SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi

23.11.2005 - (COM(2005)0366 – C6‑0249/2005 – 2005/0150(COD)) - ***I

Komisja Transportu i Turystyki
Sprawozdawca: Paolo Costa
(Procedura uproszczona - art. 43, ust. 1 Regulaminu)


Procedura : 2005/0150(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0333/2005
Teksty złożone :
A6-0333/2005
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi

(COM(2005)0366 – C6‑0249/2005 – 2005/0150(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0366)[1],

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 285 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6‑0249/2005),

–   uwzględniając art. 51 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A6‑0333/2005),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

  • [1]  Tekst dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi

Odsyłacze

COM(2005)0366 – C6-0249/2005 – 2005/0150(COD)

Data przedstawienia w PE

8.8.2005

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN
6.9.2005

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

6.9.2005

 

 

 

 

Opinia niewydana
  Data wydania decyzji

ECON

5.9.2005

 

 

 

 

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Paolo Costa
29.8.2005

 

Procedura uproszczona - data decyzji

29.8.2005

Rozpatrzenie w komisji

22.11.2005

 

 

 

 

Data przyjęcia

22.11.2005

Data złożenia