Mietintö - A6-0406/2005Mietintö
A6-0406/2005

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn käyttöönotosta jäsenvaltioiden maaulkorajoilla sekä Schengenin yleissopimuksen ja yleisen konsuliohjeiston muuttamisesta

13.12.2005 - (KOM(2005)0056 – C6‑0049/2005 – 2005/0006(COD)) - ***I

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Mihael Brejc


Menettely : 2005/0006(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0406/2005
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0406/2005
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn käyttöönotosta jäsenvaltioiden maaulkorajoilla sekä Schengenin yleissopimuksen ja yleisen konsuliohjeiston muuttamisesta

(KOM(2005)0056 – C6‑0049/2005 – 2005/0006(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0056)[1],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 62 artiklan 2 kohdan a alakohdan sekä 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii ja iv alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0049/2005),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A6‑0406/2005),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

OTSIKKO

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn käyttöönotosta jäsenvaltioiden maaulkorajoilla sekä Schengenin yleissopimuksen ja yleisen konsuliohjeiston muuttamisesta

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn käyttöönotosta jäsenvaltioiden maaulkorajoilla sekä Schengenin yleissopimuksen muuttamisesta

Tarkistus 2

JOHDANTO-OSAN 1 VIITE

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan a alakohdan sekä 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii ja iv alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

Tarkistus 3

JOHDANTO-OSAN 2 A KAPPALE (uusi)

 

(2 a) Paikallista rajaliikennettä koskeva järjestely on poikkeus Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien henkilöiden rajatarkastusta koskevista säännöistä, jotka on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa xxx/xx, jossa vahvistetaan henkilöliikenteen rajanylitystä koskeva yhteisön säännöstö (Schengenin rajasäännöstö).

Tarkistus 4

JOHDANTO-OSAN 3 A KAPPALE (uusi)

 

(3 a) Paikallinen rajaliikennelupa olisi väärinkäytösten välttämiseksi pääsääntöisesti myönnettävä vain henkilöille, jotka ovat laillisesti asuneet raja-alueella vähintään vuoden. Kahdenvälisissä sopimuksissa voidaan määrätä pitemmästä asumisajasta. Poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, esimerkiksi kun on kyse alaikäisistä lapsista, siviilisäädyn muutoksesta tai maan perimisestä, voidaan kahdenvälisissä sopimuksissa määrätä myös lyhyemmästä asumisajasta.

Tarkistus 5

JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE

(4) Olisi otettava käyttöön erityinen lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävä viisumi, joka myönnetään paikallista rajaliikennettä koskevien sääntöjen nojalla, jotta voitaisiin ottaa huomioon niiden raja-alueen asukkaiden tilanne, joilta vaaditaan viisumi, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, 15 päivänä maaliskuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/20011 nojalla.

Poistetaan.

1 EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 453/2003 (EUVL L 69, 13.3.2003, s. 10).

 

Tarkistus 6

JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE

(5) Yhteisön olisi laadittava säännöt niistä kriteereistä ja edellytyksistä, joiden perusteella raja-alueiden asukkaille myönnetään viisumeja paikallista rajaliikennettä varten. Näiden kriteerien ja edellytysten olisi oltava johdonmukaisia niiden maahantuloa koskevien edellytysten kanssa, joita sovelletaan raja-alueen asukkaisiin silloin kun nämä ylittävät rajan paikallisen rajaliikenteen sääntöjen mukaisesti.

(5) Yhteisön olisi laadittava säännöt niistä kriteereistä ja edellytyksistä, joiden perusteella raja-alueiden asukkaille myönnetään paikallisia rajaliikennelupia paikallista rajaliikennettä varten. Näiden kriteerien ja edellytysten olisi oltava johdonmukaisia niiden maahantuloa koskevien edellytysten kanssa, joita sovelletaan raja-alueen asukkaisiin silloin kun nämä ylittävät rajan paikallisen rajaliikenteen sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus 7

JOHDANTO-OSAN 4 A KAPPALE (uusi)

 

(4 a) Paikallinen rajaliikennelupa olisi myönnettävä raja-alueen asukkaille riippumatta siitä, vaaditaanko heiltä viisumia neuvoston asetuksen EY N:O 539/2001 mukaisesti vai ei. Kyseistä asetusta olisi siksi sovellettava yhdessä neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen [...] kanssa, jolla vapautetaan tässä asetuksessa vahvistetusta paikallisliikennettä koskevasta järjestelystä hyötyvät raja-alueen asukkaat viisumivelvoitteesta. Tämä asetus voi näin ollen tulla voimaan vain, mikäli neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta annettu neuvoston asetus [...], jolla tässä asetuksessa vahvistetusta paikallisliikennettä koskevasta järjestelystä hyötyvät raja-alueen asukkaat vapautetaan viisumivelvoitteesta, tulee voimaan.

Tarkistus 8

JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) Vuonna 2003 tehdyn liittymisasiakirjan 3 artiklassa määrätyn Schengenin säännöstön kaksivaiheisen täytäntöönpanomenettelyn vuoksi uudet jäsenvaltiot ovat sitoutuneet soveltamaan ulkorajoilla tehtäviä tarkastuksia koskevia Schengenin sääntöjä kaikilla rajoillaan, myös niiden ja muiden jäsenvaltioiden välisillä rajoilla, kunnes neuvosto antaa niille luvan soveltaa Schengenin säännöstöä täysimääräisesti ja luopua tarkastuksista jäsenvaltioiden yhteisillä rajoilla. Paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn käyttöönottoon jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisillä ulkorajoilla johtaneilla syillä voidaan perustella myös saman järjestelyn soveltamista jäsenvaltioiden keskinäisillä maarajoilla, kunnes niillä suoritettavista tarkastuksista luovutaan.

Poistetaan.

Tarkistus 9

JOHDANTO-OSAN 8 KAPPALE

(8) Paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn soveltamiseksi jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus pitää voimassa tai tehdä tarvittaessa kahdenvälisiä sopimuksia naapurissaan sijaitsevien kolmansien maiden kanssa, edellyttäen että nämä sopimukset ovat tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen mukaiset. Jäsenvaltiot voivat myös neuvotella keskenään paikallista rajaliikennettä koskevista järjestelyistä niillä maarajoilla, joilla sovelletaan ulkorajoilla tehtäviä tarkastuksia koskevia Schengenin sääntöjä, edellyttäen että tällaiset järjestelyt ovat tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen mukaiset.

(8) Paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn soveltamiseksi jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus pitää voimassa tai tehdä tarvittaessa kahdenvälisiä sopimuksia naapurissaan sijaitsevien kolmansien maiden kanssa, edellyttäen että nämä sopimukset ovat tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen mukaiset.

Tarkistus 10

JOHDANTO-OSAN 15 KAPPALE

(15) Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan B kohdassa tarkoitetulla alalla.

(15) Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A kohdassa tarkoitetulla alalla.

Tarkistus 11

JOHDANTO-OSAN 18 KAPPALE

(18) Sveitsin osalta tämä asetus kehittää Schengenin säännöstön määräyksiä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tarkoitetulla tavalla. Kyseiset määräykset kuuluvat tämän sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta sekä sopimuksen tiettyjen määräysten väliaikaisesta soveltamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2004/860/EY 4 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.

(18) Sveitsin osalta tämä asetus kehittää Schengenin säännöstön määräyksiä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tarkoitetulla tavalla. Kyseiset määräykset kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A kohdan soveltamisalaan. Tätä päätöstä sovelletaan yhdessä tämän sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta sekä sopimuksen tiettyjen määräysten väliaikaisesta soveltamisesta 25. lokakuuta 2004 tehtyjen neuvoston päätösten 4 artiklan 1 kohdan kanssa.

Tarkistus 12

JOHDANTO-OSAN 19 KAPPALE

(19) Tämän asetuksen 4 artiklan d kohta ja 22 artikla sekä III luku ovat vuonna 2003 tehdyn liittymisasiakirjan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja Schengenin säännöstöön perustuvan tai muuten siihen liittyvän säädöksen säännöksiä,

(19) Tämän asetuksen 4 artiklan d kohta ja 22 artikla sekä III luku ovat vuonna 2003 tehdyn liittymisasiakirjan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja Schengenin säännöstöön perustuvan tai muuten siihen liittyvän säädöksen säännöksiä,

Tarkistus 13

1 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Tällä asetuksella perustetaan paikallista rajaliikennettä koskeva järjestely jäsenvaltioiden maaulkorajoilla ja otetaan käyttöön erityinen L-tunnuksella varustettu viisumi. L-viisumi myönnetään sellaisille raja-alueen asukkaille, joilta vaaditaan viisumi asetuksen (EY) N:o 539/2001 nojalla.

1. Tällä asetuksella perustetaan paikallista rajaliikennettä koskeva järjestely jäsenvaltioiden ulkorajoilla ja otetaan käyttöön erityinen asiakirja, joka oikeuttaa raja-alueen asukkaat ylittämään rajan paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn mukaisesti. Asiakirja on nimeltään "paikallinen rajaliikennelupa" (local border traffic permit, LBTP).

Tarkistus 14

1 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Tällä asetuksella valtuutetaan jäsenvaltiot tekemään tai pitämään voimassa tässä perustetun paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn täytäntöönpanoa käsitteleviä kahdenvälisiä sopimuksia naapurimaidensa kanssa.

2. Tällä asetuksella valtuutetaan jäsenvaltiot tekemään tai pitämään voimassa tässä perustetun paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn täytäntöönpanoa käsitteleviä kahdenvälisiä sopimuksia naapureinaan olevien kolmansien maiden kanssa.

Tarkistus 15

3 ARTIKLAN A ALAKOHTA

a) ’maaulkorajalla’ tarkoitetaan

a) ’maaulkorajalla’ tarkoitetaan jäsenvaltion ja sen naapurissa sijaitsevan kolmannen maan välistä yhteistä maarajaa;

i) jäsenvaltion ja sen naapurissa sijaitsevan kolmannen maan välistä yhteistä maarajaa;

 

ii) yhteistä maarajaa Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavan jäsenvaltion ja sellaisen jäsenvaltion välillä, jonka on määrä soveltaa Schengenin säännöstöä täysimääräisesti liittymisasiakirjan mukaisesti, mutta jonka osalta neuvoston päätös, jossa se valtuutetaan soveltamaan säännöstöä täysimääräisesti, ei ole vielä tullut voimaan;

 

iii) yhteistä maarajaa kahden sellaisen jäsenvaltion välillä, joiden on määrä soveltaa Schengenin säännöstöä täysimääräisesti liittymisasiakirjan mukaisesti, mutta joiden osalta neuvoston päätös, jossa ne valtuutetaan soveltamaan säännöstöä täysimääräisesti, ei ole vielä tullut voimaan;

 

Tarkistus 16

3 ARTIKLAN B ALAKOHTA

b) ’raja-alueella’ tarkoitetaan aluetta, joka ulottuu linnuntietä mitattuna enintään 30 kilometrin päähän rajalta. Asianomaiset jäsenvaltiot voivat määrittää raja-alueeseen sisältyvät paikalliset hallintoalueet. Mikäli tällainen hallintoalue ulottuu yli 30 kilometrin päähän mutta kuitenkin enintään 35 kilometrin päähän rajalta, se katsotaan osaksi raja-aluetta;

b) ’raja-alueella’ tarkoitetaan aluetta, joka ulottuu enintään 30 kilometrin päähän rajalta. Asianomaisten jäsenvaltioiden on määritettävä raja-alueeseen sisältyvät paikalliset hallintoalueet kahdenvälisissä sopimuksissaan. Mikäli tällainen hallintoalue ulottuu yli 30 kilometrin päähän mutta kuitenkin enintään 50 kilometrin päähän rajalta, se katsotaan osaksi raja-aluetta;

Tarkistus 17

3 ARTIKLAN C KOHTA

c) ’paikallisella rajaliikenteellä’ tarkoitetaan liikennettä, jossa raja-alueen asukkaat ylittävät säännöllisesti jäsenvaltion maaulkorajan oleskellakseen kyseisen jäsenvaltion raja-alueella ajan, joka ei ylitä tässä asetuksessa määriteltyjä rajoituksia;

c) ’paikallisella rajaliikenteellä’ tarkoitetaan liikennettä, jossa raja-alueen asukkaat ylittävät säännöllisesti jäsenvaltion maaulkorajan oleskellakseen raja-alueella esimerkiksi sosiaalisten, kulttuurillisten tai todellisten taloudellisten syiden tai perhesuhteiden vuoksi ajan, joka ei ylitä tässä asetuksessa määriteltyjä rajoituksia;

Tarkistus 18

3 ARTIKLAN D ALAKOHTA

d) ’vapaata liikkuvuutta koskevan yhteisön lainsäädännön piiriin kuuluvilla kolmansien maiden kansalaisilla’ tarkoitetaan

d) ’vapaata liikkuvuutta koskevan yhteisön lainsäädännön piiriin kuuluvilla henkilöillä’ tarkoitetaan

i) sellaisia kolmansien maiden kansalaisia, jotka ovat vapaata liikkuvuutta koskevia oikeuksiaan harjoittavan unionin kansalaisen perheenjäseniä ja joihin sovelletaan 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettua neuvoston direktiiviä 2004/38/EY;

i) perustamissopimuksen 17 artiklan 1 kohdan mukaisia unionin kansalaisia ja sellaisia kolmansien maiden kansalaisia, jotka ovat vapaata liikkuvuutta koskevia oikeuksiaan harjoittavan unionin kansalaisen perheenjäseniä ja joihin sovelletaan 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettua neuvoston direktiiviä 2004/38/EY;

ii) sellaisia kolmansien maiden kansalaisia ja heidän perheenjäseniään heidän kansalaisuudestaan riippumatta, joilla on yhtäältä yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja toisaalta kyseisten kolmansien maiden välillä tehtyjen sopimusten perusteella unionin kansalaisten kanssa yhtäläinen oikeus vapaaseen liikkuvuuteen;

ii) sellaisia kolmansien maiden kansalaisia ja heidän perheenjäseniään heidän kansalaisuudestaan riippumatta, joilla on yhtäältä yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja toisaalta kyseisten kolmansien maiden välillä tehtyjen sopimusten perusteella unionin kansalaisten kanssa yhtäläiset oikeudet vapaaseen liikkuvuuteen;

Tarkistus 19

3 ARTIKLAN D A ALAKOHTA (uusi)

 

d a) 'kolmannen maan kansalaisella' henkilöä, joka ei ole perustamissopimuksen 17 artiklan 1 kohdan mukainen unionin kansalainen ja johon ei sovelleta d kohtaa;

Tarkistus 20

3 ARTIKLAN E ALAKOHTA

e) ’raja-alueen asukkailla’ tarkoitetaan sellaisia kolmansien maiden kansalaisia, jotka ovat asuneet jäsenvaltion naapurissa sijaitsevan maan raja-alueella laillisesti vähintään vuoden, lukuun ottamatta d kohdassa tarkoitettuja henkilöitä;

e) ’raja-alueen asukkailla’ tarkoitetaan sellaisia kolmansien maiden kansalaisia, jotka ovat asuneet jäsenvaltion naapurissa sijaitsevan maan raja-alueella laillisesti 14 artiklassa tarkoitetuissa kahdenvälisissä sopimuksissa määritellyn ajan, jonka on oltava vähintään yksi vuosi. Kahdenvälisissä sopimuksissa määritellyissä poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa vuotta lyhyempi asumisaika olisi asianmukainen.

Tarkistus 21

3 ARTIKLAN F ALAKOHTA

f) ’viisumilla’ tarkoitetaan

Poistetaan.

– niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka soveltavat Schengenin säännöstöä täysimääräisesti, 8 artiklalla käyttöönotettavaa viisumia;

 

– niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät sovella Schengenin säännöstöä täysimääräisesti, kansallisten menettelyjen mukaisesti lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävää kansallista viisumia;

 

Tarkistus 22

3 ARTIKLAN G ALAKOHTA

g) ’Schengenin säännöstöllä’ tarkoitetaan neuvoston päätöksen (EY) N:o 435/1999 liitteessä A määriteltyä säännöstöä;

g) 'paikallisella rajaliikenneluvalla' tarkoitetaan 5 artiklassa tarkoitettua asiakirjaa, joka oikeuttaa sen haltijan ylittämään maaulkorajan paikallisessa rajaliikenteessä tämän asetuksen säännösten mukaisesti;

Tarkistus 23

3 ARTIKLAN H ALAKOHTA

h) ’Schengenin yleissopimuksella’ tarkoitetaan 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyä yleissopimusta.

h) ’Schengenin yleissopimuksella’ tarkoitetaan Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan ja Alankomaiden kuningaskunnan Schengenissä 19. kesäkuuta 1990 allekirjoittamaa yleissopimusta yhteisillä ulkorajoilla tehtävien tarkastusten asteittaisesta poistamisesta 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta.

Tarkistus 24

4 ARTIKLA

Schengenin yleissopimuksen 5 artiklan 1 kohdasta poiketen raja-alueen asukkaat voivat ylittää naapurissa sijaitsevan jäsenvaltion maaulkorajan paikallisen rajaliikenteen sääntöjen mukaisesti, mikäli

Raja-alueen asukkaat voivat ylittää naapurissa sijaitsevan jäsenvaltion maaulkorajan paikallisen rajaliikenteen sääntöjen mukaisesti, edellyttäen että

Tarkistus 25

4 ARTIKLAN A ALAKOHTA

a) heillä on 5 artiklassa tarkoitettu voimassaoleva rajanylitykseen oikeuttava asiakirja tai asiakirjat;

a) heillä on paikallinen rajaliikennelupa (LBTP) ja, mikäli 14 artiklassa tarkoitetuissa kahdenvälisissä sopimuksissa sitä edellytetään, voimassaoleva rajanylitykseen oikeuttava asiakirja tai asiakirjat;

Tarkistus 26

4 ARTIKLAN B ALAKOHTA

b) heillä on tarvittaessa viisumi;

Poistetaan.

Tarkistus 27

4 ARTIKLAN C ALAKOHTA

c) he esittävät tarvittaessa asiakirjat, jotka osoittavat, että he asuvat raja-alueella, että heillä on esimerkiksi perhesuhteiden tai yhteiskunnallisten, kulttuuristen tai taloudellisten syiden nojalla perusteltu syy ylittää raja toistuvasti paikallisen rajaliikenteen sääntöjen mukaisesti ja että heillä on oleskeluaan varten riittävät varat;

Poistetaan.

Tarkistus 28

4 ARTIKLAN E ALAKOHTA

e) heidän ei katsota voivan vaarantaa minkään jäsenvaltion yleistä järjestystä, sisäistä turvallisuutta, kansanterveyttä tai kansainvälisiä suhteita.

e) heidän ei katsota voivan vaarantaa minkään jäsenvaltion yleistä järjestystä, sisäistä turvallisuutta, kansanterveyttä tai kansainvälisiä suhteita, ja myös silloin, jos jäsenvaltioiden kansallisissa tietokannoissa ei ole merkintää maahantulokiellosta mistään näistä syistä.

Tarkistus 29

5 ARTIKLAN OTSIKKO JA JOHDANTOKAPPALE

Asiakirjat

Paikallinen rajaliikennelupa

Asiakirja, joka antaa raja-alueen asukkaille oikeuden ylittää naapurissa sijaitsevan jäsenvaltion maaulkorajan paikallisen rajaliikenteen sääntöjen mukaisesti, voi olla jokin seuraavista asiakirjoista:

1. Otetaan käyttöön rajan ylitykseen tarkoitettu paikallinen rajaliikennelupa.

Tarkistus 30

5 ARTIKLAN A ALAKOHTA

a) niiden raja-alueen asukkaiden osalta, joilta vaaditaan viisumi asetuksen (EY) N:o 539/2001 nojalla, passi tai muu voimassaoleva matkustusasiakirja ulkorajojen ylittämistä varten Schengenin yleissopimuksen 17 artiklan 3 kohdan a alakohdassa esitetyn määritelmän mukaisesti;

2. Artiklan 1 kohdassa tarkoitettu lupa on voimassa sen myöntäneen jäsenvaltion raja-alueella.

Tarkistus 31

5 ARTIKLAN B KOHTA

b) niiden raja-alueen asukkaiden osalta, joilta ei vaadita viisumia asetuksen (EY) N:o 539/2001 nojalla:

3. Paikallisessa rajaliikenneluvassa on oltava luvanhaltijan valokuva ja vähintään seuraavat tiedot:

i) edellä a kohdassa tarkoitetut asiakirjat tai

a) luvanhaltijan etunimi, sukunimi, syntymäaika, kansallisuus ja asuinpaikka;

ii) erityinen rajanylityslupa, jonka myöntää asuinvaltio ja jonka allekirjoittaa myös sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jonka raja ylitetään.

b) luvan myöntäneen viranomaisen nimi, sekä luvan myöntämispäivä ja voimassaoloaika;

 

c) raja-alue, jolla luvanhaltija on oikeutettu liikkumaan;

 

d) sen voimassa olevan matkustusasiakirjan tai niiden voimassa olevien matkustusasiakirjojen numero(t), joka/jotka oikeuttavat sen/niiden haltijan ylittämään ulkorajat 9 a artiklan mukaisesti;

 

Luvassa on selkeästi mainittava, että luvanhaltija ei ole oikeutettu liikkumaan raja-alueen ulkopuolella ja että väärinkäytöksistä rangaistaan 19 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 32

6 ARTIKLA

Raja-alueen asukkaat voivat oleskella naapurissa sijaitsevan jäsenvaltion raja-alueella tämän asetuksen nojalla enintään seitsemän päivää yhtäjaksoisesti. Kyseiseen jäsenvaltioon tehtyjen käyntien kokonaiskesto saa olla enintään kolme kuukautta kuuden kuukauden aikana.

Asetuksen 14 artiklassa tarkoitetuissa kahdenvälisissä sopimuksissa on määriteltävä kunkin paikallista rajaliikennettä koskevassa järjestelyssä tapahtuvan keskeytymättömän oleskelun enimmäispituus. Enimmäispituus ei saa ylittää kolmea kuukautta.

Edellä asetettuja aikarajoituksia voidaan pidentää poikkeustapauksissa.

 

Tarkistus 33

7 ARTIKLAN OTSIKKO JA JOHDANTOKAPPALE

Maahantulo- ja maastapoistumisleimat

Maahantulo- ja maastapoistumistarkastukset

Jäsenvaltio voi myöntää poikkeuksen, jonka nojalla maahantulo- ja maastapoistumisleimaa ei tarvitse kiinnittää sellaisten raja-alueen asukkaiden matkustusasiakirjoihin, jotka ylittävät naapurissa sijaitsevan jäsenvaltion maaulkorajan paikallisen rajaliikenteen sääntöjen mukaisesti, mikäli he täyttävät seuraavat edellytykset:

Jäsenvaltion on tehtävä raja-alueen asukkaille maahantulo- ja maastapoistumistarkastukset varmistaakseen, että nämä täyttävät 4 artiklassa tarkoitetut ehdot.

Tarkistus 34

7 ARTIKLAN A JA B ALAKOHTA

a) matkustusasiakirjan haltijalta ei vaadita viisumia asetuksen (EY) N:o 539/2001 nojalla;

2. Paikallista rajaliikennettä koskevassa järjestelyssä ei lyödä maahantulo- ja maastapoistumisleimoja paikalliseen rajaliikennelupaan.

b) edellä 6 artiklassa mainittujen aikarajoitusten noudattaminen varmistetaan muilla keinoin, jotka täsmennetään 14 ja 16 artiklassa mainituissa kahdenvälisissä sopimuksissa.

3. Artiklan 1 kohta ei rajoita 17 artiklan määräysten soveltamista.

Tarkistus 35

III LUKU, OTSIKKO

Paikallista rajaliikennettä varten myönnettävä viisumi

Paikallista rajaliikennettä varten myönnettävä paikallinen rajaliikennelupa

Tarkistus 36

8 ARTIKLA

Paikallista rajaliikennettä varten myönnettävä viisumi

Paikallisen rajaliikenneluvan turvaominaisuudet ja tekniset eritelmät

1. Otetaan käyttöön erityinen viisumi, joka voidaan myöntää raja-alueen asukkaille paikallista rajaliikennettä varten.

1. Asetuksen 5 artiklassa tarkoitetun paikallisen rajaliikenneluvan on sisällettävä kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta annetun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1030/2002 mukaiset turvaominaisuudet ja tekniset eritelmät.

2. Sellaisille raja-alueen asukkaille, joilta vaaditaan viisumi asetuksen (EY) N:o 539/2001 nojalla, myönnettävä 1 kohdassa tarkoitettu viisumi on voimassa ainoastaan myöntävän jäsenvaltion raja-alueella.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille näyte 1 kohdan mukaisesti myönnetystä paikallisesta rajaliikenneluvasta.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu viisumi oikeuttaa ylittämään myöntävän jäsenvaltion maaulkorajan toistuvasti ja oleskelemaan tämän jäsenvaltion raja-alueella enintään seitsemän päivää yhtäjaksoisesti.

 

Kyseiseen jäsenvaltioon tehtyjen käyntien kokonaiskesto saa olla enintään kolme kuukautta kuuden kuukauden aikana.

 

Tarkistus 37

9 ARTIKLA

Viisumin kaava

Myöntämisehdot

Jäsenvaltiot myöntävät 8 artiklassa tarkoitetut viisumit yhtenäisen kaavan muodossa (tarrana) yhtenäisestä viisumin kaavasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1683/95 vahvistettujen sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Tätä varten laadittavassa yhtenäisen viisumin kaavassa on oltava 11 kohdassa (”viisumityyppi”) tunnuksena kirjain ”L”.

Asetuksen 5 artiklassa tarkoitettu paikallinen rajaliikennelupa voidaan myöntää raja-alueen asukkaille,

Tarkistus 38

9 ARTIKLAN A ALAKOHTA (uusi)

 

a) joilla on voimassaoleva matkustusasiakirja tai -asiakirjat, jotka oikeuttavat heidät ylittämään ulkorajat Schengenin sopimuksen 17 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti;

Tarkistus 39

9 ARTIKLAN B ALAKOHTA (uusi)

 

b) jotka voivat asiakirjoin osoittaa, että he ovat raja-alueen asukkaita ja että heillä on laillinen syy toistuvasti ylittää raja paikallisen rajaliikenteen perusteella;

Tarkistus 40

9 ARTIKLAN C ALAKOHTA (uusi)

 

c) joita ei ole määrätty Schengenin tietojärjestelmässä (SIS) maahantulokieltoon;

Tarkistus 41

9 ARTIKLAN D ALAKOHTA (uusi)

 

d) joiden ei katsota uhkaavan yleistä järjestystä, sisäistä turvallisuutta, kansanterveyttä tai minkään jäsenvaltion kansainvälisiä suhteita, etenkään jos heitä ei jäsenvaltion kansallisissa tietokannoissa ole määrätty maahantulokieltoon.

Tarkistus 40

10 ARTIKLA

10 artikla

Poistetaan.

Myöntämisedellytykset

 

1. Edellä 8 artiklassa tarkoitettuja viisumeja voidaan myöntää raja-alueen asukkaille, jos

 

a) heillä on Schengenin yleissopimuksen 17 artiklan 3 kohdan a alakohdassa esitetyn määritelmän mukainen ulkorajojen ylittämiseen tarvittava voimassaoleva matkustusasiakirja;

 

b) he esittävät tarvittaessa asiakirjat, jotka osoittavat, että he asuvat raja-alueella, että heillä on esimerkiksi perhesuhteiden tai yhteiskunnallisten, kulttuuristen tai taloudellisten syiden nojalla perusteltu syy ylittää raja toistuvasti paikallisen rajaliikenteen sääntöjen mukaisesti ja että heillä on oleskeluaan varten riittävät varat;

 

c) heitä ei ole määrätty Schengenin tietojärjestelmässä maahantulokieltoon;

 

d) heidän ei katsota voivan vaarantaa minkään jäsenvaltion yleistä järjestystä, sisäistä turvallisuutta, kansanterveyttä tai kansainvälisiä suhteita.

 

2. Edellä 8 artiklassa tarkoitettuja viisumeja ei myönnetä rajalla.

 

Tarkistus 43

10 A ARTIKLA (uusi)

 

10 a artikla

 

Voimassaolo

 

Asetuksen 5 artiklassa tarkoitettu paikallinen rajaliikennelupa on voimassa vähintään yhden vuoden ja enintään viisi vuotta.

Tarkistus 44

11 artikla

11 artikla

Poistetaan.

Voimassaolo

 

Edellä 8 artiklassa tarkoitetut viisumit ovat voimassa vähintään yhden vuoden ja enintään viisi vuotta.

 

Tarkistus 45

11 a artikla (uusi)

 

11 a artikla

 

Myöntämismaksut

 

1. Edellä 5 artiklassa tarkoitettuja paikallisia rajaliikennelupia koskevien hakemusten käsittelymaksu ei saa ylittää lyhytaikaista toistuvaisviisumia koskevien hakemusten käsittelystä perittävää maksua.

 

Paikallinen rajaliikennelupa voidaan myöntää maksutta.

Tarkistus 46

12 artikla

12 artikla

Poistetaan.

Hallinnolliset kulut

 

1. Edellä 8 artiklassa tarkoitettuja viisumeja koskevien hakemusten käsittelymaksun on vastattava maksua, joka peritään yhtä pitkän ajan voimassaolevan lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävän toistuvaisviisumin käsittelystä.

 

2. Edellä 1 kohdan säännöksistä poiketen jäsenvaltiot voivat päättää alentaa maksua, joka peritään 8 artiklassa tarkoitettuja viisumeja koskevien hakemusten käsittelystä, tai luopua siitä kokonaan.

 

Tarkistus 47

12 A ARTIKLA (uusi)

 

12 a artikla

 

Myöntämisjärjestelyt

 

Paikallisen rajaliikenneluvan voi myöntää joko konsulaatti tai mikä tahansa 14 artiklassa tarkoitetuissa kahdenvälisissä sopimuksissa nimetty jäsenvaltion paikallinen hallintoviranomainen.

 

Jäsenvaltioiden on ylläpidettävä keskusrekisteriä haetuista, myönnetyistä, pidennetyistä ja peruutetuista luvista ja niiden on nimettävä kansallinen yhteyselin, joka vastaa siitä, että muille jäenvaltioille toimitetaan pyynnöstä viipymättä tietoja tässä rekisterissä olevista luvista.

Tarkistus 48

13 ARTIKLA

13 artikla

Poistetaan.

Yhteys yhteiseen konsuliohjeistoon

 

Ellei tässä asetuksessa toisin säädetä ja 22 artiklan säännösten soveltamista rajoittamatta, 8 artiklassa tarkoitettujen viisumien myöntämisedellytyksistä ja ‑menettelyistä säädetään yhteisessä konsuliohjeistossa.

 

Tarkistus 49

14 ARTIKLAN 2 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Jos komissio katsoo, että sopimus ei ole yhteensopiva tämän asetuksen kanssa, se ilmoittaa tästä asianomaiselle jäsenvaltiolle ja vaatii sitä muuttamaan sopimusta niin että epäyhtenäisyys poistuu.

Jos komissio katsoo, että sopimus ei ole yhteensopiva tämän asetuksen kanssa, se ilmoittaa tästä asianomaiselle jäsenvaltiolle, jonka on ryhdyttävä kaikkiin asianmukasiin toimiin sopimuksen muuttamiseksi kohtuullisen ajan kuluessa, niin että epäyhtenäisyys poistuu.

Tarkistus 50

14 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle jäljennös 1 kohdassa tarkoitetuista sopimuksista sekä niihin tehtävistä muutoksista ja niiden irtisanomisesta.

3. Jos yhteisö tai asianomaiset jäsenvaltiot eivät ole tehneet yleistä takaisinottosopimusta kolmannen maan kanssa, tämän kolmannen maan kanssa tehtäviin paikallista rajaliikennettä koskeviin sopimuksiin on sisällytettävä määräykset sellaisten henkilöiden takaisinottamisen helpottamisesta, joiden on todettu väärinkäyttävän tässä asetuksessa vahvistettua järjestelyä.

Tarkistus 51

15 ARTIKLAN OTSIKKO

Vastavuoroisuus

Kohtelun verrattavuus

Tarkistus 52

15 ARTIKLA

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden naapurissa sijaitsevat kolmannet maat myöntävät niiden kanssa tehtävissä sopimuksissa vastaavan kohtelun niille unionin kansalaisille ja kolmansien maiden kansalaisille, jotka asuvat laillisesti jäsenvaltion raja-alueella ja haluavat matkustaa naapurissa sijaitsevan kolmannen maan raja-alueelle.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden naapurissa sijaitsevat kolmannet maat myöntävät niiden kanssa tehtävissä 14 artiklassa tarkoitetuissa sopimuksissa vähintään vastaavan kohtelun henkilöille, jotka kuuluvat vapaata liikkuvuutta koskevan yhteisön lainsäädännön piiriin, ja kolmansien maiden kansalaisille, jotka asuvat laillisesti jäsenvaltion raja-alueella.

Tarkistus 53

16 ARTIKLA

16 artikla

Poistetaan.

Jäsenvaltioiden väliset sopimukset

 

1. Tämän asetuksen 3 artiklan a kohdan ii ja iii alakohdassa tarkoitetut jäsenvaltiot voivat tehdä keskenään paikallista rajaliikennettä koskevia kahdenvälisiä sopimuksia tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltiot voivat pitää voimassa paikallista rajaliikennettä koskevat keskinäiset voimassaolevat sopimuksensa, kunnes neuvoston päätös niiden keskinäisillä rajoilla tehtävien tarkastusten poistamisesta tulee voimaan. Jos nämä sopimukset eivät ole yhteensopivia tämän asetuksen kanssa, asianomaisten jäsenvaltioiden on muutettava sopimuksia niin että epäyhtenäisyys poistuu.

 

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle jäljennös 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista sopimuksista sekä niihin tehtävistä muutoksista ja niiden irtisanomisesta.

 

Tarkistus 54

17 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

1. Edellä 14 ja 16 artiklassa tarkoitetuissa sopimuksissa voi olla määräyksiä rajanylityksen helpottamisesta, jonka perusteella jäsenvaltiot

1. Edellä 14 artiklassa tarkoitetuissa sopimuksissa voi olla määräyksiä rajanylityksen helpottamisesta, jonka perusteella jäsenvaltiot

Tarkistus 55

17 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHTA

c) antavat – kun kyseessä on erityinen vaatimus – sellaisille raja-alueen asukkaille, joilta ei vaadita viisumia asetuksen (EY) N:o 539/2001 nojalla, mahdollisuuden ylittää rajan sallittujen rajanylityspaikkojen ja niiden aukioloaikojen ulkopuolella.

c) antavat – paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ja – kun kyseessä on poikkeuksellisesti erityinen vaatimus – raja-alueen asukkaille mahdollisuuden ylittää rajan muissa määritellyissä paikoissa kuin sallituilla rajanylityspaikoilla ja niiden aukioloaikojen ulkopuolella.

Tarkistus 56

17 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Kun jäsenvaltio on päättänyt helpottaa raja-alueen asukkaiden rajanylitystä 1 kohdan mukaisesti, tällaiset helpotukset ulotetaan koskemaan ilman eri toimenpiteitä myös raja-alueella asuvia unionin kansalaisia ja sellaisia kolmansien maiden kansalaisia, jotka kuuluvat vapaata liikkuvuutta koskevan yhteisön lainsäädännön piiriin.

2. Kun jäsenvaltio on päättänyt helpottaa raja-alueen asukkaiden rajanylitystä 1 kohdan mukaisesti, tällaiset helpotukset ulotetaan koskemaan ilman eri toimenpiteitä myös raja-alueella asuvia henkilöitä, jotka kuuluvat vapaata liikkuvuutta koskevan yhteisön lainsäädännön piiriin.

Tarkistus 57

17 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Schengenin yleissopimuksen 6 artiklasta poiketen henkilöille, jotka rajavartija tuntee, koska he ylittävät rajan usein, tehdään vain satunnaisotantaan perustuvia tarkastuksia 1 kohdan a kohdassa tarkoitetuilla rajanylityspaikoilla ja 1 kohdan b kohdassa tarkoitetuilla kaistoilla.

3. Henkilöille, jotka säännöllisesti ylittävät rajan ja jotka rajavartija tuntee hyvin, koska he ylittävät rajan usein, tehdään yleensä vain satunnaisotantaan perustuvia tarkastuksia 1 kohdan a kohdassa tarkoitetuilla rajanylityspaikoilla ja 1 kohdan b kohdassa tarkoitetuilla kaistoilla.

 

Näille henkilöille on tehtävä perusteellinen tarkastus silloin tällöin, epäsäännöllisin väliajoin, ilmoittamatta siitä etukäteen.

Tarkistus 58

17 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

 

3 a. Jos jäsenvaltio päättää helpottaa raja-alueen asukkaiden rajanylitystä 1 kohdan c alakohdan mukaisesti,

 

a) 5 artiklassa tarkoitetussa paikallisessa rajaliikenneluvassa on 5 artiklassa mainittujen tietojen lisäksi oltava tiedot sijainnista sekä niistä ehdoista, joilla raja voidaan ylittää;

 

b) asianomaisen jäsenvaltion on tehtävä satunnaisia tarkastuksia ja suoritettava säännöllistä valvontaa laittomien rajanylitysten estämiseksi.

Tarkistus 59

19 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisen lainsäädännön mukaisia seuraamuksia sovelletaan paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn väärinkäyttöön, sellaisena kuin kyseinen järjestely on tällä asetuksella perustettuna sekä 14 ja 16 artiklassa tarkoitetuilla kahdenvälisillä sopimuksilla täytäntöönpantuna.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisen lainsäädännön mukaisia seuraamuksia sovelletaan paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn väärinkäyttöön, sellaisena kuin kyseinen järjestely on tällä asetuksella perustettuna sekä 14 artiklassa tarkoitetuilla kahdenvälisillä sopimuksilla täytäntöönpantuna.

Tarkistus 60

19 ARTIKLAN 1 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia ja niihin on sisällyttävä mahdollisuus mitätöidä 5 artiklan b kohdassa tarkoitetut erityiset rajanylitysluvat sekä paikallista rajaliikennettä varten myönnetyt viisumit.

2. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia ja niihin on sisällyttävä mahdollisuus mitätöidä 5 artiklassa tarkoitetut erityiset rajanylitysluvat.

Tarkistus 61

19 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jäsenvaltioiden on pidettävä kirjaa henkilöistä, joihin on sovellettu 1 kohdan mukaisia seuraamuksia. Tiedot tästä on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

3. Jäsenvaltioiden on pidettävä kirjaa kaikista paikallista rajaliikennettä koskevien järjestelyjen väärinkäytöksistä ja 1 kohdan mukaisesti määrätyistä seuraamuksista. Tiedot tästä on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

Tarkistus 62

20 A ARTIKLA (uusi)

 

20 a artikla

 

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista sopimuksista sekä niihin tehtävistä muutoksista ja niiden irtisanomisesta.

 

2. Komissio saattaa 1 kohdan mukaisesti ilmoitetut tiedot jäsenvaltioiden ja yleisön tietoon julkaisemalla ne Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja muine soveltuvine keinoin.

Tarkistus 63

21 ARTIKLA

Korvataan Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 136 artiklan 3 kohta seuraavasti:

Korvataan Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 136 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta paikallista rajaliikennettä koskeviin sopimuksiin, joihin sovelletaan [asetuksen N:o … this Regulation] 14 artiklan säännöksiä”.

”3. Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta paikallista rajaliikennettä koskeviin sopimuksiin, joihin sovelletaan [asetuksen N:o … this Regulation] 14 artiklan säännöksiä”.

Tarkistus 64

22 ARTIKLA

22 artikla

Poistetaan.

Yhteisen konsuliohjeiston muuttaminen

 

Muutetaan yhteistä konsuliohjeistoa seuraavasti:

 

1) Lisätään I osan kohtaan 2 kohta 2.3 a seuraavasti:

 

”2.3 a paikallista rajaliikennettä varten myönnettävät viisumit

 

Kolmansien maiden kansalaisille, joiden on ylitettävä toistuvasti naapurissa sijaitsevan jäsenvaltion raja asetuksessa (EY) N:o […]* määritellyn paikallisen rajaliikenteen sääntöjen mukaisesti, voidaan myöntää viisumi, joka on voimassa ainoastaan myöntävän jäsenvaltion raja-alueella. Tällainen viisumi oikeuttaa ylittämään myöntävän jäsenvaltion rajan toistuvasti, kunhan eri oleskelukertojen kokonaiskesto kyseisen jäsenvaltion raja-alueella on enintään kolme kuukautta kuuden kuukauden aikana.

 

[Asetuksen (EY) N:o …this Regulation] mukaisesti viisumi on voimassa vähintään yhden vuoden ja enintään viisi vuotta.

 

Paikallista rajaliikennettä varten myönnettäviä viisumeja ei myönnetä rajalla.

 

2) Lisätään V osan kohtaan 1.4 seuraava teksti:

 

– ”Asiakirjat, jotka voidaan vaatia ennen L-viisumin myöntämistä:

 

– todistus siitä, että hakija asuu raja-alueella;

 

– mikä tahansa asiakirja, joka osoittaa, että hakijan on ylitettävä raja toistuvasti paikallisen rajaliikenteen sääntöjen mukaisesti, esimerkiksi todistus perhesuhteista tai omistussuhteesta rajan toisella puolella sijaitsevaan omaisuuteen yms.”

 

3) Korvataan VI osan 1.1 kohdan viimeinen luetelmakohta seuraavasti: ”Alueellisesti rajoitettu voimassaolo ei voi koskea [jäsenvaltion] aluetta pienempää maantieteellistä aluetta, paitsi kun kyseessä on paikallista rajaliikennettä varten myönnetty L-viisumi”;

 

4) Muutetaan VI osan 1.7 kohtaa (kenttä VIISUMITYYPPI) seuraavasti:

 

– Korvataan ensimmäinen kohta seuraavasti:

 

”Jotta valvontaviranomaiset voisivat nopeasti tunnistaa viisumityypin, tässä kentässä täsmennetään, mistä viisumityypistä myönnetyn yhtenäisen viisumin kohdalla on kyse, käyttämällä merkintöjä A, B, C, D ja L seuraavasti:”;

 

– Lisätään kohdan ”D+C […]” jälkeen luetelmakohta seuraavasti:

 

”L: paikallista rajaliikennettä varten myönnettävä viisumi”

 

5) Lisätään VII osaan 4 kohta seuraavasti:

 

”Maksua, joka vastaa paikallista rajaliikennettä varten myönnettävästä viisumista aiheutuvia hallinnollisia kuluja, voidaan alentaa tai siitä voidaan luopua kokonaan [asetuksen (EY) N:o … this Regulation] mukaisesti.

 

Tarkistus 65

23 ARTIKLA

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti sellaisenaan jäsenvaltioissa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti sellaisenaan jäsenvaltioissa.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

1. Johdanto

Neuvoston hyväksyttyä suunnitelman Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajojen valvonnasta 13. kesäkuuta 2002 ja myöhemmin Sevillan Eurooppa-neuvoston kokouksessa 21. ja 22. kesäkuuta, kävi selväksi että Euroopan yhteisö tarvitsee paikallista rajaliikennettä koskevat yhteiset säännöt.

Myös komissio painotti vuonna 2003 antamassaan tiedonannossa "laajemmasta Euroopasta" (KOM(2003)0104, 11.3.2003), että EU ja sen naapurit pyrkivät varmistamaan, etteivät ulkorajat ole kaupan, sosiaalisen ja kulttuurisen vaihdon tai alueellisen yhteistyön este.

Komissio esitti sittemmin kaksi asetusehdotusta, mutta niitä ei hyväksytty ennen 1. toukokuuta 2004 tapahtunutta viimeisintä laajentumista. Koska Haagin ohjelma hyväksyttiin marraskuussa 2004 ja yhteispäätösmenettelyä laajennettiin koskemaan tiettyjä EY:n perustamissopimuksen IV osastoon kuuluvia aloja, ulkorajoihin liittyvät toimet mukaan lukien, komissio laati tänä vuonna uuden ehdotuksen ja toimitti sen neuvostolle ja parlamentille.

EU:lla ei nykyisin ole yhteisiä säännöksiä paikallisen rajaliikenteen sääntelystä, vaikka jotkut jäsenvaltiot ovat tehneet paikallista rajaliikennettä koskevia kahdenvälisiä sopimuksia.

2. Asetusehdotuksen sisältö

Asetuksen tarkoituksena on vahvistaa yhteiset säännöt jäsenvaltioiden maaulkorajojen paikallisliikennejärjestelyjen perusteille ja ehdoille. Maaulkorajoilla tarkoitetaan jäsenvaltion ja sen naapurina olevan kolmannen maan välistä yhteistä maarajaa (esim. Puolan ja Ukrainan välinen raja); Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavan jäsenvaltion ja jäsenvaltion, joka on velvollinen noudattamaan kyseistä säännöstöä, mutta jonka osalta neuvoston päätös säännöstön täysimääräisestä noudattamisesta ei vielä ole tullut voimaan, välistä maarajaa (esim. Itävallan ja Unkarin välinen raja) tai kahden jäsenvaltion, jotka ovat velvollisia noudattamaan Schengenin säännöstöä, mutta joiden osalta neuvoston päätös säännöstön täysimääräisestä noudattamisesta ei vielä ole tullut voimaan, välistä maarajaa (esim. Tšekin tasavallan ja Puolan välinen raja).

Asetuksen 3 artiklassa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota määritelmiin "raja-alueen asukas", "raja-alue" ja "paikallinen rajaliikenne".

Päätöslauselmaehdotuksen mukaan raja-alueen asukkaille myönnettäisiin erityinen L-viisumi, joka oikeuttaisi heidät ylittämään rajan paikallisliikenteen tarkoituksia varten. L-viisumi leimattaisiin, vaikka jäsenvaltiot voisivat tietyin ehdoin tehdä poikkeuksen leimaamisvelvoitteesta. Tietyissä 17 artiklan mukaisissa tapauksissa, rajan voisi ylittää muilla kuin sallituilla rajanylityspaikoilla.

Olemassa olevat kahdenväliset sopimukset voidaan säilyttää, edellyttäen että ne ovat asetusehdotuksen mukaisia. Kahdenvälisiä sopimuksia, jotka eivät ole asetusehdotuksen mukaisia on tarkistettava niin että niistä poistetaan asetusehdotuksen vastaiset kohdat.

3. Esittelijän kanta

Esittelijä katsoo, että Euroopan unionin maaulkorajoilla tapahtuvaa paikallista rajaliikennettä säänneltäessä on otettava huomioon seuraavat seikat:

–         On helpotettava niiden raja-alueen asukkaiden rajanylitystä, joilla on laillinen syy toistuvaan jäsenvaltion ulkorajan ylittämiseen, ja ehkäistävä laitonta maahanmuuttoa sekä rikollisen toiminnan aiheuttamia mahdollisia turvallisuusuhkia;

–         Asetusehdotuksella pyritään sääntelemään paikallista rajaliikennettä, mikä merkitsee toistuvaa, joissakin tapauksissa päivittäistä, rajanylitystä esimerkiksi koulunkäynnin, työn tai perhesyiden takia ja siksi olisi otettava huomioon myös ne henkilöt, jotka ylittävät rajan päivittäin ja jotka yleensä palaavat joka päivä omaan maahansa (opiskelijat, koululaiset, maanomistajat jne.);

–         On otettava huomioon, että ulkorajat vaihtelevat historiallisista, maantieteellisistä ja yhteiskunnallisista syistä;

–         Rajan kummankaan puolen asukkaiden elinoloja ei saa huonontaa;

–         Ulkorajojen nykyiset olot on otettava huomioon, ja jäsenvaltioiden olisi sallittava mahdollisimman suuressa määrin jatkaa tähänastisia kahdenvälisten sopimusten perusteella sovellettuja hyviä käytäntöjä.

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen sekä neuvoston ja komission edustajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella esittelijä tukee yleisesti ottaen neuvoston kantaa ja esittää siksi tarkistuksia, joilla pyritään varmistamaan, että ulkorajoilla suoritetaan tehokkaita tarkastuksia häiritsemättä rajan toisella puolella asuvien ihmisten elämää.

Esittelijän ehdottamien tarkistusten ydinkohdat ovat seuraavat:

–         Raja-alueen asukkaille olisi L-viisumin sijasta myönnettävä paikallinen rajaliikennelupa (LBTP), joka sisältäisi kaikki vaaditut turvallisuusstandardit ja jota ei tarvitsisi leimata jokaisen päivittäisen rajanylityksen yhteydessä;

–         Erilaisia maaulkorajoja ei tarvitse enää erotella toisistaan, koska uudet jäsenvaltiot liittynevät Schengenin alueeseen vuonna 2007 ja olisi turhaa ryhtyä pitkällisiin menettelyihin nykyisten sopimusten tarkistamiseksi, jotka todennäköisesti jatkuisivat yli sen ajan, jona kyseisten maiden on määrä liittyä Schengenin alueeseen, koska sopimukset ovat EU:n jäsenvaltioiden välisiä;

–         Raja-alue ei saisi olla yli 30 kilometrin pituinen. Raja-alueen koon laajentaminen vaikeuttaisi turvatarkastusten takaamista. Raja-alueen rajoja ei myöskään saisi rinnastaa etnisiin rajoihin.

–         Raja-alueen asukkailla olisi tarkoitettava kolmansien maiden kansalaisia, jotka ovat asuneet raja-alueella vähintään vuoden;

–         Jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus vahvistaa kahdenvälisissä sopimuksissa oleskelun enimmäispituus, joka ei saa ylittää kolmea kuukautta;

–         Erityisoloissa sallittaisiin myös tietyt toimet rajan ylityksen helpottamiseksi muissa paikoissa kuin sallituissa rajanylityspaikoissa.

ulkoasiainvaliokunnan LAUSUNTO  (25.11.2005)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn käyttöönotosta jäsenvaltioiden maaulkorajoilla sekä Schengenin yleissopimuksen ja yleisen konsuliohjeiston muuttamisesta
(KOM(2005)0056 – C6‑0049/2005 – 2005/0006(COD))

Valmistelija: Karl von Wogau

LYHYET PERUSTELUT

Säädöksestä suurin osa on luonteeltaan teknistä eikä kuulu ulkoasianvaliokunnan toimivaltaan. Kuitenkin yleiset aiheet, kuten uusien jakolinjojen välttäminen laajentuneen EU:n rajoilla ja EU:n ulkorajojen turvallisuuden takaaminen, kuuluvat keskeisesti EU:n ulkopolitiikkaan.

Rajavalvonta on yksi ensisijaisista aiheista, joita käsitellään Euroopan naapuruuspolitiikkaan osallistuvien maiden kanssa allekirjoitetuissa toimintasuunnitelmissa. EU:n ja sen naapurien on pyrittävä yhdessä valvomaan yhteisiä rajoja tehokkaammin lainmukaisen liikkumisen helpottamiseksi. Erityisesti paikallisten rajajärjestelyjen käyttöönotto helpottaa raja-alueilla asuvien ihmisten perinteisten suhteiden ylläpitämistä ilman liiallisia hallinnollisia esteitä[1].

Valmistelija kannattaa ehdotuksen mukaista pyrkimystä siihen, että raja-alueiden asukkaat voisivat elää jokapäiväistä elämäänsä ilman liiallista hallinnollista taakkaa, koska on erittäin tärkeää edistää rajat ylittävää kauppaa, kulttuurivaihtoa ja sosiaalisia suhteita sekä alueellista yhteistyötä. Valmistelija myös katsoo, että EU:n yhteisen ulkorajan pitäisi olla mahdollisimman turvallinen kaikkien jäsenmaiden rajaosuuksilla.

Lisäksi valmistelija pitää tärkeänä, että jäsenvaltioiden ja naapurivaltioiden rajaviranomaiset torjuvat yhdessä rajat ylittävää rikollisuutta. Siispä valmistelija kannattaa sitä, että komissio on keskittynyt Euroopan naapuruuspolitiikkaa koskevissa toimintasuunnitelmissa erityisesti rajavalvontaan. Valmistelija tukee voimakkaasti Haagin ohjelman pyrkimyksiä kehittää edelleen ulkorajojen yhdennettyä valvontaa ja pyytää tutkimaan mahdollisuuksia ottaa käyttöön EU:n rajojen suojelemiseksi uutta teknologiaa, kuten tietokonepohjaisia rekisteröintijärjestelmiä ja satelliittivalvontajärjestelmiä.

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti[2]Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

 

(5 a) Euroopan unionin ja sen Euroopan naapuruuspolitiikkaan kuuluvien kumppanien on työskenneltävä yhdessä tehokkaiden maahanmuuton hallinta- ja valvontajärjestelmien käyttöön ottamiseksi niiden ja unionin sekä niiden ja kolmansien maiden välillä, jotta varmistetaan ihmisoikeuksien täysi kunnioittaminen ja maahanmuuttoprosessien turvallisuus. Tätä varten toimintasuunnitelmissa pitää ottaa tämä asia erityisesti huomioon.

Perustelu

Maahanmuutto on monimutkainen ilmiö, jolla on monta ilmenemismuotoa. Se on maailmanlaajuinen ilmiö, joka ei vaikuta pelkästään Eurooppaan kohteena, vaan tarvitaan myös konkreettisia toimenpiteitä lähtö- ja kauttakulkumaissa. Tämän vuoksi sekä EU:ssa ja sen ulkopuolella toteutettavissa toimissa on noudatettava ihmisoikeuksia ja täysimittaista yhteistyötä, joita assosiaatiosopimus EU:n kanssa myös vaatii. EU:n on tuettava naapureitaan kaikin keinoin tässä asiassa, jotta varmistetaan yhteistyön tehokkuus.

Tarkistus 2

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

 

(8 a) Osana Euroopan naapuruuspolitiikkaa koskevia toimintasuunnitelmia pitäisi harkita jäsenvaltioiden ja asianosaisten yhteisön ulkopuolisten maiden rajapoliisin ja tulliviranomaisten mahdollisimman läheistä yhteistyötä, mukaan luettuina yhteiset tilat ja yhteiset partiot raja-alueilla.

Perustelu

Jäsenvaltioiden ja naapurimaiden rajaviranomaisten pitäisi tehdä yhteistyötä, jotta rajat ylittävään rikollisuuteen voidaan puuttua tehokkaasti.

Tarkistus 3

Johdanto-osan 11 kappale

(11) Komissio antaa kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 4

1 artiklan 2 kohta

2. Tällä asetuksella valtuutetaan jäsenvaltiot tekemään tai pitämään voimassa tässä perustetun paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn täytäntöönpanoa käsitteleviä kahdenvälisiä sopimuksia naapurimaidensa kanssa.

2. Tällä asetuksella valtuutetaan jäsenvaltiot tekemään tai pitämään voimassa tässä perustetun paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn täytäntöönpanoa käsitteleviä kahdenvälisiä sopimuksia naapurimaidensa kanssa. Tällaisten kahdenvälisten sopimusten ennakkoedellytyksenä on EU:n ja sen naapurimaiden ulkorajojen laillinen ja lopullinen vahvistaminen.

Tarkistus 5

2 artiklan 1 kohdan b alakohta

(b) pääsyä palkkatyöhön tai itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi sekä näiden toimien harjoittamista;

Poistetaan.

Perustelu

Monet niistä, joiden on ylitettävä raja usein, käyvät työssä rajan toisella puolella. Siispä asetuksen soveltamisalaan pitäisi kuulua pääsy palkkatyöhön tai itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ja näiden toimien harjoittaminen rajan toisella puolen.

Tarkistus 6

3 artiklan b alakohta

b) ’raja-alueella’ tarkoitetaan aluetta, joka ulottuu linnuntietä mitattuna enintään 30 kilometrin päähän rajalta. Asianomaiset jäsenvaltiot voivat määrittää raja-alueeseen sisältyvät paikalliset hallintoalueet. Mikäli tällainen hallintoalue ulottuu yli 30 kilometrin päähän mutta kuitenkin enintään 35 kilometrin päähän rajalta, se katsotaan osaksi raja-aluetta;

b) ’raja-alueella’ tarkoitetaan aluetta, joka ulottuu enintään 30 kilometrin päähän rajalta. Asianomaiset jäsenvaltiot määrittävät raja-alueeseen sisältyvät paikalliset hallintoalueet kahdenvälisissä sopimuksissaan. Mikäli tällainen hallintoalue ulottuu yli 30 kilometrin päähän se katsotaan osaksi raja-aluetta;

Tarkistus 7

3 artiklan c alakohta

c) ’paikallisella rajaliikenteellä’ tarkoitetaan liikennettä, jossa raja-alueen asukkaat ylittävät säännöllisesti jäsenvaltion maaulkorajan oleskellakseen kyseisen jäsenvaltion raja-alueella ajan, joka ei ylitä tässä asetuksessa määriteltyjä rajoituksia;

c) ’paikallisella rajaliikenteellä’ tarkoitetaan liikennettä, jossa raja-alueen asukkaat ylittävät säännöllisesti jäsenvaltion maaulkorajan oleskellakseen raja-alueella esimerkiksi yhteiskunnallisten, kulttuuristen tai perusteltujen taloudellisten syiden taikka perhesuhteiden nojalla ajan, joka ei ylitä tässä asetuksessa määriteltyjä rajoituksia;

Perustelu

Tämä laajempi sanamuoto mahdollistaa useiden perusteltujen syiden esittämisen raja-alueella oleskelemiseen.

Tarkistus 8

4 artiklan c kohta

(c) he esittävät tarvittaessa asiakirjat, jotka osoittavat, että he asuvat raja-alueella, että heillä on esimerkiksi perhesuhteiden tai yhteiskunnallisten, kulttuuristen tai taloudellisten syiden nojalla perusteltu syy ylittää raja toistuvasti paikallisen rajaliikenteen sääntöjen mukaisesti ja että heillä on oleskeluaan varten riittävät varat;

c) he esittävät tarvittaessa asiakirjat, jotka osoittavat, että he asuvat raja-alueella, että heillä on esimerkiksi perhesuhteiden tai yhteiskunnallisten, kulttuuristen tai todennettavien taloudellisten syiden nojalla perusteltu syy ylittää raja toistuvasti paikallisen rajaliikenteen sääntöjen mukaisesti ja että heillä on oleskeluaan varten riittävät varat;

Tarkistus 9

4 artiklan e kohta

e) heidän ei katsota voivan vaarantaa minkään jäsenvaltion yleistä järjestystä, sisäistä turvallisuutta, kansanterveyttä tai kansainvälisiä suhteita.

e) heidän ei katsota voivan vaarantaa minkään jäsenvaltion yleistä järjestystä, sisäistä turvallisuutta, kansanterveyttä tai kansainvälisiä suhteita, ja myös silloin, jos jäsenvaltioiden kansallisissa tietokannoissa ei ole merkintää maahantulokiellosta mistään näistä syistä.

Tarkistus 10

5 artiklan b alakohdan iii alakohta

ii) erityinen rajanylityslupa, jonka myöntää asuinvaltio ja jonka allekirjoittaa myös sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jonka raja ylitetään.

ii) erityinen rajanylityslupa, joka sisältää vähintäänkin vaadittavat turvaominaisuudet ja jonka myöntää sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jonka raja ylitetään. Tarvittaessa lupa pitää voida lukea sähköisesti.

Tarkistus 11

6 artiklan 1 kohta

Raja-alueen asukkaat voivat oleskella naapurissa sijaitsevan jäsenvaltion raja-alueella tämän asetuksen nojalla enintään seitsemän päivää yhtäjaksoisesti. Kyseiseen jäsenvaltioon tehtyjen käyntien kokonaiskesto saa olla enintään kolme kuukautta kuuden kuukauden aikana.

Raja-alueen asukkaat voivat oleskella naapurissa sijaitsevan jäsenvaltion raja-alueella tämän asetuksen nojalla enintään neljätoista päivää yhtäjaksoisesti. Kyseiseen jäsenvaltioon tehtyjen käyntien kokonaiskesto saa olla enintään kolme kuukautta kuuden kuukauden aikana.

Perustelu

Perhe- ja kulttuurisiteiden vuoksi olisi realistisempaa pidentää oleskelun enimmäisaikaa raja-alueella tässä asetuksessa seitsemästä neljääntoista päivään. Käyntien kokonaiskestoa koskevia rajoituksia ei muuteta.

Tarkistus 12

7 artikla

Jäsenvaltio voi myöntää poikkeuksen, jonka nojalla maahantulo- ja maastapoistumisleimaa ei tarvitse kiinnittää sellaisten raja-alueen asukkaiden matkustusasiakirjoihin, jotka ylittävät naapurissa sijaitsevan jäsenvaltion maaulkorajan paikallisen rajaliikenteen sääntöjen mukaisesti, mikäli he täyttävät seuraavat edellytykset:

 

Sellaisten raja-alueen asukkaiden matkustusasiakirjat, jotka ylittävät naapurissa sijaitsevan jäsenvaltion maaulkorajan paikallisen rajaliikenteen sääntöjen mukaisesti, on leimattava järjestelmällisesti heidän tullessaan maahan ja heidän poistuessaan maasta. Vaihtoehtoisesti jäsenvaltiot voivat poiketa leimaamisvelvoitteesta käyttämällä sen sijaan tietokonepohjaista henkilöiden maahantuloa ja maasta poistumista koskevaa rekisteröintijärjestelmää tietyn rajanylitysluvan kohdalla.

a) matkustusasiakirjan haltijalta ei vaadita viisumia asetuksen (EY) N:o 539/2001 nojalla;

 

 

b) edellä 6 artiklassa mainittujen aikarajoitusten noudattaminen varmistetaan muilla keinoin, jotka täsmennetään 14 ja 16 artiklassa mainituissa kahdenvälisissä sopimuksissa.

 

Perustelu

Vaikka matkustusasiakirjojen leimaaminen voikin olla hankalaa joillakin rajoilla, se on rajavartijoiden kannalta tehokas tapa rekisteröidä yhteisön ulkopuolisten maiden kansalaisten maahantulo ja maasta poistuminen ja myös arvioida heidän oleskeluaan raja‑alueella. Koska suurin osa matkustusasiakirjoista on nykyisin koneellisesti luettavia, jäsenvaltiot voivat valita, käyttävätkö ne leimaamisen sijaan tietokonepohjaista rekisteröintijärjestelmää.

Tarkistus 13

7 artiklan 1 a kohta (uusi)

 

1 a. Komission on tehtävä toteutettavuustutkimus eurooppalaisen tietokonepohjaisen järjestelmän mahdollisesta käyttöön ottamisesta yhteisen ulkorajan ylittävien yhteisön ulkopuolisten maiden kansalaisten maahantulon, oleskelun keston ja maasta poistumisen rekisteröimiseksi.

Perustelu

Rajanylitysten rekisteröintiin tarkoitetun yhteisen tietokonepohjaisen järjestelmän käyttöönotosta pitäisi tehdä toteutettavuustutkimus, jotta nähtäisiin, voisiko uudenaikainen teknologia auttaa valvomaan EU:n ulkorajoja tehokkaammalla ja yhtenäisemmällä tavalla.

Tarkistus 14

17 artiklan 1 kohdan c alakohta

(c) antavat – kun kyseessä on erityinen vaatimus – sellaisille raja-alueen asukkaille, joilta ei vaadita viisumia asetuksen (EY) N:o 539/2001 nojalla, mahdollisuuden ylittää rajan sallittujen rajanylityspaikkojen ja niiden aukioloaikojen ulkopuolella.

Poistetaan.

Perustelu

Mahdollisuutta ylittää EU:n ulkoraja sallittujen rajanylityspaikkojen ja niiden aukioloaikojen ulkopuolella ei pitäisi antaa, jotta rajavartijat kykenevät valvomaan EU:n rajoja.

Tarkistus 15

17 artiklan 3 kohta

3. Schengenin yleissopimuksen 6 artiklasta poiketen henkilöille, jotka rajavartija tuntee, koska he ylittävät rajan usein, tehdään vain satunnaisotantaan perustuvia tarkastuksia 1 kohdan a kohdassa tarkoitetuilla rajanylityspaikoilla ja 1 kohdan b kohdassa tarkoitetuilla kaistoilla.

3. Schengenin yleissopimuksen 6 artiklasta poiketen henkilöille, jotka ylittävät rajan säännöllisesti ja jotka rajavartija tuntee hyvin, koska he ylittävät rajan usein, tehdään yleensä satunnaisotantaan perustuvia mutta perusteellisia tarkastuksia epäsäännöllisin väliajoin ja ilman varoitusta 1 kohdan a kohdassa tarkoitetuilla rajanylityspaikoilla ja 1 kohdan b kohdassa tarkoitetuilla kaistoilla.

Perustelu

Huolimatta rajavartijan ja raja-alueen asukkaan välisestä henkilökohtaisesta suhteesta, joka voi syntyä toistuvien rajanylitysten seurauksena, rajavartijoiden pitäisi tehdä ilman varoitusta satunnaisotantaan perustuvia perusteellisia tarkastuksia voidakseen havaita mahdollisen rajat ylittävän rikollisen toiminnan ja varmistaakseen EU:n ulkorajan turvallisuuden.

Tarkistus 16

20 artiklan 1 a kohta (uusi)

 

Erityistä huomiota kiinnitetään vilkkaimpiin ja herkimpiin maaulkorajan ylityspaikkoihin, joiden kautta kulkee suurin määrä ihmisiä. Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle yksityiskohtainen kertomus Euroopan unionin herkimmistä maaulkorajan ylityspaikoista, ja siihen on liitettävä ehdotus, joka sisältää erityistukitoimia tällaisille rajanylityspaikoille.

Perustelu

Maahanmuutto on monimutkainen ilmiö, jolla on monta ilmenemismuotoa. Komission on seurattava jatkuvasti kaikkien maahanmuuton hallinnan parantamiseksi Euroopan unionissa tarkoitettujen toimenpiteiden täytäntöönpanoa. Toimenpiteiden avoimuus riippuu suuresti myös kaikkien toimielinten osallistumisesta konkreettisten ehdotusten laatimiseen ja käsittelyyn. Erityishuomion ansaitsevat vilkkaimmat maaulkorajan ylityspaikat, jotka sijaintinsa, kantokykynsä tai konkreettisten ominaisuuksiensa, kuten pienen koon tai väentiheyden takia, tarvitsevat konkreettisia ja erityisiä toimia.

Tarkistus 17

21 a artikla (uusi)

 

21 a artikla

 

Paikallista rajanylitystä varten myönnettyjen erityisten rajanylityslupien tai viisumien ei saa missään tapauksessa sulkea pois mahdollisuutta saada tarvittaessa muun tyyppinen viisumi (Schengen- tai kansallinen viisumi).

Tarkistus 18

23 a artikla (uusi)

 

23 a artikla

 

Poikkeuksena tähän asetukseen sen 3 artiklan a kohdan ii) ja iii) alakohdassa tarkoitetut jäsenvaltiot voivat säilyttää tämän asetuksen voimaantulohetkellä voimassa olevat keskinäiset sopimuksensa siihen asti kunnes neuvosto tekee päätöksen, jolla annetaan lupa luopua sisäisistä rajatarkastuksista niiden yhteisillä rajoilla.

Perustelu

Haagin ohjelman: vapauden, turvallisuuden ja oikeuden lujittaminen Euroopan unionissa (EUVL C 53, 3.3.2005, s. 1–14). 1.7.1. kohdan mukaisesti sisäiset rajatarkastukset pitäisi lakkauttaa mahdollisimman pian, esimerkiksi aikaisintaan vuoden 2007 lopulla. Tämän seurauksena "uusien" ja "vanhojen" jäsenvaltioiden ja "uusien" jäsenvaltioiden keskinäiset sisäiset rajatarkastukset poistetaan kahden vuoden sisällä, minkä vuoksi on sekä valvonnan, että resurssien kannalta turhaa aloittaa uudelleen neuvotteluita näistä sopimuksista, vaan sen sijaan on keskityttävä sisäisten rajatarkastusten poistamiseksi tarvittavien edellytysten luomiseen.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn käyttöönotosta jäsenvaltioiden maaulkorajoilla sekä Schengenin yleissopimuksen ja yleisen konsuliohjeiston muuttamisesta

Viiteasiakirjat

KOM(2005)0056 – C6‑0049/2005 – 2005/0006(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

LIBE

Lausunnon antanut valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET
12.4.2005

Tehostettu yhteistyö – ilmoitettu istunnossa (pvä)

Valmistelija
  Nimitetty (pvä)

Karl von Wogau
30.3.2005

Alkuperäinen valmistelija

Valiokuntakäsittely

4.10.2005

22.11.2005

 

 

Hyväksytty (pvä)

23.11.2005

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

51

5

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Vittorio Agnoletto, Angelika Beer, André Brie, Elmar Brok, Simon Coveney, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Camiel Eurlings, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Toomas Hendrik Ilves, Jelko Kacin, Georgios Karatzaferis, Ioannis Kasoulides, Helmut Kuhne, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Cecilia Malmström, Francisco José Millán Mon, Pierre Moscovici, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Vural Öger, Cem Özdemir, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Paweł Bartłomiej Piskorski, Poul Nyrup Rasmussen, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Konrad Szymański, Antonio Tajani, Paavo Väyrynen, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen ja Josef Zieleniec

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Árpád Duka-Zólyomi, Kinga Gál, Tunne Kelam, Jaromír Kohlíček, Alexander Lambsdorff, Janusz Onyszkiewicz, Doris Pack, Aloyzas Sakalas, Pierre Schapira, Inger Segelström, Csaba Sándor Tabajdi, María Elena Valenciano Martínez-Orozco ja Marcello Vernola

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Thomas Wise

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...

  • [1]  Euroopan naapuruuspolitiikka – Strategia-asiakirja, KOM(2004)0373.
  • [2]  Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn käyttöönotosta jäsenvaltioiden maaulkorajoilla sekä Schengenin yleissopimuksen ja yleisen konsuliohjeiston muuttamisesta

Viiteasiakirjat

KOM(2005)0056 – C6‑0049/2005 – 2005/0006(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

23.2.2005

Asiasta vastaava valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE
12.4.2005

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET
12.4.2005

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
  Päätös tehty (pvä)

 

 

 

 

Tehostettu yhteistyö
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Mihael Brejc
12.4.2005

 

Alkuperäinen esittelijä

 

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

Oikeusperustan kyseenalaistaminen
  JURI-lausunto annettu (pvä)

 

 

 

Rahoitusmäärän muuttaminen
  BUDG-lausunto annettu (pvä)

 

 

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen – päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Alueiden komitean kuuleminen – päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Valiokuntakäsittely

13.10.2005

23.11.2005

1.12.2005

 

 

Hyväksytty (pvä)

1.12.2005

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Rosa Díez González, Patrick Gaubert, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Jaime Mayor Oreja, Martine Roure, Inger Segelström, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Frederika Brepoels, Giovanni Claudio Fava, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sophia in 't Veld, Jean Lambert

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Giulietto Chiesa

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

13.12.2005

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...