SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike dopravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách

23.11.2005 - (KOM(2005)0366 – C6‑0249/2005 – 2005/0150(COD)) - ***I

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Paolo Costa
(Zjednodušený postup - článok 43 ods.1 rokovacieho poriadku)


Postup : 2005/0150(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0333/2005
Predkladané texty :
A6-0333/2005
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike dopravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách

(KOM(2005)0366 – C6‑0249/2005 – 2005/0150(COD))

(spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0366)[1],

–   so zreteľom na článok 251 odsek 2 a článok 285 odsek 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C6‑0249/2005),

–   so zreteľom na články 51 a 43 ods.1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6‑0333/2005),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila záležitosť Parlamentu, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje predsedu Parlamentu, aby pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

POSTUP

Názov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike dopravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách

Referenčné čísla

KOM(2005)0366 – C6-0249/2005 – 2005/0150(COD)

Dátum predloženia v EP

8.8.2005

Gestorský výbor
  dátum oznámenia v pléne

TRAN
6.9.2005

Výbor požiadaný o stanovisko
  dátum oznámenia v pléne

ECON

6.9.2005

 

Bez predloženia stanoviska
  dátum rozhodnutia

ECON

5.9.2005

 

Spravodajca
  dátum menovania

Paolo Costa
29.8.2005

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

29.8.2005

Prerokovanie vo výbore

22.11.2005

 

 

 

 

Dátum prijatia

22.11.2005

Dátum predloženia