RAPORT Postidirektiivi (direktiiv 97/67/EÜ, muudetud direktiiviga 2002/39/EÜ) kohaldamine

5.12.2005 - (2005/2086(INI))

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Markus Ferber


Menetlus : 2005/2086(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0390/2005
Esitatud tekstid :
A6-0390/2005
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

postidirektiivi (direktiiv 97/67/EÜ, muudetud direktiiviga 2002/39/EÜ) kohaldamise kohta

(2005/2086(INI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni aruannet postidirektiivi (direktiiv 97/67/EÜ, muudetud direktiiviga 2002/39/EÜ) kohaldamise kohta (KOM(2005)0102) ning kaasnevat töödokumenti (SEK(2005)0388);

–   võttes arvesse komisjoni esimest aruannet postidirektiivi kohaldamise kohta (KOM(2002)0632);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A6-0390/2005);

A. arvestades, et postiteenustel on oluline majanduslik kaal ning nende tulu oli 2002. aastal 88 miljardit eurot ehk ligikaudu 0,9% EL sisemajanduse kogutoodangust; arvestades, et postisektorist sõltub otseselt või on sellega tihedalt seotud hinnanguliselt üle viie miljoni töökoha;

B.  arvestades, et konkurentsivõimelised ja tulemuslikud postiteenused on turundus- ja telekommunikatsioonituru osana Euroopa Liidu majanduses väga olulise tähtsusega ning on põimunud arvukate majandussektoritega ja mõjutavad neid; arvestades, et postiteenused mängivad seetõttu tähtsat rolli ka Lissaboni strateegia raames;

C. arvestades, et reformid ning majanduslik ja tehniline areng on postisektori viinud Euroopa Liidus tänapäevasemate protsesside ja kõrgema automatiseerimistasemeni ning, et senised sammud reformimisel on lisaks kvaliteedi tõusule, suuremale tõhususele ning klientidele orienteeritusele toonud kaasa olulisi positiivseid arenguid postisektoris;

D. arvestades postivõrkude asendamatut territoriaalset ja ühiskondlikku mõõdet, mis tagab üldise juurdepääsu põhilistele kohalikele teenustele;

E.  arvestades, et komisjoni aruanne peab hindama, millisel määral on saavutatud direktiivi 2002/39/EÜ eesmärgid, võttes arvesse eelkõige majanduslikke, sotsiaalseid ja tehnoloogilisi aspekte ning esitama tähelepanekuid tööhõive probleemide ning teenuste kvaliteedi kohta;

F.  arvestades, et Euroopa Parlament soovib käesoleva raportiga juhtida tähelepanu probleemidele ja aspektidele, mida komisjon peaks oma tulevase töö puhul arvestama,

1.  täheldab, et postidirektiivi ülevõtmisel riiklikku õigusesse on üldiselt tehtud edusamme; tervitab, et sätestatud ühtlustamisraamistik on võimaldanud liikmesriikidel järgida uusi lähenemisviise ning kasutada erinevaid võimalusi, mis võivad olla teistele liikmesriikidele eeskujuks; täheldab siiski, et reformide mõju postisektori kvaliteedile, tõhususele ja klientidele orienteeritusele tuleb veel täpsemalt analüüsida, ning märgib, et postiteenuste avamine konkurentsile ei ole alati kaasa toonud tööhõive taseme säilimist postisektoris;

2.  täheldab rõõmuga, et olemasolevate andmete põhjal on turuarengud endaga kaasa toonud positiivseid tulemusi; sellega seoses rõhutab, et konkurentsi arengut ei ole võimalik hinnata üksnes turu avanemise määra või turuosa alusel;

3.  täheldab siiski, et mitmes liikmesriigis ei ole direktiivi 2002/39/EÜ elluviimine turgude avamise osas kaugeltki lõppenud, mis tekitab ohu, et Euroopa postiturul puudub tasakaal ja asjaomastele ettevõtjatele tekitatakse potentsiaalset kahju; kutsub komisjoni üles oma raportis välja tooma meetmed nende tagajärgede vältimiseks;

4.  tuletab meelde, et postiturgudel on toimumas põhjalikud muutused, mille on põhjustanud mitte ainult suurenev konkurents vaid ka naaberturgude arengud telekommunikatsiooni-, reklaami-, transpordi- ja logistikasektorites, ning samuti muutunud kommunikatsioonikäitumine; tunnistab, et seetõttu peab tulevane postipoliitika nimetatud aspekte vajalikul määral arvesse võtma;

5.  kutsub komisjoni teatud osas märgatavalt kõrvalekalduvate arengute tõttu liikmesriikides üles – universaalteenustega seotud kohustusi arvesse võttes – keskenduma kavandatava uurimuse raames universaalteenuse kvaliteedile ja rahastamisele ning pakkuma välja lähtuvalt kõnealusest kavandatavast uuringust, universaalteenuse määratluse, ulatuse ning piisava rahastamise määra;

6.  kutsub komisjoni üles kindlaks tegema, kas postiteenuste siseturu väljaarendamisel piisab 2009. aastaks seatud tähtajast või tuleb uuringu tulemuste põhjal määratleda veel teisigi etappe;

7.  leiab, viidates postiturgude põhjalikule muutumisele, et universaalteenuse määratlus tuleb muutunud kommunikatsioonikäitumist arvestades uuesti läbi vaadata; viitab aga siiski sellele, et universaalteenused on töömahukad kvaliteetteenused, mis pööravad tähelepanu tarbijate huvide kaitsele, ning kutsub komisjoni üles koostatavas pikaajalises uurimuses arvestama nimetatud faktidega; kutsub komisjoni üles sellega seoses uurima, kuidas kõige paremini tagada postisektori klientide osalust ja nende panust ning konsulteerima sotsiaalpartneritega (kaubanduskojad, tööstus, ametiühingud jne), turul tegutsevate ettevõtetega ning kohalike huve esindavate organisatsioonidega;

8.  tunnustab Euroopa Standardikomitee tehtud tööd postisektori standardimisel ja kutsub komisjoni üles tulevikus nõuetekohaselt arvesse võtma normimise rolli tarbijakaitse ja siseturu väljaarendamise seisukohast;

9.  kutsub komisjoni üles oma tuleviku-uuringutes pöörama erilist tähelepanu mõjule, mida postiteenuste konkurentsile avamise tulevased etapid võivad avaldada geograafilisele teenustega kaetusele ja võrkude arengule, võttes eelkõige arvesse kõige vaesemate või Euroopa territooriumil kõige isoleeritumate elanikkonnakihtide juurdepääsutingimusi;

10. märgib, et liikmesriike kutsutakse üles rakendama tõhusamat hinnakontrolli ning eraldi kuluarvestust ja kontrollima ristsubsideerimist; annab siiski mõista, et konkurentsile orienteeritud turul peavad nimetatud reguleerivad sekkumised olema piisavalt õigustatud juhul kui need ületavad üldise konkurentsiõiguse reguleerimisala;

11. arvab, et Euroopa Standardimiskomitee välja töötatud normide vastuvõtmine ja rakendamine on postituru läbipaistvuse, usaldusväärsuse ja kvaliteedi tagamisel oluline; seega kutsub komisjoni ja liikmesriike üles pidama selle valdkonna edendamist prioriteetseks;

12. tervitab, et komisjon soovib edasi jälgida postivõrgu lõppjärgus lubatava juurdepääsu reguleerimise küsimust; rõhutab siiski, et just antud valdkonnas kujutaks reguleerimine endast olulist sekkumist turul, ning nõuab seetõttu eelnevalt põhjaliku uurimist, et teada saada kas ja millisel määral on nimetatud sekkumine majanduslikult ja juriidiliselt õigustatud, arvestades sealjuures, et erinevatel postiturgudel on olemas terve rida ettevõtlusmudeleid, mille puhul konkurendid on sisenenud turule, kasutamata reguleeritud võrguühendust; kutsub komisjoni üles hindama nende mudelite mõju ja vajadust luua Euroopa tasandil võrgule juurdepääsu tingimuste raamistik, et tagada võrdsed juurdepääsuvõimalused;

13. märgib, et liikmesriikides eelnevalt universaalteenuste jaoks kohaldatud rahastamismudelid ei ole olnud eriti edukad ning et tunnustatud rahastamisvahend universaalteenuste jaoks oli senini reserveeritud sektor; kutsub seetõttu komisjoni üles laskma koostatava pikaajalise uuringu raames uurida, millisel määral mõjuvad nende universaalteenuste areng, mille säilitamine majanduslikus ja ühiskondlikus plaanis jääb ikka asjakohaseks, ja reguleerimismehhanismi võimalik paindlikumaks muutmine positiivselt rahastamisprobleemi lahendusele universaalteenuste puhul; kutsub komisjoni üles arutama reserveeritud sektori eristamist, sõltuvalt universaalteenuse rahastamisega seotud kuludest, võttes eelkõige arvesse geograafilisi ja demograafilisi piiranguid;

14. tervitab asjaolu, et pärast esialgseid raskusi võib mõnes liikmesriigis täheldada märgatavaid edusamme reguleerivate asutuste iseseisvuses; rõhutab, et seoses turu laiema avanemisega peaks rõhku asetama pigem konkurentsiõigusele kui tugevdatud reguleerimisele; kutsub komisjoni üles vastavalt oma raportile edendama dialoogi reguleerivate asutuste ja liikmesriikidega ning toetama sellega seonduvaid võrdlusuuringuid, et asutuste ülesanded piirduksid eeskirjade ülevõtmise kontrollimisega;

15. nõuab, et lähtuvalt liikmesriikide erinevatest kogemustest olemasoleva litsentsirežiimiga ja subsidiaarsuse põhimõttest, peaks loa andmise menetluse küsimus olema üks uuringus käsitlevatest teemadest, kusjuures erilist tähelepanu tuleks pöörata tegevusala selgitamisele, heakskiitmisprotsessile ja kohustuslikele tingimustele, mis reguleerivad postidirektiivis ette nähtud loa andmist ning rõhutab, et sellelaadsed nõuded ei tohi tekitada uusi tõkkeid turule pääsemisele ega hinnamoonutusi või tulusamate valdkondade ekspluateerimist;

16. viitab sellele, et töökohtade ratsionaliseerimist ei põhjustanud üksnes postisektori reform ning tuletab meelde, et uued ettevõtlusmudelid, uued tooted ja uued ärimeetodid mõjutavad samuti töökohtade arvu traditsioonilises postisektoris;

17. kutsub komisjoni üles oma plaanitavas uuringus arutama küsimust, kuidas käsitleda riiklike postiteenistujate pensionikohustust, et liberaliseeritud keskkonnas mitte häirida turutasakaalu;

18. väljendab muret erinevate käibemaksusüsteemide üle postiturul ja kutsub komisjoni üles, viidates 11. märtsi 2004. aasta resolutsioonile[1] direktiivi 77/288/EMÜ muutmist käsitleva nõukogu direktiivi ettepaneku kohta seoses teenuste käibemaksuga maksustamisega postisektoris, esitama ettepanekuid selle kohta, kuidas saavutada vajalik õiguslik selgus ja operaatoritevaheline mittediskrimineerimine;

19. kutsub komisjoni üles tagama, et halduskaristused liikmesriigi postiteenuseid käsitlevate seaduste sätete rikkumise eest ei oleks ebaproportsionaalsed ega ohustaks postituru toimimist; kutsub seetõttu komisjoni üles tuleviku-uuringu väljatöötamise käigus koguma andmeid liikmesriikides ette nähtud või kehtivatest karistussätetest;

20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja liikmesriikidele.

  • [1]  ELT C 102 E, 28.4.2004, lk 814.

EXPLANATORY STATEMENT

I. Background

The EU’s legal framework for postal services is Directive 97/67/EC, the 'Postal Directive', which arose in response to the widely differing conditions governing the provision of postal services in Europe. The framework conditions set out in the Directive are intended to contribute to the completion of the Single Market in the postal sector by means of gradual and controlled liberalisation of the market, and thereby to ensure that reliable and high-quality postal services are made available everywhere to all citizens of the European Union at affordable prices.

The Postal Directive was amended in 2002 by Directive 2002/39/EC. The main features of this amendment were the following:

· From 1 January 2003, services may be reserved to universal service providers for domestic correspondence and incoming cross-border correspondence only up to a weight of 100g (or three times the public tariff for an item of correspondence in the first weight step of the fastest category).

· From 1 January 2006 this weight limit will fall to 50g (or two and a half times this tariff).

· The Commission will finalise a prospective study which will assess, for each Member State, the impact on universal service of the full accomplishment of the postal internal market in 2009.

· Based on the study's conclusions, the Commission is to submit by 31 December 2006 a report to the European Parliament and the Council accompanied by a proposal either confirming, if appropriate, the date of 2009 for the full accomplishment of the postal internal market or determining any other step.

Article 23 also requires the Commission to submit a report every two years to the European Parliament and the Council, 'including the appropriate information about developments in the sector, particularly concerning economic, social, employment and technological aspects, as well as about quality of service.'

The Commission has now – on 23 March 2005 – submitted its second report (COM(2005)0102) on the application of the Postal Directive and an accompanying working document (SEC(2005)0388).

II. The Commission report

The Commission stresses once again the economic importance of postal services, which employed some 1.85 million people in 2002. It also emphasises the significance of postal services for communications and trade, and in particular the dependence on the postal infrastructure of economic sectors such as e-commerce, publishing, mail-order, insurance, banking and advertising.

1. Effects of Directive 2002/39/EC

The Commission states that the reform of the postal market in the EU is making good progress. Significant improvements have been made in

· quality of service,

· business efficiency,

· separation of regulators from operators.

The transposition of the Directive into national law is now largely complete. There had been no problems with the reduction of the reserved sector by 1 January 2003. There have, however, been a few delays in the transposition of Directive 2002/39 in the Member States which joined on 1 May 2004.

In spite of the good progress, particular attention needs to be paid to a number of points, including:

· separation of accounts for individual services,

· cost allocation,

· monitoring prices of universal services.

The Commission points out in particular that, while the national regulatory authorities have become more independent and regulation has clearly become more efficient, there is still a risk of regulatory asymmetry between the Member States, which might in turn foster market asymmetry.

2. Current market developments in the postal sector

The Commission states that the postal market has moved away from the more traditional two-way communications model, and is now largely a one-way (business to consumer) market. This trend, which contradicts pessimistic predictions that postal services are a constantly shrinking market, may lead to new dynamic business models such as home shopping, e-commerce and hybrid mail.

However, competition has yet to develop in the addressed mail market segment outside niche services. There are still many potential obstacles to market access, in particular different tax liabilities faced by incumbents and market entrants as regards VAT.

Finally the Commission states that the market situation varies considerably from one Member State to another. In some, the Universal Service Providers (USPs) continue to enjoy high profit margins, while in others USPs face more difficult conditions. This results from the varying forms of market intervention, differing ownership structures and price levels.

III. Your rapporteur’s comments and recommendations for action

The Commission report is timely and your rapporteur welcomes the fact that Parliament has taken the opportunity in this report to express its opinion on the current situation and on possible future measures. The course taken in the next few years will be of decisive importance for postal services, and the forthcoming prospective study and subsequent Commission report thus deserve particular attention. This report cannot seek to anticipate these two documents, due to appear in 2006. The European Parliament will, of course, have to deal comprehensively with the study and the Commission report at the appropriate time.

Your rapporteur thus chiefly sees the task of this report as being on the one hand to assess developments so far on the postal market, and on the other to draw attention to issues which need to be looked at as priorities in the prospective study and in the subsequent report.

First of all it should be noted that experiences with the transposition and application of the amended Postal Directive are positive and encouraging. EU legislation has given major incentives to the postal market. The objective of guaranteeing universal services while gradually opening up the market has been achieved.

The transposition of Directive 2002/39 has so far, in your rapporteur's view, been satisfactory. This is also, happily, the case for the new Member States which joined in 2004. Remaining shortcomings can be ironed out rapidly by the Commission together with the Member States concerned. The Commission itself in its report cites the examples of the licensing and complaints procedures, price controls and the separation of accounts for individual services.

In addition to the formal transposition of the Directive, its application also needs to be assessed, i.e. the way in which the Member States implement the framework set by the Directive and the extent to which the new regulatory system is beginning to take effect. One central issue is the universal service obligation, which is regulated at several points of the Directive (Chapter 2, Chapter 6). As highlighted in the working paper attached to the Commission report (SEC(2005)388), while the requirements of the Directive have been complied with and a high overall quality level maintained, there are significant divergences between the Member States. Several Member States have altered or are considering altering the extent of the universal service obligation. Your rapporteur considers that it is not necessarily damaging if the Member States go down different routes in this respect. However, the Commission figures point to these divergences being significant, thus potentially jeopardising a central objective of the Postal Directive, namely the guaranteeing throughout the EU of a universal service which comprises a minimum level of services of a specified quality at an affordable price. Your rapporteur therefore considers it important to investigate in the forthcoming prospective study whether the definitions in the Postal Directive are clear enough and set an appropriate framework for the Member States.

The same applies to the authorisation procedure for non-reserved services under Article 9 of the Postal Directive: the Commission notes a disturbing level of confusion and misunderstanding as to the circumstances in which authorisation procedures may be used. Here, too, your rapporteur recommends that the clarity of the relevant provisions of the Postal Directive be made a priority in the study.

The Commission’s comments on the issue of downstream access are expressed in very general terms. Naturally one can only agree that developments in this area should be observed and discussed with the Member States. In the absence of specific recommendations from the Commission, your rapporteur merely wishes to point here out that any attempts to regulate downstream access may affect or impede market activity. Any public intervention requires detailed justification.

It is good that the Commission has observed increasing independence on the part of the regulatory authorities. On the basis of the available data, and given the widely diverging structures and approaches in the Member States, it is hard to say to what extent the level of independence so far attained is sufficient. At any rate your rapporteur regards it as too early yet to lower our guard: we must await developments. The increasing opening of the market calls for independent and effective regulation. Your rapporteur stresses, however, that this should not mean an unbridled expansion of regulatory activity. On the contrary, the regulatory authorities must grow into their role as competition authorities. The benchmarking envisaged by the Commission is to be welcomed.

Your rapporteur has carefully noted the Commission’s comments on tariff-setting or price regulation. While it states that all Member States have taken measures to guarantee the tariff-setting principles of Article 12 of the Postal Directive, the picture remains fragmentary. More space will have to be devoted to this issue in the forthcoming study, specially when one considers that there is considerable dissatisfaction with pricing in some Member States. In connection with tariff-setting, your rapporteur also stresses the as yet unresolved problem of VAT on postal services. It is very worrying that the relevant proposal remains blocked in the Council. This asymmetry risks doing lasting damage to competition: progress on the basis of Parliament's resolution of 11 March 2004 and the amended Commission proposal (COM(2004)0468) are urgently needed.

To sum up, your rapporteur regards the results of the Postal Directive to date as encouraging. While there is a need to take action, or at least to observe developments, in several of the areas referred to above, and although we still need, of course, to wait and see the 2006 study and report, your rapporteur considers on the basis of the results attained so far that it is appropriate to retain the 2009 deadline for completion of the Internal Market in postal services.

MENETLUS

Pealkiri

Postidirektiivi (direktiiv 97/67/EÜ, muudetud direktiiviga 2002/39/EÜ) kohaldamine

Menetluse number

2005/2086(INI)

Menetlusalus

art 45

Vastutav komisjon
  istungil teada andmise kuupäev

TRAN
9.6.2005

Arvamuse esitaja(d)
  istungil teada andmise kuupäev 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine
  otsuse kuupäev


 

 

 

 

Tõhustatud koostöö
  istungil teada andmise kuupäev


 

 

 

 

Raportis sisalduv(ad) resolutsiooni ettepanek(ud)

 

 

 

Raportöör(id)
  nimetamise kuupäev

Markus Ferber
2.5.2005

 

Endine raportöör

 

 

Arutamine komisjonis

13.9.2005

11.10.2005

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.11.2005

Lõpphääletuse tulemused

poolt:

vastu:

erapooletuid:

37

8

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Armando Dionisi, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Fernand Le Rachinel, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Patrick Louis, Ashley Mote, Michael Henry Nattrass, Seán Ó Neachtain, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Gary Titley, Georgios Toussas, Marta Vincenzi, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Zsolt László Becsey, Den Dover, Markus Ferber, Jas Gawronski, Zita Gurmai, Elisabeth Jeggle, Sepp Kusstatscher, Helmuth Markov, Rosa Miguélez Ramos, Francesco Musotto, Willem Schuth

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

 

Esitamise kuupäev – A6

5.12.2005

A6-0390/2005