Pranešimas - A6-0401/2005Pranešimas
A6-0401/2005

PRANEŠIMAS dėl moterų ir vyrų lygybės Europos Sąjungoje

7.12.2005 - (2004/2159(INI))

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
Pranešėjas: Edite Estrela


Procedūra : 2004/2159(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0401/2005
Pateikti tekstai :
A6-0401/2005
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl moterų ir vyrų lygybės Europos Sąjungoje

(2004/2159(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pranešimą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl moterų ir vyrų lygybės 2005 m. (KOM(2005)0044),

–     atsižvelgdamas į Bendrijos strategiją dėl moterų ir vyrų lygybės (2001–2005) KOM(2000)0335 ir į 2000 m., 2001 m., 2002 m. ir 2004 m. Komisijos pranešimus KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098 ir KOM(2004)0115,

–     atsižvelgdamas į EB sutarties 2 straipsnį, 3 straipsnio 2 dalį ir 141 straipsnį,

–     atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnį[1],

–     atsižvelgdamas į Sutarties dėl Konstitucijos Europai I-2 ir I-3 straipsnius[2],

–     atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–     atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą (A6‑0401/2005),

A.  kadangi vyrų ir moterų lygybė turi būti užtikrinta visose politikos srityse, kaip nurodyta EB sutarties 3 straipsnio 2 dalyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnyje,

B.  kadangi, norint užtikrinti moterų ir vyrų lygybę, reikia įvairiapusiškai naudoti visas įmanomas priemones visose srityse, ypač švietimo, užimtumo ir karjeros, verslumo, lygaus atlygio už tą patį arba tos pačios vertės darbą, geresnio šeimyninio gyvenimo ir profesinės veiklos derinimo bei tolygaus moterų ir vyrų dalyvavimo politinių ir ekonominių sprendimų priėmimo procese,

C.  kadangi ES valstybės narės linkusios bendrai finansuojamas ir valstybines pensijų sistemas pakeisti privačiu draudimu; kadangi abejotina, ar pagal EB sutarties 141 straipsnį darbuotojų socialinės apsaugos sistemoje galima leisti taikyti didesnes įmokas arba mažesnes išmokas atsižvelgiant į lytį,

D.  kadangi Europos Sąjungos politinėse sprendimus priimančiose institucijose nėra pakankamai moterų atstovių; kadangi, ypač kai kuriose valstybėse narėse, siekiančiose narystės šalyse ir šalyse kandidatėse moterų parlamentarių procentas yra mažesnis už pasaulinį 15,6 proc. vidurkį,

E.  kadangi siekiant, kad moterys ir vyrai lygiomis teisėmis dalyvautų darbo rinkoje, svarbiausia sudaryti atitinkamas sąlygas naudotis vaikų, pagyvenusių žmonių ir kitų išlaikytinių priežiūros paslaugomis,

F.  kadangi 2000 m. kovo mėnesį Europos Vadovų Taryba Lisabonoje pabrėžė būtinybę iki 2010 m. sukurti ne tik daugiau darbo vietų (nuo 54 iki 60 proc.), bet ir geresnės kokybės darbo vietų moterims,

G.  kadangi 2004 m. kovo mėnesį Europos Vadovų Taryba pripažino, kad moterų ir vyrų lygybės politika yra socialinės sanglaudos ir ekonomikos augimo priemonė,

H.  kadangi Europos Sąjungos ekonomikos augimui ir socialinei sanglaudai trukdančių veiksnių skurdo ir socialinės atskirties rizika yra didesnė visų pirma pagyvenusioms moterims, moterims imigrantėms ir vienišoms motinoms,

I.  kadangi, be įdėtų pastangų siekiant suderinti profesinį ir šeimyninį gyvenimą Europos užimtumo strategijos lygybės politikos srityje, taip pat reikia imtis veiksmų, susijusių su darbo užmokesčio, mokamo vyrams ir moterims, skirtumais, sveikatos apsauga ir tik moterims būdingų ligų prevencija bei diagnostika,

J.  kadangi ir horizontaliuoju, ir vertikaliuoju lygmenimis visą laiką egzistuoja moterų ir vyrų segregacija: moterų atstovių yra mažiau sprendimų priėmimo lygmenyje, bet daug daugiau tų profesijų, kur darbo užmokestis yra mažesnis, sferoje,

K.  kadangi būtina labiau skatinti moterų ir vyrų lygybę kitose trijose Europos užimtumo strategijos srityse: įsidarbinimo galimybių, verslumo ir gebėjimo prisitaikyti,

L.  kadangi struktūriniai fondai ir kitos finansinės priemonės padeda plėtoti Bendrijos ir nacionalinę politiką, skatinančią moterų ir vyrų lygybę, ir kadangi, planuojant profesinį ir šeimyninį gyvenimą, moters ir vyro lygybės principas padės įveikti struktūrinio pobūdžio kliūtis, kurios apriboja daugelio moterų galimybę dalyvauti darbo rinkoje ir profesinio tobulinimo programose bei mokytis visą savo gyvenimą ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime,

M.  kadangi, įgyvendinant Europos užimtumo strategiją ir visiško bei kokybiško užimtumo politiką, reikia konkrečiais veiksmais palaikyti moterų verslumą: visų pirma numatyti kryptingą profesinį rengimą ir gerinti galimybes gauti paskolas, įskaitant smulkias paskolas,

N.  kadangi antrasis metinis pranešimas dėl moterų ir vyrų lygybės, kurio valstybių ir vyriausybių vadovai paprašė 2003 m. kovo mėnesį vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo metu, yra pirmas pranešimas apie visas 25 Europos Sąjungos valstybes nares, tai į šį pranešimą neįtraukti duomenys apie padėtį šalyse kandidatėse ar kitose narėmis tapti siekiančiose šalyse, pavyzdžiui, Rumunijoje, Bulgarijoje, Turkijoje, Kroatijoje,

O.  kadangi Komisijos pranešimas yra aprašomojo pobūdžio: jame pristatomi svarbūs teisiniai pasikeitimai valstybėse narėse, tačiau vengiama kalbėti apie Bendrijos teisės perkėlimo į nacionalinę teisę trūkumus ir valstybių narių daromus Bendrijos teisės aktų pažeidimus ir vengiama analizuoti bei įvertinti esamą padėtį,

P.  kadangi pagal Komisijos pranešimą Europos Sąjungoje moterų ir vyrų nelygybė sumažėjo užimtumo ir švietimo srityse, tačiau abiejų lyčių darbo užmokesčio skirtumai išliko beveik nepakitę, taip pat aiškiai matoma, kad nebuvo padaryta reali pažanga įgyvendinant vienodo užmokesčio už lygiavertį darbą principą, kuris prieš trisdešimt metų buvo įtvirtintas Tarybos 1975 m. vasario 10 d. direktyvoje 75/117/EB dėl valstybių narių teisės, susijusios su vienodo darbo užmokesčio vyrams ir moterims principu, derinimo; kadangi senųjų 15 valstybių narių vyrų ir moterų atlyginimo už darbą skirtumas buvo stabilus ir siekė 16 proc., o Europos Sąjungoje, turinčioje 25 nares, įskaitant ir darbo užmokesčio skirtumus naujosiose valstybėse narėse, jis yra šiek tiek mažesnis – 15 proc.,

Q.  kadangi moterys, net ir įgijusios geresnį išsilavinimą nei vyrai, sunkiau randa darbą, o 15–24 metų amžiaus moterų užimtumo lygis neišaugo,

R.  kadangi lyčių lygybės srityje dirbančių organizacijų svarba padidėjo: pirma, šių organizacijų dėka lyčių lygybę skatinančios Europos Sąjungos politikos kryptys yra geriau pastebimos, taip pat veiksmingai viešinamas lyčių lygybės principas visose valstybėse narėse (pavyzdžiui, su NVO pagalba), antra, šių organizacijų veikla palengvina prieigą prie susijusių Bendrijos programų,

S.  kadangi įsteigus Europos lyčių lygybės institutą bus lengviau rinkti ir kaupti duomenis, plėtoti metodines priemones, taip pat atsižvelgiant į intensyvesnį lyčių lygybės principo skatinimą, dalytis sukaupta patirtimi,

T.  kadangi 2007 m. Komisija nusprendė paskelbti Europos lygių galimybių visiems metais,

1.  džiaugiasi, kad 2000 m. pavasario Europos Vadovų Tarybos susitikime buvo pripažinta, jog lyčių lygybės politika yra socialinės sanglaudos, taip pat ekonomikos augimo priemonė;

2.  džiaugiasi, kad pripažinta, jog labai svarbu suvienodinti moterų ir vyrų darbo užmokesčius ir sudaryti palankias sąlygas tam, kad moterys ir vyrai galėtų suderinti profesinį ir šeimyninį gyvenimą;

3.  mano, jog labai svarbu, kad Komisija informuotų Parlamentą apie skirtingų valstybių narių šioje srityje padarytą pažangą ir ypač apie Pekino veiksmų programos įgyvendinimą ir kad jam reguliariai būtų teikiami statistikos duomenys apie kiekvieną valstybę narę;

4.  pabrėžia, kad siekiant lyčių lygybės ir veiksmingo integruoto lyčių lygybės požiūrio, būtinas kuo aukštesnio lygio politinis įsipareigojimas;

5.  ragina politines partijas nacionaliniu ir Europos lygiu peržiūrėti partijų struktūras ir procedūras, siekiant pašalinti visas kliūtis, tiesiogiai ar netiesiogiai trukdančias moterų dalyvavimui, ir priimti atitinkamas strategijas, siekiant geriau suderinti moterų ir vyrų skaičių išrinktose asamblėjose;

6.  primena EB sutarties 3 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Bendrija visose veiklos srityse turi siekti pašalinti vyrų ir moterų nelygybės apraiškas ir visose savo veiklos srityse skatinti moterų ir vyrų lygybę;

7.  mano, kad teisės aktai dėl vienodų sąlygų moterims ir vyrams turi apimti socialinę apsaugą, įskaitant sveikatos apsaugą ir švietimą;

8.  džiaugiasi, kad įsteigtas Europos lyčių lygybės institutas, ir tikisi, kad jam bus suteikta pakankama autonomija ir ištekliai, kad galėtų vykdyti savo uždavinius;

9.  ragina Komisiją panaudoti struktūrinius fondus moterų ir vyrų lygybei skatinti, užtikrinant, kad šis aspektas būtų įtrauktas į veiklos programas;

10.  išreiškia susirūpinimą dėl prekybos moterimis ir dėl dažnėjančio smurto šeimose ir skatina Komisiją imtis veiksmų šioms problemoms spręsti;

11.  ragina valstybes nares ir Komisiją užtikrinti, kad pensijų sistemos nediskriminuotų moterų ir kad nestiprėtų esamos tendencijos, kai įmokų ir išmokų santykis moterims yra nepalankus;

12.  ragina valstybes nares, siekiančias narystės šalis ir šalis kandidates pateikti statistikos duomenis apie lyčių darbo užmokesčio skirtumus visose darbo srityse ir imtis ryžtingesnių bei veiksmingesnių priemonių siekiant perkelti atitinkamas ES teisės nuostatas ir taip sumažinti lyčių darbo užmokesčio skirtumus, užkirsti kelią lyčių diskriminavimui darbo rinkose ir padidinti dirbančių pagal savo gebėjimus ir užimančių aukštus postus moterų dalį;

13.  pabrėžia, kad svarbu išvengti lyčių segregacijos darbo rinkoje, ir ragina valstybes nares pasitelkiant savo švietimo sistemas skatinti jaunas moteris mokytis netradicinėse srityse;

14.  skatina valstybes nares imtis atitinkamų priemonių, siekiant pagerinti dirbančių moterų profesinio ir šeimyninio gyvenimo suderinamumą, pvz., sudarant sąlygas vaikų, pagyvenusių žmonių ir išlaikytinių priežiūrai, ir siekiant sukurti lankstesnes darbo sąlygas;

15.  iš naujo pabrėžia, kaip svarbu, kad Komisija prižiūrėtų, kaip valstybės narės laikosi teisyno nuostatų visose ES politikos srityse, susijusiose su moterų ir vyrų lygybe, ypač užimtumo politikoje, taip pat prekių ir paslaugų teikimo ar galimybės jas įsigyti srityse; todėl ragina Komisiją ištirti, kaip valstybės narės įgyvendina Bendrijos teisės aktus, ir imtis atitinkamų veiksmų, jei valstybės narės į savo teisę neperkelia su lyčių lygybe susijusio teisyno ar perkeldamos jį pažeidžia;

16.  pabrėžia, kad Europos politika moterų ir vyrų lygybės srityje turi būti skaidri ir matoma, siekiant skatinti visų susijusių šalių, įskaitant socialinius partnerius, dalyvavimą;

17.  mano, kad valstybės narės turėtų skatinti priemones, skirtas veiksmingai kovoti su skurdu, ypač moterų, siekiant palaipsniui padaryti saugų jų ekonominį ir socialinį gyvenimą;

18.  primena, kad 2007 m. bus Europos lygių galimybių visiems metai, todėl Europos politika moterų ir vyrų lygybės klausimais turi būti vėl paskelbta prioritetu ir vyraujančia įvairiapusės svarbos politikos kryptimi, ir kad ypatingas dėmesys turi būti skiriamas socialiai remtinoms žmonių grupėms;

19.  primena valstybėms narėms apie jų įsipareigojimus, prisiimtus 2002 m. Barselonoje, pašalinti moterų ir vyrų dalyvavimo lygiomis teisėmis darbo rinkoje kliūtis ir iki 2010 m. sukurti vaikų priežiūros sistemą, į kurią bus priimta 90 proc. vaikų nuo trejų metų iki privalomojo mokyklinio amžiaus ir 33 proc. mažesnių kaip 3 metų vaikų; ragina valstybes nares nustatyti panašius uždavinius kuriant priežiūros sistemą senyvo amžiaus ir ligotiems žmonėms;

20.  ragina valstybes nares sukurti prieinamas ir įperkamas vaikų ir išlaikytinių priežiūros sistemas;

21.  pabrėžia, kad reikia palaikyti socialinę integraciją moterų imigrančių, kurios dažnai kenčia dėl dvejopos diskriminacijos – dėl lyties ir nacionalinės kilmės ar religijos, suteikiant joms geresnes mokymosi sąlygas, palaikant jų profesinę veiklą ir įtraukiant jas į Europos socialinio fondo programas ir Lygybės programą, skirtą socialinei imigrantų padėčiai pagerinti;

22.  ragina Komisiją pateikti statistikos duomenis apie vaikų priežiūros, pagyvenusių žmonių ir išlaikomų asmenų priežiūros struktūrų sukūrimą ir atlikti būtinus šiuo metu esamų priemonių, padedančių iš tiesų integruoti moterų ir vyrų lygybės principą į visas kasdienio gyvenimo sritis, panaudojimo ir veikimo įvertinimus;

23.  skatina geriau derinti veiksmingo integruoto požiūrio į lyčių lygybę politiką ir Lisabonos strategiją tam, kad būtų geriau suprantama lyčių vaidmens perspektyva įgyvendinant didžiulius Lisabonoje užsibrėžtus tikslus;

24.  pabrėžia, kaip svarbu bendradarbiauti su socialiniais partneriais, stengiantis padidinti moterų vaidmenį darbo vietoje, ypač moterų organizacijų vaidmenį, ir skatinant moteris dalyvauti socialiniame ir politiniame gyvenime;

25.  ragina Komisiją ir valstybes nares didinti moterų dalyvavimą sprendimus priimančiose institucijose, nes tai yra pagrindinė veiksmingo lyčių lygybės principo integravimo į visas politikos sritis sąlyga;

26.  prašo Komisijos į būsimus metinius pranešimus apie moterų ir vyrų lygybę įtraukti ir stojančiųjų šalių bei šalių kandidačių faktus ir statistikos duomenis;

27.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms.

  • [1]  OL C 364, 2000 12 18, p.1.
  • [2]  OL C 310, 2004 12 16, p. 1.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungoje

Procedūros numeris

2004/2159(INI)

Atsakingas komitetas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

FEMM
18.11.2004

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

 

 

 

 

 

Nuomonė nepareikšta
  Nutarimo data

 

 

 

 

 

Glaudesnis bendradarbiavimas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

 

 

 

 

 

Kitas(-i) į pranešimą įtrauktas(-i) pasiūlymas(-i) dėl rezoliucijos

 

 

 

Pranešėjas(-ai)
  Paskyrimo data

Edite Estrela 26.5.2005

 

Pakeistas(-i) pranešėjas(-ai)

-

 

Svarstymas komitete

14.9.2005

24.11.2005

 

 

 

Priėmimo data

24.11.2005

Galutinio balsavimo rezultatai

Už:

Prieš:

Susilaikė:

23

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Emine Bozkurt, Edite Estrela, Nicole Fontaine, Věra Flasarová, Claire Gibault, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Lívia Járóka, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Christa Prets, Raül Romeva i Rueda, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jillian Evans, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anna Hedh, Mary Honeyball, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Zita Pleštinská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (178 straipsnio 2 dalis)

Mieczysław Edmund Janowski, Miroslav Mikolášik, Kathy Sinnott

Pateikimo data – A6

7.12.2005

A6‑0401/2005