Förfarande : 2005/2128(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0330/2005

Ingivna texter :

A6-0330/2005

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/12/2005 - 6.4

Antagna texter :

P6_TA(2005)0449

BETÄNKANDE     
PDF 137kWORD 93k
22.11.2005
PE 364.825v02-00 A6-0330/2005

om begäran om fastställelse av den före detta ledamoten av Europaparlamentet Andrzej Pęczaks immunitet och privilegier

(2005/2128(IMM))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Maria Berger

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om begäran om fastställelse av den före detta ledamoten av Europaparlamentet Andrzej Pęczaks immunitet och privilegier

(2005/2128(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Andrzej Pęczaks begäran om fastställelse av hans immunitet, med anledning av rättegången mot honom i distriktsdomstolen i Łódź i Polen, daterad den 18 april 2005 och tillkännagiven i kammaren den 25 maj 2005,

–   med beaktande av artiklarna 8, 9 och 10 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 och artikel 6.2 i akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet av den 20 september 1976,

–   med beaktande av EG‑domstolens dom av den 12 maj 1964 och av den 10 juli 1986(1),

–   med beaktande av artikel 6.3 och artikel 7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6‑0330/2005), och av följande skäl:

A. Andrzej Pęczak valdes till ledamot av det polska parlamentet (sejmen) den 23 september 2001. Sedan anslutningsfördraget undertecknats den 16 april 2003 utsågs han till observatör. Han var ledamot av Europaparlamentet från den 1 maj 2004 till den 19 juli 2004. Hans mandat som ledamot av det polska parlamentet löpte ut den 19 oktober 2005.

B.  Andrzej Pęczak klagar på att den polske allmänne åklagaren bröt mot lagen i samband med rättegången och att distriktsdomstolens beslut att låta anhålla och häkta honom, samt därpå följande förlängningar av den provisoriska häktningstiden, har politiska grunder.

C. Andrzej Pęczak klagar på att den rättsprocess som inletts mot honom innebär ett överträdande av regeln att den tilltalade skall anses oskyldig till dess motsatsen bevisats, och att omständigheterna kring anhållandet och häktningen begränsar hans möjligheter att försvara sig själv.

D. Andrzej Pęczak klagar på att det förfarande som sejmen tillämpade för att upphäva hans immunitet var ”juridiskt ogiltigt” och byggde på uppgifter i medierna, och att de uppmaningar att vidta åtgärder som han skickat till olika organ (till exempel Europeiska ombudsmannen) inte haft någon effekt.

E.  Enligt den information som finns tillgänglig skyddas Andrzej Pęczak inte av parlamentarisk immunitet i samband med någon av de anklagelser som redovisats för Europaparlamentets talman.

1.  Europaparlamentet beslutar att inte fastställa Andrzej Pęczaks immunitet och privilegier.

(1)

Mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier, svensk specialutgåva I, s. 203, och mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl., svensk specialutgåva VIII, s. 703.


MOTIVERING

I.    Fakta i ärendet

1.  Andrzej Pęczak valdes in i det polska parlamentet (sejmen) den 23 september 2001 som företrädare för Sojusz Lewicy Demokratycznej (Demokratiska vänsteralliansen, SLD). Sedan han av sejmen utsetts till observatör vid Europaparlamentet efter undertecknandet av anslutningsfördraget den 16 april 2003, utsågs Andrzej Pęczak till ledamot av Europaparlamentet från den 1 maj 2004 till den 19 juli 2004, när det parlament som valdes i juni 2004 samlades för första gången. Han var därefter ledamot av Polens parlament till den 19 oktober 2005, när den nyvalda sejmen sammanträdde för första gången.

Den 22 oktober 2004 ingav åklagaren vid allmänna appellationsdomstolen i Łódź en begäran om att upphäva Andrzej Pęczaks immunitet, en begäran som allmänne åklagaren vidarebefordrade till sejmen den 27 oktober 2004. Det polska parlamentet beslutade att gå med på att Andrzej Pęczak anhölls den 19 november 2004, varefter åtal väcktes mot honom inför distriktsdomstolen i Łódź.

