ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών

23.11.2005 - (COM(2005)0366 – C6‑0249/2005 – 2005/0150(COD)) - ***I

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: Paolo Costa
(Απλοποιημένη διαδικασία - άρθρο 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού)


Διαδικασία : 2005/0150(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0333/2005
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0333/2005
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών

(COM(2005)0366 – C6‑0249/2005 – 2005/0150(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0366)[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 285, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0249/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6‑0333/2005),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0366 – C6-0249/2005 – 2005/0150(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

8.8.2005

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN
6.9.2005

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

6.9.2005

 

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

ECON

5.9.2005

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Paolo Costa
29.8.2005

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

29.8.2005

Εξέταση στην επιτροπή

22.11.2005

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.11.2005

Ημερομηνία κατάθεσης

 

 

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.