MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista

23.11.2005 - (KOM(2005)0366 – C6-0249/2005 – 2005/0150(COD)) - ***I

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Paolo Costa
(Yksinkertaistettu menettely - työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohta)


Menettely : 2005/0150(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0333/2005
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0333/2005
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista

(KOM(2005)0366 – C6-0249/2005 – 2005/0150(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0366)[1],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 285 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑-0249/2005),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A6‑0333/2005),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista

Viiteasiakirjat

KOM(2005)0366 – C6-0249/2005 – 2005/0150(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

8.8.2005

Asiasta vastaava valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN
6.9.2005

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON
6.9.2005

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
  Päätös tehty (pvä)

ECON

5.9.2005

 

 

 

 

Tehostettu yhteistyö
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Paolo Costa
29.8.2005

 

Alkuperäinen esittelijä

 

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

29.8.2005

Oikeusperustan kyseenalaistaminen
  JURI-lausunto annettu (pvä)

 

 

 

Rahoitusmäärän muuttaminen
  BUDG-lausunto annettu (pvä)

 

 

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen – päätös tehty istunnossa (pvä)

Alueiden komitean kuuleminen – päätös tehty istunnossa (pvä)

Valiokuntakäsittely

22.11.2005

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.11.2005

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

 

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...