2.  Enligt skrivelsen från Andrzej Pęczak bröt den polske allmänne åklagaren mot lagen genom att enbart skicka den första begäran om att häva hans immunitet i juni 2004 till polska parlamentets talman, och inte samtidigt till Europaparlamentet. Det kravet fick ingen ytterligare effekt.

Andrzej Pęczak anser dessutom att ”allmänne åklagaren inte hade rätt att begära att [hans] preliminära häktning skulle godkännas, eftersom ett beslut om en sådan åtgärd enligt polsk lag enbart kan fattas av behörig domstol”. När det gäller distriktsdomstolens beslut att låta häkta honom, samt de därpå följande förlängningarna av den provisoriska häktningstiden, klagar han på att åklagarämbetet på politiska grunder utövat inflytande på domstolen som resulterade i en överträdelse av regeln att den tilltalade skall betraktas som oskyldig till dess motsatsen bevisats.

Andrzej Pęczak hävdar dessutom att omständigheterna kring hans anhållan och häktning avsiktligt begränsat hans förmåga att försvara sig, och att man på grundval av hans fall (som bland annat omfattade en två månaders väntan på att ett blodprov skulle tas av medicinska skäl) måste ifrågasätta om vanliga polska medborgare åtnjuter några grundläggande rättigheter.

Slutligen hävdar han att han inte känner till varför häktningsperioden förlängdes, eftersom allmänne åklagaren begärde förlängningen på grundval av en ”tydlig avsikt att framföra nya anklagelser”. Andrzej Pęczak har inte informerat Europaparlamentet om de anklagelser som riktades mot honom, utan hänvisar enbart i allmänna ordalag till valkampanjens(1) ”braskande uppvisning av principfasthet i kampen mot korruption”.

3.  Andrzej Pęczak hävdar att det förenklade förfarande enligt vilket sejmen upphävde hans immunitet var ”juridiskt ogiltigt”. Han hävdar dessutom att sejmens beslut påverkats av ”allmänhetens dom”, som byggde på att massmedierna publicerat vissa ”obekräftade påståenden” från utredningen.

Andrzej Pęczak hävdar att distriktdomstolens beslut att godkänna anhållandet och häktningen var olagligt, eftersom sejmens beslut inte ingick i den begäran som åklagaren skickade till distriktsdomstolen. Han klagar också på regionaldomstolens beslut att fastställa domen, trots att domstolen upptäckte att åklagaren hade skickat in de relevanta handlingarna först 33 dagar efter häktningen.

Slutligen uppger han att varken de försäkringar som lämnats av offentliga personer (han uppger inga namn i sin skrivelse) eller de skrivelser han skickade till sejmens talman och ombudsmannen har påverkat hans ärende.

Avslutningsvis begär Andrzej Pęczak att hans parlamentariska immunitet skall fastställas, så att han inte kan ställas inför rätta. I annat fall hävdar han att han inte kan ”utöva [sin] rätt att bli betraktad som oskyldig” och försvara sig mot anklagelserna i brottmålet.

II. Förfarandet

1.  De i sammanhanget relevanta bestämmelserna i arbetsordningen återfinns i artikel 6 och 6a, särskilt artikel 6.1 och 6.3:

6.1 Parlamentet skall vid utövandet av sina befogenheter i frågor som rör immunitet och privilegier i första hand försöka upprätthålla parlamentets integritet som en demokratisk lagstiftande församling och befästa ledamöternas oberoende när dessa fullgör sina åligganden.

6.3 Varje begäran om fastställelse av immunitet och privilegier som en ledamot eller före detta ledamot lämnar in till talmannen skall tillkännages i kammaren och hänvisas till behörigt utskott.

2.  Eftersom Europaparlamentets talman ansåg att Andrzej Pęczak hade begärt att hans immunitet skulle fastställas på det sätt som anges i ovannämnda artiklar, tillkännagavs hans begäran i parlamentet.

