ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některé lhůty

24. 11. 2005 - (KOM(2005)0253 – C6‑0191/2005 – 2005/0111(COD)) - ***I

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodajka: Piia-Noora Kauppi


Postup : 2005/0111(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0334/2005
Předložené texty :
A6-0334/2005
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některé lhůty

(KOM(2005)0253 – C6‑0191/2005 – 2005/0111(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2005)0253)[1],

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 47 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0191/2005),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0334/2005),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

BOD ODŮVODNĚNÍ 6 A (nový)

 

6a) Ve svém usnesení o provádění právních předpisů v oblasti finančních služeb1 ze dne 5. února 2002 Evropský parlament požadoval, aby měly Evropský parlament a Rada rovnocennou úlohu při dohledu nad tím, jak Komise plní svou výkonnou roli, aby tak byly zohledněny legislativní pravomoci Evropského parlamentu podle článku 251 Smlouvy. Ve slavnostním prohlášení v Evropském parlamentu téhož dne předseda Komise tento požadavek podpořil. Dne 11. prosince 2002 Komise navrhla změny rozhodnutí 1999/468/ ES (KOM(2002)0719) pozměněného dne 22. dubna 2004 (KOM(2004)0324). Evropský parlament zastává stanovisko, že tento návrh nerespektuje jeho legislativní pravomoci. Podle Evropského parlamentu by Evropský parlament a Rada měly mít možnost vyhodnocovat svěření prováděcích pravomocí Komisi po stanovené období. Je tedy vhodné omezit období, během něhož může Komise přijmout prováděcí opatření. ___________

1 Úř. věst. C 284 E, 21.11.2002, s. 115.

Odůvodnění

The objective is to align the comitology provisions of the MIFID directive with those adopted in the Capital Adequacy directive.

Pozměňovací návrh 2

BOD ODŮVODNĚNÍ 6 B (nový)

 

6b) Evropský parlament by měl mít k dispozici tříměsíční období od prvního předložení pozměňovacích návrhů nebo prováděcích opatření, aby je mohl projednat a zaujmout k nim stanovisko. V naléhavých a řádně odůvodněných případech by však mělo být možné toto období zkrátit. Pokud v tomto období Evropský parlament vydá usnesení, měla by Komise návrhy pozměňovacích návrhů nebo opatření přezkoumat.

Odůvodnění

The objective is to align the comitology provisions of the MIFID directive with those adopted in the Capital Adequacy directive

Pozměňovací návrh 3

BOD ODŮVODNĚNÍ 7 A (nový)

 

(7a) Vzhledem k tomu, že členským státům byla posunuta lhůta k provedení směrnice 2004/39/ES ve vnitrostátním právu a že byla také posunuta lhůta, do níž investiční společnosti a banky mají splnit nové požadavky, nepoužijí se ustanovení směrnice 2004/39/ES až do 1.  listopadu 2007; z tohoto důvodu je vhodné zrušit směrnici 93/22/EHS od 1. listopadu 2007.

Pozměňovací návrh 4

ČL. 1 BOD -1 (nový)

Čl. 64 (Směrnice 2004/39/ES)

 

-1. článek 64 se mění takto:

 

a) vkládá se nový odstavec 2a:

 

„2a. Žádné z prováděcích opatření nemůže změnit základní ustanovení této směrnice.“;

 

b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

 

„3. Aniž jsou dotčena již přijatá prováděcí opatření, bude po uplynutí dvouletého období po přijetí této směrnice, a nejpozději do 1. dubna 2008, pozastaveno provádění ustanovení vyžadujících přijetí technických pravidel, změn a rozhodnutí podle odstavce 2. Na návrh Komise mohou Evropský parlament a Rada prodloužit platnost dotyčných ustanovení v souladu s postupem podle článku 251 Smlouvy, a za tím účelem je budou revidovat před uplynutím výše uvedeného období nebo data.“ 

Odůvodnění

The objective is to align the comitology provisions of the MIFID directive with those adopted in the Capital Adequacy directive.

