Pranešimas - A6-0335/2005Pranešimas
A6-0335/2005

ANTRAJAM SVARSTYMUI PATEIKTAS REKOMENDACIJOS PROJEKTAS dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl baterijų ir akumuliatorių bei dėl išeikvotų baterijų ir akumuliatorių priėmimo ir direktyvos 91/157/EEB panaikinimo

24.11.2005 - (5694/5/2005 – C6‑0268/2005 – 2003/0282(COD)) - ***II

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas
Pranešėjas: Johannes Blokland


Procedūra : 2003/0282(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0335/2005
Pateikti tekstai :
A6-0335/2005
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl baterijų ir akumuliatorių bei dėl išeikvotų baterijų ir akumuliatorių priėmimo ir direktyvos 91/157/EEB panaikinimo

(5694 – C6‑0268/2005 – 2003/0282(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (5694/5/2005 – C6‑0268/2005),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą[1] dėl Komisijos siūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (KOM(2003)0723)[2],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A6‑0335/2005),

1.  pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2.  paveda Pirmininkui Parlamento perduoti poziciją Tarybai ir Komisijai.

Tarybos bendroji pozicijaParlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

1 nuoroda

Atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį ir 95 straipsnio 1 dalį, susijusias su šios direktyvos 4, 5 ir 18 straipsniais,

Atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,

Justification

The main purpose of this Directive is to minimise the negative environmental effects of discarded batteries, therefore environment should be the only legal base. This is also in line with the (non-binding) opinion of the Advocate General in Case C-178/03 delivered 26 May 2005 (Commission versus Parliament and the Council on the legal base of the PIC-regulation) in which it is concluded that a dual legal base is excluded if the procedures laid down for them cannot be reconciled with each other and that if a piece of legislation has both environmental and internal market aspects, the act must be founded on the single legal basis required by the main or predominant purpose or component of the act.

Pakeitimas 2

1 konstatuojamoji dalis

(1) Pageidautina suderinti nacionalines priemones, susijusias su baterijomis ir akumuliatoriais bei išeikvotomis baterijomis ir akumuliatoriais. Pagrindinis šios direktyvos tikslas – sumažinti žalingą baterijų ir akumuliatorių bei išeikvotų baterijų ir akumuliatorių poveikį aplinkai, tokiu būdu prisidedant prie aplinkos apsaugos, išsaugojimo ir aplinkos kokybės gerinimo. Taigi teisinis pagrindas yra Sutarties 175 straipsnio 1 dalis. Vis dėlto, remiantis Sutarties 95 straipsnio 1 dalimi, taip pat vertėtų imtis priemonių Bendrijos mastu, kad būtų suderinti reikalavimai dėl sunkiųjų metalų kiekio baterijose ir akumuliatoriuose ir jų ženklinimo ir užkirstas kelias konkurencijos iškraipymui Bendrijoje.

(1) Pageidautina suderinti nacionalines priemones, susijusias su baterijomis ir akumuliatoriais bei išeikvotomis baterijomis ir akumuliatoriais. Pagrindinis šios direktyvos tikslas – sumažinti žalingą baterijų ir akumuliatorių bei išeikvotų baterijų ir akumuliatorių poveikį aplinkai, tokiu būdu prisidedant prie aplinkos apsaugos, išsaugojimo ir aplinkos kokybės gerinimo. Taigi teisinis pagrindas yra Sutarties 175 straipsnio 1 dalis.

Justification

The main purpose of this Directive is to minimise the negative environmental effects of discarded batteries, therefore environment should be the only legal base. This is also in line with the (non-binding) opinion of the Advocate General in Case C-178/03 delivered 26 May 2005 (Commission versus Parliament and the Council on the legal base of the PIC-regulation) in which it is concluded that a dual legal base is excluded if the procedures laid down for them cannot be reconciled with each other and that if a piece of legislation has both environmental and internal market aspects, the act must be founded on the single legal basis required by the main or predominant purpose or component of the act.

Pakeitimas 3

2a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(2a) 1988 m. sausio 25 d. Tarybos rezoliucijoje dėl Bendrijos veiksmų programos kovai su aplinkos tarša kadmiu1 pabrėžiamas kadmio naudojimo tais atvejais, kai nėra tinkamų alternatyvų, apribojimas kaip vienas pagrindinių kadmio panaudojimo strategijos, kuria siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, elementų.
__________________

1 OJ C 30, 1988 02 04, p. 1.

Justification

It is important to put the measures in this directive concerning cadmium into the general context of the EU policy on cadmium.

Pakeitimas 4

5 konstatuojamoji dalis

5) Siekiant užkirsti kelią baterijų ir akumuliatorių išmetimui į aplinką ją užteršiant ir nesupainioti galutinių vartotojų skirtingais atliekų tvarkymo reikalavimais, taikomais skirtingoms baterijoms ir akumuliatoriams, ši direktyva turėtų būti taikoma visoms į Bendrijos rinką pateikiamoms baterijoms ir akumuliatoriams. Taip išplėtus taikymo sritį būtų taip pat užtikrinta, kad bus daug ekonomiškiau surenkama ir perdirbama bei kiek įmanoma taupomi ištekliai.

5) Siekiant užkirsti kelią baterijų ir akumuliatorių išmetimui į aplinką ją užteršiant ir nesupainioti galutinių vartotojų skirtingais atliekų tvarkymo reikalavimais, taikomais skirtingoms baterijoms ir akumuliatoriams, ši direktyva turėtų būti taikoma visoms į Bendrijos rinką pateikiamoms baterijoms ir akumuliatoriams. Taip išplėtus taikymo sritį būtų taip pat užtikrinta, kad bus daug ekonomiškiau surenkama ir perdirbama, kiek įmanoma taupomi ištekliai bei visi susiję ūkio subjektai skirs atitinkamą finansavimą.

Justification

Appropriate financing by all parties involved is an essential requirement to ensure that the goals of the Battery Directive are achieved.

Pakeitimas 5

8 konstatuojamoji dalis

(8) Pramoninių baterijų ir akumuliatorių pavyzdžių sąrašas apima baterijas ir akumuliatorius, naudojamus ligoninių avarinėse arba atsarginėse elektros tiekimo sistemose, oro uostuose arba įstaigose, baterijas ir akumuliatorius, naudojamus traukiniuose arba lėktuvuose, ir baterijas ir akumuliatorius, naudojamus atviroje jūroje esančiuose naftos gavybos įrengimuose arba švyturiuose. Pavyzdžių sąrašas taip pat apima baterijas ir akumuliatorius, skirtus išimtinai parduotuvių ir restoranų portatyviniams apmokėjimo terminalams, parduotuvių brūkšninių kodų skaitytuvams, TV kanalų ir profesionalių studijų profesionaliai vaizdo įrangai, kalnakasių žibintams ir narų žibintams, pritvirtintiems atitinkamai prie kalnakasių arba narų šalmų, elektrinių durų atsargines baterijas ir akumuliatorius, kad jos neužsikirstų arba neprispaustų žmonių, baterijas ir akumuliatorius, naudojamus prietaisuose arba matavimo ir inžinerinėje įrangoje, ir baterijas ir akumuliatorius, naudojamus kartu su saulės baterijomis, fotogalvaniniais įrenginiais ir kitais įrengimais, skirtais atsinaujinančių energijos rūšių gavybai. Pramoninių baterijų ir akumuliatorių grupei taip pat priklauso baterijos ir akumuliatoriai, naudojami elektra varomose transporto priemonėse, pavyzdžiui, elektros automobiliuose, invalidų vežimėliuose, dviračiuose, oro uosto transporto priemonėse ir automatinėse transporto priemonėse. Be įtrauktų į šį negalutinį pavyzdžių sąrašą pramoniniais baterijomis ir akumuliatoriais turėtų būti laikomi visi nehermetiški ir ne automobilių baterijos ir akumuliatoriai.

Išbraukta.

 

Justification

It is not helpful to list examples of applications of batteries in order to define those batteries as industrial batteries. The definition of industrial batteries must make this clear, not a recital. Above this, many of the listed examples do not fit with the definition in article 3. This recital is misleading and should therefore be deleted.

Pakeitimas 6

9 konstatuojamoji dalis

(9) Portatyvinių baterijų ir akumuliatorių, t. y. visiškai hermetiškų baterijų ir akumuliatorių, kuriuos nesunkiai galėtų nešti vidutinis žmogus ir kurie nepriskiriami nei automobilių, nei pramoninių baterijų ir akumuliatorių grupėms, pavyzdžių sąrašas apima buitinius elementus (pavyzdžiui, AA ir AAA baterijos) ir baterijas ir akumuliatorius, kuriuos vartotojai arba profesionalai naudoja mobiliuose telefonuose, nešiojamuose kompiuteriuose, bevielėje elektros įrangoje, žaisluose ir buitiniuose prietaisuose, pavyzdžiui, elektros dantų šepetėliuose, skustuvuose ir portatyviniuose dulkių siurbliuose (įskaitant panašią įrangą, naudojamą mokyklose, parduotuvėse, restoranuose, oro uostuose, įstaigose arba ligoninėse), ir visas baterijas, kurias vartotojai gali naudoti įprastinėje buitinėje įrangoje.

Išbraukta.

Justification

It is not helpful to list examples of applications of batteries in order to define those batteries as portable batteries. The definition of portable batteries must make this clear, not a recital. Above this, many of the listed examples do not fit with the definition in article 3. This recital is misleading and should therefore be deleted.

Pakeitimas 7

10 konstatuojamoji dalis

Komisija turėtų įvertinti poreikį adaptuoti šią direktyvą atsižvelgdama į turimą techninę bei mokslinę informaciją. Ypač Komisija turėtų peržiūrėti išimtį dėl kadmio draudimo netaikymo nešiojamose baterijose ir akumuliatoriuose, skirtuose naudoti bevieliuose elektros įrankiuose. Bevielių elektros įrankių pavyzdžiai yra įrankiai, kuriais vartotojai ir specialistai tekina, frezuoja, šlifuoja, galanda, pjauna, raižo, karpo, gręžia, daro skyles, štampuoja, kala, kniedija, sriegia, poliruota ir panašiai apdoroja medį, metalą ar kitą medžiagą, taip pat pjauna žolę, pjausto šakas ar atlieka kitus sodo darbus.

Komisija turėtų įvertinti poreikį adaptuoti šią direktyvą, atsižvelgdama į turimą techninę bei mokslinę informaciją. Ypač bet koks sprendimas iš dalies keisti bet kokį tam tikrų baterijų tiekimo į rinką draudimą turi būti priimtas atsižvelgiant į rizikos vertinimą, turint galvoje visus atitinkamus mokslinius įrodymus, nurodančius poreikį tam tikrą medžiagą drausti.

Justification

It is important to emphasise that any substance ban should only be introduced and justified on the basis of a risk assessment taking into account all the proper scientific evidence indicating the need to ban a given substance.

Pakeitimas 8

13 konstatuojamoji dalis

Pageidautina, kad valstybės narės garantuotų didelį baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo ir perdirbimo procentą ir taip pasiektų aukštą aplinkos apsaugos ir medžiagų naudojimo Bendrijoje lygį. Todėl šia direktyva turėtų būti valstybėms narėms nustatytos minimalios surinkimo ir perdirbimo užduotys. Surinkimo procentą reikėtų apskaičiuoti remiantis vidutiniais metiniais ankstesnių metų pardavimais tam, kad būtų galima palyginti visų valstybių narių baterijų naudojimo lygį proporcingai vienos valstybės baterijų naudojimo lygiui.

Turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės garantuotų didelį baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo ir perdirbimo procentą ir taip pasiektų aukštą aplinkos apsaugos ir medžiagų perdirbimo Bendrijoje lygį. Todėl šia direktyva turėtų būti valstybėms narėms nustatytos minimalios surinkimo ir perdirbimo užduotys. Surinkimo procentą reikėtų apskaičiuoti remiantis vidutiniais metiniais ankstesnių metų pardavimais tam, kad būtų galima palyginti visų valstybių narių baterijų naudojimo lygį proporcingai vienos valstybės baterijų naudojimo lygiui.

Justification

Re-introduces the Commission text and amendment 2 from first reading.

The directive establishes clear obligations on collection and recycling. Achieving these obligations is therefore not just desirable, but a clear requirement on Member States.

The directive does not include any recovery targets, but recycling targets, so the wording should be corrected accordingly.

Pakeitimas 9

17 konstatuojamoji dalis

Pagrindiniai baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo finansavimo principai turėtų būti nustatyti Bendrijos lygiu. Finansavimo sistemos turėtų padėti garantuoti didelį surinkimo ir perdirbimo procentą ir įgyvendinti gamintojo atsakomybės principą. Todėl gamintojai turėtų padengti visų surinktų baterijų ir akumuliatorių surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo išlaidas, atėmus iš jų pelną, gautą pardavus utilizuotas medžiagas. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis galėtų būti pateisinamas de minimis taisyklių taikymas smulkiems gamintojams.

Pagrindiniai baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo finansavimo principai turėtų būti nustatyti Bendrijos lygiu. Finansavimo sistemos turėtų padėti garantuoti didelį surinkimo ir perdirbimo procentą ir įgyvendinti gamintojo atsakomybės principą. Visi šioje direktyvoje apibrėžti gamintojai turi būti registruoti. Gamintojai turėtų padengti visų surinktų baterijų ir akumuliatorių surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo išlaidas, atėmus iš jų pelną, gautą pardavus utilizuotas medžiagas.

Justification

In order to be in line with the goal of the Directive, it is important that all the producers, as defined by the Directive, should be registered. The registration requirement is an important instrument to prevent free riders.

This recital should also mention that producers are allowed to recover the costs of collecting, treatment and recycling. This addition will clarify article 13(3) which states that the costs shall not be shown separately to end-users. This article foresees that a visible fee cannot be shown to the end-user level, but it would be incorrect to interpret this as stating that producers cannot recover the waste management costs.

The ‘de minimis’ rule should be deleted since it goes against the principle of producer responsibility. It will only create more possibilities for producers to escape their responsibilities.

Pakeitimas 10

18a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(18a) Galutiniai vartotojai turi būti informuojami apie jų perkamų baterijų talpą, kad galėtų pasirinkti.

Justification

Re-introduces amendment 5 of EP first reading, which was accepted by the European Commission (COM(2005)378).

Non-rechargeable batteries vary largely in price, which is partially due to their different capacity. All sorts of qualitative claims are made about the performance of non-rechargeable batteries. While information about the capacity is already given for rechargeable batteries, this is not yet the case of non-rechargeable ones. In order to ensure clear and transparent information, consumers should be informed about the capacity of all batteries.

Pakeitimas 11

1 straipsnis

Dalykas

Tikslas

Ši direktyva nustato:

 

1) baterijų ir akumuliatorių pateikimo į rinką ir

Pagrindinis šios direktyvos tikslas yra užkirsti kelią naudoti sunkiuosius metalus baterijoms ir akumuliatoriams gaminti ir, be to, skatinti visų išeikvotų baterijų ir akumuliatorių rinkimą, apdorojimą ir perdirbimą, kad būtų išvengta baterijų, turinčių pavojingų medžiagų, išmetimo ir būtų skatinamas naudingų medžiagų perdirbimas.

 

Šia direktyva taip pat siekiama gerinti baterijų ir akumuliatorių ekologiškumą ir visų ūkio subjektų, dalyvaujančių bet kuriame elektros ir elektroninės įrangos naudojimo etape, aplinkosaugos veiklą, pvz., gamintojų, platintojų ir galutinių vartotojų, ypač tų ūkio subjektų, kurie tiesiogiai susiję su baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorojimu.

 

2) specialias išeikvotų baterijų ir akumuliatorių rinkimo, apdorojimo, perdirbimo ir šalinimo taisykles, papildančias atitinkamus Bendrijos teisės aktus dėl atliekų.

 

Justification

Re-introduces amendments 7 and 8 of EP first reading.

The objective of the Battery Directive shall be first the prevention of heavy metals in batteries and accumulators. Cadmium, Mercury and Lead have a significant impact on the quality of the environment. As a second priority this Directive shall promote and harmonise the collection and recycling of batteries.

Pakeitimas 12

3 straipsnio 3 dalis

3) „portatyvios baterijos arba akumuliatoriai“ – tai baterijos arba akumuliatoriai, kurie:

3) „portatyvios baterijos arba akumuliatoriai“ – tai baterijos, diskiniai galvaniniai elementai, baterijų pakuotės arba akumuliatoriai, kurie:

 

a) yra hermetiški ir

a) yra hermetiški ir

b) gali būti nešami rankose, ir

b) sveria mažiau nei 1 kilogramą, ir

c) nepriklauso nei pramoninių, nei automobilių baterijų ir akumuliatorių grupėms,

c) yra tiek vartotojų, tiek ir profesionalių naudotojų naudojami arba numatyti naudoti įrenginiuose, išvardytuose direktyvos 2002/96/EB IA ir IB prieduose, arba kituose įrengimuose;

Justification

Battery packs and button cells need to be explicitly included in the definition of portable batteries to ensure that they are covered by collection and treatment requirements. This definition gives more clarity if it refers to the existing WEEE-directive. The weight normally used to distinguish portable batteries from other batteries should be given as part of the definition to avoid lack of clarity.

Pakeitimas 13

3 straipsnio 6 dalis

6) „pramoninės baterijos arba akumuliatoriai“ – tai baterijos arba akumuliatoriai, išimtinai skirti naudoti pramonėje arba profesionaliai arba naudojami visų rūšių elektros transporto priemonėse;

6) „pramoninės baterijos arba akumuliatoriai“ – tai baterijos arba akumuliatoriai, kurie naudojami arba numatyti naudoti pramonėje, pavyzdžiui, kaip avariniai arba varomieji elektros šaltiniai, ir kurie nepriklauso „portatyvių baterijų arba akumuliatorių“ grupei, kaip apibrėžta 3 punkte;

Justification

Re-introduces amendment 85 of EP first reading.

In order to avoid a gap between definitions, or an overlap of definitions, it should be made clear that an industrial battery is not a portable battery.

Pakeitimas 14

3 straipsnio 8 punktas

8) „perdirbimas“ – tai atliekų perdirbimas gamybos proceso metu, kad jos būtų naudojamos pirminėms arba kitoms reikmėms, išskyrus energijos gavybą;

8) „perdirbimas“ – tai atliekų perdirbimas gamybos proceso metu, kad jos būtų naudojamos pirminėms arba kitoms reikmėms, išskyrus energijos gavybą, kai naudojamos degiosios atliekos, kurias tiesiogiai deginant su kitomis arba be kitų atliekų išsiskyrusi šiluma yra būdas energijai išgauti;

Justification

This definition should be fully consistent with the definition of recycling in article 3(e) of the WEEE and ELV directives.

Pakeitimas 15

3 straipsnio 16a punktas (naujas)

 

16a) „surinkimo procentas“ – tai konkrečios valstybės narės konkrečių kalendorinių metų procentinis rodiklis, apskaičiuojamas dalinant nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų, surinktų pagal 7 straipsnio 1 dalį per tuos kalendorinius metus, svorį iš nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių, pateiktų į rinką toje valstybėje narėje per tuos kalendorinius metus ir ankstesnius dvejus kalendorinius metus, svorio metinio vidurkio;

Justification

The wording “placed on the market” rather than "sold to the end user" avoids placing an additional administrative burden on small business.

Pakeitimas 16

3 straipsnio 16b punktas (naujas)

 

16b) „uždaras ciklas“ reiškia, kad išeikvotose baterijose arba akumuliatoriuose esantys metalai bus maksimaliai panaudoti naujiems produktams gaminti.

Justification

Not all the metal recovered in the recycling process will be suitable for manufacturing into new products.

Pakeitimas 17

4a straipsnis (naujas)

 

4a straipsnis

Geresnė ekologija

Valstybės narės skatina mokslinius tyrimus ir remia gamintojus, siekdamos gerinti baterijų ir akumuliatorių ekologiškumą bet kuriame jų naudojimo etape, o į rinką tiekti baterijas ir akumuliatorius, kuriuose yra mažiau pavojingų arba mažiau taršių medžiagų, visų pirma galinčių pakeisti gyvsidabrį, kadmį ir šviną.

 

Valstybės narės, siekdamos padėti įgyvendinti šiuos tikslus, skatina šių sričių mokslinius tyrimus ir plėtrą.

Justification

Re-introduces amendment 24 of EP first reading in order to reach the objective of better environmental performance of the batteries.

Pakeitimas 18

5 straipsnio 2a dalis (nauja)

 

2a. Valstybės narės užtikrina, kad baterijos arba akumuliatoriai nebūtų montuojami į prietaisus taip, kad naudotojas, baterijai ar akumuliatoriui išsieikvojus, negalėtų jų lengvai išimti. Ši nuostata netaikoma III priede minimoms prietaisų kategorijoms. Prie visų prietaisų, į kuriuos įmontuotos baterijos arba akumuliatoriai, turi būti pridedamos instrukcijos, kuriose būtų parodyta, kaip saugiai juos išimti ir, esant reikalui, naudotojui pateikiama informacija apie įmontuotos baterijos ar akumuliatoriaus sudėtį.

Justification

Small appliances containing batteries or accumulators that are difficult for the consumer to remove have a high probability of ending up in household waste, still containing the batteries; whereas, in a number of cases, it is possible to manufacture small appliances in such a way that no tools are needed to remove the batteries.

Pakeitimas 19

6 straipsnis

Valstybės narės stengiasi, kad baterijų ir akumuliatorių atliekos būtų kuo dažniau surenkamos atskirai, atsižvelgiant į transporto poveikį aplinkai, ir kuo rečiau šalinamos kaip nerūšiuotos komunalinės atliekos.

Atsižvelgdamos į transporto poveikį aplinkai, valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad baterijų ir akumuliatorių atliekos būtų kuo dažniau surenkamos atskirai ir kuriomis būtų siekiama užkirsti kelią galutinai šalinti baterijas ir akumuliatorius, siekiant, kad visų baterijų ir akumuliatorių, kurias naudoti nedraudžia 4 straipsnis, atliekos būtų maksimaliai perdirbamos.

Justification

It is very important to stress the need for local availability of battery recycling capacity, which member States may need to encourage.

Pakeitimas 20

7 straipsnio 1 dalies a ir aa punktai (nauji)

a) suteikia galutiniams vartotojams galimybę išmesti išeikvotas portatyvias baterijas arba akumuliatorius prieinamuose surinkimo punktuose jų teritorijoje, atsižvelgiant į gyventojų tankumą;

a) suteikia galutiniams vartotojams galimybę išmesti išeikvotas portatyvias baterijas arba akumuliatorius prieinamuose surinkimo punktuose jų teritorijoje; tokių surinkimo punktų nereikia atskirai registruoti arba suteikti jiems leidimų, kaip nustatyta Direktyvoje 75/442/EEB arba Direktyvoje 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų1;

 

____________________________

1 OL L 377, 1991 12 21, p. 20. Direktyva, kuri pakeista Direktyva 94/31/EB (OL L 168, 1994 07 02, p. 28).

Justification

Re-introduces amendment 28 and 29 of EP first reading.

The collection starts with the delivery of the batteries and accumulators by the end-users. Excessive bureaucracy in some Member States means that those organising such collection points (for example in schools) may be required to apply for a hazardous waste licence under the EU waste framework legislation. It must be made quite clear that such “red tape” is the result of over- interpretation of the law. The need to satisfy bureaucratic requirements for a special waste licence could discourage some establishments from providing collection points.

Pakeitimas 21

7 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės užtikrina, kad pramoninių baterijų ir akumuliatorių gamintojai arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys neatsisakytų iš galutinių vartotojų priimti pramoninių baterijų ir akumuliatorių atliekų, nepriklausomai nuo jų cheminės sudėties ir kilmės. Nepriklausomos trečiosios šalys taip pat gali surinkti pramonines baterijas ir akumuliatorius.

3. Valstybės narės užtikrina, kad individualūs pramoninių baterijų ir akumuliatorių gamintojai arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys neatsisakytų iš galutinių vartotojų priimti pramoninių baterijų ir akumuliatorių atliekų, nepriklausomai nuo jų kilmės, jei šių baterijų arba akumuliatorių cheminė sudėtis yra panaši, kaip tų pačių gamintojų į rinką tiekiamų baterijų arba akumuliatorių. Nepriklausomos trečiosios šalys taip pat gali surinkti pramonines baterijas ir akumuliatorius.

Justification

The Council wording implies that producers of batteries, including SMEs, will have to take back waste batteries of a chemical composition they do not place on the market regardless of whether they have the expertise, resources and legal permits to take back such batteries. This could be a source of risk and should not be encouraged.

This amendment ensures that companies shall not refuse to take back from end users, batteries of a similar chemical composition as the ones they placed on the market, whether these originate from their own facility or that of producers of batteries of the same composition.

There should not be any limitation on the origin of the spent battery.

Pakeitimas22

7 straipsnio 4a dalis (nauja)

 

4a. Valstybės narės užtikrina, kad galutiniai vartotojai būtų įpareigoti grąžinti išeikvotas pramonines ir automobilių baterijas bei akumuliatorius į surinkimo sistemą.

Justification

Re-introduces amendment 47 of EP first reading, which was accepted by the European Commission (COM(2005)378).

In order to achieve as high a collection rate as possible consumers should be required to return their waste industrial and automotive batteries. This should be achieved through information campaigns, and could be co-ordinated with local authorities’ policies on fly-tipping in order to achieve high collection rates. This requirement completes the take-back obligation imposed on producers.

Pakeitimas 23

7 straipsnio 4b punktas (naujas)

 

4b. Valstybės narės užtikrina, kad nešiojamąsias baterijas tiekiantys platintojai būtų įpareigoti nemokamai priimti išeikvotas nešiojamąsias baterijas iš galutinių vartotojų.

Justification

This proposal requires the participation of commercial networks in the take back process for spent portable batteries. Basically it will mean that any end user can return a spent portable battery to a portable battery sales point. It offers the possibility to reach higher return rates for spent portable batteries.

This provision does not concern industrial and automotive batteries.

Pakeitimas 24

8 straipsnis

Valstybės narės gali imtis ekonominių priemonių, pavyzdžiui, nustatyti skirtingus mokesčius ar užstato sistemas, kad būtų skatinamas baterijų ir akumuliatorių surinkimas arba mažesnį teršiančių medžiagų kiekį turinčių baterijų ir akumuliatorių naudojimas. Imdamosi tokių veiksmų, jos praneša Komisijai apie šių priemonių įgyvendinimo būdus.

1. Valstybės narės gali imtis ekonominių priemonių, pavyzdžiui, nustatyti skirtingus mokesčius, kad būtų skatinama rinkti baterijas ir akumuliatorius arba naudoti mažesnį teršiančių medžiagų kiekį turinčias baterijas ir akumuliatorius. Imdamosi tokių veiksmų, jos praneša Komisijai apie šių priemonių įgyvendinimo būdus. Valstybės narės užtikrina, kad tokios priemonės:

 

a) nepažeidžia vidaus rinkos taisyklių arba neiškraipo konkurencijos ir nenaudojamos kaip pelno šaltinis, sprendžiant su šios direktyvos tikslais nesusijusius klausimus,

 

b) diegiamos pasitarus su visomis suinteresuotomis šalimis,

 

c) grindžiamos remiantis ekonominiais, socialiniais ir aplinkos apsaugos kriterijais;

 

2. Atsižvelgdamos į 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/34/EB, nustatančią informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką1 , valstybės narės perduoda Komisijai priemonių projektą, kurias jos ruošiasi patvirtinti pagal 1 dalį.

____________________

1 OL L 204, 1998 07 21, p. 37. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

Justification

1) A deposit scheme will not be workable for batteries. It is a given fact that consumers keep batteries for many years before they are finally returned to a collection point. This would create a very high administrative burden which is disproportionate with the environmental benefit.

1a) seeks to avoid unilateral action by Member States to raise revenues from the battery consumer as well as adoption of fiscal measures that distort the price of batteries must not be allowed in view of the interests of the internal market and free and fair competition in the market place

1b) and c) are reproduced from Directive 91/157/EEC and are essential for ensuring a sustainable and effective scheme for the management of waste batteries.

2) Specifies the procedure under which the draft measures should be communicated to the Commission.

Pakeitimas 25

9 straipsnio 1 dalis

1. Šiame straipsnyje „surinkimo norma“ – tai dydis procentais, gautas atitinkamoje valstybėje narėje atitinkamais kalendoriniais metais 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka surinktų išeikvotų portatyvių baterijų ir akumuliatorių svorį padalinus iš vidutinio metinio tais kalendoriniais ir dvejais ankstesniais kalendoriniais metais parduotų portatyvių baterijų ir akumuliatorių svorio šioje valstybėje narėje. Valstybės narės pirmą kartą apskaičiuoja surinkimo normą šeštiesiems pilniems kalendoriniams metams po šios direktyvos įsigaliojimo.

1. Valstybės narės pirmą kartą apskaičiuoja surinkimo normą kaip apibrėžta 3 straipsnio 16a punkte ketvirtiesiems pilniems kalendoriniams metams po šios direktyvos įsigaliojimo.

Justification

Re-introduces amendment 34 of EP first reading.

Collection rate should not be defined in this Article and should therefore be transferred as definition in Article 3.

Pakeitimas 26

9 straipsnio 2 dalies a ir b punktai

a) 25 proc. per šešerius metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos;

a) 40 proc. per šešerius metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos;

a) 45 proc. per dešimt metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos;

a) 60 proc. per dešimt metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos;

Justification

More ambitious collection targets must be set. During the second phase, after 6 years, an impulse is needed.

Pakeitimas 27

9 straipsnio 4 dalis

4. Remiantis 21 straipsnio 2 dalyje apibrėžta procedūra:

4. Remiantis 21 straipsnio 2 dalyje apibrėžta procedūra nustatoma bendra metodologija metinei portatyvių baterijų ir akumuliatorių pardavimo galutiniams vartotojams apimčiai nustatyti per …*.

a) gali būti sudaryti tarpiniai planai, kad valstybės narės galėtų išvengti sunkumų, kylančių dėl specifinių nacionalinių sąlygų, susijusių su 2 dalyje apibrėžtų reikalavimų įvykdymu;

 

b) nustatoma bendra metodologija metinei portatyvių baterijų ir akumuliatorių pardavimo galutiniams vartotojams apimčiai nustatyti per …*.

 

 

____

* Vienerius metus po šios direktyvos įsigaliojimo.

____

* Vienerius metus po šios direktyvos įsigaliojimo.

Justification

Re-introduces amendment 34 of EP first reading. Unjustified exemption of the Council should be deleted. Because of a percentage target in stead of a weight target, Member states cannot use the argument of specific national circumstances any more.

Pakeitimas 28

9 straipsnio 4a dalis (nauja)

 

4a. Ne vėliau kaip …* Komisija Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka pateikia siūlymą dėl surinkimo uždavinių didinimo. _

* Praėjus septyneriems metams po šios direktyvos įsigaliojimo

Justification

Re-introduces amendment 34 of EP first reading. Collection targets should be improved in order to further avoid the uncontrolled disposal of batteries in the environment.

Pakeitimas 29

10 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau kaip …*:

1. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau kaip …*:

a) gamintojai arba trečiosios šalys, remdamosi geriausiomis taikomomis technologijomis, sudaro schemas, skirtas išnaudotų baterijų ir akumuliatorių apdorojimui ir perdirbimui; ir

a) gamintojai arba trečiosios šalys, remdamosi geriausiomis taikomomis technologijomis, sukurtomis sveikatai ir aplinkai saugoti, sudaro schemas, skirtas išnaudotoms baterijoms ir akumuliatoriams apdoroti ir perdirbti; ir

b) visų žinomų baterijų ir akumuliatorių, surinktų 7 straipsnyje nustatyta tvarka, apdorojimas ir perdirbimas atliekamas remiantis šiomis sistemomis.

b) visos žinomos baterijos ir akumuliatoriai, surinkti 7 straipsnyje nustatyta tvarka, apdorojami ir perdirbami remiantis sistemomis, atitinkančiomis bent jau Bendrijos teisės aktus, visų pirma susijusius su sveikata, sauga ir atliekų valdymu.

Vis dėlto valstybės narės gali Sutartyje nustatyta tvarka išmesti surinktas portatyvias baterijas arba akumuliatorius, kuriuose yra kadmio, gyvsidabrio arba švino, vežti į sąvartynus arba sandėliuoti juos požeminėse saugyklose, skirtose palaipsniui sunaikinti sunkiuosius metalus arba tuo atveju, kai nėra perspektyvios galutinės rinkos. Valstybės narės paskelbia priemonių projektą, sudarytą remiantis 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką, nuostatomis.

Vis dėlto valstybės narės gali Sutartyje nustatyta tvarka išmesti surinktas portatyvias baterijas arba akumuliatorius, kuriuose yra kadmio, gyvsidabrio arba švino, vežti į sąvartynus arba sandėliuoti juos požeminėse saugyklose, skirtose palaipsniui sunaikinti sunkiuosius metalus, jei nėra perspektyvios galutinės rinkos. Valstybės narės paskelbia priemonių projektą, sudarytą remiantis 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką, nuostatomis.

Justification

Re-introduces amendment 120 of EP first reading.

It is essential that the requirements for treatment and recycling operations are distinguishable and separate. Since technologies for treatment operation are numerous and well established it will be difficult to provide a legal definition for 'best available techniques' in this case. It is therefore recommended that the minimum standard of treatment operations should be in accordance with the Community legislation on safety, health and waste management.

Pakeitimas 30

10 straipsnio 3 dalis

3. Ne vėliau kaip ...* perdirbimo proceso metu turi būti nustatytos perdirbimo užduotys ir laikomasi su tuo susijusių nuostatų, pateiktų III priedo B dalyje.

3. Ne vėliau kaip ...* perdirbimo proceso metu turi būti nustatytas perdirbimo veiksmingumas ir laikomasi su tuo susijusių nuostatų, pateiktų III priedo B dalyje.

 

[Horizontalus pakeitimas – jei jis bus priimtas, terminas „perdirbimo užduotys“ visame direktyvos tekste ir jos pakeitimų tekstuose bus pakeistas terminu „perdirbimo veiksmingumas“. ]

Justification

Re-introduces Article 18 of the original Commission proposal.

Pakeitimas 31

10a straipsnis (naujas)

 

10a straipsnis

 

Naujos perdirbimo technologijos

 

1. Valstybės narės skatina visų rūšių baterijų ir akumuliatorių naujų perdirbimo ir apdorojimo technologijų plėtrą ir aplinkai tinkamų bei nebrangių perdirbimo būdų mokslinius tyrimus.

 

2. Valstybės narės skatina atliekų tvarkymo įmones diegti pripažintas aplinkosaugos vadybos sistemas pagal 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (EB) Nr.761/2001 dėl organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS)1

______________

OL L 114 , 2001 04 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

 

Justification

Re-introduces the text of Article 17 from the original Commission Proposal.

Pakeitimas 32

12 straipsnio 2 dalis

2. Pagal Reglamento (EEB) Nr. 259/93, 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1420/1999, nustatančio bendrąsias taisykles ir tvarką, taikytinas kai kurių rūšių atliekų vežimui į kai kurias EBPO nepriklausančias šalis, ir 1999 m. liepos 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1547/1999 pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 259/93 nustatančio kontrolės tvarką, reglamentuojančią tam tikrų rūšių atliekų vežimą į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas C(92) 39 (galutinis), nuostatas iš Bendrijos eksportuojant baterijų ir akumuliatorių atliekas laikoma, kad šios direktyvos III priede nustatyti įsipareigojimai ir užduotys yra įvykdyti tik tuo atveju, jei pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad perdirbimo operacija buvo atlikta šios direktyvos reikalavimus iš esmės atitinkančiomis sąlygomis.

2. Pagal Reglamento (EEB) Nr. 259/93, 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1420/1999, nustatančio bendrąsias taisykles ir tvarką, taikytinas kai kurių rūšių atliekų vežimui į kai kurias EBPO nepriklausančias šalis, ir 1999 m. liepos 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1547/1999 pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 259/93 nustatančio kontrolės tvarką, reglamentuojančią tam tikrų rūšių atliekų vežimą į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas C(92) 39 (galutinis), nuostatas iš Bendrijos eksportuojant baterijų ir akumuliatorių atliekas laikoma, kad šios direktyvos III priede nustatyti įsipareigojimai ir užduotys yra įvykdyti tik tuo atveju, jei pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad perdirbimo operacija buvo atlikta šios direktyvos reikalavimus atitinkančiomis sąlygomis.

Justification

Re-introduces the Commission text.

Exports of hazardous waste are a very problematic area. Exports are often motivated by economic concerns, exploiting different treatment standards. To avoid such economically motivated exports at the expense of the environment, the recycling operation in the receiving country must take place under equivalent conditions. The term "broadly" is far too vague, and would open the door to all kind of disputes.

Pakeitimas 33

13 straipsnio 1 dalies a punktas

a) surenkant, apdorojant ir perdirbant visas nešiojamų baterijų ir akumuliatorių, surinktų pagal 7 straipsnio 1 ir 2 dalis, atliekas; ir

a) surenkant, apdorojant ir perdirbant visas nešiojamų baterijų ir akumuliatorių, surinktų pagal 7 straipsnio 1 ir 2 dalis, atliekas;

 

aa) organizuojant visuomenės informavimo kampanijas apie visų nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių surinkimą, apdorojimą ir perdirbimą; ir

Justification

Public information campaigns are needed to ensure the success of collection and recycling schemes to avoid that end-users discard batteries with the general municipal waste. It should be clarified that producers should pay for such public information campaigns.

Pakeitimas 34

13 straipsnio 2a dalis (naujas)

 

2a. Baterijų ir akumuliatorių, patekusių į rinką iki šios direktyvos įsigaliojimo (vadinamųjų „istorinių atliekų“), surinkimo, apdorojimo, perdirbimo ir aplinkai tinkamo atsikratymo išlaidas dengia gamintojai.

Justification

Re-introduces amendment 49 of EP first reading.

It must be made clear that producers are also responsible for the costs of collection, treatment, recycling and environmentally sound disposal of historic waste. This was already part of the original commission proposal (Article 23(1) of COM (2003)0723).

Pakeitimas 35

13 straipsnio 3 dalis

3. Parduodant naujas nešiojamas baterijas ir akumuliatorius atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo išlaidos galutiniams vartotojams atskirai nenurodomos.

3. Valstybės narės užtikrina, kad gamintojams būtų leidžiama susigrąžinti surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo išlaidas, bet kad šios išlaidos nebūtų atskirai nurodomos parduodant naujas nešiojamas baterijas galutiniams vartotojams.

Justification

An effective and transparent financing mechanism that enables an environmentally sound, cost-effective and financially equitable realization of the Directives objectives should be included within the new Battery Directive. Failure to do so will result in: (1) low return efficiency leading to higher burdens on the environment since more batteries will be landfilled; (2) higher environmental impacts resulting from inefficiencies in the battery collection infrastructure (e.g. energy consumption and emissions from the transport of batteries and lack of economies of scale to control them).

Pakeitimas 36

15 straipsnis

15 straipsnis

Smulkūs gamintojai

Jei reikia, ne vėliau kaip per …* 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka parengiamos de minimis taisyklės, kuriomis remiantis taikomos 13 straipsnio 1 dalies ir 14 straipsnio nuostatos.

____

* 42 mėnesius po šios direktyvos įsigaliojimo.

Išbraukta.

Justification

The possibility of a de minimis for small producers will provide a loophole for free-riders and will jeopardise the credibility of each national system. All the actors in the chain need to take up their part of the responsibilities. This addition of the Council should therefore be deleted.

Pakeitimas 37

17 straipsnio 2a dalis (nauja)

 

2a. Valstybės narės užtikrina, kad nešiojamųjų baterijų arba akumuliatorių platintojai informuotų galutinius vartotojus apie galimybę priduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas jų prekybos vietose.

Pakeitimas 38

18 straipsnio 1 dalies 1a papunktis (naujas)

 

Valstybės narės užtikrina, kad visų baterijų, akumuliatorių ir baterijų pakuočių talpa būtų ant jų pažymėta gerai matomu, įskaitomu ir nenuplaunamu būdu.

Justification

Re-introduces amendment 58 of EP first reading, which was accepted by the European Commission (COM(2005)0378).

Non-rechargeable batteries vary largely in price, which is partially due to their different capacity. All sorts of qualitative claims are made about the performance of non-rechargeable batteries. While information about the capacity is already given for rechargeable batteries, this is not yet the case of non-rechargeable ones. In order to ensure clear and transparent information, consumers should be informed about the capacity of all batteries.

Pakeitimas 39

23 straipsnio 1 dalis

1.        Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip ...*, įgyvendina šią direktyvą.

1.        Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais, įsigaliojusiais ...*, įgyvendina šią direktyvą.

Justification

The transposition date in Member States should be fixed and not left open in order to ensure harmonization of the implementation of this Directive within 25 Member States.

Pakeitimas 40

IIa priedas (naujas)

 

IIa PRIEDAS

 

PRIETAISŲ, KURIEMS NETAIKOMOS 5 STRAIPSNIO NUOSTATOS, KATEGORIJŲ SĄRAŠAS

 

1. Tie prietaisai, kurių baterijos yra prilituotos, privirintos ar kitaip pritvirtintos prie laidų galų nuolatiniam energijos maitinimui intensyviuose pramoniniuose procesuose užtikrinti ir informacinės technologijos bei verslo įrangos atminčiai bei duomenims išlaikyti, kai I priede nurodytas baterijas ir akumuliatorius naudoti yra techniškai būtina.

 

2. Pamatiniai elementai mokslo ir specialistams skirtoje įrangoje, taip pat baterijos bei akumuliatoriai, įtaisyti gyvybinėms funkcijoms palaikyti skirtuose medicinos prietaisuose ir širdies stimuliatoriuose, kai labai svarbu užtikrinti nepertraukiamą veikimą ir kai baterijas ir akumuliatorius gali išimti tik kvalifikuotas specialistas.

 

3. Portatyvieji prietaisai, kuriuose baterijas pakeitus nekvalifikuotam specialistui gali kilti pavojus vartotojui arba gali sutrikti prietaiso veikimas, ir specialistams skirta įranga, numatyta naudoti ypač jautrioje aplinkoje, pavyzdžiui, esant lakiųjų medžiagų.

Justification

This amendment introduces the concept that removeability should be facilitated.

Provisions are in line with Article 4 of the WEEE directive and carry over Article 5 of the 1991/157 batteries directive.

It re-instates Parliament’s First Reading Amendment 92 to Article 5. paragraph 1 a (new).

Pakeitimas 41

III priedo B dalis

3. Antriniu perdirbimu turėtų būti siekiama bent jau šių uždavinių:

3. Valstybės narės užtikrina, kad antriniu perdirbimu turėtų būti siekiama bent jau šio veiksmingumo:

a) vidutiniškai perdirbti 65 % (pagal svorį) švino rūgštinių baterijų ir akumuliatorių, įskaitant švino kuo aukštesnio laipsnio perdirbimą, naudojant tinkamiausias technologijas ir vengiant per didelių išlaidų;

a) vidutiniškai perdirbti 65 % (pagal svorį) švino rūgštinių baterijų ir akumuliatorių ir visam gautam švinui taikyti uždarojo ciklo sistemą;

(b) vidutiniškai perdirbti 75 % (pagal svorį) nikelio–kadmio baterijų ir akumuliatorių, įskaitant kadmio kuo aukštesnio laipsnio perdirbimą, naudojant tinkamiausias technologijas ir vengiant per didelių išlaidų; ir

b) vidutiniškai perdirbti 65 % (pagal svorį) švino rūgštinių baterijų ir akumuliatorių ir visam gautam švinui taikyti uždarojo ciklo sistemą; ir

(c) vidutiniškai perdirbti 50 % (pagal svorį) kitų baterijų ir akumuliatorių.

c) vidutiniškai perdirbti 55 % (pagal svorį) kitų baterijų ir akumuliatorių.

 

Pasiūlytas mažiausas perdirbimo veiksmingumas turi būti reguliariai vertinamas ir derinamas su geriausiomis taikomomis technologijomis ir mokslo ir technikos pažanga 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

Justification

Re-introduces amendment 43 of EP first reading.

  • [1]  OL C 104 E, 2004 4 30, p. 355.
  • [2]  Dar nepaskelbta OL.

EXPLANATORY STATEMENT

Introduction and background

The main problem with batteries and accumulators is the presence of the heavy metals mercury, lead and cadmium. The damaging effects of the heavy metals mercury, cadmium and lead on the environment and health are clearly described in the original Commission proposal (COM(2003)723).

Already in its resolution of 25 January 1998, the Council asked the Commission to submit as soon as possible a proposal for a Community action programme to combat pollution of the environment with cadmium.

In accordance with Article 8 of Decision No 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 2002 laying down the Sixth Community Environment Action Programme, the objective of the proposed Directive is:

• to restrict the disposal of waste batteries and accumulators;

• to reduce the volumes of hazardous batteries and accumulators produced; and

• to increase the level of collection and recycling of waste batteries and accumulators.

The Commission adopted its proposal for a new Directive on batteries and accumulators on 24 November 2003. The European Parliament adopted its first-reading on 20 April 2004. The Council adopted its common position on 18 July 2005.

The main objectives, as adopted by the European Parliament in first reading, are:

1. the prevention of the use of heavy metals in batteries and accumulators

2. the collection, treatment, recycling and disposal of all waste batteries and accumulators in order to avoid the disposal of batteries containing hazardous substances

3. recycling the useful substances in batteries and accumulators

4. improving the environmental performance of batteries and accumulators

Analysis of the Common Position

The common position incorporates many of the European Parliament's first-reading amendments, either verbatim, in part or in spirit. However, it does not reflect a number of amendments. The European Commission can support the common position taken as a package, provided that the level of environmental ambition is at least equivalent to the Commission’s proposal, in particular with respect to collection and recycling objectives. The 4 main items of the first reading are discussed below:

1. Prevention of heavy metals

The main problem with batteries and accumulators is the presence of the heavy metals mercury, lead and cadmium. In 1998 mercury-containing ( = more than 5 ppm mercury) batteries are prohibited for that reason, with an exemption for button cells in hearing aids and watches. The damaging effects of the heavy metals mercury, cadmium and lead on the environment and health are clearly described in the original Commission proposal. In the meantime, related EU legislation has banned the use of the heavy metals mercury, lead and cadmium in components and materials in vehicles placed on the market after 1 July 2003 and in new electrical and electronic equipment placed on the market after 1 July 2006.

The Parliament adopted a ban on mercury, cadmium and lead for all batteries, added with a list of exemptions. The Council, however adopted only a ban on mercury and cadmium for portable batteries, added with exemptions for emergency and alarm systems (including emergency lighting), medical equipment and cordless power tools. This means no ban on Nickel-Cadmium (NiCd) batteries for medical equipment and cordless power tools and no prevention measures for lead at all.

This is strange, because cadmium and lead are being removed from existing products (scrap vehicles, WEEE, PVC, plastics, etc.). As this directive incorporates measures restricting various damaging substances, it would also be logical to take similar measures with regard to the hazardous substances contained in batteries. Moreover, there is a clear trend towards nickel-metal hydride (NiMH) and lithium ion (Li-ion) batteries as replacements for NiCd batteries in electronic equipment.

Nickel Metal Hydride batteries are used already for 15 years and can offer up to three times the capacity of the same size standard Nickel Cadmium batteries. Due to their increased capacity and energy density features, users can expect a longer time between charges and longer running time. NiMH batteries can rapidly be charged and do not have memory effects. NiMH batteries are for example applied in cameras, cellular mobile telecom products, Notebook PC's, portable VCRs, TVs, portable stereos and CD players, cordless vacuum cleaners and cordless Power Tools.

Rechargeable Lithium ion Batteries are even more promising because of the high energy density, high capacity, light weight and high power.

Almost all battery producers produce the NiMH and Li-ion batteries as alternative for NiCd batteries for a large range of applications. NiMH and Li-ion batteries are promoted on many websites of battery producers, including for medical applications, emergency lightning and cordless power tools. A ban on NiCd batteries is justified. Such a ban will prevent the damaging and polluting effects of cadmium.

Different arguments are used for not banning NiCd batteries for cordless power tools. Fact is that NiMH batteries cannot be recharged as many times as NiCd batteries, but the capacity of NiMH is higher, so the lifetime capacity is similar to that of NiCd batteries. Above this NiMH batteries do not discharge during no-use, as NiCd batteries do. Another fact is that the performance of NiMH batteries in low temperature areas is similar to the performance of NiCd batteries. Also in the case of power tools, a NiMH battery is a good alternative for a NiCd battery. This is also stressed by the fact that there are many producers of NiMH batteries for cordless power tools[1].

A recent technological breakthrough from Milwaukee Electric Tool Company has resulted in the market introduction of Li-ion batteries for cordless power tools since July 2005. This battery now provides 28 volts of power at a weight that is slightly less than the current (NiMH and NiCd) 18 volt battery. The benefit of that added voltage lies in the fact that the new battery delivers significantly more power, up to twice the run time, and fade-free, consistent power throughout each usage cycle. In addition, unlike NiCd and NiMH battery platforms, the new Li-ion battery performs significantly better in extreme conditions such as hot or cold temperatures[2].

Recently, also alternatives for industrial NiCd batteries are produced with a new Nickel-Zinc technology. The energy performance of these batteries is 50% higher and has lower costs. This battery can in the future possibly also be used in hybrid or completely electric vehicles.

In brief, if one wishes to make progress from the point of view of the environment by means of this directive, one should at least, where possible, limit the use of the heavy metals mercury, cadmium and lead in batteries. Because of widely available alternatives, this applies also for cadmium in emergency lightning, medical application and cordless power tools.

2. Collection

The European parliament decides in its first reading to collect 50% after six years and to collect 60% of the sealed portable batteries after ten years. The Council changed this is less ambitious target of 25% and 45% respectively.

3. Recycling

These provisions are accepted by the Council in general. The recycling-efficiencies in Annex IIIB are similar to the position of the European Parliament in first reading. The Council however did not accept the Parliament’s proposal for a closed loop of the lead or cadmium contained in a battery.

4. Environmental Performance

In the first reading the Parliament adopted provisions on the performance of batteries. This is not accepted in the Common position. It is however important that Member States promote research and encourage the producers to improve the overall environmental performance of batteries and accumulators throughout their entire life-cycle. Also the development and marketing of batteries and accumulators which contain smaller quantities of dangerous substances or which contain less polluting substances, in particular as substitutes for mercury, cadmium and lead is important.

Regarding labelling, the capacity of all batteries, accumulators and battery packs has to be indicated on them in a visible, legible and indelible form. On the basis of this information, consumers are able to choose for batteries with a higher performance and lifetime. Some batteries are cheap, but have a much shorter lifetime. For example the capacity of Alkaline batteries is about four times higher than the capacity of the Zinc-Carbon batteries. Allthough the price of the Zinc-Carbon batteries is half of the price of Alkaline batteries, buying Alkaline batteries is about two times more economic considering the capacity. Above this, Zinc-Carbon batteries contain much more lead: this is an important environmental reason not preferring Zinc-Carbon batteries.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl baterijų ir akumuliatorių bei dėl išeikvotų baterijų ir akumuliatorių priėmimo ir direktyvos 91/157/EEB panaikinimo

Nuorodos

5694/5/2005 – C6-0268/2005 – 2003/0282(COD))

Parlamento pirmojo svarstymo data – P numeris

20.4.2004

P5_TA(2004)0304

Komisijos pasiūlymas

KOM(2003)0723 – C5-0563/2006

Komisijos pasiūlymas su pakeitimais

 

Bendrosios pozicijos paskelbimo data plenarinio posėdžio metu

8.9.2005

Atsakingas komitetas
  Paskelbimo per plenarinį posėdį data

ENVI
8.9.2005

Pranešėjas(-ai)
  Paskyrimo data

Hans Blokland
14.9.2005

 

Ankstesnis(-i) pranešėjas(-ai)

 

 

Svarstymas komitete

14.9.2005

 

 

 

 

Priėmimo data

22.11.2005

Galutinio balsavimo rezultatai

+:
–:

0:

45

10

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Irena Belohorská, Johannes Blokland, Frederika Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Matthias Groote, Satu Hassi, Mary Honeyball, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Jonas Sjöstedt, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Margrete Auken, David Casa, Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze, Robert Sturdy, Andres Tarand

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Christopher Heaton-Harris

Pateikimo data

24.11.2005

 

Pastabos (pateikiamos vienintele kalba)

...