BETÆNKNING om anmodning om beskyttelse af Giovanni Claudio Favas immunitet og privilegier

23.11.2005 - (2005/2174(IMM))

Retsudvalget
Ordfører: Klaus-Heiner Lehne

Procedure : 2005/2174(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0331/2005
Indgivne tekster :
A6-0331/2005
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om anmodning om beskyttelse af Giovanni Claudio Favas immunitet og privilegier

(2005/2174(IMM))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til anmodning af 1. juli 2005 fra Giovanni Claudio Fava om beskyttelse af hans immunitet, hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 6. juli 2005,

–   der har hørt Giovanni Claudio Fava, jf. forretningsordenens artikel 7, stk. 3,

–   der henviser til artikel 9 og 10 i protokollen af 8. april 1965 vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–   der henviser til De Europæiske Fællesskabers Domstols domme af 12. maj 1964 og 10. juli 1986[1],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 6, stk. 3, og artikel 7,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6‑0331/2005),

1.  vedtager at beskytte Giovanni Claudio Favas immunitet og privilegier;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Den Italienske Republiks relevante myndigheder.

  • [1]  Sag 101/63, Wagner mod Fohrmann og Krier, Sml. 1954-1964, s. 483, og sag 149/85, Wybot mod Faure m.fl., Sml. 1986, s. 2391.

BEGRUNDELSE

I.      FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER

På mødet den 7. oktober 2005 meddelte Parlamentets formand, at han havde modtaget en anmodning om beskyttelse af MEP Giovanni Claudio Favas parlamentariske immunitet med skrivelse af 1. juli 2005, som var behørigt videresendt til Retsudvalget.

Anmodningen vedrører en sag, der er anlagt ved Tribunale Civile di Palermo af et folkevalgt medlem af Siciliens regionale råd, Cintola - medlem af det politiske parti Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro og Assessore al Bilancio e alle Finanze i regionen Sicilien - mod Fava i dennes egenskab af direktør for tidsskriftet Itaca med påstand om, at han har gjort sig skyldig i æreskrænkelse. Cintola kræver 1.000.000 EUR i erstatning.

I en artikel, som han skrev for Itaca under overskriften "Under bæltestedet" (hvilket også er et ordspil på Cintolas navn), berettede Fava, at politiet havde filmet og aflyttet Cintola, mens han modtog en konvolut indeholdende 25.000 EUR fra en kendt skatterådgiver. Ifølge artiklen havde skatterådgiveren få uger forinden været genstand for efterforskning i en sag om hvidvaskning af penge. Da Cintola blev afhørt som vidne i sagen, sagde han, at pengene var et lån, men den anden part erklærede under sit vidneudsagn, at de aldrig var blevet tilbagebetalt.

På den baggrund sætter Fava i en artikel offentliggjort i hans tidsskrift Itaca, som også er tilgængelig på internettet, spørgsmålstegn ved, om Cintola er egnet til at beklæde hvervet som Assessore al bilancio for regionen Sicilien. "Ville du give dine bilnøgler til en sådan mand? Nej, det ville du ikke, vel? Men på Sicilien har man givet ham nøglerne til det regionale budget, et par milliarder EUR eller deromkring."

Sagen mod Fava (og andre ejere af aviser og tidsskrifter) er blevet anlagt ved en civil domstol, men erstatningskravet (1.000.000 EUR) synes i hvert fald delvis at være baseret på artikel 12 i lov nr. 47 af 1948 om pressen, hvorefter den forurettede part kan gøre erstatningskrav gældende på grundlag af straffeloven.

II.       BESTEMMELSER OG GENERELLE BEMÆRKNINGER OM MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTETS IMMUNITET

1. Artikel 9 og 10 i protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter af 8. april 1965 lyder således:

"Artikel 9:

Europa-Parlamentets medlemmer kan hverken eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv.

Artikel 10:

Under Europa-Parlamentets mødeperioder nyder medlemmerne:

a) på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling

b) på en anden medlemsstats område fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforfølgning.

De er ligeledes dækket af immuniteten på vej til eller fra Europa-Parlamentets mødested.

Immuniteten kan ikke påberåbes af et medlem, som gribes på fersk gerning, og kan ikke hindre Europa-Parlamentets ret til at ophæve et af dets medlemmers immunitet."

2. Europa-Parlamentets procedure er fastsat i forretningsordenens artikel 6 og 7. De relevante bestemmelser har følgende ordlyd:

"Artikel 6

Ophævelse af immunitet

1. Under udøvelsen af sine beføjelser vedrørende privilegier og immuniteter tilstræber Parlamentet først og fremmest at bevare sin integritet som demokratisk lovgivende forsamling og sikre medlemmernes uafhængighed under udførelsen af deres opgaver.

[…]

3. Enhver anmodning fra et medlem eller et tidligere medlem til formanden om beskyttelse af immunitet og privilegier meddeles på plenarmødet og henvises til det kompetente udvalg.

[…]"

"Artikel 7

Procedurer vedrørende immunitet

1. Det kompetente udvalg prøver straks anmodninger om ophævelse af immunitet eller beskyttelse af immunitet og privilegier i den rækkefølge, de fremsættes.

2. Udvalget fremsætter forslag til afgørelse, der blot skal anbefale godkendelse eller forkastelse af anmodningen om ophævelse af immunitet eller om beskyttelse af immunitet og privilegier.

3. Udvalget kan anmode den pågældende myndighed om enhver oplysning eller præcisering, som det finder nødvendig for at kunne tage stilling til, hvorvidt immuniteten bør ophæves eller beskyttes. Udvalget giver medlemmet mulighed for at blive hørt, og medlemmet kan forelægge ethvert dokument eller andet skriftligt materiale, som han måtte finde relevant for udvalgets stillingtagen. Medlemmet kan lade sig repræsentere ved et andet medlem.

[…]

6. I sager vedrørende beskyttelse af et privilegium eller af immunitet anfører udvalget, om der foreligger en administrativ eller anden form for begrænsning i den frie bevægelighed for medlemmer, der rejser til eller fra Parlamentets mødested, eller en meningstilkendegivelse eller en stemmeafgivelse under udøvelsen af hvervet, eller om der foreligger omstændigheder henhørende under dele af artikel 10 i protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter, som ikke er undergivet national ret, og udvalget fremsætter på baggrund heraf et forslag, hvori den pågældende myndighed opfordres til at drage de nødvendige konklusioner.

7. Udvalget kan afgive en begrundet udtalelse om den pågældende myndigheds kompetence og om, hvorvidt anmodningen kan tages under behandling, men udtaler sig under ingen omstændigheder om skyldspørgsmålet eller om det hensigtsmæssige i en strafferetlig forfølgelse på grundlag af de udtalelser eller handlinger, som medlemmet tillægges, selv ikke i tilfælde, hvor udvalget gennem prøvelsen af anmodningen opnår grundigt kendskab til selve sagen.

[…]"

III.   BEGRUNDELSE FOR FORSLAGET TIL AFGØRELSE

Artikel 9 i protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter bestemmer, at medlemmer af Europa-Parlamentet nyder fuldstændig immunitet mod retsforfølgning "på grundlag af meningstilkendegivelser […] under udøvelsen af deres hverv".

I den stævning, sagsøgeren har indleveret til Tribunale Civile i Palermo, nedlægger han påstand om erstatning med karakter af straf på 1.000.000 EUR over for en række sagsøgte, herunder Fava, for æreskrænkelse over for en indehaver af et offentligt hverv i hans region. Sagsøgeren gør gældende, at æreskrænkelsen er særlig alvorlig, fordi han er medlem af et regionalt råd, og at den deraf følgende alvorlige skade på hans omdømme vil kunne føre til ægte bekymring blandt borgerne med hensyn til den offentlige rolle, som den myndighed, han har ansvaret for, har.

Det er imidlertid klart, at Fava i sin artikel i Itaca blot videregav faktiske oplysninger, som var blevet offentliggjort i forbindelse med en anden retssag og således var offentligt tilgængelige, og derefter kommenterede dem, idet han drog visse konklusioner med hensyn til spørgsmålet om en politikers egnethed til at beklæde et offentligt hverv i hans region.

Han udøvede herved sit hverv som medlem af Parlamentet, idet han tilkendegav sin mening om et spørgsmål af almen interesse for hans vælgere. Desuden betyder det forhold, at artiklen drejede sig om den adfærd, der blev udvist af en politiker og indehaver af et offentligt hverv, at artiklen må anses for at falde inden for rammerne af en legitim politisk debat. Fava udførte kort sagt blot sit arbejde som medlem af Parlamentet. At forsøge at forhindre medlemmer af Parlamentet i at tilkendegive deres meninger om spørgsmål af legitim offentlig interesse ved at anlægge en retssag er uacceptabelt i et demokratisk samfund og klart i strid med protokollens artikel 9, som har til formål at beskytte medlemmernes ytringsfrihed i forbindelse med udøvelsen af deres hverv af hensyn til Parlamentet som institution.

IV.   KONKLUSION

I betragtning af ovennævnte henstiller Retsudvalget til Europa-Parlamentet under hensyn til argumenterne for og imod ophævelse af immuniteten, at Giovanni Claudio Favas immunitet beskyttes.

PROCEDURE

Titel

Anmodning om beskyttelse af Giovanni Claudio Favas immunitet og privilegier

Procedurenummer

2005/2174(IMM)

Anmodning om beskyttelse af immunitet  Fremsendt af
  Dato for anmodningen
  Dato for meddelelse på plenarmødet


Giovanni Claudio Fava
1,7.2005
6.7.2005

Korresponderende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI
6.7.2005

Hjemmel i forretningsordenen

art. 6, stk. 3 og 7

Ordfører(e)
  Dato for valg

Klaus-Heiner Lehne
13.7.2005

Oprindelig ordfører

 

Behandling i udvalg

5.10.2005

21.11.2005

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.11.2005

Resultat af den endelige afstemning

 

for:

imod:
hverken/eller:

13
0
0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Maria Berger, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Aloyzas Sakalas, Nicola Zingaretti, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Dato for indgivelse - A6

23.11.2005

A6-0331/2005