Pozměňovací návrh 5

ČL. 1 BOD 1

Článek 65 (Směrnice 2004/39/ES)

a) Články 1 až 4 se nahrazují tímto:

„1. Nejpozději do 30. dubna 2007 předá Komise na základě veřejné konzultace a po projednání s příslušnými orgány Evropskému parlamentu a Radě zprávu o možném rozšíření oblasti působnosti této směrnice, pokud jde o povinnosti související s transparentnostní před uskutečněním obchodu a po něm, na transakce v jiných třídách finančních nástrojů než akcie.

 

 

a) Články 1 až 4 se nahrazují tímto:

„1. Nejpozději do 31. října 2007 předá Komise na základě veřejné konzultace a po projednání s příslušnými orgány Evropskému parlamentu a Radě zprávu o možném rozšíření oblasti působnosti této směrnice, pokud jde o povinnosti související s transparentností před uskutečněním obchodu a po něm, na transakce v jiných třídách finančních nástrojů než akcie.

 

 

2. Nejpozději do 30. dubna 2008 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování článku 27.

 

2. Nejpozději do 31. října 2008 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování článku 27.

 

3. Nejpozději do 30. října 2007 podá Komise, na základě veřejné konzultace a po projednání s příslušnými orgány, Evropskému parlamentu a Radě zprávu o:

 

3. Nejpozději do 30. dubna 2008 podá Komise, na základě veřejné konzultace a po projednání s příslušnými orgány, Evropskému parlamentu a Radě zprávu o:

 

a) vhodnosti zachování výjimky podle čl. 2 odst. 1 písm. k) pro podniky, jejichž hlavní činností je obchodování komoditními deriváty na vlastní účet;

 

a) vhodnosti zachování výjimky podle čl. 2 odst. 1 písm. k) pro podniky, jejichž hlavní činností je obchodování komoditními deriváty na vlastní účet;

 

b) o obsahu a formě vhodných požadavků na povolování těchto podniků jako investičních podniků ve smyslu této směrnice a na dohled nad nimi;

 

b) o obsahu a formě vhodných požadavků na povolování těchto podniků jako investičních podniků ve smyslu této směrnice a na dohled nad nimi;

c) vhodnosti pravidel týkajících se jmenování smluvních zástupců při provádění investičních služeb a/nebo činností, zejména pokud jde o dohled nad nimi;

 

c) vhodnosti pravidel týkajících se jmenování smluvních zástupců při provádění investičních služeb a/nebo činností, zejména pokud jde o dohled nad nimi;

 

d) vhodnosti zachování výjimky podle článku 2 odst. 1 písm. i).

 

d) vhodnosti zachování výjimky podle článku 2 odst. 1 písm. i).

 

4. Nejpozději do 30. října 2007 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o odstraňování překážek, které by mohly na evropské úrovni bránit konsolidaci údajů, jež musí systémy obchodování zveřejňovat.“

 

4. Nejpozději do 30. dubna 2008 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o odstraňování překážek, které by mohly na evropské úrovni bránit konsolidaci údajů, jež musí systémy obchodování zveřejňovat.“

 

b) Odstavec 6 se nahrazuje tímto:

 

b) Odstavec 6 se nahrazuje tímto:

 

„6. Nejpozději do 30. dubna 2006 předloží Komise po projednání s příslušnými orgány Evropskému parlamentu a Radě zprávu o vhodnosti zachování požadavků na pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání, které zprostředkovatelům ukládají právní předpisy Společenství“.

 

„6. Nejpozději do 31. října 2006 předloží Komise po projednání s příslušnými orgány Evropskému parlamentu a Radě zprávu o vhodnosti zachování požadavků na pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání, které zprostředkovatelům ukládají právní předpisy Společenství“.

 

Odůvodnění

This amendment is made to facilitate agreement with the Council.

Pozměňovací návrh 6

ČL. 1 BOD 2

Článek 69 (Směrnice 2004/39/ES)

1. Směrnice 93/22/EHS se zrušuje s účinkem od 30. října 2006. Odkazy na směrnici 93/22/EHS se považují za odkazy na tuto směrnici. Odkazy na pojmy definované ve směrnici 93/22/EHS nebo na její články se považují za odkazy na odpovídající pojmy definované v této směrnici nebo na odpovídající články této směrnice.

2. Členské státy zajistí, aby právní a správní předpisy přijaté k dosažení souladu se směrnicí 93/22/ES zůstaly v platnosti do doby, než budou uplatňována opatření přijatá podle článku 70, nejpozději však do 30. dubna 2007.“

1. Směrnice 93/22/EHS se zrušuje s účinkem od 1. listopadu 2007. Odkazy na směrnici 93/22/EHS se považují za odkazy na tuto směrnici. Odkazy na pojmy definované ve směrnici 93/22/EHS nebo na její články se považují za odkazy na odpovídající pojmy definované v této směrnici nebo na odpovídající články této směrnice.

Odůvodnění

See justification to Article 1, paragraph 4.

Pozměňovací návrh 7

ČL. 1 BOD 3

Čl. 70 odst. 1 (Směrnice 2004/39/EC)

“Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. října 2006. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. Budou tyto předpisy používat ode dne 1.  května 2007.“

 

1. Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. ledna 2007. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. Budou tyto předpisy používat ode dne 1.  listopadu 2007.“

 

Odůvodnění

This amendment is made to facilitate agreement with the Council.

Pozměňovací návrh 8

ČL. 1 BOD 4

Čl. 71 odst.1 až 4 (směrnice 2004/39/ES)

1. Investiční podniky, které ve svých domovských členských státech obdržely povolení k poskytování investičních služeb před 30. dubnem 2007, jsou považovány za podniky povolené i pro účely této směrnice, jestliže právní předpisy dotyčných členských států stanoví, že tyto podniky musí k zahájení takové činnosti vyhovět podmínkám srovnatelným s podmínkami stanovenými v článcích 9 až 14.

 

1. Investiční podniky, které ve svých domovských členských státech obdržely povolení k poskytování investičních služeb před 1. listopadem 2007, jsou považovány za podniky povolené i pro účely této směrnice, jestliže právní předpisy dotyčných členských států stanoví, že tyto podniky musí k zahájení takové činnosti vyhovět podmínkám srovnatelným s podmínkami stanovenými v článcích 9 až 14.

 

2. Regulovaný trh nebo organizátor trhu, který ve svém domovském členském státě obdržel povolení před 30. dubnem 2007, je považován za povolený i pro účely této směrnice, jestliže právní předpisy dotyčného členského státu stanoví, že regulovaný trh případně organizátor trhu musí vyhovět podmínkám srovnatelným s podmínkami stanovenými v hlavě III.

 

 

2. Regulovaný trh nebo organizátor trhu, který ve svém domovském členském státě obdržel povolení před 1. listopadem 2007, je považován za povolený i pro účely této směrnice, jestliže právní předpisy dotyčného členského státu stanoví, že regulovaný trh případně organizátor trhu musí vyhovět podmínkám srovnatelným s podmínkami stanovenými v hlavě III.

 

 

3. Smluvní zástupci zapsaní ve veřejném rejstříku před 30. dubnem 2007 jsou považováni za registrované i pro účely této směrnice, jestliže právní předpisy dotyčných členských států stanoví, že smluvní zástupci musí vyhovět podmínkám srovnatelným s podmínkami stanovenými v článku v článku 23.

3. Smluvní zástupci zapsaní ve veřejném rejstříku před 1. listopadem 2007 jsou považováni za registrované i pro účely této směrnice, jestliže právní předpisy dotyčných členských států stanoví, že smluvní zástupci musí vyhovět podmínkám srovnatelným s podmínkami stanovenými v článku v článku 23.

 

4. Informace sdělené před 30. dubnem 2007 se pro účely článků 17, 18 nebo 30 směrnice 93/22/EHS jsou považovány za sdělené pro účely podle článků 31 a 32 této směrnice“.

 

4. Informace sdělené před 1. listopadem 2007 se pro účely článků 17, 18 nebo 30 směrnice 93/22/EHS jsou považovány za sdělené pro účely podle článků 31 a 32 této směrnice“.

 

 

4a. Jakýkoli stávající systém splňující definici vícestranného systému obchodování (MTF) provozovaného účastníkem regulovaného trhu bude, na žádost daného účastníka regulovaného trhu, povolen jako MTF, pokud splňuje pravidla rovnocenná pravidlům požadovaným touto směrnicí pro povolování a provozování vícestranných systémů obchodování a pokud je příslušná žádost podána do osmnácti měsíců po 1.  listopadu 2007.

Or. en

Odůvodnění

This amendment is made to facilitate agreement with the Council.

Pozměňovací návrh 9

ČL. 2 ODST. 1

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. října 2006. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. ledna 2007. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. Tato ustanovení budou uplatňovat od 1. listopadu 2007.

Or. en

Odůvodnění

This amendment is made to facilitate agreement with the Council.

  • [1]  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

The transposition deadline for Directive 2004/39/EC (Markets in Financial Instruments) was originally agreed in Council and by the European Parliament to be the standard 24 months after the entry into force of the directive, i.e. for April 2006. However, it has appeared that the significant adjustments that MiFID will entail for market participants and national authorities require a postponement of that deadline.

Furthermore, effective and proper transposition of the Directive hinges on the elaboration and implementation of the necessary technical measures. These are now being prepared and the complete set of measures for 17 provisions of the directive is foreseen to be adopted in early 2006. The original transposition deadline of April 2006 would not allow enough time for the implementing measures to be adopted concomitantly, and would impose unnecessary time-pressure on their preparation. The adoption of these measures cannot be accelerated both because of their complexity, the need to consult widely according to the Lamfalussy procedure and building consensus as well as because the process must be carried out in accordance with the comitology procedure requirements specified in Decision 1999/468/EC.

Transposition of those provisions of the Directive which are linked to implementing measures cannot proceed until the concomitant implementing measures have been finalised. In fact, this delay in turn affects the timely transposition of other provisions of the Directive related to the provisions that require implementing measures. Therefore in order to ensure the effective and uniform implementation of the MIFID in all Member States from the transposition deadline, it is appropriate to postpone certain other deadlines.

Summary of the proposal

It is proposed to:

-  extend the deadline by which Member States must transpose the MiFID into national law by 6 months, i.e. until 30 October 2006;

-  grant an extra 6 month period, after transposition into national law, for the effective application of the MiFID in order to allow firms sufficient time to adapt their systems and internal procedures so as to comply with the requirements of the Directive, i.e. until 30 April 2007;

-          extend the date of repeal of Directive 93/22/EC (the Investment Services Directive), which is to be replaced by the MiFID, by 6 months to coincide with the extended transposition deadline of the MiFID in order to avoid a legislative void. However, it is proposed that Member States should be required to retain their current national regulatory regime implementing Directive 93/22/EC for a further 6 months after that Directive has been repealed in order to avoid a legal void.

POSTUP

Název

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některé lhůty

 

Referenční údaje

KOM(2005)0253 – C6 0191/2005 – 2005/0111(COD)

Datum předložení EP

14.6.2005

Příslušný výbor
  Datum oznámení na zasedání

ECON
22.6.2005

Výbor požádaný o stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

JURI
22.6.2005

 

 

 

 

Nezaujaté stanovisko
  Datum rozhodnutí

JURI

5.10.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpravodajka
  Datum jmenování

Piia-Noora Kauppi
4.7.2005

 

Projednání ve výboru

5.10.2005

10.10.2005

21.11.2005

22.11.2005

 

Datum přijetí

22.11.2005

Výsledek závěrečného hlasování

jednomyslně

 

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Pervenche Berès, Pier Luigi Bersani, Sharon Margaret Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Jan Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Enrico Letta, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Karin Riis-Jørgensen, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Katerina Batzeli, Jorgo Chatzimarkakis, Catherine Guy-Quint, Ján Hudacký, Werner Langen, Thomas Mann

Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní při závěrečném hlasování

 

Datum předložení

24.11.2005

 

Poznámky (údaje k dispozici v jediném jazyce)

...