, joka saattaa tavallisten Puolan kansalaisten perusoikeudet kyseenalaisiksi.

Lopuksi hän väittää olevansa tietämätön syistä, joiden perusteella hänen pidätysaikaansa on jatkettu, koska yleisen syyttäjän virasto haki sen jatkamista "vahvan uusien syytösten esittämisaikomuksen" perusteella. Andrzej Pęczak ei ole kertonut Euroopan parlamentille tarkemmin häntä vastaan nostetuista syytteistä, vaan viitannut vain yleisesti vaaleja edeltävän kauden(1) "periaatesyistä annettuun, huomiota herättävään näytökseen korruption vastaisesta taistelusta".

3.        Andrzej Pęczak väittää, että yksinkertaistettu menettely, jolla sejm pidätti hänen koskemattomuutensa, oli "laillisesti pätemätön". Lisäksi hän katsoo, että sejmin päätökseen vaikutti "yleisön tuomio", joka perustui joukkotiedotusvälineissä julkaistuun, tutkinnassa saatuun "toteennäyttämättömään todistusaineistoon".

Andrzej Pęczak väittää, että koska sejmin päätös ei sisältynyt syyttäjän piirituomioistuimelle lähettämiin hakemusasiakirjoihin, jälkimmäisen vangitsemiselle ja pidätykselle antama hyväksyntä oli laiton. Hän valittaa myös alueellisen tuomioistuimen päätöksestä vahvistaa tämä päätös siitä huolimatta, että se huomasi syyttäjänviraston toimittaneen asiaankuuluvat asiakirjat vasta 33 päivää pidätyksen jälkeen.

Lopuksi hän toteaa, ettei julkisuuden henkilöiden tarjoamilla takuilla (mitään nimiä ei mainita hänen kirjeessään) eikä sejmin puhemiehelle ja oikeusasiamiehelle lähetetyillä kirjeillä ole ollut mitään vaikutusta hänen tapauksessaan.

Viimeiseksi Andrzej Pęczak pyytää parlamentaarisen koskemattomuutensa suojaamista, jottei häntä voitaisi asettaa syytteeseen. Hän väittää, ettei muuten pysty "käyttämään oikeuttaan tulla oletetuksi syyttömäksi" ja puolustamaan itseään rikosoikeudenkäynnissä.

II. Menettely

1.      Työjärjestyksen tätä asiaa koskevat määräykset ovat 6 artikla ja 6 a artikla, erityisesti 6 artiklan 1 ja 3 kohta:

1.      Erioikeuksia ja vapauksia koskevaa toimivaltaa käyttäessään parlamentti pyrkii ensisijaisesti säilyttämään täysivaltaisuutensa demokraattisena lainsäädäntöelimenä ja varmistamaan jäsentensä riippumattomuuden heidän hoitaessaan tehtäviänsä.

3.      Jäsenen tai entisen jäsenen puhemiehelle osoittamasta, koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä ilmoitetaan täysistunnossa, ja pyyntö lähetetään käsiteltäväksi asiasta vastaavaan valiokuntaan.

2.      Koska parlamentin puhemies on katsonut, että Andrzej Pęczak oli aloittanut menettelyn hänen koskemattomuutensa puolustamiseksi sellaisena kuin siitä on määrätty edellä mainitussa työjärjestyksessä, pyynnöstä ilmoitettiin parlamentissa.

3.      Muodolliset vaatimukset asian viemiseksi oikeudellisten asioiden valiokunnan käsiteltäväksi on näin ollen täytetty.

III. Sovellettavat määräykset

1.        Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 8, 9 ja 10 artikla(2)

Näissä artikloissa määrätään seuraavaa:

8 artikla

Euroopan parlamentin jäsenten vapaalle liikkuvuudelle heidän matkustaessaan Euroopan parlamentin kokouspaikkaan tai heidän palatessaan sieltä ei aseteta hallinnollisia tai muita esteitä.

Euroopan parlamentin jäsenet saavat tullien ja valuutanvaihtovalvonnan osalta:

a) omalta hallitukseltaan samat helpotukset jotka myönnetään ulkomailla tilapäisissä virkatehtävissä matkustaville korkeille virkamiehille;

b) toisten jäsenvaltioiden hallituksilta samat helpotukset jotka myönnetään vieraiden valtioiden edustajille tilapäisissä virkatehtävissä.

9 artikla

Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella.

