DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS

24. 11. 2005 - (5694/5/2005 – C6‑0268/2005 – 2003/0282(COD)) - ***II

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodaj: Hans Blokland


Postup : 2003/0282(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0335/2005
Předložené texty :
A6-0335/2005
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS

(5694/5/2005 – C6‑0268/2005 – 2003/0282(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na společný postoj Rady (5694/5/2005 – C6‑0268/2005),

–   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení[1] k návrhu Komise, který byl předložen Parlamentu a Radě (KOM(2003)0723)[2],

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6‑0335/2005),

1.  schvaluje pozměněný společný postoj;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě a Komisi.

Společný postoj RadyPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Právní východisko 1

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této smlouvy a čl. 95 odst. 1 této smlouvy ve vztahu k článkům 4, 5 a 18 této směrnice,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

 

 

Odůvodnění

The main purpose of this Directive is to minimise the negative environmental effects of discarded batteries, therefore environment should be the only legal base. This is also in line with the (non-binding) opinion of the Advocate General in Case C-178/03 delivered 26 May 2005 (Commission versus Parliament and the Council on the legal base of the PIC-regulation) in which it is concluded that a dual legal base is excluded if the procedures laid down for them cannot be reconciled with each other and that if a piece of legislation has both environmental and internal market aspects, the act must be founded on the single legal basis required by the main or predominant purpose or component of the act.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 1

(1) Je žádoucí harmonizovat vnitrostátní opatření týkající se baterií a akumulátorů a odpadních baterií a akumulátorů. Hlavním cílem této směrnice je snížit na minimum nepříznivý dopad baterií a akumulátorů a odpadních baterií a akumulátorů na životní prostředí, a tím přispět k ochraně, uchování a zlepšení kvality životního prostředí. Právním základem směrnice je proto čl. 175 odst. 1 Smlouvy. Je však rovněž vhodné přijmout na základě čl. 95 odst. 1 Smlouvy opatření na úrovni Společenství, jejichž cílem bude harmonizovat požadavky týkající se obsahu těžkých kovů a označování baterií a akumulátorů, a tak zajistit hladké fungování vnitřního trhu a zamezit narušování hospodářské soutěže v rámci Společenství.

 

(1) Je žádoucí harmonizovat vnitrostátní opatření týkající se baterií a akumulátorů a odpadních baterií a akumulátorů. Hlavním cílem této směrnice je snížit na minimum nepříznivý dopad baterií a akumulátorů a odpadních baterií a akumulátorů na životní prostředí, a tím přispět k ochraně, uchování a zlepšení kvality životního prostředí. Právním základem směrnice je proto čl. 175 odst. 1 Smlouvy.

 

 

Odůvodnění

The main purpose of this Directive is to minimise the negative environmental effects of discarded batteries, therefore environment should be the only legal base. This is also in line with the (non-binding) opinion of the Advocate General in Case C-178/03 delivered 26 May 2005 (Commission versus Parliament and the Council on the legal base of the PIC-regulation) in which it is concluded that a dual legal base is excluded if the procedures laid down for them cannot be reconciled with each other and that if a piece of legislation has both environmental and internal market aspects, the act must be founded on the single legal basis required by the main or predominant purpose or component of the act.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 2a (nový)

 

(2a) V usnesení Rady ze dne 25. ledna 1988 o akčním programu Společenství pro boj proti znečištění životního prostředí1 kadmiem bylo zdůrazněno, že v zájmu ochrany zdraví a životního prostředí je jedním z hlavních prvků strategie pro kontrolu kadmia omezení používání kadmia jen na případy, kde neexistují vhodné alternativy.

__________________

1 Úř. věst. C 30, 4.2.1988, s. 1.

Odůvodnění

It is important to put the measures in this directive concerning cadmium into the general context of the EU policy on cadmium.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 5

(5) Aby se zabránilo tomu, že odpadní baterie a akumulátory budou odkládány tak, že znečistí životní prostředí, a aby se zamezilo nejasnostem konečných uživatelů ohledně různých požadavků na nakládání s různými bateriemi a akumulátory, měla by se tato směrnice vztahovat na všechny baterie a akumulátory uvedené na trh v rámci Společenství. Tato široká působnost směrnice by rovněž měla zajistit úspory z rozsahu při sběru a recyklaci, jakož i optimální šetření se zdroji.

(5) Aby se zabránilo tomu, že odpadní baterie a akumulátory budou odkládány tak, že znečistí životní prostředí, a aby se zamezilo nejasnostem konečných uživatelů ohledně různých požadavků na nakládání s různými bateriemi a akumulátory, měla by se tato směrnice vztahovat na všechny baterie a akumulátory uvedené na trh v rámci Společenství. Tato široká působnost směrnice by rovněž měla zajistit úspory z rozsahu při sběru a recyklaci, jakož i optimální šetření se zdroji a odpovídající financování ze strany všech zúčastněných hospodářských subjektů.

Odůvodnění

Appropriate financing by all parties involved is an essential requirement to ensure that the goals of the Battery Directive are achieved.

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 8

(8) Příkladem průmyslových baterií a akumulátorů jsou baterie a akumulátory používané pro nouzovou nebo záložní dodávku energie v nemocnicích, na letištích a v kancelářích, baterie a akumulátory používané ve vlacích nebo letadlech a baterie a akumulátory používané na vrtných ropných plošinách na moři nebo na majácích. Příkladem jsou rovněž baterie a akumulátory určené výlučně do přenosných platebních terminálů v obchodech a restauracích, čtecích zařízení čárových kódů v obchodech, profesionálních video zařízení pro televizní kanály a profesionální studia, důlních a potápěčských lamp připevněných k hornickým nebo potápěčským helmám pro profesionály, záložní baterie a akumulátory pro elektrické dveře, aby nezablokovaly nebo nezranily lidi, baterie a akumulátory používané ve vybavení nástrojů nebo v různých druzích měřící a přístrojové techniky a baterie a akumulátory používané ve spojení s solárními panely, fotovoltaickými nebo jinými zařízeními využívajícími obnovitelných zdrojů energie. Průmyslové baterie a akumulátory rovněž zahrnují baterie a akumulátory používané v elektrických vozidlech jako například v elektrických automobilech, vozících pro invalidy, jízdních kolech, letištních vozidlech a vozidlech pro automatickou dopravu. Za průmyslovou baterii nebo akumulátor by měly být kromě výše uvedeného neúplného seznamu příkladů považovány i jakékoli baterie nebo akumulátory, které nejsou hermeticky uzavřené a u kterých se nejedná o automobilové baterie.

