BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over godstransport ad indre vandveje

23.11.2005 - (KOM(2005)0366 – C6–0249/2005 – 2005/0150(COD)) - ***I

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Paolo Costa
(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 43, stk. 1)


Procedure : 2005/0150(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0333/2005
Indgivne tekster :
A6-0333/2005
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over godstransport ad indre vandveje

(KOM(2005)0366 – C6–0249/2005 – 2005/0150(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2005)0366)[1],

–   der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 285, stk. 1, (C6‑0249/2005),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 43, stk. 1,

–   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A6–0333/2005),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over godstransport ad indre vandveje

Referencer

COM(2005)0366 – C6-0249/2005 – 2005/0150(COD)

Dato for høring af EP

8.8.2005

Korresponderende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN
6.9.2005

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

6.9.2005

 

Ingen udtalelse(r)

Dato for afgørelse

ECON

5.9.2005

 

Ordfører(e)
  Dato for valg

Paolo Costa
29.8.2005

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

29.8.2005

Behandling i udvalg

22.11.2005

 

 

 

 

Dato for vedtagelse

22.11.2005

Dato for indgivelse