3.  De formella kraven är därmed uppfyllda för att hänvisa ärendet till utskottet för rättsliga frågor.

III. Tillämpbara bestämmelser

1.  Artiklarna 8, 9 och 10 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965(2).

Dessa artiklar lyder enligt följande:

Artikel 8

Europaparlamentets ledamöter får inte underkastas någon begränsning av administrativ eller annan natur i sin rörelsefrihet under resa till eller från Europaparlamentets mötesplats.

Europaparlamentets ledamöter skall, vad avser tull- och valutakontroll,

a) av sin egen regering beviljas samma lättnader som högre tjänstemän som tillfälligt reser utomlands i offentligt uppdrag,

b) av regeringarna i övriga medlemsstater beviljas samma lättnader som företrädare för utländska regeringar med tillfälligt offentligt uppdrag.

Artikel 9

Europaparlamentets ledamöter får inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt underutövandet av sitt ämbete.

Artikel 10

Under Europaparlamentets sessioner skall dess ledamöter åtnjuta

a) vad avser deras egen stats territorium, den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land,

b) vad avser alla andra medlemsstaters territorium, immunitet vad gäller alla former av kvarhållande och lagföring.

Immuniteten skall även vara tillämplig på ledamöterna under resan till och från Europaparlamentets mötesplats.

Immuniteten kan inte åberopas av en ledamot som tas på bar gärning och kan inte hindra Europaparlamentet att utöva sin rätt att upphäva en av dess ledamöters immunitet.

2.  För att avgöra frågan om en eventuell överträdelse av bestämmelserna i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier bör man beakta två viktiga faktorer:

a)  Man kan inte hävda att de anklagelser som framförts mot Andrzej Pęczak och som utgör grunden för hans anhållande och provisoriska häktning gäller yttranden han gjort eller röster han avlagt under utövandet av sitt ämbete som ledamot av Europaparlamentet (maj–juli 2004). Andrzej Pęczak hävdar inte detta i sin skrivelse. Den information som finns tillgänglig tyder på att det rättsliga förfarandet avser korruptionsmetoder under perioden innan han blev ledamot av Europaparlamentet. Enligt rapporter i olika medier anklagas Andrzej Pęczak för att i april 2004 ha tagit emot upp till 500 000 polska zloty (125 000 euro, vilket motsvarar värdet av en Mercedes i lyxklass som ställdes till hans förfogande), för att ha påverkat vissa resultat av privatiseringen av den polska energisektorn.

b)  Det polska parlamentet (sejmen) beslutade att upphäva Andrzej Pęczaks immunitet den 19 november 2004 efter en begäran från den allmänne åklagaren av den 22 oktober 2004 som vidarebefordrades till sejmen den 27 oktober. Vid den tidpunkten var Andrzej Pęczak inte ledamot av Europaparlamentet.

3.  Det kan vara lämpligt att beakta i vilken utsträckning ovannämnda fakta och påståenden omfattas av de privilegier och den immunitet som ledamöterna åtnjuter enligt kapitel III, artiklarna 8–10 b) i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier:

1)  Enligt artikel 8, första stycket åtnjuter Europaparlamentets ledamöter rörelsefrihet (vad avser tull- och valutakontroll) när de reser till och från Europaparlamentets mötesplats. Detta skydd beviljas ledamöterna under mandatperioden och inte efteråt. Andrzej Pęczak kräver inte att få komma i åtnjutande av detta privilegium i sin skrivelse, och det är uppenbarligen under alla omständigheter inte tillämpbart.

2)  Enligt artikel 9 kan ledamöterna inte drabbas av några påföljder på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete. Detta skydd utsträcks bortom mandatperioden, men har alltid den begränsade räckvidd som framgår klart av artikeln. Det som skyddas är ledamöternas åsikter eller röstning i Europaparlamentet, också när de inte fysiskt befinner sig i parlamentets lokaler, men enbart när de i alla avseenden agerar i egenskap av parlamentsledamöter. Andrzej Pęczak hänvisar inte till något av dessa skyddade aktivitetsområden, även om han nämner att vissa dokument från hans arbete som parlamentariker i sejmen och i Natos parlamentariska församling tagits i beslag av den allmänne åklagaren som bevis.