 

vypouští se

 

Odůvodnění

It is not helpful to list examples of applications of batteries in order to define those batteries as industrial batteries. The definition of industrial batteries must make this clear, not a recital. Above this, many of the listed examples do not fit with the definition in article 3. This recital is misleading and should therefore be deleted.

Pozměňovací návrh 6

Bod odůvodnění 9

(9) Příkladem přenosných baterií a akumulátorů, jimiž jsou všechny hermeticky uzavřené baterie a akumulátory, které průměrná osoba bez potíží unese a které nejsou ani automobilovými bateriemi nebo akumulátory, ani průmyslovými bateriemi nebo akumulátory, jsou jednočlánkové baterie (jako například baterie AA a AAA) a baterie a akumulátory používané spotřebiteli nebo profesionály u mobilních telefonů, přenosných počítačů, bezšňůrových elektrických nástrojů, hraček a domácích přístrojů, například elektrických kartáčků na zuby, holicích strojků a ručních vysavačů (včetně obdobného zařízení používaného ve školách, obchodech, restauracích, na letištích, v kancelářích nebo v nemocnicích), a všechny baterie, které spotřebitelé mohou používat při běžném provozu domácnosti.

vypouští se

 

 

Odůvodnění

It is not helpful to list examples of applications of batteries in order to define those batteries as portable batteries. The definition of portable batteries must make this clear, not a recital. Above this, many of the listed examples do not fit with the definition in article 3. This recital is misleading and should therefore be deleted.

Pozměňovací návrh 7

Bod odůvodnění 10

(10) Komise by měla zvážit potřebu upravit tuto směrnici s ohledem na výsledky technického a vědeckého pokroku. Zvláště by Komise měla přezkoumat výjimku ze zákazu kadmia stanovenou pro přenosné baterie a akumulátory, určené k používání u bezšňůrových elektrických nástrojů. Příkladem bezšňůrových elektrických nástrojů jsou nástroje, které používají spotřebitelé i profesionálové při soustružení, frézování, broušení, mletí, řezání, stříhání, vrtání, bourání, dírkování, zatloukání, nýtování, šroubování, leštění nebo při podobných způsobech zpracování dřeva, kovu a jiných materiálů, jakož i při sekání, řezání a jiných zahradnických pracích.

(10) Komise by měla zvážit potřebu upravit tuto směrnici s ohledem na výsledky technického a vědeckého pokroku. Zvláště všechna rozhodnutí o změně jakéhokoli zákazu uvedení určitých baterií na trh by měla být přijata na základě posouzení rizik, které zohlední veškeré příslušné vědecké důkazy potvrzující nutnost zakázat dotčenou látku.

Odůvodnění

It is important to emphasise that any substance ban should only be introduced and justified on the basis of a risk assessment taking into account all the proper scientific evidence indicating the need to ban a given substance.

Pozměňovací návrh 8

Bod odůvodnění 13

(13) Je žádoucí, aby členské státy dosáhly vysoké úrovně sběru a recyklace odpadních baterií a akumulátorů, čímž se v rámci Společenství dosáhne vysokého stupně ochrany životního prostředí a využití materiálu. Proto by se měly ve směrnici stanovit pro členské státy minimální cíle sběru a recyklace. Je vhodné, aby se úrovně sběru vypočítávaly na základě průměrného ročního prodeje v předchozích letech, čímž by se získaly srovnatelné cíle pro všechny členské státy, úměrné vnitrostátní úrovni spotřeby baterií.

(13) Členské státy by měly mít povinnost dosáhnout vysoké úrovně sběru a recyklace odpadních baterií a akumulátorů, čímž se v rámci Společenství dosáhne vysokého stupně ochrany životního prostředí a recyklace materiálu. Proto by se měly ve směrnici stanovit pro členské státy minimální cíle sběru a recyklace. Je vhodné, aby se úrovně sběru vypočítávaly na základě průměrného ročního prodeje v předchozích letech, čímž by se získaly srovnatelné cíle pro všechny členské státy, úměrné vnitrostátní úrovni spotřeby baterií.

Odůvodnění

Re-introduces the Commission text and amendment 2 from first reading.

The directive establishes clear obligations on collection and recycling. Achieving these obligations is therefore not just desirable, but a clear requirement on Member States.

The directive does not include any recovery targets, but recycling targets, so the wording should be corrected accordingly.

Pozměňovací návrh 9

Bod odůvodnění 17

(17) Hlavní zásady financování nakládání s odpadními bateriemi a akumulátory by měly být stanoveny na úrovni Společenství. Systémy financování by měly napomoci dosažení vysokých úrovní sběru a recyklace a měla by se v nich uplatnit zásada odpovědnosti výrobce. Výrobci by měli financovat náklady na sběr, zpracování a recyklaci veškerých sebraných baterií a akumulátorů po odečtení zisku z prodeje využitých materiálů. Za určitých okolností by se však na drobné výrobce mohla vztahovat pravidla de minimis.

(17) Hlavní zásady financování nakládání s odpadními bateriemi a akumulátory by měly být stanoveny na úrovni Společenství. Systémy financování by měly napomoci dosažení vysokých úrovní sběru a recyklace a měla by se v nich uplatnit zásada odpovědnosti výrobce. Všichni výrobci by měli být registrováni podle ustanovení této směrnice . Výrobci by měli financovat náklady na sběr, zpracování a recyklaci veškerých sebraných baterií a akumulátorů po odečtení zisku z prodeje využitých materiálů.

Odůvodnění

In order to be in line with the goal of the Directive, it is important that all the producers, as defined by the Directive, should be registered. The registration requirement is an important instrument to prevent free riders.

This recital should also mention that producers are allowed to recover the costs of collecting, treatment and recycling. This addition will clarify article 13(3) which states that the costs shall not be shown separately to end-users. This article foresees that a visible fee cannot be shown to the end-user level, but it would be incorrect to interpret this as stating that producers cannot recover the waste management costs.

