Jelentés - A6-0406/2005Jelentés
A6-0406/2005

JELENTÉS a tagállamok külső határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény és a közös konzuli utasítások módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

13.12.2005 - (COM(2005)0056 – C6–0049/2005 – 2005/0006(COD)) - ***I

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Mihael Brejc


Eljárás : 2005/0006(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0406/2005
Előterjesztett szövegek :
A6-0406/2005
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tagállamok külső határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény és a közös konzuli utasítások módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2005)0056 – C6–0049/2005 – 2005/0006(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0056)[1],

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 62. cikkének (2a) bekezdésére és a 62. cikk (2b) bekezdés ii) és iv) pontjára, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6‑0049/2005),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A6–0406/2005),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás: 1

cím

A tagállamok külső határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény és a közös konzuli utasítások módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

A tagállamok külső határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

Módosítás 2

első bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 62. cikke (2) bekezdésének a) pontjára és b) pontjának ii. és iv. alpontjára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 62. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

Módosítás: 3

(2a) preambulumbekezdés) (új)

 

(2a) A kishatárforgalmi rendszer eltér a határokon közlekedő személyekre vonatkozó szabályokról szóló közösségi kódexet (a schengeni határokról szóló kódex) létrehozó ..../.... európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt, az Európai Unió tagállamainak külső határait átlépő személyek határokon történő ellenőrzésének általános szabályaitól.

Módosítás: 4

(3a) preambulumbekezdés (új)

 

(3a) Általános szabály, hogy a visszaélések megelőzése érdekében kishatárforgalmi engedélyt csak olyan személyek számára lehet kiállítani, akik legalább egy éve jogszerű lakóhellyel rendelkeznek a határ menti térségben. A kétoldalú megállapodások ennél hosszabb időt is előírhatnak. Kivételes és kellően indokolt esetekben, mint például kiskorú személy tekintetében vagy családi állapot megváltozása, illetve földterület öröklése esetén a fenti kétoldalú megállapodások egy évnél rövidebb tartózkodási időt is előírhatnak.

Módosítás 5

(4) preambulumbekezdés

(4) Létre kell hozni egy egyedi, rövid távú tartózkodásra jogosító, kishatárforgalom címén kiállítandó vízumot azon határ menti lakosok helyzetének kezelésére, akiknek a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2001. március 15-i 539/2001/EK tanácsi rendelet[2] szerint vízumra van szükségük.

törölve

 

Módosítás 6

(5) preambulumbekezdés (új)

(5) A Közösségnek meg kell határoznia a kishatárforgalom céljára határ menti lakosoknak szóló vízum kiállításának sajátos kritériumait és feltételeit. A feltételeknek összeegyeztethetőnek kell lenniük a határt kishatárforgalom céljával átlépő határ menti lakosokra vonatkozóan előírt belépési feltételekkel.

(5) A Közösségnek meg kell határoznia a kishatárforgalom céljára határ menti lakosoknak szóló kishatárforgalmi engedély kiállításának sajátos kritériumait és feltételeit. A feltételeknek összeegyeztethetőnek kell lenniük a határt kishatárforgalom céljával átlépő határ menti lakosokra vonatkozóan előírt belépési feltételekkel.

Módosítás 7

(4a) preambulumbekezdés (új)

 

(4a) A kishatárforgalmi engedély határ menti lakosok részére állítható ki függetlenül attól, hogy az 539/2001/EK tanácsi rendelet előír-e vagy sem vízumkötelezettséget számukra. Ezért a jelen rendelet az 539/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelettel együtt olvasandó, amely módosítás célja, hogy az e rendelettel létrehozott kishatárforgalmi rendszerben részt vevő határ menti lakosok számára biztosítsa a vízumkötelezettség alóli mentességet. Következésképpen a jelen rendelet csak az 539/2001/EK tanácsi rendeletet a jelen rendelettel létrehozott kishatárforgalmi rendszerben részt vevő határ menti lakosok vízumkötelezettség alóli mentesítése tekintetében módosító tanácsi rendelet hatályba lépésével párhuzamosan léphet hatályba.

Módosítás 8

(6) preambulumbekezdés

(6) A 2003-as csatlakozási okmány 3. cikkében megállapítottak szerint a schengeni vívmányok két lépésű végrehajtási mechanizmusa miatt az új tagállamokra nézve kötelező a schengeni külső határrendszer végrehajtása összes határaikon, ideértve a más tagállamokkal közös határokat is, mindaddig míg a Tanács nem engedélyezi számukra a schengeni vívmányok teljes mértékű alkalmazását és ezáltal az ellenőrzés megszüntetését más tagállamokkal közös határaikon. A kishatárforgalmi rendszernek a tagállamok és harmadik országok közötti szárazföldi határokon történő létrehozását indokló okok egyben ugyanazon rendszernek a tagállamok közötti közös szárazföldi határokon történő alkalmazását is teljes mértékben indokolják, amíg az ellenőrzést ezeken a határokon el nem törlik.

törölve

Módosítás 9

(8) preambulumbekezdés

(8) A kishatárforgalmi rendszer alkalmazása érdekében a tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy szükség szerint kétoldalú megállapodásokat köthessenek vagy tarthassanak fenn szomszédos harmadik országokkal, feltéve hogy azok megfelelnek az e rendeletben megállapított szabályoknak. A tagállamok egymás közt is megállapodhatnak kishatárforgalmi intézkedésekről olyan szárazföldi határokon, ahol a schengeni külső határrendszer alkalmazandó, amennyiben az ilyen intézkedések megfelelnek az e rendeletben megállapított szabályoknak.

(8) A kishatárforgalmi rendszer alkalmazása érdekében a tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy szükség szerint kétoldalú megállapodásokat köthessenek vagy tarthassanak fenn szomszédos harmadik országokkal, feltéve hogy azok megfelelnek az e rendeletben megállapított szabályoknak.

Módosítás: 10

(15) preambulumbekezdés

(15) Izland és Norvégia tekintetében ez a rendelet a schengeni vívmányok olyan rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodása értelmében, amelyek a megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat 1. cikke B. pontjában említett területhez tartoznak.

(15) Izland és Norvégia tekintetében ez a rendelet a schengeni vívmányok olyan rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodása értelmében, amelyek a megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat 1. cikke A. pontjában említett területhez tartoznak.

Módosítás: 11

(18) preambulumbekezdés

(18) Svájc vonatkozásában ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között ez utóbbi államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás értelmében, amelyek az Európai Unió nevében történő aláírásról és az ezen megállapodás egyes rendelkezéseinek átmeneti alkalmazásáról szóló 2004/860/EK tanácsi határozat 4. cikkének (1) bekezdésében említett területekhez tartoznak.

(18) Svájc vonatkozásában ez a rendelet a schengeni vívmányok rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás értelmében[3], amelyek az Európai Unió nevében történő aláírásról és az ezen megállapodás egyes rendelkezéseinek átmeneti alkalmazásáról szóló, a 2004. október 25-i tanácsi határozatok 4. cikke (1) bekezdésével együtt olvasandó 1999/437/EK tanácsi határozat 1. cikkének A. pontjában említett területekhez tartoznak.

Módosítás: 12

(19) preambulumbekezdés

(19) E rendelet 4. cikkének d) pontja és 22. cikke, valamint III. fejezete a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azzal egyéb módon, a 2003-as csatlakozási okmány 3. cikke (2) bekezdésének értelmében összefüggő rendelkezéseket képeznek.

(19) E rendelet 4. cikkének b) pontja és 9. cikkének c) pontja , valamint III. fejezete a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azzal egyéb módon, a 2003-as csatlakozási okmány 3. cikke (2) bekezdésének értelmében összefüggő rendelkezéseket képeznek.

