Betänkande - A6-0333/2005Betänkande
A6-0333/2005

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över godstransport på inre vattenvägar

23.11.2005 - (KOM(2005)0366 – C6‑0249/2005 – 2005/0150(COD)) - ***I

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Paolo Costa
(Förenklat förfarande – artikel 43.1 i arbetsordningen)


Förfarande : 2005/0150(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0333/2005
Ingivna texter :
A6-0333/2005
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över godstransport på inre vattenvägar

(KOM(2005)0366 – C6‑0249/2005 – 2005/0150(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0366)[1],

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 285.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0249/2005),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6-0333/2005).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över godstransport på inre vattenvägar

Referensnummer

KOM(2005)0366 – C6 0249/2005 – 2005/0150(COD)

Framläggande för parlamentet

8.8.2005

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

TRAN
6.9.2005

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

ECON

6.9.2005

 

 

 

 

Inget yttrande avges
  Beslut

ECON

5.9.2005

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Paolo Costa
29.8.2005

 

Förenklat förfarande – beslut

29.8.2005

Behandling i utskott

22.11.2005

 

 

 

 

Antagande

22.11.2005

Ingivande