Postopek : 2004/2208(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0382/2005

Predložena besedila :

A6-0382/2005

Razprave :

PV 12/12/2005 - 16

Glasovanja :

PV 13/12/2005 - 8.42

Sprejeta besedila :

P6_TA(2005)0510

POROČILO     
5.12.2005
PE 362.800v02-00 A6-0382/2005

o obtožbah glede zlorabe zakona o lastništvu zemljišč v Valenciji oziroma Zakona o izvajanju gradbenih določil (LRAU-Ley reguladora de la actividad urbanística) in posledicah za državljane EU (peticije št. 609/2003, 732/2003, 985/2002, 1112/2002, 107/2004 in druge peticije)

(2004/2208(INI))

Odbor za peticije

Poročevalka: Janelly Fourtou

NAPAKE/DODATKI
PRED. SPREM.
PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 EXPOSÉ DES MOTIFS
 POSTOPEK

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o obtožbah glede zlorabe zakona o lastništvu zemljišč v Valenciji oziroma Zakona o izvajanju gradbenih določil (LRAU-Ley reguladora de la actividad urbanística) in posledicah za državljane EU (peticije 609/2003, 732/2003, 985/2002, 1112/2002, 107/2004 in druge peticije)

(2004/2208(INI))

Evropski parlament,

–    ob upoštevanju člena 6 Pogodbe EU, ki vključuje določbe iz Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, in člena 7 Pogodbe EU, ki predpisuje postopek pri ugotavljanju hudih in ponavljajočih se kršitev načel, omenjenih v členu 6,

–   ob upoštevanju direktiv 92/50/EGS(1) in 93/37/EGS(2) o javnih trgih, direktiv 85/337/EGS(3), 97/11/ES(4) in 2001/42/ES(5) o ocenjevanju posledic za okolje in direktive 2000/60/ES(6) o vodni politiki,

–   ob upoštevanju pravice do naslovitve peticije, ki jo predvidevata člena 21 in 194 Pogodbe EU,

–   ob upoštevanju peticij št. 609/2003, 732/2003, 985/2002, 1112/2002, 107/2004 in drugih peticij,

–   ob upoštevanju člena 192(1) svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za peticije (A6-0382/2005)

A. ker je Evropski parlament prejel precejšnje število peticij (približno 15.000) s strani posameznikov in združenj, ki zastopajo več tisoč evropskih državljanov in oseb s prebivališčem v avtonomni regiji Valencija. Pritožujejo se nad zelo različnimi problemi, povezanimi z urbanističnimi posegi, med drugim nad uničevanjem okolja in pretirano urbanizacijo, ter v številnih primerih obsojajo kratenje njihovih pravic do zakonito pridobljene lastnine, kar je posledica zlorabe zakona o izvajanju gradbenih določil (Ley reguladora de la actividad urbanística - LRAU),

B.   ker je Odbor za peticije maja 2004 na to temo pripravil poročilo, v katerem je posebej izpostavil konkretne primere hudih kršitev človekovih pravic in zakonodaje Skupnosti,

C. ker je Odbor za peticije imenoval novo delegacijo, ki je dopolnila naloge prejšnje delegacije, delujoče maja 2004; nova delegacija je junija 2005 nadaljevala preiskave predvsem v Madridu in v regiji Valencija, da bi pridobila informacije in opravila pogovore z vpletenimi stranmi in glavnimi odgovornimi osebami,

D. ker so imeli člani delegacije na ta način možnost, da slišijo stališče vpletenih strani, med katerimi so:

 državljani in osebe s prebivališčem v EU, ki so na Parlament naslovili peticijo, v kateri se pritožujejo nad sistematičnimi kršitvami njihovih pravic zaradi izvajanja zakona LRAU,

 predsednik in pristojni ministri valencijske regionalne vlade, predsednik valencijskega parlamenta (Cortes Valencianas), vodje političnih skupin, valencijski varuh človekovih pravic (Sindic de Greuges) in nacionalni varuh človekovih pravic (Defensor del Pueblo), visoki predstavniki vlade v Madridu in Valenciji, združenje županov valencijske regije, predstavniki gradbenega sektorja in naročniki v sektorju nepremičnin, veleposlaniki držav članic in številne druge udeležene strani

 in, navsezadnje, predstavniki Ustavnega sodišča in predsednik Sodišča v Valenciji, ki so pri sodelovanju brez izjeme pokazali odprtost in dobro voljo ter so bili zaradi svojega konstruktivnega pristopa deležni globokega odobravanja,

