JELENTÉS Bulgária uniós tagságra való felkészültségéről

28.11.2005 - (2005/2204(INI))

Külügyi Bizottság
Előadó: Geoffrey Van Orden


Eljárás : 2005/2204(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0342/2005
Előterjesztett szövegek :
A6-0342/2005
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Bulgária uniós tagságra való felkészültségéről

(2204/2005(INI))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel Románia és a Bolgár Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződésre, amelyet 2005. április 25-én írtak alá,

–   tekintettel a csatlakozási tárgyalások megkezdése óta készült vonatkozó állásfoglalásaira és jelentéseire,

–   tekintettel a 2004. december 16-17-i brüsszeli Európai Tanács elnökségi következtetéseire,

–   tekintettel a Bizottság 2005-ös Bulgáriáról szóló átfogó országjelentésére (COM (2005)0534),

–   tekintettel Ollie Rehn, EU-biztos bolgár kormánynak címzett, 2005. november 7-i levelére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

–   tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A6-0342/2005),

A. mivel a csatlakozási tárgyalások 2004. december 14-i lezárását követően 2005. április 25-én Bulgária aláírta a csatlakozásról szóló szerződést és 2005. május 11-én ratifikálta azt,

B.  mivel Bulgária úton van a tagsághoz szükséges kötelezettségek vállalásához, hogy időben teljesítse közös célunkat, 2007. január 1-jei csatlakozását az unióhoz, amikorra teljesítenie kell a csatlakozási szerződésben foglalt feltételeket,

C. mivel, amint azt az Európai Parlament több ízben hangsúlyozta, Bulgária csatlakozásának kizárólag saját érdemein kellene múlnia és nem kellene függnie más ország tagjelöltségétől, vagy hátrányba kerülnie tőle független, a jövőbeni uniós bővítés lefolyására vonatkozó aggodalmak miatt; mindazonáltal továbbra is kifejezi reményét, hogy Románia és Bulgária csatlakozására egy időben kerülhet sor,

1.  üdvözli, hogy sok tagállam ratifikálta Bulgária csatlakozási szerződését, és sürgeti a többi tagállamot a ratifikációs folyamat gyors befejezésére;

2.   gratulál Bulgária egymást követő kormányainak a folyamatos elkötelezettséghez és előrehaladáshoz az uniós csatlakozás felé, és üdvözli a folyamatosság elemeit a kormány és a nemzetgyűlés határozott, a csatlakozási feltételeknek prioritást biztosító hozzáállásában a 2005. júniusában tartott általános választásokat követően;

3.  üdvözli a Bizottság 2005-ös országjelentésében megjelenő általánosan pozitív, helyenként azonban kritikus értékelést Bulgáriának a csatlakozás felé történő előrehaladásával kapcsolatban, és sürgeti Bulgária kormányát és hatóságait, hogy mutassanak fokozott és látható eltökéltséget azon kiemelt területek vonatkozásában, amelyek „még több erőfeszítést” igényelnek, és még 2006. áprilisa előtt (amikorra elkészül egy következő országjelentés) konkrét módon bizonyítsák, hogy hatékonyan jártak el a „súlyos aggodalomra” okot adóként jellemezett területek orvoslásában;

4.  megállapítja, hogy tizennégy hónappal a csatlakozás előtt Bulgária olyan közel, vagy sok esetben közelebb van a csatlakozási kritériumok teljesítéséhez, mint az új tagállamok bármelyike volt az ötödik bővítés csatlakozási folyamatának ugyanebben a szakaszában;

5.  elismeri, hogy az időbeni csatlakozás reménye jelentős ösztönzést jelent az erőfeszítések növelése és a reformok tempójának felgyorsítása számára, sürgeti a bolgár hatóságokat, hogy mutassanak fel kézzelfogható eredményeket, amelyekkel biztosítják, hogy a 2007. január 1-jére kitűzött csatlakozási időpont tartható; ugyanakkor megállapítja, hogy a folyamatban levő változások nemcsak az uniós csatlakozás előfeltételeiként, de önmagukban is jótékony hatásúak, és a modernizációs és reformfolyamatnak még évekig folytatódnia kell a csatlakozás után, s ennek a kohéziós alap feltételei között is szerepelni kell;

6.  üdvözli Bulgária 18 parlamenti megfigyelőjének érkezését az Európai Parlamentbe és várja a gyümölcsöző együttműködés folytatását a Parlament, a Bizottság és a Tanács között azon döntések tekintetében, amelyek Bulgária uniós tagság felé történő előrehaladásával kapcsolatosak, különösen a védzáradékok életbe léptetését illetően;

7.  emlékeztet az Európai Parlament elnöke és a Bizottság elnöke között levélváltásra az Európai Parlamentnek a csatlakozási szerződésben foglalt védelmi záradékok valamelyikének igénybe vételére irányuló bármilyen mérlegelésbe történő teljes bevonásáról; megjegyzi, hogy a Parlament e kérdésekkel, különösen a csatlakozás időzítésével kapcsolatban a szükséges reformok végrehajtásának állása fényében és a Bizottság részletes helyzetértékelése alapján a jövő tavasszal foglal állást; elvárja ezért a Bizottságtól és Bulgáriától, hogy e vonatkozásban szorosan működjön együtt a Parlamenttel;

8.  elismeri Bulgária jelentős hozzájárulását a szélesebb értelemben vett délkelet-európai régió stabilitásához, valamint folyamatos szerepvállalását a regionális biztonság és fellendülés előmozdításában;

Politikai kritériumok

9.  megállapítja, hogy Bulgária továbbra is teljesíti a politikai kritériumokat, és sürgeti Bulgáriát, hogy a lehető legnagyobb mértékű politikai, pénzügyi és közigazgatási energiát fektesse a jogszabályok és stratégiák gyakorlati végrehajtásába, a kézzelfogható eredmények elérése érdekében; emlékezteti a bolgár kormányt annak szükségességére, hogy fokozza a vívmányok végrehajtásához és érvényre juttatásához szükséges megfelelő adminisztratív és igazságügyi kapacitás kialakítására irányuló erőfeszítéseit, különös tekintettel a korrupcióellenes stratégiára és az igazságszolgáltatás halaszthatatlanul szükséges folytatódó reformjára;

10. határozottan támogatja azt a véleményt, hogy a jogállamiság létfontosságú a nyilvánosság bizalmának kialakításához, valamint a gazdasági fejlődés, s ennek következtében a nagyobb fellendülés alapját is biztosítja;

11. elismeri, hogy a súlyos bűncselekmények elleni küzdelemben elért előrelépés eredményeként bizonyos területeken, például a drogkereskedelem, az emberkereskedelem és a pénzhamisítás terén a bűnözési rátát Bulgáriában számos tagállam szintjének megfelelő szintre csökkentették, és erőfeszítéseinek folytatására bíztatja Bulgáriát;

12. ugyanakkor aggodalmát fejezi ki Bulgária szervezett bűnözési elemeinek arcátlan természete miatt, amiatt, hogy a törvényeket semmibe veszik, az állam tekintélyét kétségbe vonják, és láthatóan büntetlenül vettek részt egy sor gyilkosságban az elmúlt években; aggodalommal állapítja meg, hogy a súlyos bűnesetek kis aránya zárul büntetőítéletek meghozatalával;

13. sajnálja, hogy bár Bulgária jobb helyen áll a nemzetközi „korrupció-észlelési” ranglistán, mint a tagállamok egyike és a másik három tagjelölt ország, ám ez nem megfelelő eredmény, és hogy korrupció ügyében mindeddig csak néhány sikeres ítélet született magas szintű hivatalnokok ellen;

14. felhívja a magas rangú tisztviselőket, hogy elkötelezettségük jeleként nyilvánosan határolják el magukat a korrupció minden formájától; nyomatékosan felhívja a magas rangú tisztviselőket, hogy támogassák a személyes vagyonuk és jövedelemadó-bevallásuk nyilvánosságra hozatalát előíró szabályozást;

15. üdvözli a különböző minisztériumok és a szervezett bűnözés és korrupció ellen küzdő operatív ügynökségek jobb együttműködésére irányuló kezdeményezéseket, valamint a rendőrségi és biztonsági szolgálatok szervezésének és irányításának terén tervezett tökéletesítéseket; üdvözli sok új intézkedés elfogadását, nevezetesen a Büntető Törvénykönyvet, és gyors és hatékony végrehajtásukat sürgeti; ugyanakkor ismételten megerősíti a bíróságok további reformjának fontosságát, minthogy ez valamennyi modernizációs kezdeményezés előfeltétele; elismeri továbbá, hogy számos tagállam kiváló specializált támogatást nyújtott, és kéri, hogy a szervezett bűnözés elleni küzdelemben speciális szakértelemmel rendelkező tagállamok nyújtsanak haladéktalanul további támogatást; megjegyzi, hogy kiemelkedő eredmények csak akkor érhetők el, ha az erőfeszítéseket nem csak nemzeti, hanem helyi szinten is fokozzák;

16. ezen okokból további lépéseket kér, többek között: alkotmánymódosítást az egyértelműbb felelősségmegosztás és a nagyobb hatékonyság biztosítására a büntetőeljárás és a bűnügyi nyomozás terén; a legfőbb ügyész és megbízottainak szigorúbb ellenőrzését és felelősségrevonhatóságát; jobb intézkedéseket a korrupció vizsgálatának megkönnyítésére a bíróságokon, különösen az érintett szerveken belüli és az érintett szervek közötti fokozott együttműködés megkövetelésével; a bírói kinevezési rendszer javítását; jobb fizetéseket, forrásokat és lehetőségeket a rendőrségen belüli „gyorsított” előmenetelre; valamint komoly figyelmet a szervezett bűnözésben részt vevők vagyonának lefoglalására nézve;

17. megjegyzi, hogy Bulgária stratégiai helyen, az EU külső határán fekszik, és további összehangolt erőfeszítéseket javasol a határellenőrzés valamennyi aspektusának javítására, beleértve a szervezett bűnözés, az emberkereskedelem, a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemmel, valamint a közegészségüggyel, például az állatbetegségek megelőzésével kapcsolatos intézkedéseket; sürgeti a bolgár kormányt, hogy biztosítson elegendő emberi erőforrást a határellenőrzési vívmányok megfelelő végrehajtásának garantálására; ugyanakkor felhívja a szomszédos országokat (különösen a Nyugat-Balkánon), hogy fokozzák tevékenységüket;

18. kéri, hogy több forrást fordítsanak az árvaházak és a hátrányos helyzetű és speciális igényű gyerekek – a fogyatékkal élőket is beleértve – iskoláinak fejlesztésére, és az intézményesítést felszámoló terv gyorsabb és hatékonyabb végrehajtására, tekintettel arra, hogy Bulgáriában viszonylag magas az állami gondozásban levő gyermekek aránya; kéri a Bizottságot, hogy végezzen átfogó kutatást és megfigyelést a bentlakásos intézményekben fogyatékkal élő személyek helyzetéről; támogatni kívánja a változtatásokat az örökbefogadás jogi és gyakorlati viszonylatában, hogy tovább csökkenjen a nemzetközi szinten adoptált bulgáriai gyermekek száma és előtérbe kerüljön a nemzeti örökbefogadás, ehhez támogatni kívánja egy egységes nemzeti nyilvántartás létrehozását az esetleges örökbefogadók számára, valamint a nevelőszülői gondozás ösztönzését a legjobb nemzetközi gyakorlattal összhangban; felhív a pszichiátriai kezelés reformjának folytatására; sürgeti továbbá a fiatalkorúak ügyében eljáró, megfelelő struktúrákkal és elhelyezéssel rendelkező bírósági rendszer felállítását;

19. üdvözli Bulgária gyakorlati intézkedéseit a romák társadalmi integrációjának növelése érdekében, különösen az oktatással, a lakhatással és az egészségvédelemmel kapcsolatban; felhív arra, hogy fordítsanak több figyelmet a romák bolgár társadalomba történő egyenjogú integrációjára vonatkozó keretprogram megvalósítására irányuló 2005–2006-os cselekvési tervre; megjegyzi, hogy számos romát még mindig diszkrimináció sújt, és hogy az emberkereskedelem és a prostitúció különösen fenyegeti a roma nőket; ragaszkodik ahhoz, hogy erősítsék és megfelelő erőforrásokkal támasszák alá a minőségi oktatáshoz való hozzáférés és a szegregáció leküzdése érdekében tett erőfeszítéseket, és hogy az előrelépést a látható javulás alapján ítéljék meg; ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az integráció kétoldalú folyamat, s a romáknak maguknak is fel kell ismerniük az alkalmazkodás szükséges voltát;

20. intézkedéseket kér a decentralizációs stratégia hatékony megvalósítására, hogy a helyi közigazgatási struktúrák jelentősen megerősödjenek és rendelkezzenek a szükséges kapacitással arra, hogy teljes és aktív szerepet játsszanak Bulgária reformjaiban;

Gazdasági kritériumok

21. elismerően nyilatkozik Bulgária azon intézkedéseiről, amelyeket a Parlament legutóbbi jelentésében kért, s amelyekkel tovább erősíti gazdasági teljesítményét hatékony strukturális reformokon és megfelelő fiskális politikán keresztül, valamint támogatja a további speciális erőfeszítéseket a folyó fizetési mérleg hiányának csökkentésére; hangsúlyozza, hogy a gazdasági fejlődésre szentelt kiemeltebb figyelem lényeges az uniós tagsággal együttjáró kihívások és lehetőségek teljesítése érdekében;

22. üdvözli a Bizottság ítéletét Bulgária privatizációs programjának pozitív hatásairól; megállapítja, hogy a magánszektor részesedése elérte a GDP 67%-át 2005 első felében, ami 2,2%-os növekedést jelent 2004 első feléhez képest; nagyobb átláthatóságot kér a közbeszerzési, pályázati és szerződéskötési eljárások terén;

23. üdvözli az elért jelentős haladást egy a befektetést és a növekedést segítő üzleti környezet létrehozásában, valamint a magán-, az állami és az európai forrásoknak a gazdasági tevékenység érdekében hatékony és méltányos jogi, közigazgatási és szabályozó struktúrák kialakítására történő fordításában; továbbra is hangsúlyozza a tiszta üzleti feltételekért egy megbízható bíróság és közigazgatás, és egy erős, decentralizált infrastruktúra létrehozásának fontosságát, különösen a kis- és középvállalkozások hasznára;

24. intézkedéseket javasol a munkaerőpiac nagyobb rugalmassága érdekében, az innováció támogatására, a munkaerő mobilitásának növelésére és az oktatási és képzési programok fejlesztésére; ugyanakkor lépéseket kíván a munkanélküliség valódi mértékének és természetének megállapítására, mivel az emberi erőforrás egyes ágazatokban hiányt mutat;

25. emlékezteti Bulgáriát, hogy – ahogyan a Bulgáriáról szóló legutóbbi átfogó monitoringjelentés is rámutatott – fokozott erőfeszítéseket kell tennie a belső piac valamennyi területén, hogy garantálja annak hatékony működését;

Acquis communautaire

26. üdvözli a Bulgária által elért haladást a mezőgazdasági ágazatban, de azonnali lépéseket sürget az ellenőrző és kifizető ügynökségek létrejöttének biztosítására az ezen a területen még függőben lévő jogalkotási kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos problémák kezelése érdekében; kiemeli annak szükségességét, hogy a földgazdálkodás fejlesztésére és a földtulajdonjog kérdésének megoldására nagy hangsúlyt fektessenek; támogatja a hatékony biogazdálkodás óriási lehetőségéből adódó előny kihasználását;

27. kéri Bulgáriát annak biztosítására, hogy tartsák be az állatjólétre vonatkozó legmagasabb követelményeket minden jogi és gyakorlati intézkedés során, például az állatok szállítása és levágása esetén; kiemelten kéri, hogy folytasson kemény küzdelmet Bulgária kapacitásának növeléséért az állatok egészségével, az állat-egészségügyi szolgáltatásokkal és a növény-egészségügyi ellenőrzésekkel kapcsolatos kihívások tekintetében, különösen ott, ahol a közegészségügyhöz kapcsolódó kockázat van, mint például a madárinfluenza, vagy az élelmiszerek biztonsága esetében;

28. hangsúlyozza, hogy az előcsatlakozási támogatások irányítását és ellenőrzését jelentősen erősíteni kell annak érdekében, hogy Bulgária felkészüljön az uniós strukturális alapok hatékonyabb felhasználására; különösen a Phare-hoz és az ISPA-hoz kapcsolódó kibővített decentralizált végrehajtási rendszer akkreditálására fordított erőfeszítéseket kell fokozni, ugyanakkor a Bizottságnak további támogatást kell előirányozni az azt leginkább igénylő területeken;

29. hangsúlyozza az energiaellátás olyan szintű biztosításának alapvető fontosságát, hogy az a jövőbeni igényeknek is megfeleljen mind nemzeti, mind regionális szinten; hangsúlyozza az új fenntartható termelőkapacitás fontosságát csakúgy, mint az energiamegőrzés és a Kiotói Jegyzőkönyv céljainak elérésére tett erőfeszítések fontosságát; és ismételten felhívja a Tanácsot, hogy amíg Bulgáriában nem helyeznek üzembe új energiatermelési kapacitást, legyen kész rugalmasan szemlélni a kozloduji atomerőmű 3-as és 4-es blokkjának leállítási dátumát, anélkül, hogy bármilyen módon veszélybe kerülnének a biztonsági követelmények, amelyek továbbra is abszolút prioritást élveznek;

30. hatékony lépéseket sürget a környezetszennyezés, az illegális fakitermelés és az illegális forrásból származó faanyag iránt a kereskedelmi ágazat részéről jelentkező kereslet megakadályozására;

31. emlékezteti Bulgáriát, hogy sürgős figyelemre van szükség a szellemi és ipari tulajdonjogok védelmének fejlesztésére az érvényesítés és végrehajtás terén;

32. ismételten támogatásáról biztosítja a bolgár nővéreket, akiket 1999 óta tartanak őrizetben Líbiában és akikre jelenleg halálos ítélet vár; megdöbbenését fejezi ki amiatt, hogy a líbiai Legfelsőbb Bíróság tovább késlelteti a fellebbezési eljárást, kéri a líbiai hatóságokat, válaszoljanak a széles körű nemzetközi felszólításokra, amelyek ennek a gyalázatos helyzetnek a mihamarabbi és kielégítő megoldását kérik;

33. sürgeti azokat a tagállamokat, amelyek még nem ratifikálták a Bulgária Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló szerződést, hogy ezt a lehető leghamarabb tegyék meg;

o

o o

34. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak és a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a Bolgár Köztársaság kormányának és nemzetgyűlésének.

ELJÁRÁS

Cím

Bulgária uniós tagságra való felkészültsége

Eljárási szám

2005/2204(INI)

Jogalap (eljárási szabályzat)

45. cikk

Illetékes bizottság
  Az engedély plenáris ülésen való bejelentésének dátuma

AFET

17.11.2005

A véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE
17.11.2005

INTA

17.11.2005

BUDG

17.11.2005

CONT

17.11.2005

ECON

17.11.2005

 

EMPL

17.11.2005

ENVI

17.11.2005

ITRE

17.11.2005

IMCO

17.11.2005

TRAN

17.11.2005

 

REGI

17.11.2005

AGRI

17.11.2005

PECH

17.11.2005

CULT

17.11.2005

JURI

17.11.2005

 

LIBE

17.11.2005

AFCO

17.11.2005

FEMM

17.11.2005

PETI

17.11.2005

 

Nem nyilvánított véleményt
  A határozat dátuma

DEVE
14.11.2005

INTA

23.11.2005

BUDG

11.11.2005

CONT

14.11.2005

ECON

15.11.2005

 

EMPL

0.0.0000

ENVI

27.10.2005

ITRE

23.11.2005

IMCO

21.11.2005

TRAN

22.11.2005

 

REGI

21.11.2005

AGRI

14.11.2005

PECH

21.11.2005

CULT

23.11.2005

JURI

24.10.2005

 

LIBE

14.11.2005

AFCO

10.11.2005

FEMM

24.11.2005

PETI

23.11.2005

 

 

 

 

 

 

 

Megerősített együttműködés
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

-

 

 

 

 

A jelentésben szereplő állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

-

 

 

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma

Geoffrey Van Orden
19. 10. 2005

 

Korábbi előadó(k)

 

 

Vizsgálat a bizottságban

14.11.2005

22.11.2005

 

 

 

Az elfogadás dátuma

23.11.2005

A zárószavazás eredménye

mellette: 52

ellene: 0

tartózkodás: 6

 

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Vittorio Agnoletto, Angelika Beer, Monika Beňová, André Brie, Elmar Brok, Philip Claeys, Simon Coveney, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Camiel Eurlings, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Toomas Hendrik Ilves, Jelko Kacin, Georgios Karatzaferis, Ioannis Kasoulides, Helmut Kuhne, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Cecilia Malmström, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Baroness Nicholson of Winterbourne, Vural Öger, Cem Özdemir, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Paweł Bartłomiej Piskorski, Poul Nyrup Rasmussen, Michel Rocard, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Schöpflin György, Gitte Seeberg, Hannes Swoboda, Szent-Iványi István, Konrad Szymański, Antonio Tajani, Paavo Väyrynen, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Josef Zieleniec

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Dobolyi Alexandra, Duka-Zólyomi Árpád, Gál Kinga, Marie Anne Isler Béguin, Tunne Kelam, Jaromír Kohlíček, Alexander Lambsdorff, Janusz Onyszkiewicz, Doris Pack, Aloyzas Sakalas, Pierre Schapira, Inger Segelström, Tabajdi Csaba Sándor, María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Marcello Vernola

A zárószavazáson jelen lévő póttagok a 178. cikk (2) bekezdése szerint

Thomas Wise

Benyújtás dátuma – A6

25.11.2005

A6-0342/2005