Ziņojums - A6-0333/2005Ziņojums
A6-0333/2005

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem

23.11.2005 - (KOM(2005)0366 – C6‑0249/2005 – 2005/0150(COD)) - ***I

Transporta un tūrisma komiteja
Referents: Paolo Costa
(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 43. panta 1. punkts)


Procedūra : 2005/0150(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0333/2005
Iesniegtie teksti :
A6-0333/2005
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem

(COM(2005)0366 – C6‑0249/2005 – 2005/0150(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (KOM(2005)0366)[1],

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 285. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6‑0249/2005),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 43. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A6‑0333/2005),

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem

Atsauces

KOM(2005)0366 – C6-0249/2005 – 2005/0150(COD)

Datums, kad iesniegts Parlamentam

8.8.2005

Atbildīgā komiteja
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN
6.9.2005

Komiteja(s), kurai(ām) lūgts sniegt atzinumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON


6.9.2005

 

Atzinumu nesniedza

Lēmuma pieņemšanas datums

ECON

5.9.2005

 

Referents
  Iecelšanas datums

Paolo Costa
29.8.2005

 

Vienkāršota procedūra – lēmuma datums

29.8.2005

Izskatīšana komitejā

22.11.2005

 

 

 

 

Pieņemšanas datums

22.11.2005

Iesniegšanas datums