SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Porozumienia ramowego o handlu i współpracy pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Korei z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

6.12.2005 - (COM(2005)0281 – C6‑0303/2005 – 2005/0121(CNS)) - *

Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawca: Enrique Barón Crespo
(Procedura uproszczona - art. 43 ust. 1 Regulaminu)

Procedura : 2005/0121(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0398/2005
Teksty złożone :
A6-0398/2005
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Porozumienia ramowego o handlu i współpracy pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Korei z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

(COM(2005)0281 – C6‑0303/2005 – 2005/0121(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2005)0281)[1],

–   uwzględniając art.57 ust. 2, art. 71, art. 80 ust. 2, art. 133, art 181a oraz art. 300 ust.2, akapit pierwszy, Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0303/2005),

–   uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A6‑0398/2005),

1.  zatwierdza zawarcie Protokołu;

2.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz parlamentowi Republiki Korei.

  • [1]  Tekst dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Porozumienia ramowego o handlu i współpracy pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Korei z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

Odsyłacze

COM(2005)0281 – C6-0303/2005 – 2005/0121(CNS)

Podstawa prawna

art.57 ust. 2, art. 71, art. 80 ust. 2, art. 133, art 181a oraz art. 300 ust.2, akapit pierwszy, WE

Podstawa regulaminowa

art. 51, art. 83 ust. 7 oraz art. 43 ust. 1

Data konsultacji z PE

3.10.2005

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

12.10.2005

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

12.10.2005

 

 

 

 

Opinia niewydana
  Data wydania decyzji

AFET

29.8.2005

 

 

 

 

Ściślejsza współpraca
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

 

 

 

 

 

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Enrique Barón Crespo
12.7.2005

 

Poprzedni sprawozdawca(y)

 

 

Procedura uproszczona

        Data decyzji

art. 43 ust. 1
12.7.2005

Zastrzeżenia do podstawy prawnej
  Data wydania opinii JURI

 

 

 

Zmiana wysokości środków finansowych
  Data wydania opinii BUDG

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

23.11.2005

 

 

 

 

Data przyjęcia

23.11.2005

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Giulietto Chiesa, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Jacky Henin, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Javier Moreno Sánchez, Georgios Papastamkos, Bogusław Rogalski, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Zbigniew Zaleski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Danutė Budreikaitė, Jorgo Chatzimarkakis, Albert Deß, István Szent-Iványi

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Data złożenia

6.12.2005 A6-0398/2005