The ‘de minimis’ rule should be deleted since it goes against the principle of producer responsibility. It will only create more possibilities for producers to escape their responsibilities.

Pozměňovací návrh 10

Bod odůvodnění 18a (nový)

 

(18a) Koneční uživatelé by měli být rovněž informováni o kapacitě baterií, aby se při jejich nákupu mohli rozhodnout na základě poskytnutých informací.

Odůvodnění

Re-introduces amendment 5 of EP first reading, which was accepted by the European Commission (COM(2005)378).

Non-rechargeable batteries vary largely in price, which is partially due to their different capacity. All sorts of qualitative claims are made about the performance of non-rechargeable batteries. While information about the capacity is already given for rechargeable batteries, this is not yet the case of non-rechargeable ones. In order to ensure clear and transparent information, consumers should be informed about the capacity of all batteries.

Pozměňovací návrh 11

Článek 1

Předmět

Cíl

Tato směrnice stanoví:

 

1) pravidla pro uvádění baterií a akumulátorů na trh; a

 

Cílem této směrnice je především zamezit užívání těžkých kovů v bateriích a akumulátorech a dále zajistit sběr, zpracování, recyklaci a odstraňování všech odpadních baterií a akumulátorů tak, aby se zamezilo odstraňování baterií obsahující nebezpečné látky a aby byly recyklovány užitečné látky, které jsou v nich obsaženy.

 

Rovněž usiluje o zlepšení vlivu baterií a akumulátorů na životní prostředí, stejně jako vlivu činností všech subjektů, které se podílejí na životním cyklu elektrických a elektronických zařízení, tj. výrobců, distributorů a spotřebitelů, zejména pak těch subjektů, které jsou přímo zapojeny do zpracování odpadních baterií a akumulátorů.

2) zvláštní pravidla pro sběr, zpracování, recyklaci a odstraňování odpadních baterií a akumulátorů, doplňující příslušné právní předpisy Společenství o odpadech.

 

Odůvodnění

Re-introduces amendments 7 and 8 of EP first reading.

The objective of the Battery Directive shall be first the prevention of heavy metals in batteries and accumulators. Cadmium, Mercury and Lead have a significant impact on the quality of the environment. As a second priority this Directive shall promote and harmonise the collection and recycling of batteries.

Pozměňovací návrh 12

Čl. 3 bod 3

3) „přenosnou baterií nebo akumulátorem“ jakákoli baterie nebo akumulátor, které:

 

 

3) „přenosnou baterií nebo akumulátorem“ jakákoli baterie, knoflíková baterie, napájecí sada nebo akumulátor, které:

a) jsou hermeticky uzavřeny a

 

a) jsou hermeticky uzavřeny a

b) mohou být ručně přenášeny a

 

b) váží méně než jeden kilogram a

 

c) nejsou ani průmyslovou baterií či akumulátorem, ani automobilovou baterií či akumulátorem;

c) jsou užívány nebo určeny k užití v zařízeních uvedených v příloze IA a IB ke směrnici 2002/96/ES nebo v jiných zařízeních spotřebiteli nebo profesionálními uživateli;

Odůvodnění

Battery packs and button cells need to be explicitly included in the definition of portable batteries to ensure that they are covered by collection and treatment requirements. This definition gives more clarity if it refers to the existing WEEE-directive. The weight normally used to distinguish portable batteries from other batteries should be given as part of the definition to avoid lack of clarity.

Pozměňovací návrh 13

Čl. 3 bod 6

6) „průmyslovou baterií nebo akumulátorem“ jakákoli baterie nebo akumulátor určené výlučně k průmyslovému nebo profesionálnímu použití nebo používané v jakémkoli druhu elektrických vozidel;

6) „průmyslovou baterií nebo akumulátorem“ jakákoli baterie nebo akumulátor užívané nebo určené výlučně k průmyslovému použití, např. jako záložní napájení nebo hnací síla, které nejsou „přenosnou baterií nebo akumulátorem“ podle bodu 3;

Odůvodnění

Re-introduces amendment 85 of EP first reading.

In order to avoid a gap between definitions, or an overlap of definitions, it should be made clear that an industrial battery is not a portable battery.

Pozměňovací návrh 14

Čl. 3 bod 8

8) „recyklací“ přepracování odpadních materiálů ve výrobním procesu pro původní využití nebo pro jiné účely, ale s vyloučením energetického využití;

 

 

8) „recyklací“ přepracování odpadních materiálů ve výrobním procesu pro původní účely, ale s vyloučením energetického využití, kterým se rozumí použití spalitelného odpadu jako prostředku k výrobě energie přímým spálením s jiným odpadem nebo bez jiného odpadu, avšak se získáním tepla;

Odůvodnění

This definition should be fully consistent with the definition of recycling in article 3(e) of the WEEE and ELV directives.

Pozměňovací návrh 15

Čl. 3 bod 16a (nový)

 

16a) „úrovní sběru“ pro dotyčný členský stát a daný kalendářní rok procentuální podíl vypočítaný tak, že se celková hmotnost odpadních přenosných baterií a akumulátorů sebraných podle čl. 7 odst. 1 v uvedeném kalendářním roce vydělí ročním průměrem počtu přenosných baterií a akumulátorů uvedených na trh, vyjádřeným v hmotnostnosti, v uvedeném členském státu v uvedeném kalendářním roce a v předchozích dvou kalendářních letech.

Odůvodnění

The wording “placed on the market” rather than "sold to the end user" avoids placing an additional administrative burden on small business.

Pozměňovací návrh 16

Čl. 3 bod 16b (nový)

 

16b) „uzavřenou smyčkou „maximální možné opětovné použití kovu obsaženého v odpadní baterii nebo akumulátoru při výrobě nových produktů.

Odůvodnění

Not all the metal recovered in the recycling process will be suitable for manufacturing into new products.

Pozměňovací návrh 17

Článek 4a (nový)

 

Článek 4a

Zvýšení šetrnosti k životnímu prostředí

Členské státy podpoří výzkum a výrobce ve zlepšování celkové šetrnosti baterií a akumulátorů k životnímu prostředí během jejich celého životního cyklu, rovněž podpoří vývoj baterií a akumulátorů se sníženým obsahem nebezpečných látek, nebo baterií a akumulátorů, které budou obsahovat méně znečišťující látky nahrazující především rtuť, kadmium a olovo, a jejich uvedení na trh.

