Pranešimas - A6-0333/2005Pranešimas
A6-0333/2005

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos

23.11.2005 - (KOM(2005)0366 – C6‑0249/2005 – 2005/0150(COD)) - ***I

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Paolo Costa
(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 1 dalis)


Procedūra : 2005/0150(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0333/2005
Pateikti tekstai :
A6-0333/2005
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos

(KOM(2005)0366 – C6‑0249/2005 – 2005/0150(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (KOM(2005)0366)[1],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 285 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0249/2005),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 43 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A6-0333/2005),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda savo Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  Dar nepaskelbta OL.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos

Nuorodos

KOM(2005)0366 – C6-0249/2005 – 2005/0150(COD)

Pateikimo Parlamentui data

8.8.2005

Atsakingas komitetas
  Paskelbimo per plenarinį posėdį data

TRAN
6.9.2005

Nuomonę teikiantis(-ys) komitetas(-ai)

Paskelbimo per plenarinį posėdį data

ECON

6.9.2005

 

Nuomonė nepareikšta

Nutarimo data

ECON

5.9.2005

 

Pranešėjas(-ai)
  Paskyrimo data

Paolo Costa
29.8.2005

 

Supaprastinta procedūra – nutarimo data

29.8.2005

Svarstymas komitete

22.11.2005

 

 

 

 

Priėmimo data

22.11.2005

Pateikimo data