RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kaupade siseveetransporti käsitleva statistika kohta

23.11.2005 - (KOM(2005)0366 – C6‑0249/2005 – 2005/0150(COD)) - ***I

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Paolo Costa
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 43 lõige 1)


Menetlus : 2005/0150(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0333/2005
Esitatud tekstid :
A6-0333/2005
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kaupade siseveetransporti käsitleva statistika kohta

(KOM(2005)0366 – C6‑0249/2005 – 2005/0150(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2005)0366)[1];

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 285 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C6‑0249/2005);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 43 lõiget 1;

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A6‑0333/2005),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui ta kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  ELTs seni avaldamata.

MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kaupade siseveetransporti käsitleva statistika kohta

Viited

KOM(2005)0366 – C6-0249/2005 – 2005/0150(COD)

EP-le esitamise kuupäev

8.8.2005

Vastutav komisjon
  istungil teada andmise kuupäev

TRAN
6.9.2005

Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev

ECON

6.9.2005

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

ECON

5.9.2005

 

Raportöör(id)
  nimetamise kuupäev

Paolo Costa
29.8.2005

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

29.8.2005

Arutamine komisjonis

22.11.2005

 

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.11.2005

Esitamise kuupäev