E.  ker so pristojnosti in odgovornosti, ki jih imajo pri tem vprašanju avtonomne regionalne oblasti kot tudi nacionalne oblasti, jasne in nesporne, in so zapisane v določbah španske ustave iz leta 1978, pri čemer se na omenjeno vprašanje še posebej nanašajo členi 10, 18, 33, 45, 47, 54, 93 in 105,

F.  ker so evropske institucije dolžne spoštovati določbe Pogodb in zakonodaje, sprejete v skladu s Pogodbami, še posebej kar zadeva pravice in dolžnosti, povezane z državljanstvom EU, ter so tako v sodelovanju z državami članicami dolžne reševati težave, s katerimi se srečujejo državljani EU,

G.  ker španska zakonodaja na področju zemljišč zagotavlja lastnikom zemljišč 90% gradbenih pravic, posebni zakon LRAU pa od lastnikov zahteva, da v primeru, ko lokalne oblasti odobrijo določen razvojni projekt, 10% gradbenih pravic brez možnosti odškodnine odstopijo občini kot "občinsko zemljo" (Patrimonio Municipal Suelo), poleg tega pa odstopijo tudi zemljo za morebitne poti, ceste, parkirišča, itd., javne površine in infrastrukturo, oziroma plačajo stroške razvojnega projekta, kot jih določi naročnik nove infrastrukture, pri čemer nima lastnik v postopku nobenega nadzora;

H.  ker je očitno, da je bila pri takem urbanističnem postopku določenim lastnikom storjena krivica, kar je razvidno iz peticij kakor tudi obiskov na terenu, in ker to priznavajo tudi lokalne oblasti, valencijska vlada pa pripravlja nov zakon, s katerim bi se izognili odstopanjem v sedanjem zakonu,

I.    ker se glavne pritožbe nanašajo na nekatere krivične primere načinov razlastitve, ko je bilo po mnenju prizadetih zemljišče prenizko ocenjeno, da bi se lahko kasneje ponovno prodalo po višji tržni ceni, in to ob takšnem obveščanju, ki prizadetim ni omogočalo odziva, zaradi česar je v zelo številnih primerih nastala materialna in moralna škoda,

J.    ker pomanjkanje preglednosti in predhodno določenih jasnih kriterijev kaže na to, da postopki dodelitve poslov niso v skladu z evropskim pravom, kar je spodbudilo Evropsko komisijo k naslovitvi uradnega opomina Španiji, in ker o pomanjkljivosti zakona in njegovega izvajanja priča število dokazanih oziroma za sedaj domnevnih primerov korupcije,

K. ker so poglavitni problemi, ki izhajajo iz izvajanja zakona LRAU, povezani z vlogo "urbanista" (urbanizador), neustreznimi sredstvi za določanje in objavo razpisanih poslov, nezadostnim obveščanjem lastnikov zemljišč, pomanjkanjem jasnih opredelitev javnega interesa in ustreznih odškodnin, torej z vprašanji, pri katerih mora biti zakonodaja še posebej v skladu z zahtevami iz sodne prakse Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice,

L.  ker uradna razglasitev Listine EU o temeljnih pravicah in izjave predsednikov evropskih institucij o spoštovanju Listine s strani institucij dajejo državljanom vedeti, da lahko v luči sodne prakse Sodišča Evropske unije (glej npr. sodbo Sodišča EU z dne 19. julija 1999(7)) upravičeno pričakujejo uveljavljanje pravic, zagotovljenih z Listino,

M.  ker morajo države članice pri izvajanju zakonodaje Skupnosti oziroma v primerih, ko so to zakonodajo dolžne izvesti, spoštovati Listino, če so njene določbe za to zakonodajo relevantne; ker obstaja tesna povezava med postopkom dodeljevanje poslov in načini razlastitve premoženja ter določitve pripadajočih odškodnin,

N.  ker je treba v skladu s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice (glej npr. Sodbo z dne 23. septembra 1998(8)) "... najti "ustrezno ravnotežje" med javnim interesom skupnosti in temeljnimi pravicami oseb, ki so ostale brez lastnine",

O.  ker imajo določeni urbanistični načrti očitno pogubne posledice za okolje in ekologijo številnih obalnih območij ter zlasti za bodočo preskrbo z vodo, ki Evropsko unijo še posebej skrbi,

P.   ker je v Direktivi 2001/42/ES zahteva, da je treba pri oblikovanju vseh načrtov in programov, še posebej v zvezi z "ruralno, mestno in turistično ureditvijo in uporabo tal", ki bi lahko imeli hude posledice za okolje, izvesti strateško presojo vplivov in določiti okvir za prihodnje sporazume o razvojnih projektih, povzetih v Prilogah I in II Direktive 85/337/EGS,

Q.  ker Direktiva 2000/60/ES, ki določa okvir za ukrepe na področju vodne politike, od držav članic zahteva še zlasti, da preprečijo poslabšanje stanja "celinskih površinskih voda, somornic, obalnih in podzemnih voda" ter zagotovijo usklajeno politiko glede "porečja v celoti",

R.   ker je uprava porečja reke Jucar (Confederación Hidrográfica del Júcar) izrazila nasprotovanje vsaj 30 novim urbanističnim projektom v Valenciji in ker je Komisija Španiji zaradi neustreznega izvajanja okvirne direktive o vodah poslala obrazloženo mnenje,

S.   ker o nujnosti preudarne in objektivne obravnave vseh temeljnih nerešenih vprašanj priča dejstvo, da so vsa ta vprašanja in dogodki postali predmet političnih razprav na vseh ravneh,

1.   ugotavlja, da deset tisoči evropskih državljanov že desetletja živijo v avtonomni regiji Valencija in večina izmed njih izraža zadovoljstvo, da živijo tam, ter da se povečuje število evropskih državljanov, ki bi se radi za stalno naselili v tej evropski regiji; kljub temu ugotavlja, da se je v zadnjih treh letih pomembno povečalo število pritožb zaradi zlorab na področju urbanizma;

2.   meni, da so med glavnimi problemi, na katere opozarjajo državljani, zlasti zlorabe pri izvajanju določil iz zakona LRAU s strani vpletenih v procesu urbanizacije, ter način upravljanja pristojnih javnih oblasti, predvsem nekaterih županov in vlade avtonomne regije Valencija;

3.   v takšnih razmerah pozdravlja sklep vlade avtonomne regije Valencija, da oblikuje in uveljavi nov zakon, ki naj bi nadomestil zakon LRAU, s čimer bi preprečili odstopanja, ki jih le-ta priznava; pozdravlja še zlasti poziv predsednika regije Evropskemu parlamentu, naj poda svoja priporočila;

4.   vzpodbuja prizadevanja avtonomne regije Valencija, da bi pospešila iskanje rešitve težave, s čimer prepričljivo dokazuje svoj interes za državljane;

5.   meni, da avtonomna regija ni odgovorna za pripravo novega zakonodajnega predloga, vendar zahteva, da prihodnji predpisi o razlastitvah temeljijo na in so oblikovani v skladu s pravicami lastnikov ter da se v urbanističnih projektih upošteva skrb za trajnostni razvoj, okolje in ekologijo, ki so del osrednjih politik Unije;

6.   z namenom rešiti težave, ki jih za zaščito pravice do lastnine predstavlja trenutno veljavna zakonodaja, saj sproža vprašanja človekovih in temeljnih pravic, kot tudi težave v odnosu do zakonodaje Skupnosti o javnih naročilih, poziva pristojne organe, da upoštevajo naslednje pobude:

 v nov zakon naj se vključi jasna opredelitev javnega interesa, s katero bo pri razlastitvah nedvoumno onemogočena uporaba "javnega interesa" - ki je v skladu z evropskimi merili človekovih in temeljnih pravic predhodni pogoj za kakršno koli razlastitev - kot utemeljitve v korist bolj zasebnega kot javnega interesa,

 na podlagi v sodni praksi Sodišča Evropskih skupnosti in Evropskega sodišča za človekove pravice priznanih standardov in načel naj se oblikujejo zavezujoča merila za izračun odškodnin v primeru razlastitev,

 temeljito naj se ponovno preučijo merila za izbiro "urbanista" ter tudi postopek dodeljevanja poslov izbranemu "urbanistu", da bi se ta funkcija uskladila z evropsko zakonodajo, saj trenutne okoliščine vzbujajo resen dvom, o čemer priča potekajoč postopek ugotavljanja kršitve; na ta način bi se okrepila preglednost postopka dodeljevanja javnih naročil in se zagotovilo varovanje pravice do zasebne lastnine evropskih državljanov,

 sprejmejo naj se ukrepi za zagotavljanje osebnega obveščanja vsakega od zadevnih lastnikov o urbanističnem načrtu, to obveščanje naj bo učinkovito in pravočasno, vključuje naj podatke o celotnem načrtu ter vseh njegovih vidikih, ki bi lahko imeli posledice za posameznikovo lastnino in njegove temeljne pravice; na ta način se bo lastnikom v polni meri omogočilo preučitev ustreznega načina pritožbe;

7.   poziva pristojne valencijske in španske oblasti, da zagotovijo, da so v skladu z Direktivo 2001/42/ES splošni razvojni in urbanistični načrti, ki bi lahko imeli občutne posledice za okolje in s katerimi se določa okvir za prihodnje sporazume o razvoju projektov, predmet strateške presoje vplivov na okolje;

8.   opozarja, da so pristojne nacionalne oblasti dolžne izvesti presojo vplivov na okolje za načrtovane dejavnosti iz katere koli od kategorij iz Priloge I Direktive 85/337/ES, spremenjene z Direktivo 97/11/ES, ter da morajo projekte iz Priloge II Direktive 85/337/ES izbrati na podlagi preglednih izbirnih postopkov in meril;

9.   zahteva takojšnjo zagotovilo valencijskih in španskih oblasti, da bodo z vidika previdnosti pri uporabi in zaščiti vodnih virov odločitve o nadaljnjem razvoju v skladu z zahtevami Direktive 2000/60/ES, predvsem pa naj poskrbijo za usklajevanje ukrepov, sprejetih na področju porečja reke Jucar, da bi na ta način dosegli okoljske cilje iz člena 4 omenjene direktive;

10. odločno vztraja pri zahtevi za ustanovitev urada za pritožbe pod pristojnostjo lokalnih in regionalnih oblasti, ki bo omogočila administrativno pomoč posameznikom, oškodovanim zaradi zakona LRAU, tako da se jim bo posredovalo potrebne podatke o morebitnih pravnih sredstvih;

11. izraža zaskrbljenost zaradi tveganj, povezanih s potekom že sprejetih ali celo začetih projektov, in zaradi njihovih morebitnih posledic (zdi se, da pred razglasitvijo novega zakona, ki bo nedvomno bolj omejevalen, obstaja določena naglica pri podajanju zavez za nove projekte); v pričakovanju začetka veljavnosti revidirane zakonodaje vztraja tudi pri nujnosti moratorija na odobritev novih projektov in razvojnih načrtov na nezazidljivih zemljiščih;

12. želi biti obveščen o preventivnih ukrepih, ki jih bodo regionalni organi sprejeli v izogib ponovitve odstopanj, do katerih je prihajalo zaradi sedanjega zakona;

13. opozarja, da Evropska unija temelji na vsem državam članicam skupnih načelih svobode, demokracije, spoštovanja človekovih in temeljnih pravic ter pravne države, ter da je v členu 7 Pogodbe o Evropski uniji Evropskemu parlamentu daje pravico pobude v zvezi s postopkom Sveta glede ugotavljanja tveganja za hujšo kršitev teh načel, hkrati pa lahko Komisija ali ena tretjina držav članic v primeru trajnih kršitev proti državi članici sproži sankcije;

14. zahteva, da Komisija nadaljuje svoje preiskave in natančen nadzor, da bi zagotovila skladnost z novo zakonodajo in njenim izvajanjem z zakonodajo Skupnosti na področju javnih naročil ter z njimi povezanimi področji, ter da Odbor za peticije obvešča o razvoju dogodkov v tej zadevi;

15. se v skladu z evropskimi pristojnostmi zavezuje, da bo še naprej spremljal postopke za zbiranje ponudb in morebitne poneverbe;

16. želi, da se podatki o vsebini njegovih preiskav in priporočil posredujejo čim širši javnosti glede na visoko število vpletenih evropskih državljanov (Angležev, Nemcev, Francozov, Belgijcev, Nizozemcev) kot tudi španskih državljanov;

17. od Komisije zahteva, da glede na dokajšnje število evropskih državljanov, ki trenutno kupujejo nepremičnine v državah članicah EU, ki niso države, v katerih prebivajo, potegne nauke iz teh izkušenj, da razmisli o garancijah - zakonodajnih, nezakonodajnih ali zgolj posvetovalnih - ki bi bile primerne za zaščito in pomoč državljanom pri odločitvi za tako pomembne transakcije ali vlaganja izven pristojnosti njihovih nacionalnih sodišč; zaključke o tem pa naj posreduje Evropskemu parlamentu;

18. naroči svojemu predsedniku, naj posreduje to resolucijo Svetu in Komisiji ter vladi in parlamentu avtonomne regije Valencija, varuhu človekovih pravic avtonomne regije Valencija (Sindic de Greuges), španski vladi in podpisnikom peticije.

(1)

Direktiva Sveta 92/50/EGS z dne 18. junija 1992 o usklajevanju postopkov oddaje javnih naročil za storitve (UL L 209, 24.7.1992, str. 1).

(2)

Direktiva Sveta 93/37/EGS z dne 14. junija 1993 o usklajevanju postopkov oddaje javnih naročil za dela (UL L 199, 9.8.1993, str. 54).

(3)

Direktiva Sveta 85/337/EGS z dne 27. junija 1985 o oceni posledic določenih javnih in zasebnih projektov za okolje (UL L 175, 5.7.1985, str. 40).

(4)

Direktiva Sveta 97/11/ES z dne 3. marca 1997 o spremembah direktive 85/337/EGS (UL L 73, 14.3.1997, str. 5).

(5)

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2001/42/ES z dne 27. junija 2001 o oceni posledic določenih načrtov in programov za okolje (UL L 197, 21.7.2001, str. 30).

(6)

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o okvirni politiki Skupnosti na področju voda (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).

(7)

Zadeva T-14/98: Hautala proti Svetu, Zbirka 1999, str. II-2489

(8)

Zadeva Aka proti Turčiji, Zbirka sodb in odločb, 1998-VI, zvezek 90.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Depuis plus de 2 ans, le Parlement reçoit un nombre important de pétitions concernant une situation semble-t-il extrêmement critique sur l'application d'une loi d'urbanisation dans la région de Valence (LRAU). Le nombre de protestataires directs au travers d'associations serait de l'ordre de 15 000.

L'objet des plaintes porte sur la remise en cause de façon abusive de leur propriété actuelle du fait de projets d'aménagements et de développements urbains, les critiques portent

tant sur le fond

- légitimité juridique, économique et environnementale de tels projets que sur la forme

- mauvaise information, manque de transparence, délais de contestation et de proposition trop courts, montant des indemnisations trop bas

En outre, des accusations graves sont portées concernant le respect des procédures d'appel d'offre, le respect des normes environnementales et pire encore, des cas de corruptions. Il faut noter que tant la responsabilité juridique que politique de cette situation et des projets à venir est du domaine de trois entités qui sont :

1.  le Gouvernement espagnol en ce qui concerne la loi du sol;

2.  la Communauté autonome de Valence en ce qui concerne la législation locale touchant les règles d'urbanisme;

3.  les municipalités qui, s'appuyant sur la législation à la fois espagnole et régionale, mettent en oeuvre les programmes qu'elles jugent légitimes.

Ce qui est en cause dans cette affaire est la loi LRAU instaurée en 1994 et qui est contestée tant dans son fond que surtout dans son application.

La Communauté de Valence reconnaît des déviations générées par la dite loi et se prépare à la corriger par une nouvelle loi. Dans ce contexte, la Communauté a proposé à notre Commission au cours de sa visite de lui soumettre le nouveau projet afin d'y intégrer des suggestions ou des amendements que nous pourrions faire.

La question s'est par ailleurs fortement politisée, ce qui rend l'appréciation que l'on peut apporter encore plus difficile et délicate.

Quel peut être le rôle de l'Europe dans ce problème sachant que tant le Parlement que la Commission sont interpellés par un nombre croissant de citoyens, non seulement espagnols mais aussi de la plupart des autres pays membres de l'Union Européenne.

L'intervention européenne ne peut s'appuyer que sur le droit communautaire et dans ce cas présent, sur une éventuelle infraction à la directive sur les marchés publics (la Commission a initié une enquête à ce propos).

Sur la question environnementale, le sujet est beaucoup plus complexe et difficile à mettre en oeuvre car la construction urbanistique ne relève pas des compétences actuelles de l'Union* et que l'environnement ne figure pas parmi les compétences exclusives de l'Union (cfr articles 1-13 et 1-14).

Enfin quant au respect des droits de l'Homme proprement dits, la charte des droits fondamentaux n'ayant pas de force contraignante, nous ne pouvons que conseiller le recours à la Cour de Strasbourg.

Ce débat ne doit pas cependant faire oublier l'urgence de la situation et la réponse à apporter à un nombre extrêmement important de propriétaires actuels craignant d'être lésés de façon inacceptable, sans parler de ceux qui estiment être d'ores et déjà spoliés.

Il est clair que l'examen cas par cas étant hors de la capacité et du ressort des instances européennes, on ne peut que se borner à une forte recommandation invitant la Communauté de Valence non seulement à améliorer sa loi - ce qui est en cours - mais aussi à engager une procédure susceptible de juger des situations cas par cas et de mettre en place les corrections et indemnisations adéquates.

La Commission des Pétitions, ayant examiné les plaintes, s'est rendue sur place et a été impressionnée par le nombre et la nature des protestations venant d'un nombre considérable de citoyens espagnols ou originaires de la plupart des pays européens.

Sans que nous soyons à même de juger quant au fond ce qui impliquerait la mise en oeuvre d'expertises juridiques et économiques hors du champ des possibilités de la Commission des Pétitions, il est clair toutefois pour tout le monde - la Communauté de Valence y compris - que des dérapages et probablement des abus ont eu lieu. Ceci justifie la mise en oeuvre d'un système de correction. Le Parlement européen se doit de réagir tout en restant dans ses compétences afin d'éviter de créer auprès des citoyens une attente qui ne pourrait être que déçue.

* Voir la communication de la Commission du 11 avril 2004 COM(2004)6

En conclusion, il semble urgent de :

1.  lancer une procédure sur ce qui est factuel et de compétence communautaire (appel d'offre) qui exclut un quelconque jugement sur la légitimité du projet adopté;

2.  émettre un appel à la Communauté de Valence et aux communes concernées faisant état des plaintes reçues, de l'émotion des parlementaires de la Commission des Pétitions devant ce qui apparaît dans le fond et la forme comme un manque de considération et de respect des citoyens européens concernés;

3.  formuler le voeu du Parlement pour que soit mis en oeuvre un processus de correction et d'indemnisation des injustices qui ont pu s'avérer;

4.  lancer un appel pour que dans les projets en cours les droits de l'environnement si chers à l'ensemble de l'Union Européenne soient pris en compte.


POSTOPEK

Naslov

Obtožbe glede zlorabe zakona o lastništvu zemljišč v Valenciji oziroma Zakona o izvajanju gradbenih določil (LRAU-Ley reguladora de la actividad urbanística) in posledicah za državljane EU (peticije št. 609/2003, 732/2003, 985/2002, 1112/2002, 107/2004 in druge peticije)

Številka postopka

2004/2208(INI)

Podlaga v Poslovniku

člen 192 (1)

Pristojni odbor
  Datum razglasitve dovoljenja na zasedanju

PETI
18.11.2004

Odbori, zaprošeni za mnenje
  Datum razglasitve na zasedanju

 

 

 

 

 

Odbori, ki niso dali mnenja
  Datum sklepa

 

 

 

 

 

Okrepljeno sodelovanje
  Datum razglasitve na zasedanju

 

 

 

 

 

Predlog(-i) resolucij(-e), vključeni v poročilo

 

 

 

Poročevalec(-ka)
  Datum imenovanja

Janelly Fourtou

29.9.2005

 

Nadomeščeni(-a) poročevalec(-ka)

 

 

Obravnava v odboru

15.6.2005

10.10.2005

 

 

 

Datum sprejetja

23.11.2005

Izid končnega glasovanja

za:

proti:

vzdržani:

22

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Robert Atkins, Inés Ayala Sender, Alessandro Battilocchio, Michael Cashman, Elly de Groen-Kouwenhoven, Janelly Fourtou, David Hammerstein Mintz, Roger Helmer, Carlos José Iturgaiz Angulo, Marcin Libicki, David Martin, Mairead McGuinness, Manolis Mavrommatis, Willy Meyer Pleite, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Rainer Wieland

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Joan Calabuig Rull

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Herbert Bösch, Salvador Garriga Polledo, Sarah Ludford, Antonio Masip Hidalgo, Antonio López-Istúriz White, Luis Yañez-Barnuevo García

Datum predložitve– A6

5.12.2005

A6-0382/2005

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov