Betänkande - A6-0398/2005Betänkande
A6-0398/2005

BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll till ramavtalet om handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

6.12.2005 - (KOM(2005)0281 – C6‑0303/2005 – 2005/0121(CNS)) - *

Utskottet för internationell handel
Föredragande: Enrique Barón Crespo
(Förenklat förfarande – artikel 43.1 i arbetsordningen)

Förfarande : 2005/0121(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0398/2005
Ingivna texter :
A6-0398/2005
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll till ramavtalet om handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

(KOM(2005)0281 – C6‑0303/2005 – 2005/0121(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2005)0281)[1],

–   med beaktande av artiklarna 57.2, 71, 80.2, 133, 181a och 300.2, första stycket i EG‑fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0303/2005),

–   med beaktande av artikel 51, artikel 83.7 och artikel 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A6‑0398/2005).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Korea parlamentets ståndpunkt.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till rådets beslut om ingående av ett protokoll till ramavtalet om handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

Referensnummer

KOM(2005)0281 – C6‑0303/2005 – 2005/0121(CNS)

Rättslig grund

Artiklarna 57.2, 71, 80.2, 133, 181a och 300.2, första stycket

Grund i arbetsordningen

Artikel 51, artikel 83.7 och artikel 43.1

Begäran om samråd med parlamentet

3.10.2005

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

INTA
12.10.2005

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

AFET
12.10.2005

 

 

 

 

Inget yttrande avges
  Beslut

AFET
29.8.2005

 

 

 

 

Förstärkt samarbete
  Tillkännagivande i kammaren

 

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Enrique Barón Crespo
12.7.2005

 

Tidigare föredragande

 

 

Förenklat förfarande
  Beslut

Artikel 43.1
12.7.2005

Bestridande av den rättsliga grunden
  JURI:s yttrande

 

 

 

 

 

Ändrad anslagstilldelning
  BUDG:s yttrande

 

 

 

 

 

Behandling i utskott

23.11.2005

 

 

 

 

Antagande

23.11.2005

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Giulietto Chiesa, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Jacky Henin, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Javier Moreno Sánchez, Georgios Papastamkos, Bogusław Rogalski, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Zbigniew Zaleski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Danutė Budreikaitė, Jorgo Chatzimarkakis, Albert Deß, István Szent-Iványi

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

Ingivande – A6-nummer

6.12.2005

A6-0398/2005