Betänkande - A6-0331/2005Betänkande
A6-0331/2005

BETÄNKANDE om begäran om fastställelse av Giovanni Claudio Favas immunitet och privilegier

23.11.2005 - (2005/2174(IMM))

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Klaus-Heiner Lehne

Förfarande : 2005/2174(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0331/2005
Ingivna texter :
A6-0331/2005
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om begäran om fastställelse av Giovanni Claudio Favas immunitet och privilegier

(2005/2174(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Giovanni Claudio Favas begäran om fastställelse av hans immunitet, daterad den 1 juli 2005, som tillkännagavs i kammaren den 6 juli 2005,

–   efter att ha hört Giovanni Claudio Fava i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artiklarna 9 och 10 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 och artikel 6.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet av den 20 september 1976,

–   med beaktande av EG-domstolens domar av den 12 maj 1964 och 10 juli 1986[1],

–   med beaktande av artikel 6.3 och artikel 7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6‑0331/2005).

1.  Europaparlamentet beslutar att fastställa Giovanni Claudio Fava immunitet och privilegier.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till de relevanta myndigheterna i Republiken Italien.

  • [1]  Mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier, svensk specialutgåva I, s. 203 och mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl, svensk specialutgåva VIII, s. 703.

MOTIVERING

I.         BAKGRUND

Vid sammanträdet den 6 juli 2005 meddelade Europaparlamentets talman att han hade erhållit en skrivelse av den 1 juli 2005, med en begäran om fastställelse av den parlamentariska immuniteten för parlamentsledamoten Giovanni Claudio Fava, vilken i tillbörlig ordning översändes till utskottet för rättsliga frågor.

Denna begäran rör de förfaranden som har inletts vid Tribunale Civile di Palermo mot Giovanni Claudio Fava i dennes egenskap av chef för tidskriften Itaca. Fava har stämts för ärekränkning av Cintola, som är en vald ämbetsman inom regionförvaltningen på Sicilien och medlem i det politiska partiet Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro, samt Assessore al Bilancio e alle Finanze på Sicilien. Cintola kräver en miljon EUR i skadestånd.

I en artikel som Fava skrev för tidskriften Itaca, med rubriken ”Under bältet” (som även är en ordlek med Cintolas namn) berättade Fava att polisen hade filmat och avlyssnat Cintola då denne fick ett kuvert innehållande 25 000 EUR av en välkänd skatterådgivare. Enligt artikeln hade skatterådgivaren varit föremål för en utredning i ett penningtvättärende några veckor tidigare. När Cintola vittnade i detta ärende sade han att pengarna var ett lån, men den andra parten vittnade om att lånet aldrig hade betalats tillbaka.

På grundval av detta ifrågasatte Fava i en artikel som publicerades i hans tidskrift Itaca, som även finns tillgänglig på Internet, om Cintola verkligen borde inneha tjänsten som Assessore al bilancio i regionen Sicilien. ”Du skulle väl knappast ge en sådan man dina bilnycklar? Men på Sicilien har han fått nycklarna till regionens budget på några miljarder euro ungefär.”

Målet mot Fava (och andra tidnings- och tidskriftsägare) har tagits upp inför en civil domstol, men det begärda skadeståndet (en miljon EUR) tycks åtminstone delvis grunda sig på artikel 12 i lag nr 47 från 1948 om pressen, som ger den ärekränkta parten rätt att begära skadestånd på grundval av strafflagstiftningen.

II.       BESTÄMMELSER OCH ALLMÄNNA KOMMENTARER OM IMMUNITETEN FÖR LEDAMÖTER AV EUROPAPARLAMENTET

1. Artiklarna 9 och 10 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 lyder som följer:

”Artikel 9

Europaparlamentets ledamöter får inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

Artikel 10

Under Europaparlamentets sessioner skall dess ledamöter åtnjuta

a. vad avser deras egen stats territorium, den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land,

b. vad avser alla andra medlemsstaters territorium, immunitet vad gäller alla former av kvarhållande och lagföring.

Immuniteten skall även vara tillämplig på ledamöterna under resan till och från Europaparlamentets mötesplats.

Immuniteten kan inte åberopas av en ledamot som tas på bar gärning och kan inte hindra Europaparlamentet att utöva sin rätt att upphäva en av dess ledamöters immunitet.”

2. Europaparlamentets förfarande regleras genom artiklarna 6 och 7 i arbetsordningen. De relevanta bestämmelserna lyder som följer:

Artikel 6

Upphävande av immunitet:

”1. Parlamentet skall vid utövandet av sina befogenheter i frågor som rör immunitet och privilegier i första hand försöka upprätthålla parlamentets integritet som en demokratisk lagstiftande församling och befästa ledamöternas oberoende när dessa fullgör sina åligganden.
[…]

3. Varje begäran om fastställelse av immunitet och privilegier som en ledamot eller före detta ledamot lämnar in till talmannen skall tillkännages i kammaren och hänvisas till behörigt utskott.