Módosítás 13

1. cikk (1) bekezdés

(1) Ez a rendelet a tagállamok külső szárazföldi határai vonatkozásában kishatárforgalmi rendszert hoz létre, és erre a célra a 539/2001/EK tanácsi rendelet értelmében vízumkötelezettség alá eső határ menti lakosok számára kiállítandó külön „L”-vízumot vezet be.

(1) Ez a rendelet a tagállamok külső határai vonatkozásában kishatárforgalmi rendszert hoz létre, és erre a célra külön okmányt vezet be, amely a határ menti lakosokat feljogosítja a kishatárforgalmi rendszeren belül a határátlépésre. A dokumentum neve „kishatárforgalmi engedély” (KHFE).

Módosítás 14

1. cikk (2) bekezdés

(2) Ez a rendelet lehetőséget biztosít a tagállamoknak arra, hogy a rendelet által létrehozott kishatárforgalmi rendszer alkalmazására kétoldalú megállapodásokat kössenek vagy tartsanak fenn szomszédos országokkal.

(2) Ez a rendelet lehetőséget biztosít a tagállamoknak arra, hogy a rendelet által létrehozott kishatárforgalmi rendszer alkalmazására kétoldalú megállapodásokat kössenek vagy tartsanak fenn szomszédos harmadik országokkal.

Módosítás 15

3. cikk a) pont

a) „külső határ”:

i) a tagállam és a szomszédos harmadik ország közötti közös határ;

ii) a schengeni vívmányokat teljes mértékben végrehajtó tagállam és azon tagállam közötti határ, amelyre nézve – összhangban a csatlakozási okmányával – kötelező a vívmányok teljes körű alkalmazása, de amely tagállam esetében a vívmányok teljes körű alkalmazását lehetővé tevő tanácsi határozat nem lépett hatályba;

iii) két olyan tagállam közötti közös határ, amelyekre nézve – összhangban a csatlakozási okmányukkal – teljes mértékben kötelező a schengeni vívmányok alkalmazása, de amely tagállamok esetében a vívmányok teljes körű alkalmazását lehetővé tevő tanácsi határozat nem lépett hatályba;

 

a) „külső határ”: a tagállam és a szomszédos harmadik ország közötti közös határ;

Módosítás: 16

3. cikk b) pont

b) határ menti térség” az a térség, amely légvonalban nem haladja meg a határtól számított 30 kilométeres távolságot. Ebben a térségben az érintett államok határozzák meg azokat a helyi közigazgatási kerületeket, amelyeket a határ menti térséghez tartozónak kell tekinteni. Amennyiben bármely ilyen jellegű kerület a határvonaltól számított 30 kilométernél távolabb, de 35-nél nem távolabb terül el, azt a határ menti térséghez tartozónak kell tekinteni;

b) határ menti térség” az a térség, amely nem haladja meg a határtól számított 30 kilométeres távolságot. Ebben a térségben az érintett államok kétoldalú megállapodásaikban határozzák meg azokat a helyi közigazgatási kerületeket, amelyeket határ menti térségnek kell tekinteni. Amennyiben bármely ilyen jellegű kerület a határvonaltól számított 30 kilométernél távolabb, de 50-nél nem távolabb terül el, azt a határ menti térséghez tartozónak kell tekinteni;

Módosítás: 17

3. cikk c) pont

c) „kishatárforgalom” az egyik tagállam külső határának határ menti lakosok által, az e rendeletben meghatározott időtartamot nem meghaladó ideig, azon tagállam határ menti térségében tartózkodás céljával történő rendszeres átlépése;

c) „kishatárforgalom” az egyik tagállam külső határának határ menti lakosok által, az e rendeletben meghatározott időtartamot nem meghaladó ideig, azon tagállam határ menti térségében tartózkodás miatt történő rendszeres átlépése például társadalmi, kulturális vagy igazolt gazdasági indokokra vagy családi kapcsolatokra hivatkozva;

Módosítás 18

3. cikk d) pont

d) „a szabad mozgáshoz való közösségi jogot élvező harmadik országbeli állampolgárok”:

d) „a szabad mozgáshoz való közösségi jogot élvező személyek":

i) olyan harmadik országbeli állampolgárok, akik az Unió a 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelv hatálya alá tartozó, szabad mozgásra való jogát gyakorló állampolgárának családtagjai;

i. a Szerződés 17. cikke (1) bekezdése szerinti uniós állampolgárok és olyan harmadik országbeli állampolgárok, akik az Unió a 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelv hatálya alá tartozó, szabad mozgásra való jogát gyakorló állampolgárának családtagjai.

ii) harmadik ország állampolgárai és azok bármilyen állampolgárságú családtagjai, akiket egyrészről a Közösség és tagállamai, másrészről ezen országok között kötött megállapodás értelmében az Unió állampolgáraival megegyező, szabad mozgáshoz való jog illet meg.

ii. harmadik ország állampolgárai és azok bármilyen állampolgárságú családtagjai, akiket egyrészről a Közösség és tagállamai, másrészről ezen országok között kötött megállapodás értelmében az Unió állampolgáraival megegyező, szabad mozgáshoz való jogok illetnek meg.

 

Módosítás 19

3. cikk da) pont (új)

 

da) „harmadik országbeli állampolgár”: bármilyen személy, aki a Szerződés 17. cikke (1) bekezdése értelmében nem uniós állampolgár és nem tartozik a d) pont hatálya alá;

Módosítás: 20

3. cikk e) pont

e) „határ menti lakos” a tagállammal szomszédos ország határ menti térségében legalább egy éve jogszerű lakóhellyel rendelkező, harmadik országbeli állampolgárok, a d) pontban szereplő kategóriák kivételéve;.

e) „határ menti lakos” a tagállammal szomszédos ország határ menti térségében a 14. cikkben említett kétoldalú megállapodásokban meghatározott időtartam óta, amely legalább egy év, jogszerű lakóhellyel rendelkező, harmadik országbeli állampolgárok. Akétoldalú megállapodásokban meghatározott kivételes és kellően indokolt esetekben az időtartam egy évnél rövidebb is lehet;

Módosítás 21

3. cikk f) pont

f) „vízum”:

- a schengeni vívmányokat teljes mértékben végrehajtó tagállamok esetében a 8. cikk által létrehozott vízum;

- a schengeni vívmányokat nem teljes mértékben végrehajtó tagállamok esetében a nemzeti eljárások szerint kiállított, rövid távú tartózkodásra jogosító nemzeti vízum.

 

törölve

Módosítás 22

3. cikk g) pont

g) „a schengeni vívmányok” a 435/1999/EK tanácsi rendelet[4] A. mellékletében meghatározott vívmányok;

g) „kishatárforgalmi engedély”: az 5. cikkben említett okmány, amely feljogosítja tulajdonosát, hogy kishatárforgalmi célból e rendelet rendelkezéseivel összhangban átlépje a külső határt.

Módosítás 23

3. cikk h) pont

h) „a Schengeni Egyezmény” az 1985. június 14-i schengeni megállapodást végrehajtó egyezmény.

h) „a Schengeni Egyezmény” a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság közötti, 1990. június 19-én Schengenben aláírt, a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló 1985. június 14-i Schengenben aláírt megállapodást végrehajtó egyezmény.

 

Módosítás 24

4. cikk

A határ menti lakosok a Schengeni Egyezmény 5. cikkének (1) bekezdésétől eltérve kishatárforgalom céljából átléphetik egy szomszédos tagállam külső szárazföldi határát, amennyiben:

 

A határ menti lakosok kishatárforgalom céljából átléphetik egy szomszédos tagállam külső szárazföldi határát, feltéve hogy:

 

 

Módosítás 25

4. cikk a) pont

a) erre jogosító, az 5. cikkben említett érvényes okmánnyal, illetve okmányokkal rendelkeznek;

a) rendelkeznek kishatárforgalmi engedéllyel (KHFE) és, amennyiben a 14. cikkben említett kétoldalú megállapodások előírják, érvényes úti okmánnyal vagy okmányokkal;

Módosítás 26

4. cikk b) pont

b) vízumkötelezettség esetén rendelkeznek vízummal;

törölve

Módosítás 27

4. cikk c) pont

c) szükség szerint bemutatnak olyan okmányokat, amelyek igazolják, hogy határ menti lakosok, és alapos indokuk van a kishatárforgalom alapján történő gyakori határátlépésre, úgymint családi kötelékek, szociális, kulturális vagy gazdasági indítékok, valamint adott esetben a tartózkodásukra elegendő anyagi eszközzel rendelkeznek;

törölve

Módosítás 28

4. cikk e) pont

e) egyik tagállam tekintetében sem jelentenek veszélyt a közügyekre, a belbiztonságra, a közegészségügyre vagy a nemzetközi kapcsolatokra.

e) egyik tagállam tekintetében sem jelentenek veszélyt a közügyekre, a belbiztonságra, a közegészségügyre vagy a nemzetközi kapcsolatokra, és különösen akikre vonatkozóan egyik tagállam nemzeti adatbázisa sem adott ki a beléptetésük tilalmát ugyanezen jogcímek alapján elrendelő figyelmeztető jelzést.

Módosítás 29

5. cikk cím és bevezető rész

Okmányok

 

A határ menti lakosokat egy szomszédos tagállam külső szárazföldi határának átlépésére jogosító okmányok a következők

Kishatárforgalmi engedély

 

(1) Létrejön a határátlépéshez szükséges kishatárforgalmi engedély.

Módosítás 30

5. cikk a) pont

a) a 539/2001/EK tanácsi rendelet értelmében vízumkötelezettség alá eső határ menti lakosok esetében útlevél vagy a Schengeni Egyezmény 17. cikke (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott, a külső határok átlépésére jogosító egyéb érvényes okmány;

(2) Az engedély (1) bekezdésben említett területi érvényessége a kiállító tagállam határ menti térségére korlátozódik.

Módosítás: 31

5. cikk b) pont

b) az 539/2001/EK tanácsi rendelet szerinti vízumkötelezettség alá nem eső határ menti lakosok esetében:

i. az a) pontban említett okmányok, vagy

ii. a lakóhely szerinti állam által kibocsátott és azon tagállam illetékes hatóságai által ellenjegyzett egyedi határátlépési engedély, amelynek a határát átlépik.

(3) A kishatárforgalmi engedély tartalmazza az engedély tulajdonosának fényképét és legalább az alábbi információkat:

a) az engedély tulajdonosának keresztnevét, vezetéknevét, állampolgárságát és tartózkodási helyét;

b) a kiállító hatóságot, a kiállítás dátumát és az érvényesség idejét;

c) a határ menti térséget, amelyen belül az engedély tulajdonosa mozoghat;

d) az érvényes úti okmány vagy okmányok számát, amelyek a 9a. cikkben foglaltaknak megfelelően az okmány tulajdonosát a külső határok átlépésére feljogosítják.

Az engedélyben világosan meg kell fogalmazni, hogy tulajdonosa nem mehet túl a határ menti térségen, és a visszaélés bármilyen formáját a 19. cikkben foglaltaknak megfelelően szankcionálják.

Módosítás: 32

6. cikk

E rendelet alkalmazásában a határ menti lakosok a szomszédos tagállam határ menti térségében legfeljebb hét egymást követő napig tartózkodhatnak. A tagállamban való egymást követő látogatások teljes időtartama nem haladhatja meg fél év során a három hónapot.

 

Az időtartamok kivételes körülmények fennállása esetén meghosszabbíthatók.

 

A 14. cikkben említett kétoldalú megállapodások meghatározzák a kishatárforgalmi rendszer keretében történő folyamatos tartózkodás megengedhető leghosszabb idejét, amely nem lépheti túl a három hónapot.

Módosítás: 33

7. cikk cím és bevezető rész

Be- és kilépési pecsét

Az alábbi feltételek teljesítése esetén a tagállamok eltérhetnek attól a kötelezettségtől, hogy a külső szárazföldi határokat kishatárforgalom céljából átlépő határ menti lakosok útiokmányaiban be- és kilépési pecsétet helyezzenek el

Be- és kilépési ellenőrzés

1. A tagállamok a határ menti lakosok esetében be- és kilépési ellenőrzéseket hajtanak végre a 4. cikkben meghatározott feltételek biztosítása érdekében.

Módosítás: 34

7. cikk a) és b) pont

a) az útiokmány tulajdonosa nem esik az 539/2001/EK tanácsi rendelet szerinti vízumkötelezettség alá;

(2) A kishatárforgalmi rendszerben nem kell be- és kilépési pecsétet elhelyezni a kishatárforgalmi engedélyben.

b) a 6. cikkben megállapított időtartamok betartása egyéb, a 14. és 16. cikkben említett kétoldalú megállapodásokban meghatározandó módon biztosított..

(3) Az (1) bekezdés nem sértheti a 17. cikk rendelkezéseit.

Módosítás 35

III. fejezet cím

Kishatárforgalom céljára kiállított vízumok

Kishatárforgalom céljára kiállított kishatárforgalmi engedélyek

Módosítás: 36

8. cikk

Kishatárforgalom céljára kiállított vízumok

(1) Létrejön a kishatárforgalom céljára határ menti lakosoknak kiállítandó külön vízum.

(2) Az 539/2001/EK tanácsi rendelet értelmében vízumkötelezettség alá eső határ menti lakosok számára kibocsátott, az (1) bekezdésben említett vízumok területi érvényessége a kiállító tagállam határ menti térségére korlátozódik.

(3) Az (1) bekezdésben említett vízum a tulajdonosát a kiállító tagállam külső szárazföldi határán való többszöri átkelésre és a tagállam határ menti térségében való legfeljebb hét egymást követő napi tartózkodásra jogosítja fel.

A tagállamban való egymást követő látogatások teljes időtartama nem haladhatja meg fél év során a három hónapot.

 

A kishatárforgalmi engedély biztonsági sajátosságai és technikai előírásai

(1) Az 5. cikkben említett kishatárforgalmi engedélynek olyan biztonsági jegyeket kell tartalmaznia, amelyek megfelelnek a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 2002. június 13-i 1030/2002 EK tanácsi rendelet előírásainak.

(2) A tagállamok a Bizottságnak és a többi tagállamnak átadják az általuk az (1) bekezdésnek megfelelően kiállított kishatárforgalmi engedély mintapéldányát.

Módosítás 37

9. cikk

A vízum formátuma

A 8. cikkben említett vízumokat egységes formátumban (vízumbélyeg) állítják ki, a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1683/95 tanácsi rendelet szabályainak és előírásainak megfelelően. Az erre a célra kiállított szabványos formátumnak a vízum típusára vonatkozó 11. rovatában szerepelnie kell „L” megkülönböztető betűjelnek.

 

Kiállítási feltételek

Az 5. cikkben említett kishatárforgalmi engedély olyan határ menti lakosok számára állítható ki, akik:

Módosítás 38

9. cikk a) pont (új)

 

a) a Schengeni Egyezmény 17. cikk (3) bekezdés a) pontjának rendelkezéseiben meghatározottaknak megfelelő, határátlépésre feljogosító érvényes úti okmánnyal vagy okmányokkal rendelkeznek;

Módosítás 39

9. cikk b) pont (új)

 

b) bemutatnak olyan okmányokat, amelyek igazolják, hogy határ menti lakosok, és alapos indokuk van kishatárforgalom alapján a gyakori határátlépésre;

Módosítás 40

9. cikk c) pont (új)

 

c) a Schengeni Információs Rendszerben nem állnak belépési tilalom hatálya alatt;

Módosítás 41

9. cikk d) pont (új)

 

d) egyik tagállam tekintetében sem jelentenek veszélyt a közügyekre, a belbiztonságra, a közegészségügyre vagy a nemzetközi kapcsolatokra, és különösen akikre vonatkozóan egyik tagállam nemzeti adatbázisa sem adott ki a beléptetésük tilalmát ugyanezen jogcímek alapján elrendelő figyelmeztető jelzést;

Módosítás 42

10. cikk

10. cikk

 

törölve

Kiállítási feltételek

 

 

(1) A 8. cikkben említett vízumokat olyan határ menti lakosok számára lehet kiállítani, akik:

 

 

a) a Schengeni Egyezmény 17. cikke (3) bekezdésének a) pontjában meghatározottaknak megfelelő, határátlépésre feljogosító, érvényes okmánnyal rendelkeznek;

 

b) szükség szerint bemutatnak olyan okmányokat, amelyek igazolják, hogy határ menti lakosok, és alapos indokuk van kishatárforgalom alapján a gyakori határátlépésre, úgymint családi kötelékek, szociális, kulturális vagy gazdasági indítékok, valamint adott esetben a tartózkodásukra elegendő anyagi eszközzel rendelkeznek;

 

c)

 

d) egyik tagállam tekintetében sem jelentenek veszélyt a közügyekre, a belbiztonságra, a közegészségügyre vagy a nemzetközi kapcsolatokra.

 

(2) A 8. cikkben említett vízum a határon nem állítható ki.

 

Módosítás 43

10a. cikk (új)

 

10a. cikk

Érvényesség

Az 5. cikkben említett kishatárforgalmi engedély legkevesebb egy-, legfeljebb ötéves időszakra érvényes.

Módosítás 44

11. cikk

11. cikk

törölve

Érvényesség

 

A 8. cikkben említett vízum legalább egy-, legfeljebb ötéves időszakra érvényes.

 

 

Módosítás: 45

11 a. cikk (új)

 

11a. cikk

Kiállítási illetékek

Az 5. cikkben említett kishatárforgalmi engedélyre irányuló kérelmek feldolgozása igazgatási költségeinek megfelelő illeték nem haladhatja meg a többszöri belépésre jogosító, rövid távú vízum illetékét.

A kishatárforgalmi engedély kiállítása illetékmentes is lehet.

Módosítás 46

12. cikk

12. cikk

törölve

Igazgatási költségek

 

(1) A 8. cikkben említett vízumra irányuló kérelmek feldolgozása igazgatási költségeinek megfelelő illeték megegyezik az azonos ideig érvényes, többszöri belépésre jogosító, rövid távú vízum illetékével

 

(2) A tagállamok az (1) bekezdéstől eltérve dönthetnek arról, hogy csökkentik vagy eltörlik a 8. cikkben említett vízumra irányuló kérelmek feldolgozása igazgatási költségeinek megfelelő illetéket

 

Módosítás: 47

12 a. cikk (új)

 

12a. cikk

A kiállításra vonatkozó rendelkezések

(1) A határ átlépésére feljogosító kishatárforgalmi engedélyt vagy a tagország konzulátusa, vagy a 14. cikkben említett kétoldalú megállapodásokban meghatározott helyi közigazgatási hatóság állíthatja ki.

(2) A tagországok a kérvényezett, kiállított, meghosszabbított és visszavont engedélyekről központi nyilvántartást vezetnek, valamint kijelölnek egy nemzeti kapcsolattartó pontot, amelynek feladata, hogy a tagállamok kérésére haladéktalanul tájékoztatást adjon a nyilvántartásban szereplő engedélyekről.

Módosítás 48

13. cikk

13. cikk

törölve

Kapcsolódás a közös konzuli utasításokhoz

 

A 8. cikkben említett vízum kiállítási eljárását és feltételeit – hacsak ez a rendelet másképp nem rendelkezik, és a 22. cikk sérelme nélkül – a közös konzuli utasítások szabályozzák

 

Módosítás: 49

14. cikk (2) bekezdés második albekezdés

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a megállapodás nem összeegyeztethető ezzel a rendelettel, értesíti az érintett tagállamot, és arra kötelezi, hogy azt oly módon módosítsa, hogy azzal megszüntessen minden megállapított összeegyeztethetetlenséget.

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a megállapodás nem összeegyeztethető ezzel a rendelettel, értesíti az érintett tagállamot, amely meghozza a szükséges intézkedéseket, hogy azt belátható időn belül oly módon módosítsa, hogy azzal megszüntessen minden megállapított összeegyeztethetetlenséget.

Módosítás: 50

14. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok az (1) bekezdésben említett megállapodásokból egy példányt, azok felmondását, illetve módosítását eljuttatják a Bizottságnak.

(3) Abban az esetben, amikor a Közösség vagy az érintett tagállam nem kötött a harmadik országgal általános visszafogadási megállapodást, a kishatárforgalomról szóló, az adott harmadik országgal megkötött kétoldalú megállapodások tartalmaznak olyan rendelkezéseket, amelyek megkönnyítik a jelen rendelettel megvalósuló rendszerrel visszaélő személyek visszafogadását.

Módosítás: 51

15. cikk cím

Kölcsönösség

Hasonló bánásmód

Módosítás 52

15. cikk

A tagállamok a szomszédos harmadik országokkal való megállapodásaikban biztosítják, hogy a harmadik ország hasonló elbánást biztosítson az Unió állampolgárainak, valamint a tagállam határ menti térségében jogszerű lakóhellyel rendelkező, harmadik országbeli állampolgárainak, akik a szomszédos harmadik ország határába kívánnak utazni.

 

A tagállamok szomszédos harmadik országokkal való, a 14. cikkben foglaltaknak megfelelő megállapodásaikban biztosítják, hogy a harmadik ország legalább hasonló elbánást biztosítson a szabad mozgás közösségi jogát élvező személyeknek, valamint a tagállam határ menti térségében jogszerű lakóhellyel rendelkező, harmadik országbeli állampolgárainak.

Módosítás 53

16. cikk

16. cikk

törölve

A tagállamok közötti megállapodások

 

(1) A 3. cikk a) pontjának ii. és iii. alpontjában említett tagállamoknak jogukban áll az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően egymás között a kishatárforgalomról szóló megállapodásokat kötni.

 

 

Az (1) bekezdésben említett tagállamok a közös határaikon való határellenőrzés megszüntetésére jogosító tanácsi határozat hatálybalépéséig fenntarthatják a kishatárforgalomról szóló meglévő megállapodásaikat. Amennyiben a fennálló megállapodások nem összeegyeztethetők ezzel a rendelettel, az érintett tagállamok azokat oly módon módosítják, hogy megszüntessenek minden megállapított összeegyeztethetetlenséget.

 

A tagállamok az (1) és (2) bekezdésben említett megállapodásokból egy példányt, azok felmondását, illetve módosítását eljuttatják a Bizottságnak

 

Módosítás 54

17. cikk (1) bekezdés bevezető rész

(1) A 14. és 16. cikkben említett megállapodások tartalmazhatnak olyan, a határátlépést megkönnyítő rendelkezéseket, amelyek révén a tagállamok:

(1) A 14. cikkben említett megállapodások tartalmazhatnak olyan, a határátlépést megkönnyítő rendelkezéseket, amelyek révén a tagállamok:

Módosítás: 55

17. cikk (1) bekezdés c) pont

c) különleges természetű követelmény esetén a helyi körülmények figyelembe vétele mellett engedélyezhetik az 539/2001/EK tanácsi rendelet értelmében vízumkötelezettség alá nem eső határ menti lakosok számára a hivatalos határátkelőktől eltérő helyeken történő és a hivatalos nyitvatartási időn kívüli határátlépést.

c) a helyi körülmények figyelembe vétele mellett és ahol kivételesen különleges természetű követelmény áll fenn, engedélyezhetik a határ menti lakosok számára a hivatalos határátkelőktől eltérő, meghatározott helyeken történő és a hivatalos nyitvatartási időn kívüli határátlépést.

Módosítás 56

17. cikk (2) bekezdés

(2) Amennyiben egy tagállam úgy dönt, hogy a határátlépést az (1) bekezdésnek megfelelően megkönnyíti a határ menti lakosok számára, a könnyítést automatikusan kiterjesztik az Unió minden állampolgárára, valamint a határ menti térségben lakóhellyel rendelkező, a szabad mozgásra vonatkozó közösségi jogot élvező harmadik országbeli állampolgárokra, köztük a vízumkötelezettség alá eső harmadik országbeli állampolgárokra is.

(2) Amennyiben egy tagállam úgy dönt, hogy a határátlépést az (1) bekezdésnek megfelelően megkönnyíti a határ menti lakosok számára, a könnyítést automatikusan kiterjesztik valamennyi, a szabad mozgásra vonatkozó közösségi jogot élvező személyre is.

Módosítás 57

17. cikk (3) bekezdés

(3) A Schengeni Egyezmény 6. cikkétől eltérve az (1) bekezdés a) pontjában említett határátkelőknél, valamint az (1) bekezdés b) pontjában említett sávoknál azokat a személyeket, akiket a határőr a gyakori határátlépés miatt ismer, csak szúrópróbaszerűen ellenőrzik.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában említett határátkelőknél, valamint az (1) bekezdés b) pontjában említett sávoknál azokat a személyeket, akik rendszeresen átlépik a határt és akiket a határőr a gyakori határátlépés miatt jól ismer, általában csak szúrópróbaszerűen ellenőrzik.

 

 

Időről időre, rendszertelen időközönként ezeket a személyeket előzetes figyelmeztetés nélkül alapos ellenőrzésnek kell alávetni.

Módosítás 58

17. cikk (3a) bekezdés (új)

 

(3a) Ha egy tagállam úgy dönt, hogy az (1) bekezdés c) ponttal összhangban megkönnyíti a határátlépést a határ menti lakosok számára:

 

a) az 5. cikkben foglalt információn kívül az 5. cikkben említett kishatárforgalmi engedély a határátlépés helyszínének és körülményeinek részleteit is tartalmazza;

 

b) az érintett tagállam szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végez és rendszeres felügyeletet tart annak érdekében, hogy megakadályozza a jogosulatlan határátlépéseket.

Módosítás 59

19. cikk (1) bekezdés első albekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az e rendelet által létrehozott és a 14. és 16. cikkben említett kétoldalú megállapodások útján végrehajtott kishatárforgalmi rendszerrel való visszaélésre a nemzeti jogszabályokban megállapított szankciók vonatkoznak.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az e rendelet által létrehozott és a 14. cikkben említett kétoldalú megállapodások útján végrehajtott kishatárforgalmi rendszerrel való visszaélésre a nemzeti jogszabályokban megállapított szankciók vonatkoznak.

Módosítás 60

19. cikk (1) bekezdés második albekezdés

A megállapított szankciók hatékonyak, arányosak és visszatartó erejűek, és lehetőséget biztosítanak az 5. cikk b) pontjában említett különleges határátlépési engedélyek, valamint a kishatárforgalom céljából kiállított vízumok megszüntetésére vagy visszavonására.

 

(2) A megállapított szankciók hatékonyak, arányosak és visszatartó erejűek, és lehetőséget biztosítanak az 5. cikkben említett különleges határátlépési engedélyek megszüntetésére vagy visszavonására.

 

Módosítás 61

19. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok nyilvántartást vezetnek valamennyi olyan személyről, akivel szemben az (1) bekezdésnek megfelelően szankciót szabtak ki. Ezt az információt hat hónapos időtartamon belül eljuttatják a többi tagállamnak és a Bizottságnak.

(3) A tagállamok nyilvántartást vezetnek valamennyi, a kishatárforgalmi rendszerrel való visszaélésről és az (1) bekezdésnek megfelelően kiszabott szankciókról. Ezt az információt hat hónapos időtartamon belül eljuttatják a többi tagállamnak és a Bizottságnak.

Módosítás 62

20 a. cikk (új)

 

20a. cikk

(1) A tagállamok minden, a 14. cikk (1) bekezdésében említett megállapodásról, valamint ezek felmondásáról vagy módosításáról értesítik a Bizottságot.

(2) A Bizottság az (1) bekezdésnek megfelelően átadott információt közzé teszi a tagállamok és a nyilvánosság számára az Európai Unió Hivatalos Lapjában és bármilyen más megfelelő módon.

Módosítás 63

21. cikk

A Schengeni Egyezmény 136. cikkének (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

A Schengeni Egyezmény 136. cikke (3) bekezdésének előírásai helyébe a következő szöveg lép:

„3. A (2) bekezdés nem alkalmazandó a kishatárforgalomra vonatkozó megállapodásokra, amelyekre a [... rendelet e rendelet] 14. cikkének rendelkezései alkalmazandók.”

„3. A (2) bekezdés nem alkalmazandó a kishatárforgalomra vonatkozó megállapodásokra, amelyekre a [... rendelet e rendelet] 14. cikkének rendelkezései alkalmazandók.”

Módosítás 64

22. cikk

22. cikk

törölve

A közös konzuli utasítások módosítása

 

1) Az I. rész 2. pontja a következő 2.3a. ponttal egészül ki:

„2.3 a. Kishatárforgalom céljára kiállított vízumok

Harmadik ország olyan állampolgárai esetében, akik a szomszédos tagállam határán gyakran kelnek át kishatárforgalom céljából, mint azt a […]/EK rendelet* meghatározza, kiállítható olyan vízum, amelynek területi érvényessége a tagállam határ menti térségére korlátozódik. Ez a vízum a tulajdonosát a kiállító tagállam határán való többszöri átkelésre jogosítja fel, amennyiben a tagállam határ menti térségében való egymást követő tartózkodások teljes időtartama fél éven belül nem haladja meg a három hónapot.

A [.../EK rendeletnek e rendeletnek] megfelelően az ilyen vízum legalább egy-, legfeljebb ötéves időszakra érvényes.

A kishatárforgalmi célú vízum nem állítható ki a határon.

2) Az V. rész 1.4. pontja a következő francia bekezdéssel egészül ki:

– „Az „L”-vízum kiállításához a következő okmányok szükségesek:

– lakcímigazolvány, mely igazolja a lakóhelyet a határ menti térségben;

– bármely olyan dokumentum, amely igazolja a kishatárforgalmi célú gyakori átkelést, úgymint rokonsági kapcsolatot igazoló tanúsítványok vagy a határ túloldalán található ingatlan tulajdonlapja stb.”

3) A VI. részben az 1.1. pont utolsó francia bekezdése helyébe a következő lép: „[tagállam] területének csak egy részére vonatkozó területi érvényességi korlátozás csak a kishatárforgalom céljára kiállított „L” vízumtípus esetén alkalmazható”;

4) A VI. rész, 1.7. pontjában (VÍZUM TÍPUSA „rovat”) a következőképpen módosul:

– Az (1) bekezdés helyébe a következő lép:
„Az ellenőrző hatóságok munkájának megkönnyítése érdekében ez a rovat az A, B, C, D és L betű alkalmazásával az alábbiak szerint határozza meg a vízum típusát:”;

– A „D+C […]” francia bekezdés után a következő francia bekezdés kerül:


„L: kishatárforgalom céljára kiállított vízum”

5) A VII. rész 4. pontja a következő bekezdéssel egészül ki:

„A kishatárforgalmi célú vízumra irányuló kérelmek feldolgozása igazgatási költségeinek megfelelő illeték a [.../EK rendeletnek e rendeletnek) megfelelően csökkenthető vagy elhagyható."

 

Módosítás 65

23. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
  • [2]               HL L 81., 2001.3.21., 1. o. A legutóbb a 453/2003/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 69., 2003.3.13., 10. o.).
  • [3]  A 13054/04 számú tanácsi dokumentum az alábbi honlapon érhető el: http://register.consilium.eu.int
  • [4]               HL L 176., 1999.7.10., 1. o.

EXPLANATORY STATEMENT

1. Introduction

With the adoption of the Plan for the management of the external borders of the Member States of the European Union at a Council meeting on 13 June 2002, and subsequently at the Seville European Council of 21 and 22 June, it became apparent that the European Community needed common rules on local border traffic.

The Commission, too, in its 2003 report on ‘wider Europe’ (COM(2003)104, 11.3.2003), stressed that the EU and its neighbours were striving to ensure that the external border was not a barrier to trade, social and cultural interchange or regional cooperation.

The Commission subsequently drew up two proposals for regulations, but they were not adopted before the latest enlargement on 1 May 2004. As a result of the adoption of the ‘Hague Programme’ in November 2004 and the extension of the codecision procedure to certain areas covered by Title IV of the EC Treaty, including measures related to external borders, this year the Commission has drawn up a new proposal and submitted it to the Council and Parliament.

No common provisions regulating the question of local border traffic currently exist in the EU, although certain Member States have concluded bilateral agreements on local border traffic.

2. Content of the proposal for a regulation

The purpose of the regulation is to lay down common rules on the criteria and conditions for establishing a regime of local border traffic at the ‘external land borders’ of the Member States, i.e. the common land border between: a Member State and a neighbouring third country (e.g. the border between Poland and Ukraine); a Member State fully implementing the Schengen acquis and a Member State bound to apply such acquis in full but for which the Council decision authorising it to fully apply that acquis has not entered into force (e.g. the border between Austria and Hungary); or two Member States bound to apply the Schengen acquis in full but for which the Council decision authorising them to fully apply that acquis has not entered into force (e.g. the border between the Czech Republic and Poland).

Among the definitions laid down in Article 3, particular attention should be drawn to the definitions of ‘border resident’, ‘border area’ and ‘local border traffic’.

Pursuant to the proposed resolution, border residents would be issued with a special ‘L’ visa allowing them to cross the border for the purpose of local border traffic. The ‘L’ visa would be stamped, although Member States could, in certain circumstances, derogate from the obligation to affix stamps. In certain cases, as laid down in Article 17, the border may be crossed at places other than authorised crossing points.

Existing bilateral agreements may be maintained provided they are compatible with the proposed regulation. Where such agreements are not compatible with the proposed regulation they must be amended in such a way as to eliminate the incompatibilities established.

2. Position of the rapporteur

The rapporteur believes that in regulating the issue of local border traffic at the external land borders of the European Union the following points need to be taken into account:

- The need to facilitate crossing for border residents having legitimate reasons to cross the external border of the Member States frequently, and the need to prevent illegal immigration as well as potential threats to security posed by criminal activities;

- The proposed regulation seeks to regulate the issue of local border traffic, which involves frequent, in some cases daily, crossing of the border, e.g. for school or work purposes or because of family ties, and therefore the question of daily migrants who generally return to their own country each day (students, schoolchildren, landowners, etc.) should also be taken into account;

- External borders vary depending on historical, geographic and social circumstances;

- There must be no worsening of the living conditions for border residents on both sides of the border;

- The actual conditions pertaining at the external borders need to be taken into account and Member States should be allowed as far as possible to maintain the good practices applied until now through bilateral agreements.

Taking into account the positions set out above and on the basis of the exchange of views with representatives of the Council and the Commission, the rapporteur, in general, supports the Council’s position and is therefore proposing amendments which seek to ensure that effective controls are implemented at the external border while not disturbing the life of the people living on either side.

The gist of the amendments proposed by the rapporteur is as follows:

- Instead of an ‘L’ visa, border residents should be issued with a ‘local border traffic permit’ (LBTP), which would incorporate all the required security standards and would not need to be stamped on each daily crossing of the border;

- There is no need to differentiate between the different external land borders as the new Member States are expected to join the Schengen area in 2007 and it would be pointless therefore to undertake lengthy procedures to amend the existing agreements, which in all probability would drag on until beyond when the countries concerned are scheduled to join the Schengen area, as those agreements are between EU Member States;

- The border area should not extend further than 30 km. Increasing the size of the border area would make it difficult to ensure security control. In addition, the limits of a border area should not be equated with ethnic boundaries;

- ‘Border residents’ should mean third-country nationals who have been resident in the border area for at least one year;

- Member States should be allowed to lay down in bilateral agreements a maximum permitted length of stay, which may not exceed three months;

- Certain measures should also be permitted, where special circumstances apply, to facilitate crossing at places other than authorised border crossing points.

VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (25.11.2005)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a tagállamok külső határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény és a közös konzuli utasítások módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2005)0056 – C6‑0049/2005 – 2005/0006(COD))

A vélemény előadója: Karl von Wogau

RÖVID INDOKOLÁS

The main body of this regulation is of a technical nature, reaching beyond the terms of reference of the Committee on Foreign Affairs. However, the general issues of avoiding new dividing lines at the borders of the enlarged Union and guaranteeing the security of the external borders of the Union are matters at the heart of the European foreign policy.

Border management is a priority issue tackled in the Action Plans signed with the European Neighbourhood Policy countries. The EU and its neighbours have to make joint efforts to manage their common borders more efficiently in order to facilitate legitimate movements. In particular, the establishment of a local border regime allows the countries' border area populations to maintain traditional contacts without encountering excessive administrative obstacles[1].

Your draftsperson supports the aim of the proposal to enable cross-border residents to carry out their everyday life without facing an excessive administrative burden, as he considers extremely important the promotion of cross-border trade, social and cultural exchange and regional co-operation. At the same time, he believes that the Union's common external border should be as secure as possible on the borders of all its Member States.

It is also essential for him that the border authorities of the Member States and neighbouring countries co-operate in tackling illegal cross border activities. Thus, he supports the special focus that the Commission has given to border management in the ENP Action Plans. He backs strongly the aims of the Hague Programme to further develop an integrated management of external borders and wishes for the investigation of the possibilities to implement new technologies for the protection of the Union's borders, such as data based registration and satellite based observation systems.

MÓDOSÍTÁSOK

A Külügyi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg[2]A Parlament módosításai

Módosítás: 1

(5a) preambulumbekezdés (új)

 

(5a) Az Európai Uniónak és az európai szomszédsági politikában részt vevő partnereinek együtt kell működniük a partnerek és az Unió, valamint a köztük és harmadik országok között folyó bevándorlást hatékonyan irányító és ellenőrző rendszerek kialakítása érdekében, az emberi jogok teljes tiszteletben tartásának és a bevándorlási folyamatok biztonságának szavatolásáért. Ennek megfelelően az európai szomszédsági cselekvési terveknek különösen figyelembe kell venniük ezt a szempontot.

Indokolás

Immigration is a complex phenomenon with many facets, as well as a global phenomenon that not only affects the Union as a destination, but also demands practical steps in countries of origin and transit countries. The measures taken both within and outside the EU should therefore be consistent with required for human rights and the full cooperation require by partnership with the EU. The EU should do its utmost to assist its neighbours to that end so as to make cooperation fully effective.

Módosítás: 2

(8a) preambulumbekezdés (új)

 

(8a) Az európai szomszédsági politika cselekvési terveinek keretében a lehető legszorosabb együttműködésre kell törekedni a tagállamok határrendészeti és vámhatóságai, valamint az érintett harmadik államok között, beleértve a közös épületeket és járőrszolgálatot a határ menti területeken.

Indokolás

The border authorities of the Member States and neighbouring countries should co-operate to effectively tackle illegal cross border activities.

Módosítás: 3

(11) preambulumbekezdés

(11) A Bizottságnak e rendelet alkalmazásáról, szükség szerint jogalkotási javaslat kíséretében, jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(11) A Bizottság e rendelet alkalmazásáról, szükség szerint jogalkotási javaslat kíséretében, jelentést köteles benyújtani az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Indokolás

Immigration is a complex phenomenon with many facets. The Commission will need to bring permanent scrutiny to bear on the implementation of all measures taken to improve immigration management at Union level. The transparency and effectiveness of those measures will depend largely on the involvement of every institution when specific proposals are considered and drawn up.

Módosítás: 4

1. cikk (2) bekezdés

(2) Ez a rendelet lehetőséget biztosít a tagállamoknak arra, hogy a rendelet által létrehozott kishatárforgalmi rendszer alkalmazására kétoldalú megállapodásokat kössenek vagy tartsanak fenn szomszédos országokkal.

Ez a rendelet lehetőséget biztosít a tagállamoknak arra, hogy a rendelet által létrehozott kishatárforgalmi rendszer alkalmazására kétoldalú megállapodásokat kössenek vagy tartsanak fenn szomszédos országokkal. Az ilyen kétoldalú megállapodások előfeltétele az EU-t a szomszédos államoktól elválasztó külső szárazföldi határainak jogi és végleges meghatározása.

Módosítás: 5

2. cikk (1) bekezdés b) pont

b) gazdasági tevékenységre való jogosultság és gazdasági tevékenység folytatása;

törölve

Indokolás

Substantial numbers of the persons who need to cross the borders frequently are cross border work commuters. Thus, the scope of the Regulation should include access to and exercise of economic activities on the other side of the border.

Módosítás: 6

3. cikk b) pont

b) „határ menti térség” az a térség, amely légvonalban nem haladja meg a határtól számított 30 kilométeres távolságot. Ebben a térségben az érintett államok határozzák meg azokat a helyi közigazgatási kerületeket, amelyeket a határ menti térséghez tartozónak kell tekinteni. Amennyiben bármely ilyen jellegű kerület a határvonaltól számított 30 kilométernél távolabb, de 35-nél nem távolabb terül el, azt a határ menti térséghez tartozónak kell tekinteni;

b) „határ menti térség” az a térség, amely nem haladja meg a határtól számított 30 kilométeres távolságot. Ebben a térségben az érintett államok kétoldalú megállapodásaikban határozzák meg azokat a helyi közigazgatási kerületeket, amelyeket a határ menti térséghez tartozónak kell tekinteni. Amennyiben bármely ilyen jellegű kerület a határvonaltól számított 30 kilométernél távolabb terül el, azt a határ menti térséghez tartozónak kell tekinteni.

Módosítás: 7

3. cikk c) pont

c) „kishatárforgalom” az egyik tagállam külső határának határ menti lakosok által, az e rendeletben meghatározott időtartamot nem meghaladó ideig, azon tagállam határ menti térségében tartózkodás céljával történő rendszeres átlépése;

c) „kishatárforgalom” az egyik tagállam külső határának határ menti lakosok által, a határ menti térségében tartózkodás céljával például társadalmi, kulturális vagy megalapozott gazdasági indokokból, illetve családi kapcsolatok alapján és az e rendeletben meghatározott időtartamot nem meghaladó ideig történő rendszeres átlépése;

Or. en

Indokolás

This broad wording allows for a row of substantiated grounds to be included.

Módosítás: 8

4. cikk c) pont

c) szükség szerint bemutatnak olyan okmányokat, amelyek igazolják, hogy határ menti lakosok, és alapos indokuk van a kishatárforgalom alapján történő gyakori határátlépésre, úgymint családi kötelékek, szociális, kulturális vagy gazdasági indítékok, valamint adott esetben a tartózkodásukra elegendő anyagi eszközzel rendelkeznek;

c) szükség szerint bemutatnak olyan okmányokat, amelyek igazolják, hogy határ menti lakosok, és alapos indokuk van a kishatárforgalom alapján történő gyakori határátlépésre, úgymint családi kötelékek, szociális, kulturális vagy megalapozott gazdasági indítékok, valamint adott esetben a tartózkodásukra elegendő anyagi eszközzel rendelkeznek;

Módosítás: 9

4. cikk e) pont

e) egyik tagállam tekintetében sem jelentenek veszélyt a közügyekre, a belbiztonságra, a közegészségügyre vagy a nemzetközi kapcsolatokra.

e) egyik tagállam tekintetében sem jelentenek veszélyt a közügyekre, a belbiztonságra, a közegészségügyre vagy a nemzetközi kapcsolatokra, és a tagállamok országos adatbázisai nem adtak ezen indokok alapján belépés megtagadására vonatkozó figyelmeztető jelzést.

Módosítás: 10

5. cikk b) pont ii. alpont

ii. a lakóhely szerinti állam által kibocsátott és azon tagállam illetékes hatóságai által ellenjegyzett egyedi határátlépési engedély, amelynek a határát átlépik.

ii. a minimális biztonsági jegyekkel rendelkező és azon tagállam által kibocsátott egyedi határátlépési engedély, amelynek a határát átlépik. Az engedély adott esetben elektronikusan olvasható formátumban készül.

Módosítás: 11

6. cikk (1) bekezedés

E rendelet alkalmazásában a határ menti lakosok a szomszédos tagállam határ menti térségében legfeljebb hét egymást követő napig tartózkodhatnak. A tagállamban való egymást követő látogatások teljes időtartama nem haladhatja meg fél év során a három hónapot.

E rendelet alkalmazásában a határ menti lakosok a szomszédos tagállam határ menti térségében legfeljebb tizennégy egymást követő napig tartózkodhatnak. A tagállamban való egymást követő látogatások teljes időtartama nem haladhatja meg fél év során a három hónapot.

Indokolás

Keeping in mind the nature of family and cultural ties, it seems more realistic to extend the maximum stay in the border area for the purposes of this Regulation from seven to fourteen days. The limitation on the successive visits remains unchanged.

Módosítás: 12

7. cikk

Az alábbi feltételek teljesítése esetén a tagállamok eltérhetnek attól a kötelezettségtől, hogy a külső szárazföldi határokat kishatárforgalom céljából átlépő határ menti lakosok útiokmányaiban be- és kilépési pecsétet helyezzenek el:

 

A külső szárazföldi határokat kishatárforgalom céljából átlépő határ menti lakosok útiokmányaiban rendszeresen be- és kilépési pecsétet kell elhelyezni. A tagállamok eltérhetnek a pecsételési kötelezettségtől, ha ahelyett, az egyedi határátlépési engedéllyel kapcsolatban, adatalapú nyilvántartási rendszerben rögzítik a személyek ki- és belépését.

a) az útiokmány tulajdonosa nem esik az 539/2001/EK tanácsi rendelet szerinti vízumkötelezettség alá;

 

b) a 6. cikkben megállapított időtartamok betartása egyéb, a 14. és 16. cikkben említett kétoldalú megállapodásokban meghatározandó módon biztosított.

 

Indokolás

Although it might create inconvenience at some borders, the stamping of travel documents is an effective means to allow the border guards to register the entry and exit of the third country nationals and also calculate the stay of these persons in the border area. As the majority of the travel documents are machine-readable now, the Member States may opt for data based registration systems as an alternative to stamping.

Módosítás: 13

7. cikk (1a) bekezdés (új)

 

(1a) A Bizottság megvalósíthatósági tanulmányt készít a közös külső határt átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépése, tartózkodásának hossza és kilépése regisztrálását végző közös európai adatalapú rendszer lehetséges létrehozásának megvizsgálása céljából.

Indokolás

Feasibility of the creation of a common data based registration system of border crossings should be studied, in order to see whether modern technologies could contribute to more efficient and coherent controls on the Union's external borders.

Módosítás: 14

17. cikk (1) bekezdés c) pont

c) különleges természetű követelmény esetén a helyi körülmények figyelembe vétele mellett engedélyezhetik az 539/2001/EK tanácsi rendelet értelmében vízumkötelezettség alá nem eső határ menti lakosok számára a hivatalos határátkelőktől eltérő helyeken történő és a hivatalos nyitvatartási időn kívüli határátlépést.

törölve

Indokolás

A possibility to cross the Union's external border outside authorised border-crossing points and outside fixed hours should not be allowed, in order for the borders of the Union to remain controllable by the border guards.

Módosítás: 15

17. cikk (3) bekezdés

3. A Schengeni Egyezmény 6. cikkétől eltérve az (1) bekezdés a) pontjában említett határátkelőknél, valamint az (1) bekezdés b) pontjában említett sávoknál azokat a személyeket, akiket a határőr a gyakori határátlépés miatt ismer, csak szúrópróbaszerűen ellenőrzik.

3. A Schengeni Egyezmény 6. cikkétől eltérve az (1) bekezdés a) pontjában említett határátkelőknél, valamint az (1) bekezdés b) pontjában említett sávoknál azokat a személyeket, akik rendszeres határátlépők és akiket a határőr a gyakori határátlépés miatt jól ismer, csak szúrópróbaszerű, ám tüzetes ellenőrzésnek teszik ki, amelyet rendszertelen időközönként és előzetes figyelmeztetés nélkül hajtanak végre.

Indokolás

Despite a personal relationship between a border guard and a border resident, which can be created by frequent crossings, the border guards should carry out random thorough checks without warning, in order to be able to spot any illegal cross-border activities and guarantee the safety of the Union's external border.

Módosítás: 16

20. cikk (1a) preambulumbekezdés (új)

 

(1a) Külön figyelmet érdemelnek az olyan érzékenyebb szárazföldi határátkelőhelyek, ahol nagy a forgalom és a határátkelő személyek száma is nagy. A Bizottság részletes jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Unió érzékenyebb szárazföldi határátkelőhelyeiről, a célzott támogató intézkedésekre irányuló javaslattal együtt.

Módosítás: 17

21a. cikk (új)

 

21a. cikk

A kishatárforgalom céljára kiállított különleges határátkelő engedélyek vagy vízumok adott esetben semmiképpen nem zárják ki egyéb (schengeni vagy nemzeti) vízumok megszerzésének lehetőségét.

Módosítás: 18

23a. cikk (új)

 

23a. cikk

 

E rendelettől eltérve, az e rendelet 3. cikke a) pontja ii. és iii. alpontjaiban említett tagállamok fenntarthatják az e rendelet hatálybalépésekor egymás között hatályos megállapodásokat a közös határokon történő belső határellenőrzések megszüntetését elrendelő tanácsi határozat hatálybalépéséig.

Indokolás

Following the paragraph 1.7.1. of the ”Hague Programme: strengthening freedom, security and justice in the European Union“ (OJ C 53 of 03.03.2005., p 001-0014) the internal border controls should be lifted at the earliest date possible i.e the end of 2007 at the earliest. Following this, the internal border controls between “old” and “new” member States and between “new” Member States themselves will be lifted within two years, which makes it impracticable, both in terms of control and resources, to start renegotiating these agreements instead of concentrating to creation of the necessary circumstances for the removal of internal border controls.

ELJÁRÁS

Cím

A tagállamok külső határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény és a közös konzuli utasítások módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

Hivatkozások

(COM(2005)0056 – C6‑0049/2005 – 2005/0006(COD))

 

Illetékes bizottság

LIBE

Véleményt nyilvánított
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET
12.4.2005

Megerősített együttműködés - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

 

A vélemény előadója
  A kijelölés dátuma

Karl von Wogau
30.3.2005

Vizsgálat a bizottságban

4.10.2005

22.11.2005

 

 

 

Elfogadás dátuma

23.11.2005

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

51

5

4

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Vittorio Agnoletto, Angelika Beer, André Brie, Elmar Brok, Simon Coveney, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Camiel Eurlings, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Toomas Hendrik Ilves, Jelko Kacin, Georgios Karatzaferis, Ioannis Kasoulides, Helmut Kuhne, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Cecilia Malmström, Francisco José Millán Mon, Pierre Moscovici, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Vural Öger, Cem Özdemir, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Paweł Bartłomiej Piskorski, Poul Nyrup Rasmussen, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Schöpflin György, Gitte Seeberg, Konrad Szymański, Antonio Tajani, Paavo Väyrynen, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Josef Zieleniec

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Duka-Zólyomi Árpád, Gál Kinga, Tunne Kelam, Jaromír Kohlíček, Alexander Lambsdorff, Janusz Onyszkiewicz, Doris Pack, Aloyzas Sakalas, Pierre Schapira, Inger Segelström, Tabajdi Csaba Sándor, María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Marcello Vernola

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (178. cikk (2) bekezdés)

Thomas Wise

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

...

  • [1]  European Neighbourhood Policy Strategy Paper COM(2004)0373.
  • [2]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

ELJÁRÁS

Cím

A tagállamok külső határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény és a közös konzuli utasítások módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

Hivatkozások

COM(2005)0056 – C6‑0049/2005 – 2005/0006(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

23.2.2005

Illetékes bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

LIBE
12.4.2005

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

AFET

12.4.2005

 

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt
  A határozat dátuma

 

 

 

 

 

Megerősített együttműködés
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

 

 

 

 

 

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma

Mihael Brejc
12.4.2005

 

Korábbi előadó(k)

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

 

A jogalap vizsgálata
  A JURI véleményének dátuma

 

 

 

A pénzügyi támogatás módosítása
  A BUDG véleményének dátuma

 

 

 

Az EP konzultációja az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal – a plenáris ülésen hozott határozat dátuma

 

Az EP konzultációja a Régiók Bizottságával – a plenáris ülésen hozott határozat dátuma

 

Vizsgálat a bizottságban

13.10.2005

23.11.2005

1.12.2005

 

 

Az elfogadás dátuma

1.12.2005

A zárószavazás eredménye

+:

– :

0:

31

0

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Rosa Díez González, Patrick Gaubert, Járóka Lívia, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Jaime Mayor Oreja, Martine Roure, Inger Segelström, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Frederika Brepoels, Giovanni Claudio Fava, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sophia in 't Veld, Jean Lambert

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Giulietto Chiesa

Benyújtás dátuma

13.12.2005

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

...