Artikel 9 kan därför inte tillämpas på Andrzej Pęczak.

3)  I artikel 10 sägs att under Europaparlamentets sessioner skall dess ledamöter åtnjuta a) vad avser deras egen stats territorium, den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land…

Det framgår med all önskvärd tydlighet att de rättsliga åtgärderna mot Andrzej Pęczak i Polen, om man undantar hans hänvisning till åklagarens begäran i juni 2004, vidtogs efter hans tid som ledamot av Europaparlamentet. Det polska parlamentet (som han varit ledamot av sedan 1997 med omval för en andra mandatperiod 2001) har dessutom upphävt hans nationella parlamentariska immunitet i enlighet med den polska konstitutionen (artikel 105.1) och sin arbetsordning. Eventuella tvivel angående huruvida distriktsdomstolens agerande är rättsenligt bör redas ut inom ramen för det polska rättssystemets normala förfaranden. Under alla omständigheter omfattas sådana tvivel inte av de åtgärder som kan vidtas av Europaparlamentet.

Andrzej Pęczak hävdar att det fanns politiska motiv bakom anklagelserna som riktats mot honom (misstänkt personförföljelse). Eftersom han inte längre är ledamot av Europaparlamentet kan hans påstående att han är utsatt för politisk förföljelse inte längre undersökas av utskottet för rättsliga frågor. Det ankommer på de polska domstolarna att undersöka och eventuellt fatta beslut om detta.

Det är dessutom svårt att tänka sig hur man skulle kunna tillämpa artikel 10 på före detta ledamöter av Europaparlamentet. Ingen rättspraxis existerar för denna situation. När en person upphör att vara ledamot av Europaparlamentet kan det hända att han eller hon behöver försvaras mot attacker på grund av åsikter eller röstning i parlamentet (därför nämns den situationen i artikel 6.3) men det är svårt att utsträcka det skyddet bortom vad som anges i artikel 9 i protokollet. Det förefaller som om EG‑domstolens rättspraxis och dess tillämpning i utskottet för rättsliga frågor begränsar tillämpningen av artiklarna 8 och 10 till att enbart omfatta aktiva ledamöter av Europaparlamentet under parlamentets sessioner.

IV. Slutsats

Mot bakgrund av ovanstående resonemang och i enlighet med artikel 6.3 i arbetsordningen rekommenderar utskottet för rättsliga frågor, efter att ha beaktat skälen för och emot att fastställa den före detta ledamotens immunitet, att Europaparlamentet inte bör fastställa Andrzej Pęczaks parlamentariska immunitet.

(1)

Parlamentsvalet i Polen ägde rum den 25 september 2005, och presidentvalet ägde rum den 9 och den 23 oktober 2005.

(2)

Protokollen som bilagts de ursprungliga fördragen utgör en integrerad del av gemenskapens primärrätt och har samma rättsliga status som fördragen själva. Av domen i ett mål som gällde skyldigheten för gemenskapens tjänstemän att betala fastighetsskatt framgår att en överträdelse av bestämmelserna i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier utgör ett brott mot de skyldigheter som skrivits in i fördragen (EG-domstolens dom av den 24 februari 1988 i mål 260/86, kommissionen mot Belgien (REG 1988, s. 966)).


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Begäran om fastställelse av den före detta ledamoten av Europaparlamentet Andrzej Pęczaks immunitet och privilegier

Förfarandenummer

2005/2128(IMM)

Begäran om fastställelse av immunitet  Från
  Av den
  Tillkännagivande i kammaren


Andrzej Pęczak
18.4.2005
25.5.2005

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

JURI
25.5.2005

Grund i arbetsordningen

art. 6.3 och art. 7

Föredragande
  Utnämning

Maria Berger
15.6.2005

Tidigare föredragande

 

Behandling i utskott

13.7.2005

14.9.2005

 

 

 

Antagande

21.11.2005

Slutomröstning: resultat

 

för:

emot:
nedlagda röster:

13
0
0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Maria Berger, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Aloyzas Sakalas, Nicola Zingaretti, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

Ingivande – A6-nummer

22.11.2005

A6-0330/2005

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy