MIETINTÖ Giovanni Claudio Favan parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä

23.11.2005 - (2005/2174(IMM))

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Klaus-Heiner Lehne

Menettely : 2005/2174(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0331/2005
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0331/2005
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Giovanni Claudio Favan parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä

(2005/2174(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Giovanni Claudio Favan esittämän, 1. heinäkuuta 2005 päivätyn pyynnön parlamentaarisen koskemattomuutensa puolustamiseksi, josta ilmoitettiin täysistunnossa 6. heinäkuuta 2005,

–   kuultuaan Giovanni Claudio Favaa työjärjestyksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 8. huhtikuuta 1965 tehdyn pöytäkirjan 9 ja 10 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964 ja 10. heinäkuuta 1986 antamat tuomiot[1],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan ja 7 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0331/2005),

1.  päättää puolustaa Giovanni Claudio Favan parlamentaarista koskemattomuutta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Italian tasavallan kyseisille viranomaisille.

  • [1]  Asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, Kok. 1964 suomenkielinen erityispainos I, s. 203, ja asia 149/85, Wybot v. Faure ym., Kok. 1986 suomenkielinen erityispainos VIII, s. 729.

PERUSTELUT

I.         TAUSTA

Euroopan parlamentin puhemies ilmoitti 6. heinäkuuta 2005 pidetyssä istunnossa saaneensa Euroopan parlamentin jäsenen Giovanni Claudio Favan parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskevan pyynnön 1 heinäkuuta 2005 päivätyllä kirjeellä, joka välitettiin viipymättä oikeudellisten asioiden valiokunnalle.

Pyyntö liittyy kanteeseen, joka tuomioistuimessa Tribunale Civile di Palermo on nostettu Favaa vastaan Itaca-julkaisun johtajana. Häntä syyttää kunnianloukkauksesta Sisilian alueen vaaleilla valittu viranhaltija Cintola, joka kuuluu poliittiseen puolueeseen Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro ja joka on Sisilian alueen Assessore al Bilancio e alle Finanze. Cintola vaatii 1 000 000 euron vahingonkorvauksia.

Itaca-lehteen kirjoittamassaan artikkelissa "Vyön alle" (joka on myös sanaleikki Cintolan nimestä) Fava totesi, että poliisi oli kuvannut ja kuunnellut, kun Cintola vastaanotti tunnetulta veroneuvojalta kirjekuoren, joka sisälsi 25 000 euroa. Artikkelin mukaan veroneuvoja oli ollut tutkinnan kohteena rahanpesutapauksessa muutamaa viikkoa aiemmin. Todistaessaan asiassa Cintola sanoi, että kyseessä oli laina, mutta toinen osapuoli todisti, että rahoja ei ollut koskaan maksettu takaisin.

Tämän johdosta Fava kyseenalaisti Itaca-lehdessään julkaisemassaan artikkelissa sen, oliko Cintolan soveliasta toimia Sisiliassa alueellisessa virassa Assessore al bilancio. Lehti on saatavissa myös Internetissä. "Antaisitteko autonne avaimet tällaiselle miehelle? Ette varmaankaan? No, Sisiliassa hänelle on annettu alueellisen talousarvion avaimet, siinä muutaman miljardin euron paikkeilla."

Favaa (ja muita sanoma- ja aikakauslehtien omistajia) vastaan nostettu kanne on siviilikanne, mutta haetut vahingonkorvaukset (1 000 000 euroa) perustuvat ilmeisesti ainakin osittain vuoden 1948 lehdistöä koskevan laissa nro 47 olevaan 12 artiklaan, joka antaa osapuolelle, jonka kunniaa on loukattu, mahdollisuuden hakea korvausta rikoslain pohjalta.

II.       EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN KOSKEMATTOMUUTTA KOSKEVAT TEKSTIT JA YLEISET NÄKÖKOHDAT

1.  Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 8. huhtikuuta 1965 tehdyn pöytäkirjan 9 ja 10 artikla kuuluvat seuraavasti:

9 artikla:

     Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella.

10 artikla:

     Euroopan parlamentin istuntojen ajan sen jäsenillä on

     a) oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

     b) toisen jäsenvaltion alueella vapaudenriistoa koskeva koskemattomuus sekä lainkäytöllinen koskemattomuus.

     Koskemattomuus koskee jäseniä myös silloin kun he matkustavat Euroopan parlamentin istuntoihin tai palaavat niistä.

     Koskemattomuuteen ei voida vedota silloin, kun jäsen tavataan itse teosta, eikä se estä Euroopan parlamenttia käyttämästä oikeuttaan pidättää koskemattomuuden yhden jäsenen osalta.

2.  Euroopan parlamentissa noudatettavasta menettelystä määrätään työjärjestyksen 6 ja 7 artiklassa. Kyseiset määräykset kuuluvat seuraavasti:

6 artikla: Koskemattomuuden pidättäminen

     1. Erioikeuksia ja vapauksia koskevaa toimivaltaa käyttäessään parlamentti pyrkii ensisijaisesti säilyttämään täysivaltaisuutensa demokraattisena lainsäädäntöelimenä ja varmistamaan jäsentensä riippumattomuuden heidän hoitaessaan tehtäviänsä.

     (...)

3.  Jäsenen tai entisen jäsenen puhemiehelle osoittamasta, koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä ilmoitetaan täysistunnossa, ja pyyntö lähetetään käsiteltäväksi asiasta vastaavaan valiokuntaan.

     (...)"

7 artikla: Koskemattomuutta koskevat menettelyt

     1.  Asiasta vastaava valiokunta käsittelee koskemattomuuden pidättämistä sekä koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevat pyynnöt viipymättä niiden saapumisjärjestyksessä.

     2.  Valiokunta antaa päätösehdotuksen, jossa on vain suositus koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön tai koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevan pyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

     3.  Valiokunta voi pyytää asianomaiselta viranomaiselta ne lisätiedot tai selvitykset, jotka valiokunta katsoo tarpeellisiksi voidakseen muodostaa mielipiteensä koskemattomuuden pidättämisestä tai puolustamisesta. Jäsenelle annetaan tilaisuus tulla kuulluksi. Hänellä on oikeus esittää kaikki tässä yhteydessä aiheellisiksi katsomansa asiakirjat tai muut kirjalliset todisteet. Toinen jäsen voi toimia hänen edustajanaan.

(...)

     6.  Erioikeuden tai vapauden puolustamista koskevissa tapauksissa valiokunta toteaa, muodostavatko olosuhteet hallinnollisen tai muun esteen parlamentin kokouspaikkaan matkustavien tai sieltä palaavien jäsenten vapaalle liikkumiselle, mielipiteen ilmaisemiselle tai äänestyskäyttäytymiselle heidän hoitaessaan edustajantoimeensa kuuluvia tehtäviä tai kuuluvatko kyseiset olosuhteet erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 10 artiklassa tarkoitettuihin asioihin, jotka eivät kuulu kansallisen oikeuden alaan, ja tekee ehdotuksen, jossa kehotetaan asianomaista viranomaista tekemään tarvittavat johtopäätökset.

     7.  Valiokunta voi antaa perustellun lausunnon kyseisen viranomaisen toimivallasta asiassa ja pyynnön käsiteltäväksi ottamisesta, mutta se ei missään tapauksessa ilmaise kantaansa jäsenen syyllisyyteen tai syyttömyyteen eikä siihen, oikeuttavatko jäsenen syyksi väitetyt lausumat tai toimet syytteeseen asettamisen, vaikka valiokunta pyyntöä käsitellessään saisi yksityiskohtaista tietoa tapaukseen liittyvistä tosiasioista.

     (...)"

III.      EHDOTETUN PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 9 artiklassa määrätään, että Euroopan parlamentin jäseniä ei missään tapauksessa voida haastaa oikeuteen "heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden [- -] perusteella".

Palermolaisessa tuomioistuimessa Tribunale Civile nostamassaan kanteessa kantaja hakee 1 000 000 euron vahingonkorvauksia useilta vastaajilta, mukaan luettuna Fava, koska katsoo näiden solvanneen alueellisen julkisen viran haltijaa. Kantajan mukaan solvaus on erityisen vakava, koska hän on alueellisen neuvoston jäsen ja koska hänen imagolleen aiheutuva vakava haitta saattaa aiheuttaa kansalaisten keskuudessa vakavaa yhteiskunnallista huolta, kun otetaan huomioon hänen johtamansa yksikön julkinen rooli.

On kuitenkin selvää, että Itaca-lehdessä julkaistussa artikkelissa Fava ainoastaan toistaa tosiseikat, jotka oli julkaistu erillisten tuomioistuinkäsittelyjen yhteydessä ja jotka siten olivat julkisia, sekä kommentoi niitä ja tekee johtopäätöksiä, jotka liittyvät siihen, onko poliitikko sovelias toimimaan alueensa julkisessa virassa.

Näin tehdessään hän harjoitti tehtäväänsä Euroopan parlamentin jäsenenä ilmaistessaan mielipiteensä asiasta, joka on hänen vaalipiirinsä jäsenten kannalta yleisesti kiinnostava. Lisäksi se, että hänen artikkelinsa aiheena oli poliitikon ja julkisen viran haltijan käytös, kytkee artikkelin legitiimin poliittisen vuoropuhelun piiriin. Lyhyesti sanottuna Fava yksinkertaisesti hoiti tehtäväänsä parlamentin jäsenenä. Demokraattisessa yhteiskunnassa ei voida hyväksyä sitä, että parlamentin jäseniä pyritään estämään ilmaisemasta mielipiteitään legitiimisti yleisen edun mukaisista ja huolta aiheuttavista asioista käynnistämällä näitä vastaan tuomioistuinmenettely. Sillä rikotaan myös jyrkästi pöytäkirjaa (9 artikla), joka on tarkoitettu suojelemaan jäsenten ilmaisuvapautta heidän harjoittaessaan tehtäviään parlamentin edun nimissä.

IV.      JOHTOPÄÄTÖKSET

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen oikeudellisten asioiden valiokunta, joka on tutkinut koskemattomuuden puolustamista tukevia ja sen vastaisia seikkoja, suosittelee, että Giovanni Claudio Favan koskemattomuutta puolustetaan.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Giovanni Claudio Favan parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskeva pyyntö

Menettelynumero

2005/2174(IMM)

Koskemattomuuden puolustamispyyntö
  Pyynnön esittäjä
  Pyyntö päivätty (pvä)
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)


Giovanni Claudio Fava
1.7.2005
6.7.2005

Asiasta vastaava valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI
6.7.2005

Työjärjestyksen artikla

6 art. 3 kohta ja 7 art.

Esittelijä
  Nimitetty (pvä)

Klaus-Heiner Lehne
13.7.2005

Alkuperäinen esittelijä

 

Valiokuntakäsittely

5.10.2005

21.11.2005

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.11.2005

Lopullisen äänestyksen tulos

puolesta:

vastaan:
tyhjää:

13
0
0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Maria Berger, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Aloyzas Sakalas, Nicola Zingaretti, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä) – A6

23.11.2005

A6-0331/2005