[…]”

Artikel 7

Immunitetsförfaranden:

”1. Behörigt utskott skall utan dröjsmål, och i den ordning de inkommit, pröva varje begäran om upphävande av immunitet och varje begäran om fastställelse av immunitet eller privilegier.

2. Utskottet skall lägga fram ett förslag till beslut, i vilket utskottet endast skall rekommendera huruvida en begäran om upphävande av immuniteten eller en begäran om fastställelse av immunitet och privilegier skall bifallas eller avslås.

3. Utskottet kan uppmana den berörda myndigheten att förse utskottet med alla upplysningar och preciseringar som det anser sig behöva för att kunna ta ställning till om immuniteten bör upphävas eller fastställas. De berörda ledamöterna skall ges möjlighet att höras. De har rätt att lämna in allt skriftligt material som de anser relevant för utskottets ställningstagande. De har rätt att låta sig företrädas av en annan ledamot.

[…]

6. Vid ärenden som rör fastställelse av immunitet eller privilegier skall utskottet ange huruvida omständigheterna innefattar en begränsning av administrativ eller annan natur av ledamöternas rörelsefrihet under resa till eller från parlamentets mötesplats, eller ett yttrande som gjorts eller en röst som avgivits under utövandet av ledamöternas uppdrag, eller om de kan jämföras med andra aspekter som omfattas av artikel 10 i protokollet om immunitet och privilegier och som inte omfattas av nationell lagstiftning. Utskottet skall föreslå att den berörda myndigheten skall uppmanas att dra nödvändiga slutsatser därav.

7. Utskottet får avge ett motiverat yttrande om huruvida myndigheten i fråga kan anses behörig och huruvida den begäran myndigheten har ingett kan anses tillåtlig. Utskottet får emellertid under inga omständigheter uttala sig i skuldfrågan, eller på annat sätt yttra sig över ledamoten eller om det riktiga i att väcka åtal för de uttalanden eller handlingar som tillskrivs ledamoten, inte ens vid tillfällen där utskottet genom prövning av en begäran erhåller detaljerad kunskap i fallet.
[…]”

III.      MOTIVERING AV FÖRSLAGET TILL BESLUT

Enligt artikel 9 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier åtnjuter ledamöterna av Europaparlamentet absolut immunitet mot lagföring ”på grund av yttranden de gjort […] under utövandet av sitt ämbete”.

I den stämningsansökan som inlämnats vid Tribunale Civile i Palermo begär käranden ett straff på totalt en miljon EUR i skadestånd för ett antal svarande, bland annat Fava, för påstådd ärekränkning av en offentlig ämbetsman i hans region. Käranden menar att ärekränkningen är särskilt allvarlig mot bakgrund av att han är regionsfullmäktige och att den allvarliga skada ärekränkningen kan orsaka skulle kunna leda till verklig oro bland medborgarna i fråga om den offentliga roll som innehas av den myndighet som han är chef vid.

Det är emellertid uppenbart att Fava, i den artikel som publicerades i Itaca, endast återgav fakta som hade offentliggjorts i samband med en annan rättegång och därmed var tillgängliga för allmänheten, och därefter kommenterade dessa fakta och drog vissa slutsatser om huruvida en viss politiker borde inneha ett offentligt ämbete i sin region.

Då han gjorde detta utövade han sitt ämbete som ledamot av Europaparlamentet, i det att han yttrade sig i en fråga av allmänt intresse för hans väljare. Det faktum att artikeln handlade om agerandet hos en politiker och innehavare av ett offentligt ämbete innebär dessutom att artikeln bör betraktas som ett fullständigt legitimt inlägg i den politiska debatten. Fava har helt enkelt skött sitt arbete som ledamot av Europaparlamentet. Att försöka hindra parlamentsledamöter från att uttrycka sin åsikt i olika frågor av allmänt intresse genom att inleda rättsliga ärenden mot dem är oacceptabelt i ett demokratiskt samhälle och strider uppenbart mot artikel 9 i protokollet, som skall skydda ledamöternas yttrandefrihet i utövandet av deras ämbete inom parlamentet som institution.

IV.      SLUTSATS

Utskottet för rättsliga frågor har prövat skälen för och emot en fastställelse av immuniteten, och rekommenderar på grundval av ovanstående skäl att Giovanni Claudio Favas immunitet skall fastställas.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Begäran om fastställelse av Giovanni Claudio Favas immunitet och privilegier

Förfarandenummer

2005/2174(IMM)

Begäran om fastställelse av immunitet  Från
  Av den
  Tillkännagivande i kammaren


Giovanni Claudio Fava
1.7.2005
6.7.2005

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

JURI
6.7.2005

Grund i arbetsordningen

art. 6.3 och art. 7

Föredragande
  Utnämning

Klaus-Heiner Lehne
13.7.2005

Tidigare föredragande

 

Behandling i utskott

5.10.2005

21.11.2005

 

 

 

Antagande

21.11.2005

Slutomröstning: resultat

 

för:

emot:
nedlagda röster:

13
0
0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Maria Berger, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Aloyzas Sakalas, Nicola Zingaretti, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

Ingivande – A6-nummer

23.11.2005

A6-0331/2005