10 artikla

Euroopan parlamentin istuntojen ajan sen jäsenillä on

a) oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

b) toisen jäsenvaltion alueella vapaudenriistoa koskeva koskemattomuus sekä lainkäytöllinen koskemattomuus.

Koskemattomuus koskee jäseniä myös silloin kun he matkustavat Euroopan parlamentin istuntoihin tai palaavat niistä.

Koskemattomuuteen ei voida vedota silloin kun jäsen tavataan itse teosta eikä se estä Euroopan parlamenttia käyttämästä oikeuttaan pidättää koskemattomuuden yhden jäsenen osalta.

2.        Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan määräysten mahdollisen rikkomisen arvioimiseksi on hyödyllistä muistuttaa kahdesta olennaisesta tosiasiasta:

a) Ei voida sanoa, että Andrzej Pęczakia vastaan nostetut syytteet, jotka ovat hänen vangitsemisensa ja väliaikaisen pidätyksensä syynä, liittyisivät hänen Euroopan parlamentin jäsenenä ilmaisemiinsa mielipiteisiin tai siihen, millä tavoin hän on äänestänyt näitä tehtäviään hoitaessaan (toukokuu–heinäkuu 2004). Andrzej Pęczak ei tätä väitä kirjeessään. Saatavilla olevat tiedot viittaavat siihen, että oikeudenkäyntimenettely liittyy korruptiokäytäntöihin aikana, jolloin hän ei vielä olut Euroopan parlamentin jäsen. Tiedotusvälineiden antamien erilaisten selontekojen mukaan Pęczakia syytetään siitä, että hän on saanut huhtikuussa 2004 jopa 500 000 PLN (125 000 €, joka on hänen käyttöönsä annetun ylellisen Mercedes-henkilöauton arvo) siitä, että hän olisi järjestänyt tiettyjen tulosten aikaansaamisen Puolan energia-alan yksityistämisprosessissa.

b) Puolan parlamentti (sejm) hyväksyi päätöksen Pęczakin koskemattomuuden pidättämisestä 19. marraskuuta 2004 vastauksena yleisen syyttäjän viraston esittämään, 22. lokakuuta 2004 päivättyyn pyyntöön, joka toimitettiin sejmille lokakuun 27. päivänä. Tuohon aikaan Pęczak ei ollut Euroopan parlamentin jäsen.

3.        On asianmukaista pohtia, millä tavoin edellä mainitut tosiseikat ja väitteet sopivat yhteen niiden erioikeuksien ja vapauksien kanssa, jotka on myönnetty Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista annetun pöytäkirjan III luvun artikloissa 8-10b:

1) 8 artiklan ensimmäisessä kohdassa Euroopan parlamentin jäsenille myönnetään erioikeus vapaaseen liikkuvuuteen (tullien ja valuutanvaihtovalvonnan osalta) heidän matkustaessaan Euroopan parlamentin kokouspaikkaan tai heidän palatessaan sieltä. Tämä suoja myönnetään jäsenille ainoastaan heidän toimikautensa ajaksi, eikä enää sen jälkeen. Pęczakin kirjeessä ei vaadita tätä erioikeutta, ja selvää onkin, ettei sitä missään tapauksessa voida soveltaa tässä yhteydessä.

2) 9 artiklassa jäsenille myönnetään koskemattomuus, mitä tulee heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiinsa mielipiteisiin tai äänestyksiinsä. Tämä suoja koskee myös toimikauden ulkopuolista aikaa, mutta aina vain niissä rajallisissa puitteissa, jotka on ilmaistu selvästi kyseisessä artiklassa. Suojelun alaisina ovat jäsenten mielipiteet ja äänestykset parlamentissa, myös silloin, kun he eivät ole fyysisesti parlamentin tiloissa, ja aina kun he toimivat täysin parlamentaarikon roolissaan. Pęczak ei viittaa mihinkään mainituista suojellun toiminnan alueista, joskin hän mainitsee yleisen syyttäjän viraston takavarikoineen joitakin hänen sejmissä ja NATOn yleiskokouksessa tekemäänsä parlamentaariseen työhön liittyviä asiakirjoja todistusaineistona.

9 artiklaa ei näin ollen voida soveltaa Pęczakin tapaukseen.

3) 10 artiklassa julistetaan, että Euroopan parlamentin istuntojen ajan sen jäsenillä on: a) oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus....

Kuten voidaan selvästi osoittaa, rikosoikeudenkäynti Pęczakia vastaan Puolassa, jos emme kiinnitä huomiota hänen viittaukseensa syyttäjän kesäkuussa 2004 esittämään pyyntöön, tapahtui sen jälkeen, kun hänen toimikautensa Euroopan parlamentin jäsenenä oli päättynyt. Lisäksi Puolan parlamentti (jonka jäsen hän on ollut vuodesta 1997; hän tuli valituksi toiselle toimikaudelleen vuonna 2001) on pidättänyt hänen parlamentaarisen koskemattomuutensa Puolan perustuslain (105 artiklan 1 kohta) ja oman työjärjestyksensä mukaisesti. Epäilykset menettelyn lainmukaisuudesta piirituomioistuimessa olisi ratkaistava Puolan oikeuslaitoksessa tarjolla olevin laillisin välinein. Ne ovat joka tapauksessa Euroopan parlamentin toimintamahdollisuuksien ulkopuolella.

Andrzej Pęczak on väittänyt, että häntä vastaan nostetuilla syytteillä on poliittiset perusteet (fumus persecutionis). Koska hän ei ole enää Euroopan parlamentin jäsen, oikeudellisten asioiden valiokunta ei voi käsitellä hänen väitettään, jonka mukaan hänet on pantu syytteeseen poliittisin perustein. Sen tutkiminen kuuluu puolalaisten tuomioistuinten arvioitavaksi ja niiden on tehtävä asiassa lopulta ratkaisu.

Lisäksi on vaikea kuvitella, että 10 artiklaa voitaisiin soveltaa entiseen Euroopan parlamentin jäseneen. Mitään tällaista tilannetta koskevaa oikeuskäytäntöä ei ole. Kun henkilö lakkaa olemasta Euroopan parlamentin jäsen, on mahdollista, että häntä on tarpeen puolustaa häntä vastaan suunnatulta hyökkäykseltä, jonka syynä on hänen parlamentissa ilmaisemansa mielipide tai äänestyksensä siellä (tämän vuoksi 6 artiklan 3 kohdassa annetaan sellaista tilannetta koskevia määräyksiä), mutta on vaikea laajentaa tätä suojaa pöytäkirjan 9 artiklan määräyksiä laajemmalle. Sen 8 ja 10 artikla näyttävät yhteisöjen tuomioistuimen juridiikan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan oikeuskäytännön perusteella rajoittuvan Euroopan parlamentin toimiviin jäseniin parlamentin istuntokausien aikana.

IV. Johtopäätös

Edellä mainittujen näkökohtien perusteella ja työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti, oikeudellisten asioiden valiokunta, harkittuaan entisen parlamentin jäsenen koskemattomuuden puolustamisen puolesta ja sitä vastaan puhuvia perusteita, suosittelee, että Euroopan parlamentin ei pitäisi puolustaa Andrzej Pęczakin parlamentaarista koskemattomuutta.

(1)

Puolan parlamenttivaalit järjestettiin 25. syyskuuta 2005 ja presidentinvaalit 9. ja 23. lokakuuta 2005.

(2)

Alkuperäisiin perussopimuksiin liitetyt pöytäkirjat ovat osa yhteisön primaarilainsäädäntöä ja niillä on sama oikeudellinen asema kuin itse perussopimuksilla. Yhteisön virkamiesten omaisuusverovelvollisuutta koskeva tuomio teki selväksi, että Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan määräysten rikkominen merkitsi perussopimuksesta juontuvien velvoitteiden rikkomista (Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 24 päivänä helmikuuta 1988. Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Belgian kuningaskunta. Asia 260/86. Oikeustapauskokoelma 1988 sivu 00955).


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Entisen Euroopan parlamentin jäsenen Andrzej Pęczakin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskeva pyyntö

Menettelynumero

2005/2128(IMM)

Koskemattomuuden puolustamispyyntö
  Pyynnön esittäjä
  Pyyntö päivätty (pvä)
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)


Andrzej Pęczak
18.4.2005
25.5.2005

Asiasta vastaava valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI
25.5.2005

Työjärjestyksen artikla

6. art. 3 kohta ja 7 art.

Esittelijä
  Nimitetty (pvä)

Maria Berger
15.6.2005

Alkuperäinen esittelijä

 

Valiokuntakäsittely

13.7.2005

14.9.2005

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.11.2005

Lopullisen äänestyksen tulos

 

puolesta:

vastaan:
tyhjää:

13
0
0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Maria Berger, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Aloyzas Sakalas, Nicola Zingaretti, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä) – A6

22.11.2005

A6-0330/2005

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö