ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας πλαισίου περί εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η ένταξή της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Κύπρου, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Δημοκρατίας της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

6.12.2005 - (COM(2005)0281 – C6‑0303/2005 – 2005/0121(CNS)) - *

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Εισηγητής: Enrique Barón Crespo
(Απλοποιημένη διαδικασία - Άρθρο 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2005/0121(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0398/2005
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0398/2005
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας πλαισίου περί εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η ένταξή της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Κύπρου, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Δημοκρατίας της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(COM(2005)0281 – C6‑0303/2005 – 2005/0121(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη απόφασης του Συμβουλίου (COM(2005)0281)[1],

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 57, παράγραφος 2, 71, 80, παράγραφος 2, 133, 181α και 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0303/2005),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51, 83, παράγραφος 7 και 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6‑0398/2005),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Κορέας.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας πλαισίου περί εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η ένταξή της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Κύπρου, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Δημοκρατίας της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0281 – C6‑0303/2005 – 2005/0121(CNS)

Νομική βάση

Άρθρα 57(2), 71, 80(2), 133, 181α και 300(2), πρώτο εδάφιο ΕΚ

Κανονιστική βάση

Άρθρα 51, 83(7) και 43(1)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

 

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

3.10.2005

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA
12.10.2005

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ές)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET
12.10.2005

 

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

AFET
12.10.2005

 

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Enrique Barón Crespo
12.7.2005

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

Άρθρο 43, παράγραφος 1
12.7.2005

Αμφισβήτηση της νομικής βάσης
  Ημερομ. γνωμοδότησης JURI

 

 

 

Τροποποίηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου
  Ημερομ. γνωμοδότησης BUDG

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

23.11.2005

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.11.2005

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

21

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Giulietto Chiesa, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Jacky Henin, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Javier Moreno Sánchez, Γεώργιος Παπαστάμκος, Bogusław Rogalski, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Zbigniew Zaleski

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Danutė Budreikaitė, Jorgo Chatzimarkakis, Albert Deß, István Szent-Iványi

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης - A6

6.12.2005

A6-0398/2005