 

Členské státy podpoří výzkum a vývoj v této oblasti pro dosažení výše uvedených cílů.

Odůvodnění

Re-introduces amendment 24 of EP first reading in order to reach the objective of better environmental performance of the batteries.

Pozměňovací návrh 18

Čl. 5 odst. 2a (nový)

 

2a. Členské státy zajistí, aby baterie a akumulátory nemohly být do zařízení zabudovávány, pokud je spotřebitel nebude moci po vybití snadno vyjmout. Toto ustanovení se nevztahuje na kategorie zařízení zahrnutých do přílohy IIa. Veškerá zařízení, v nichž jsou zabudovány baterie a akumulátory, jsou opatřena návodem k jejich bezpečnému vyjmutí a případně informacemi pro uživatele o složení zabudovaných baterií a akumulátorů.

Odůvodnění

Small appliances containing batteries or accumulators that are difficult for the consumer to remove have a high probability of ending up in household waste, still containing the batteries; whereas, in a number of cases, it is possible to manufacture small appliances in such a way that no tools are needed to remove the batteries.

Pozměňovací návrh 19

Článek 6

Členské státy budou usilovat o co největší oddělený sběr odpadních baterií a akumulátorů, přičemž zohlední dopad dopravy na životní prostředí, a o co největší snížení odstraňování baterií a akumulátorů jako netříděného komunálního odpadu.

Členské státy přijmou nezbytná opatření k dosažení co největšího odděleného sběru odpadních baterií a akumulátorů, přičemž zohlední dopad dopravy na životní prostředí, a k zabránění konečného odstraňování baterií a akumulátorů s cílem dosáhnout maximální recyklace všech odpadních baterií a akumulátorů, jejichž použití není zakázáno článkem 4.

Odůvodnění

It is very important to stress the need for local availability of battery recycling capacity, which member States may need to encourage.

Pozměňovací návrh 20

Čl. 7 odst. 1 písm. a) a aa) (nové)

a) umožní konečným uživatelům odkládat odpadní přenosné baterie nebo akumulátory na dostupném sběrném místě v jejich okolí s přihlédnutím k hustotě obyvatelstva;

a) umožní konečným uživatelům odkládat odpadní přenosné baterie nebo akumulátory na dostupném sběrném místě v jejich okolí; tato sběrná místa nemusejí být registrována nebo povolována jednotlivě podle směrnice 75/442/EHS nebo směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech1;

 

 

 

 

 

 

1 Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20. Ve znění pozměněném směrnicí 94/31/ES (Úř. věst. L 168, 2.7.1994, s. 28).

Odůvodnění

Re-introduces amendment 28 and 29 of EP first reading.

The collection starts with the delivery of the batteries and accumulators by the end-users. Excessive bureaucracy in some Member States means that those organising such collection points (for example in schools) may be required to apply for a hazardous waste licence under the EU waste framework legislation. It must be made quite clear that such “red tape” is the result of over- interpretation of the law. The need to satisfy bureaucratic requirements for a special waste licence could discourage some establishments from providing collection points.

Pozměňovací návrh 21

Čl. 7 odst. 3

3. Členské státy zajistí, že výrobci průmyslových baterií a akumulátorů nebo třetí strany jednající jejich jménem nebudou odmítat brát nazpět odpadní průmyslové baterie a akumulátory od konečných uživatelů, bez ohledu na jejich chemické složení a původ. Průmyslové baterie a akumulátory mohou rovněž sbírat nezávislé třetí strany.

3. Členské státy zajistí, že jednotliví výrobci průmyslových baterií a akumulátorů nebo třetí strany jednající jejich jménem nebudou odmítat brát nazpět odpadní průmyslové baterie a akumulátory od konečných uživatelů bez ohledu na jejich původ, za předpokladu, že tyto baterie a akumulátory mají podobné chemické složení jako baterie a akumulátory uvedené na trh dotyčným výrobcem. Průmyslové baterie a akumulátory mohou rovněž sbírat nezávislé třetí stran.

Odůvodnění

The Council wording implies that producers of batteries, including SMEs, will have to take back waste batteries of a chemical composition they do not place on the market regardless of whether they have the expertise, resources and legal permits to take back such batteries. This could be a source of risk and should not be encouraged.

This amendment ensures that companies shall not refuse to take back from end users, batteries of a similar chemical composition as the ones they placed on the market, whether these originate from their own facility or that of producers of batteries of the same composition.

There should not be any limitation on the origin of the spent battery.

Pozměňovací návrh 22

Čl. 7 odst. 4a (nový)

 

4a. Členské státy zajistí, aby koneční uživatelé povinně vraceli odpadní průmyslové a automobilové baterie a akumulátory do sběrných systémů.

Odůvodnění

Re-introduces amendment 47 of EP first reading, which was accepted by the European Commission (COM(2005)378).

In order to achieve as high a collection rate as possible consumers should be required to return their waste industrial and automotive batteries. This should be achieved through information campaigns, and could be co-ordinated with local authorities’ policies on fly-tipping in order to achieve high collection rates. This requirement completes the take-back obligation imposed on producers.

Pozměňovací návrh 23

Čl. 7 odst. 4b (nový)

 

4b. Členské státy zajistí, aby distributoři, kteří dodávají přenosné baterie, byli povinni bezplatně přijímat vybité přenosné baterie od konečných uživatelů.

Odůvodnění

This proposal requires the participation of commercial networks in the take back process for spent portable batteries. Basically it will mean that any end user can return a spent portable battery to a portable battery sales point. It offers the possibility to reach higher return rates for spent portable batteries.

This provision does not concern industrial and automotive batteries.

Pozměňovací návrh 24

Článek 8

Členské státy mohou použít ekonomické nástroje, aby podpořily sběr odpadních baterií a akumulátorů nebo použití baterií a akumulátorů obsahujících méně látek znečišťujících životní prostředí, například tím, že přijmou odstupňované daňové sazby nebo systémy zálohování. Pokud tak učiní, oznámí Komisi opatření související s použitím uvedených nástrojů.

1. Členské státy mohou použít ekonomické nástroje, aby podpořily sběr odpadních baterií a akumulátorů nebo použití baterií a akumulátorů obsahujících méně látek znečišťujících životní prostředí, například tím, že přijmou odstupňované daňové sazby. Pokud tak učiní, oznámí Komisi opatření související s použitím uvedených nástrojů. Členské státy zajistí, aby tato opatření:

 

a) nebyla v rozporu s pravidly vnitřního trhu nebo aby nenarušovala hospodářskou soutěž a nesloužila jako opatření pro zvýšení příjmů v oblastech, které nesouvisejí s cíli této směrnice,

 

b) byla zavedena po konzultaci se všemi zúčastněnými stranami,

 

c) podléhala hospodářskému, sociálnímu a ekologickému zdůvodnění.

 

2. Členské státy budou podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů1 informovat Komisi o návrzích opatření, které mají v úmyslu přijmout v souladu s odstavcem 1.

____________________

1 Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.

Justification

1) A deposit scheme will not be workable for batteries. It is a given fact that consumers keep batteries for many years before they are finally returned to a collection point. This would create a very high administrative burden which is disproportionate with the environmental benefit.

1a) seeks to avoid unilateral action by Member States to raise revenues from the battery consumer as well as adoption of fiscal measures that distort the price of batteries must not be allowed in view of the interests of the internal market and free and fair competition in the market place

1b) and c) are reproduced from Directive 91/157/EEC and are essential for ensuring a sustainable and effective scheme for the management of waste batteries.

2) Specifies the procedure under which the draft measures should be communicated to the Commission.

Pozměňovací návrh 25

Čl. 9 odst. 1

1. Pro účely tohoto článku se „úrovní sběru“ pro dotyčný členský stát a daný kalendářní rok rozumí procentuální podíl vypočítaný tak, že hmotnost odpadních přenosných baterií a akumulátorů sebraných podle čl. 7 odst. 1 v uvedeném kalendářním roce se vydělí průměrem ročního prodeje přenosných baterií a akumulátorů konečným uživatelům v uvedeném členském státu v uvedeném kalendářním roce a v předchozích dvou kalendářních letech, vyjádřených v hmotnosti. Členské státy vypočítají úroveň sběru poprvé vzhledem k šestému úplnému kalendářnímu roku následujícímu po vstupu této směrnice v platnost.

1. Členské státy vypočítají úroveň sběru podle čl. 3 bodu 16a poprvé vzhledem ke čtvrtému úplnému kalendářnímu roku následujícímu po vstupu této směrnice v platnost.

 

 

Odůvodnění

Re-introduces amendment 34 of EP first reading.

Collection rate should not be defined in this Article and should therefore be transferred as definition in Article 3.

Pozměňovací návrh 26

Čl. 9 odst. 2 písm. a) a b)

a) 25% do šesti let po vstupu této směrnice v platnost;

a) 40 % do šesti let po vstupu této směrnice v platnost;

a) 45% do šesti let po vstupu této směrnice v platnost;

b) 60 % do deseti let po vstupu této směrnice v platnost.

Odůvodnění

More ambitious collection targets must be set. During the second phase, after 6 years, an impulse is needed.

Pozměňovací návrh 27

Čl. 9 odst. 4

4. V souladu s postupem uvedeným v čl. 21 odst. 2:

4. V souladu s postupem uvedeným v čl. 21 odst. 2 se do …[3]* zavede společná metodika výpočtu ročních prodejů přenosných baterií a akumulátorů konečným uživatelům.

a) je možné přijmout přechodná ustanovení pro řešení potíží vzniklých v jakémkoli členském státu při plnění požadavků odstavce 2 v důsledku zvláštních vnitrostátních okolností;

 

 

b) se do …[4]* zavede společná metodika výpočtu ročních prodejů přenosných baterií a akumulátorů konečným uživatelům.

 

 

____

* Jeden rok po vstupu této směrnice v platnost.

____

* Jeden rok po vstupu této směrnice v platnost.

Odůvodnění

Re-introduces amendment 34 of EP first reading. Unjustified exemption of the Council should be deleted. Because of a percentage target in stead of a weight target, Member states cannot use the argument of specific national circumstances any more.

Pozměňovací návrh 28

Čl. 9 odst. 4a (nový)

.

4a. Komise předloží nejpozději do ...* návrh na zvýšení cílů sběru v souladu s článkem 251 Smlouvy.

___

* Sedm let po vstupu této směrnice v platnost.

 

Odůvodnění

Re-introduces amendment 34 of EP first reading. Collection targets should be improved in order to further avoid the uncontrolled disposal of batteries in the environment.

Pozměňovací návrh 29

Čl. 10 odst. 1

1. Členské státy zajistí, že nejpozději do …[5]*:

1. Členské státy zajistí, že nejpozději do …[6]*:

a) výrobci nebo třetí strany zavedou systémy používající nejlepší dostupné technologie zpracovávání a recyklace odpadních baterií a akumulátorů a

a) výrobci nebo třetí strany zavedou systémy používající nejlepší dostupné technologie zpracovávání a recyklace odpadních baterií a akumulátorů z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí a

b) všechny identifikovatelné baterie a akumulátory sebrané v souladu s článkem 7 budou zpracovány a recyklovány prostřednictvím takových systémů.

b) všechny identifikovatelné baterie a akumulátory sebrané v souladu s článkem 7 budou zpracovány a recyklovány prostřednictvím systémů, které budou vyhovovat alespoň právním předpisům Společenství, především v oblasti zdraví, bezpečnosti a nakládání s odpady.

Členské státy však v souladu se Smlouvou mohou ukládat sebrané přenosné baterie nebo akumulátory obsahující kadmium, rtuť nebo olovo na skládkách nebo v podzemních skladovacích prostorách v rámci strategie postupného útlumu těžkých kovů, nebo pokud neexistuje žádný praktický odbyt. Členské státy oznámí Komisi navržená opatření v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

 

Členské státy však v souladu se Smlouvou mohou ukládat sebrané přenosné baterie nebo akumulátory obsahující kadmium, rtuť nebo olovo na skládkách nebo v podzemních skladovacích prostorách v rámci strategie postupného útlumu těžkých kovů, pokud neexistuje žádný praktický odbyt. Členské státy oznámí Komisi navržená opatření v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

 

Odůvodnění

Re-introduces amendment 120 of EP first reading.

It is essential that the requirements for treatment and recycling operations are distinguishable and separate. Since technologies for treatment operation are numerous and well established it will be difficult to provide a legal definition for 'best available techniques' in this case. It is therefore recommended that the minimum standard of treatment operations should be in accordance with the Community legislation on safety, health and waste management.

Pozměňovací návrh 30

Čl. 10 odst. 3

3. Procesy recyklace musí nejpozději do …[7]* splňovat recyklační cíle a související ustanovení uvedené v příloze III části B.

3. Procesy recyklace musí nejpozději do …[8]* splňovat recyklační účinnost a související ustanovení uvedené v příloze III části B.

 

[Horizontální pozměňovací návrh – bude-li přijata změna výrazu „recyklační cíle“ na „účinnost recyklace“, bude se vztahovat na celý text a veškeré pozměňovací návrhy k této směrnici.]

Odůvodnění

Re-introduces Article 18 of the original Commission proposal.

Pozměňovací návrh 31

Článek 10a (nový)

 

Článek 10a

 

Nové recyklační technologie

 

1. Členské státy podpoří vývoj nových recyklačních a zpracovatelských technologií a výzkum recyklačních metod, které budou šetrné k životnímu prostředí a cenově příznivé, pro všechny typy baterií a akumulátorů.

 

2. Členské státy doporučí zpracovatelským zařízením, aby zavedly uznané enviromentální systémy řízení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 761/2001/ES ze dne 19. března 2001, které organizacím umožňuje dobrovolné zapojení do systému řízení podniků a auditu z hlediska životního prostředí (EMAS) Společenství.1

______________

Úř. věst. L 114 , 24.4.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

Odůvodnění

Re-introduces the text of Article 17 from the original Commission Proposal.

Pozměňovací návrh 32

Čl. 12 odst. 2

2. Odpadní baterie a akumulátory vyvážené ze Společenství v souladu s nařízením (EHS) č. 259/93, nařízením Rady (ES) č. 1420/1999 ze dne 29. dubna 1999, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do některých nečlenských zemí OECD, a nařízením Komise (ES) č. 1547/1999 ze dne 12. července 1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93 pro přepravu některých druhů odpadů do některých zemí, na něž se nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39 v konečném znění, se zahrnou do plnění povinností a cílů stanovených v příloze III této směrnice, pouze pokud se dostatečně prokáže, že recyklace proběhla za podmínek v podstatě vyhovujících požadavkům této směrnice.

2. Odpadní baterie a akumulátory vyvážené ze Společenství v souladu s nařízením (EHS) č. 259/93, nařízením Rady (ES) č. 1420/1999 ze dne 29. dubna 1999, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do některých nečlenských zemí OECD, a nařízením Komise (ES) č. 1547/1999 ze dne 12. července 1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93 pro přepravu některých druhů odpadů do některých zemí, na něž se nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39 v konečném znění, se zahrnou do plnění povinností a cílů stanovených v příloze III této směrnice, pouze pokud se dostatečně prokáže, že recyklace proběhla za podmínek vyhovujících požadavkům této směrnice.

Odůvodnění

Re-introduces the Commission text.

Exports of hazardous waste are a very problematic area. Exports are often motivated by economic concerns, exploiting different treatment standards. To avoid such economically motivated exports at the expense of the environment, the recycling operation in the receiving country must take place under equivalent conditions. The term "broadly" is far too vague, and would open the door to all kind of disputes.

Pozměňovací návrh 33

Čl. 13 odst. 1 písm. a)

a) sběru, zpracování a recyklaci všech odpadních přenosných baterií a akumulátorů sebraných podle čl. 7 odst. 1 a 2 a

a) sběru, zpracování a recyklaci všech odpadních přenosných baterií a akumulátorů sebraných podle čl. 7 odst. 1 a 2;

 

aa) veřejných informačních kampaních o sběru, zpracování a recyklaci všech odpadních přenosných baterií a akumulátorů; a

Odůvodnění

Public information campaigns are needed to ensure the success of collection and recycling schemes to avoid that end-users discard batteries with the general municipal waste. It should be clarified that producers should pay for such public information campaigns.

Pozměňovací návrh 34

Čl. 13 odst. 2a (nový)

 

2a. Výrobci jsou zodpovědní za pokrytí nákladů na sběr, zpracování, recyklaci a odstranění odpadních baterií a akumulátorů uvedených na trh před vstupem tohoto nařízení v platnost (tzv. historický odpad) způsobem, který nebude zatěžovat životní prostředí.

Odůvodnění

Re-introduces amendment 49 of EP first reading.

It must be made clear that producers are also responsible for the costs of collection, treatment, recycling and environmentally sound disposal of historic waste. This was already part of the original commission proposal (Article 23(1) of COM (2003)0723).

Pozměňovací návrh 35

Čl. 13 odst. 3

3. Náklady na sběr, zpracování a recyklaci nesmějí být konečným uživatelům při prodeji nových přenosných baterií a akumulátorů uváděny odděleně.

3. Členské státy zajistí, aby výrobci mohli získat zpět náklady na sběr, zpracování a recyklaci, aby však tyto náklady nebyly konečnému uživateli při prodeji nových přenosných baterií uváděny odděleně.

Odůvodnění

An effective and transparent financing mechanism that enables an environmentally sound, cost-effective and financially equitable realization of the Directives objectives should be included within the new Battery Directive. Failure to do so will result in: (1) low return efficiency leading to higher burdens on the environment since more batteries will be landfilled; (2) higher environmental impacts resulting from inefficiencies in the battery collection infrastructure (e.g. energy consumption and emissions from the transport of batteries and lack of economies of scale to control them).

Pozměňovací návrh 36

Článek 15

Článek 15

Malí výrobci

Pravidla de minimis pro uplatňování čl. 13 odst. 1 a článku 14 se zavedou postupem podle čl. 21 odst. 2 nejpozději do …[9]*.

____

* 42 měsíců po vstupu této směrnice v platnost.

 

vypouští se

 

 

Odůvodnění

The possibility of a de minimis for small producers will provide a loophole for free-riders and will jeopardise the credibility of each national system. All the actors in the chain need to take up their part of the responsibilities. This addition of the Council should therefore be deleted.

Pozměňovací návrh 37

Čl. 17 odst. 2a (nový)

 

2a. Členské státy zajistí, aby distributoři přenosných baterií nebo akumulátorů informovali konečné uživatele o možnosti odstranění odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů ve svých prodejních místech.

Pozměňovací návrh 38

Čl. 18 odst. 1 pododstavec 1a (nový)

 

Členské státy zajistí, aby byly všechny baterie, akumulátory a napájecí sady viditelně, čitelně a nesmazatelně opatřeny údaji o své kapacitě.

Odůvodnění

Re-introduces amendment 58 of EP first reading, which was accepted by the European Commission (COM(2005)0378).

Non-rechargeable batteries vary largely in price, which is partially due to their different capacity. All sorts of qualitative claims are made about the performance of non-rechargeable batteries. While information about the capacity is already given for rechargeable batteries, this is not yet the case of non-rechargeable ones. In order to ensure clear and transparent information, consumers should be informed about the capacity of all batteries.

Pozměňovací návrh 39

Čl. 23 odst. 1

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do...

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do.....

Odůvodnění

The transposition date in Member States should be fixed and not left open in order to ensure harmonization of the implementation of this Directive within 25 Member States.

Pozměňovací návrh 40

Příloha IIa (nová)

 

PŘÍLOHA IIa

 

SEZNAM KATEGORIÍ ZAŘÍZENÍ, KTERÁ JSOU VYŇATA Z ROZSAHU PŮSOBNOSTI ČLÁNKU 5

 

1. Zařízení, jejichž baterie jsou sletovány, svařeny nebo jinak trvale připevněny k vývodům z důvodu zajištění kontinuity dodávky elektrického proudu v požadovaném průmyslovém použití a kvůli zachování funkce paměti a dat u informačních technologií a obchodního vybavení, jestliže je použití baterií a akumulátorů podle přílohy I z technického hlediska nezbytné.

 

2. Referenční buňky ve vědeckém vybavení a vybavení k výkonu povolání, baterie a akumulátory v lékařských přístrojích určených k zachování životně důležitých funkcí a v kardiostimulátorech, kde je nezbytný nepřetržitý chod a kdy baterie a akumulátory může odstranit jen kvalifikovaný personál.

 

3. Přenosná zařízení, kde by nahrazení baterie nekvalifikovaným personálem mohlo představovat bezpečnostní riziko pro uživatele nebo by mohlo ovlivnit funkci daného zařízení, a zařízení k výkonu povolání určené k použití ve vysoce citlivém prostředí, například v přítomnosti těkavých látek.

Odůvodnění

This amendment introduces the concept that removeability should be facilitated.

Provisions are in line with Article 4 of the WEEE directive and carry over Article 5 of the 1991/157 batteries directive.

It re-instates Parliament’s First Reading Amendment 92 to Article 5. paragraph 1 a (new).

Pozměňovací návrh 41

Příloha III část B

3. Recyklační procesy musí dosahovat těchto minimálních recyklačních cílů:

3. Členské státy zajistí, aby recyklační procesy dosahovaly této minimální recyklační účinnosti:

a) recyklace 65 % průměrné hmotnosti olověných baterií a akumulátorů, včetně recyklace obsahu olova na nejvyšší úrovni, která je technicky proveditelná bez nadměrných nákladů;

a) recyklace 65 % průměrné hmotnosti olověných baterií a akumulátorů a uzavřenou smyčku pro veškerý obsah olova;

b) recyklace 75 % průměrné hmotnosti niklkadmiových baterií a akumulátorů, včetně recyklace obsahu kadmia na nejvyšší úrovni, která je technicky proveditelná bez nadměrných nákladů; a

b) recyklace 75 % průměrné hmotnosti niklkadmiových baterií a akumulátorů a uzavřenou smyčku pro veškerý obsah kadmia; a

c) recyklace 50 % průměrné hmotnosti ostatních použitých baterií a akumulátorů.

c) recyklace 55 % průměrné hmotnosti ostatních použitých baterií a akumulátorů.

 

Navržená minimální recyklační účinnost musí být pravidelně vyhodnocována a přizpůsobována nejlepším dostupným technologiím a vědeckotechnickému pokroku v souladu s postupem uvedeným v článku 21.

Odůvodnění

Re-introduces amendment 43 of EP first reading.

  • [1]  Úř. věst. C 104 E, 30.4.2004, s. 355.
  • [2]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
  • [3]  
  • [4]  
  • [5]  
  • [6] .
  • [7]  
  • [8]  
  • [9]  

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Introduction and background

The main problem with batteries and accumulators is the presence of the heavy metals mercury, lead and cadmium. The damaging effects of the heavy metals mercury, cadmium and lead on the environment and health are clearly described in the original Commission proposal (COM(2003)723).

Already in its resolution of 25 January 1998, the Council asked the Commission to submit as soon as possible a proposal for a Community action programme to combat pollution of the environment with cadmium.

In accordance with Article 8 of Decision No 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 2002 laying down the Sixth Community Environment Action Programme, the objective of the proposed Directive is:

• to restrict the disposal of waste batteries and accumulators;

• to reduce the volumes of hazardous batteries and accumulators produced; and

• to increase the level of collection and recycling of waste batteries and accumulators.

The Commission adopted its proposal for a new Directive on batteries and accumulators on 24 November 2003. The European Parliament adopted its first-reading on 20 April 2004. The Council adopted its common position on 18 July 2005.

The main objectives, as adopted by the European Parliament in first reading, are:

1. the prevention of the use of heavy metals in batteries and accumulators

2. the collection, treatment, recycling and disposal of all waste batteries and accumulators in order to avoid the disposal of batteries containing hazardous substances

3. recycling the useful substances in batteries and accumulators

4. improving the environmental performance of batteries and accumulators

Analysis of the Common Position

The common position incorporates many of the European Parliament's first-reading amendments, either verbatim, in part or in spirit. However, it does not reflect a number of amendments. The European Commission can support the common position taken as a package, provided that the level of environmental ambition is at least equivalent to the Commission’s proposal, in particular with respect to collection and recycling objectives. The 4 main items of the first reading are discussed below:

1. Prevention of heavy metals

The main problem with batteries and accumulators is the presence of the heavy metals mercury, lead and cadmium. In 1998 mercury-containing ( = more than 5 ppm mercury) batteries are prohibited for that reason, with an exemption for button cells in hearing aids and watches. The damaging effects of the heavy metals mercury, cadmium and lead on the environment and health are clearly described in the original Commission proposal. In the meantime, related EU legislation has banned the use of the heavy metals mercury, lead and cadmium in components and materials in vehicles placed on the market after 1 July 2003 and in new electrical and electronic equipment placed on the market after 1 July 2006.

The Parliament adopted a ban on mercury, cadmium and lead for all batteries, added with a list of exemptions. The Council, however adopted only a ban on mercury and cadmium for portable batteries, added with exemptions for emergency and alarm systems (including emergency lighting), medical equipment and cordless power tools. This means no ban on Nickel-Cadmium (NiCd) batteries for medical equipment and cordless power tools and no prevention measures for lead at all.

This is strange, because cadmium and lead are being removed from existing products (scrap vehicles, WEEE, PVC, plastics, etc.). As this directive incorporates measures restricting various damaging substances, it would also be logical to take similar measures with regard to the hazardous substances contained in batteries. Moreover, there is a clear trend towards nickel-metal hydride (NiMH) and lithium ion (Li-ion) batteries as replacements for NiCd batteries in electronic equipment.

Nickel Metal Hydride batteries are used already for 15 years and can offer up to three times the capacity of the same size standard Nickel Cadmium batteries. Due to their increased capacity and energy density features, users can expect a longer time between charges and longer running time. NiMH batteries can rapidly be charged and do not have memory effects. NiMH batteries are for example applied in cameras, cellular mobile telecom products, Notebook PC's, portable VCRs, TVs, portable stereos and CD players, cordless vacuum cleaners and cordless Power Tools.

Rechargeable Lithium ion Batteries are even more promising because of the high energy density, high capacity, light weight and high power.

Almost all battery producers produce the NiMH and Li-ion batteries as alternative for NiCd batteries for a large range of applications. NiMH and Li-ion batteries are promoted on many websites of battery producers, including for medical applications, emergency lightning and cordless power tools. A ban on NiCd batteries is justified. Such a ban will prevent the damaging and polluting effects of cadmium.

Different arguments are used for not banning NiCd batteries for cordless power tools. Fact is that NiMH batteries cannot be recharged as many times as NiCd batteries, but the capacity of NiMH is higher, so the lifetime capacity is similar to that of NiCd batteries. Above this NiMH batteries do not discharge during no-use, as NiCd batteries do. Another fact is that the performance of NiMH batteries in low temperature areas is similar to the performance of NiCd batteries. Also in the case of power tools, a NiMH battery is a good alternative for a NiCd battery. This is also stressed by the fact that there are many producers of NiMH batteries for cordless power tools[1].

A recent technological breakthrough from Milwaukee Electric Tool Company has resulted in the market introduction of Li-ion batteries for cordless power tools since July 2005. This battery now provides 28 volts of power at a weight that is slightly less than the current (NiMH and NiCd) 18 volt battery. The benefit of that added voltage lies in the fact that the new battery delivers significantly more power, up to twice the run time, and fade-free, consistent power throughout each usage cycle. In addition, unlike NiCd and NiMH battery platforms, the new Li-ion battery performs significantly better in extreme conditions such as hot or cold temperatures[2].

Recently, also alternatives for industrial NiCd batteries are produced with a new Nickel-Zinc technology. The energy performance of these batteries is 50% higher and has lower costs. This battery can in the future possibly also be used in hybrid or completely electric vehicles.

In brief, if one wishes to make progress from the point of view of the environment by means of this directive, one should at least, where possible, limit the use of the heavy metals mercury, cadmium and lead in batteries. Because of widely available alternatives, this applies also for cadmium in emergency lightning, medical application and cordless power tools.

2. Collection

The European parliament decides in its first reading to collect 50% after six years and to collect 60% of the sealed portable batteries after ten years. The Council changed this is less ambitious target of 25% and 45% respectively.

3. Recycling

These provisions are accepted by the Council in general. The recycling-efficiencies in Annex IIIB are similar to the position of the European Parliament in first reading. The Council however did not accept the Parliament’s proposal for a closed loop of the lead or cadmium contained in a battery.

4. Environmental Performance

In the first reading the Parliament adopted provisions on the performance of batteries. This is not accepted in the Common position. It is however important that Member States promote research and encourage the producers to improve the overall environmental performance of batteries and accumulators throughout their entire life-cycle. Also the development and marketing of batteries and accumulators which contain smaller quantities of dangerous substances or which contain less polluting substances, in particular as substitutes for mercury, cadmium and lead is important.

Regarding labelling, the capacity of all batteries, accumulators and battery packs has to be indicated on them in a visible, legible and indelible form. On the basis of this information, consumers are able to choose for batteries with a higher performance and lifetime. Some batteries are cheap, but have a much shorter lifetime. For example the capacity of Alkaline batteries is about four times higher than the capacity of the Zinc-Carbon batteries. Allthough the price of the Zinc-Carbon batteries is half of the price of Alkaline batteries, buying Alkaline batteries is about two times more economic considering the capacity. Above this, Zinc-Carbon batteries contain much more lead: this is an important environmental reason not preferring Zinc-Carbon batteries.

POSTUP

Název

Společný postoj Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS

Referenční údaje

5694/5/2005 – C6-0268/2005 – 2003/0282(COD))

Datum prvního čtení EP – P číslo

20.4.2004

P5_TA(2004)0304

Návrh Komise

KOM(2003)0723 – C5-0563/2006

Pozměněný návrh Komise

 

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení společného postoje

8.9.2005

Příslušný výbor
  Datum oznámení na zasedání

ENVI
8.9.2005

Zpravodaj
  Datum jmenování

Hans Blokland
14.9.2005

 

Předchozí zpravodaj(ové)

 

 

Projednání ve výboru

14.9.2005

 

 

 

 

Datum přijetí

22.11.2005

Výsledek závěrečného hlasování

+:
–:

0:

45

10

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Irena Belohorská, Johannes Blokland, Frederika Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Matthias Groote, Satu Hassi, Mary Honeyball, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Jonas Sjöstedt, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Margrete Auken, David Casa, Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze, Robert Sturdy, Andres Tarand

Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní při závěrečném hlasování

Christopher Heaton-Harris

Datum předložení

24.11.2005

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...