Sprawozdanie - A6-0406/2005Sprawozdanie
A6-0406/2005

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące lokalnego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych Państw Członkowskich i zmieniającego Konwencję z Schengen oraz Wspólne Instrukcje Konsularne

13.12.2005 - (COM(2005)0056 – C6‑0049/2005 – 2005/0006(COD)) - ***I

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca: Mihael Brejc


Procedura : 2005/0006(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0406/2005
Teksty złożone :
A6-0406/2005
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące lokalnego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych Państw Członkowskich i zmieniającego Konwencję z Schengen oraz Wspólne Instrukcje Konsularne

(COM(2005)0056 – C6‑0049/2005 – 2005/0006(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0056)[1],

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 62 ust. 2 lit. a) i art. 62 ust. 2 lit. b) pkt ii) i iv) Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6‑0049/2005),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A6‑0406/2005),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

Poprawka 1

TYTUŁ

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące lokalnego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych Państw Członkowskich i zmieniającego Konwencję z Schengen oraz Wspólne Instrukcje Konsularne

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące lokalnego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych Państw Członkowskich i zmieniającego Konwencję z Schengen

Poprawka 2

ODNIESIENIE 1

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. a) oraz art. 62 ust. 2 lit. b) pkt (ii) i (iv),

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2,

Poprawka 3

PUNKT UZASADNIENIA 2 A (nowy)

 

(2a) System dotyczący lokalnego ruchu granicznego stanowi odstępstwo od ogólnych zasad regulujących kontrolę graniczną osób przekraczających zewnętrzne granice Państw Członkowskich Unii Europejskiej, określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr xxx/xx ustanawiającym wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen).

Poprawka 4

PUNKT UZASADNIENIA 3 A (nowy)

 

(3a) W celu uniknięcia nadużyć, ogólną zasadą jest wydawanie pozwolenia na przekraczanie granicy w lokalnym ruchu granicznym wyłącznie osobom legalnie mieszkającym na obszarach przygranicznych przez co najmniej rok. Umowy dwustronne mogą przewidywać dłuższy okres zamieszkania. W wyjątkowych i odpowiednio uzasadnionych przypadkach, dotyczących np. nieletnich, zmiany stanu cywilnego lub dziedziczenia ziemi, umowy dwustronne mogą także przewidywać krótszy okres zamieszkania.

Poprawka 5

PUNKT UZASADNIENIA 4

(4) W celu podjęcia działań odnośnie do sytuacji tych mieszkańców obszarów przygranicznych, od których wymagana jest wiza zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniającym państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu13, należy ustalić szczególną wizę krótkiego pobytu, wydawaną dla potrzeb lokalnego ruchu granicznego.

skreślony

Poprawka 6

PUNKT UZASADNIENIA 5 (nowy)

(5) Wspólnota powinna określić zasady dotyczące szczególnych kryteriów i warunków wydawania wiz mieszkańcom obszarów przygranicznych dla potrzeb lokalnego ruchu granicznego. Kryteria i warunki te powinny być zgodne z warunkami dotyczącymi wjazdu obowiązującymi mieszkańców obszarów przygranicznych, przekraczających granicę w ramach lokalnego ruchu granicznego.

(5) Wspólnota powinna określić zasady dotyczące szczególnych kryteriów i warunków wydawania pozwoleń na przekraczanie granicy w ruchu lokalnym mieszkańcom obszarów przygranicznych dla potrzeb lokalnego ruchu granicznego. Kryteria i warunki te powinny być zgodne z warunkami dotyczącymi wjazdu obowiązującymi mieszkańców obszarów przygranicznych, przekraczających granicę w ramach lokalnego ruchu granicznego.

Poprawka 7

PUNKT UZASADNIENIA 4 A (nowy)

 

(5) Pozwolenie na przekraczanie granicy w lokalnym ruchu granicznym powinno być wydawane mieszkańcom obszarów przygranicznych niezależnie od tego, czy podlegają oni obowiązkowi wizowemu zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 539/2001. W rezultacie niniejsze rozporządzenie należy rozumieć w połączeniu ze zmianą do rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001, uwzględnioną przez rozporządzenie Rady [...], mające na celu zwolnienie z obowiązku wizowego mieszkańców obszarów przygranicznych korzystających z systemu dotyczącego lokalnego ruchu granicznego ustanowionego w niniejszym rozporządzeniu. Wskutek tego niniejsze rozporządzenie może wejść w życie tylko równolegle z wprowadzeniem rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 mające na celu zwolnienie z obowiązku wizowego mieszkańców obszarów przygranicznych korzystających z systemu dotyczącego lokalnego ruchu granicznego ustanowionego w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 8

PUNKT UZASADNIENIA 6

(6) Z uwagi na mechanizm dwuetapowej realizacji dorobku Schengen, jak ustanowiono w art. 3 Aktu Przystąpienia z 2003 r., nowe Państwa Członkowskie zobowiązane są do wdrożenia systemu Schengen dotyczącego granic zewnętrznych na wszystkich swoich granicach, w tym na granicach z innymi Państwami Członkowskimi, do momentu w którym Rada upoważni je do pełnego stosowania dorobku Schengen, a tym samym do zniesienia kontroli na wspólnych granicach z innymi Państwami Członkowskimi. Powody uzasadniające stworzenie systemu dotyczącego lokalnego ruchu granicznego na granicach lądowych pomiędzy Państwami Członkowskimi i krajami trzecimi, uzasadniają także w pełni stosowanie takiego samego systemu na wspólnych granicach lądowych między Państwami Członkowskimi do momentu zniesienia kontroli na tych granicach.

skreślony

Poprawka 9

PUNKT UZASADNIENIA 8

(8) W celu stosowania systemu dotyczącego lokalnego ruchu granicznego Państwa Członkowskie powinny mieć możliwość utrzymywania i zawierania, w razie potrzeby, umów dwustronnych z sąsiadującymi krajami trzecimi pod warunkiem, że są one zgodne z zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Państwa Członkowskie mogą również negocjować umowy dotyczące lokalnego ruchu granicznego między sobą, na granicach lądowych, gdzie stosuje się system Schengen dotyczący granic zewnętrznych pod warunkiem, że są one zgodne z zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

(8) W celu stosowania systemu dotyczącego lokalnego ruchu granicznego Państwa Członkowskie powinny mieć możliwość utrzymywania i zawierania, w razie potrzeby, umów dwustronnych z sąsiadującymi krajami trzecimi pod warunkiem, że są one zgodne z zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 10

PUNKT UZASADNIENIA 15

(15) Odnośnie do Islandii i Norwegii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej z Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, wchodzących w obszar, o którym mowa w art. 1(B) decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania tej Umowy.

(15) Odnośnie do Islandii i Norwegii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej z Republiką Islandii i Królestwem Norwegii, dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, wchodzących w obszar, o którym mowa w art. 1(A) decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania tej Umowy.

Poprawka 11

PUNKT UZASADNIENIA 18

(18) Odnośnie do Szwajcarii, niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Unię Europejską, Wspólnotę Europejską oraz Konfederację Szwajcarską dotyczącego włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, wchodzącego w obszar, o którym mowa art. 4 ust. 1 decyzji Rady 2004/860/WE w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych przepisów tej Umowy.

(18) Odnośnie do Szwajcarii, niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Unię Europejską, Wspólnotę Europejską oraz Konfederację Szwajcarską dotyczącego włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen[2], wchodzącego w obszar, o którym mowa w art. 1(A) decyzji Rady 1999/437/WE oraz art. 4 ust. 1 decyzji Rady z 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych przepisów Umowy.

Poprawka 12

PUNKT UZASADNIENIA 19

(19) Artykuł 4 lit. d) i art. 22 oraz rozdział III niniejszego rozporządzenia stanowią przepisy bazujące na dorobku Schengen lub są powiązane z nim w inny sposób, w rozumieniu art. 3 ust. 2 Aktu Przystąpienia z 2003 r.

(19) Artykuł 4 lit. b) i art. 9 lit. c) stanowią przepisy bazujące na dorobku Schengen lub są powiązane z nim w inny sposób, w rozumieniu art. 3 ust. 2 Aktu Przystąpienia z 2003 r.

Poprawka 13

ARTYKUŁ 1 USTĘP 1

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia system dotyczący lokalnego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych Państw Członkowskich oraz wprowadza w tym celu szczególny rodzaj wizy („L”), wydawanej mieszkańcom obszarów przygranicznych, którzy podlegają obowiązkowi wizowemu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 539/2001.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia system dotyczący lokalnego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach Państw Członkowskich oraz wprowadza w tym celu szczególny rodzaj dokumentu, który upoważnia mieszkańców obszarów przygranicznych to przekraczania granicy na mocy systemu dotyczącego lokalnego ruchu granicznego. Dokument nazywa się „pozwoleniem lokalnego ruchu granicznego”.

Poprawka 14

Artykuł 1 ustęp 2

2. Niniejsze rozporządzenie zezwala Państwom Członkowskim na zawieranie lub utrzymanie umów dwustronnych z krajami sąsiadującymi w celu wdrożenia niniejszym ustanowionego systemu dotyczącego lokalnego ruchu granicznego.

 

2. Niniejsze rozporządzenie zezwala Państwom Członkowskim na zawieranie lub utrzymanie umów dwustronnych z sąsiadującymi krajami trzecimi w celu wdrożenia niniejszym ustanowionego systemu dotyczącego lokalnego ruchu granicznego.

Poprawka 15

Artykuł 3 litera a)

(a) „Zewnętrzna granica lądowa” oznacza:

(i) wspólną granicę lądową między Państwem Członkowskim a sąsiadującym krajem trzecim,

(ii) wspólną granicę lądową między Państwem Członkowskim w pełni wdrażającym dorobek Schengen a Państwem Członkowskim zobowiązanym do pełnego stosowania tego dorobku, zgodnie z Aktem Przystąpienia, ale odnośnie do którego nie weszła w życie decyzja Rady zezwalająca mu na pełne stosowanie tego dorobku,

(iii) wspólną granicę lądową między dwoma Państwami Członkowskimi zobowiązanymi do pełnego stosowania dorobku Schengen zgodnie z ich Aktami Przystąpienia, ale odnośnie do których nie weszła w życie decyzja Rady zezwalająca im na pełne stosowanie tego dorobku,

(a) „Zewnętrzna granica lądowa” oznacza wspólną granicę lądową pomiędzy Państwem Członkowskim a sąsiadującym krajem trzecim;

Poprawka 16

Artykuł 3 litera b)

(b) „Obszar przygraniczny” oznacza obszar, który w linii prostej nie rozciąga się dalej niż 30 kilometrów od granicy. Lokalne okręgi administracyjne w tym obszarze, które należy uznać za część obszaru przygranicznego mogą być dokładniej określone przez zainteresowane państwa. Jeśli część takiego okręgu znajduje się w odległości większej niż 30 kilometrów od linii granicy, nie większej jednak niż 35 kilometrów, zostaje ona tym niemniej uznana za część obszaru przygranicznego,

(b) „Obszar przygraniczny” oznacza obszar, który nie rozciąga się dalej niż 30 kilometrów od granicy. Lokalne okręgi administracyjne w tym obszarze, które należy uznać za obszar przygraniczny, określane przez zainteresowane państwa w umowach dwustronnych. Jeśli część takiego okręgu znajduje się w odległości większej niż 30 kilometrów od linii granicy, nie większej jednak niż 50 kilometrów, zostaje ona pomimo to uznana za część obszaru przygranicznego,

Poprawka 17

Artykuł 3 litera c)

(c) „Lokalny ruch graniczny” oznacza regularne przekraczanie zewnętrznej granicy lądowej Państwa Członkowskiego przez osoby mieszkające w obszarze przygranicznym w celu pobytu w obszarze przygranicznym tego Państwa Członkowskiego przez okres nie przekraczający limitów czasu, ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu,

(c) „Lokalny ruch graniczny” oznacza regularne przekraczanie zewnętrznej granicy lądowej Państwa Członkowskiego przez osoby mieszkające w obszarze przygranicznym w celu pobytu w obszarze przygranicznym, na przykład ze względów społecznych, kulturalnych lub określonych względów ekonomicznych lub więzi rodzinnych, przez okres nieprzekraczający limitów czasu, ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu;

Poprawka 18

Artykuł 3 litera d)

(d) „Obywatel kraju trzeciego korzystający ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się” oznacza:

(d) „Osoba korzystająca ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się” oznacza:

(i) każdego obywatela kraju trzeciego, który jest członkiem rodziny obywatela

Unii, korzystającego z prawa do swobodnego przemieszczania się, w stosunku do którego stosuje się dyrektywę 2004/38/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r.;

(i) obywatela Unii w rozumieniu art. 17 ust. 1 Traktatu oraz każdego obywatela kraju trzeciego, który jest członkiem rodziny obywatela Unii, korzystającego z prawa do swobodnego przemieszczania się, w stosunku do którego stosuje się dyrektywę 2004/38/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r.;

(ii) każdego obywatela kraju trzeciego oraz członków jego rodziny, niezależnie od

narodowości, który na mocy umów zawartych między Wspólnotą i jej

Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a tymi krajami, z drugiej strony,

korzysta z prawa do swobodnego przemieszczania się równoważnego z

prawem, z którego korzystają obywatele Unii.

(ii) każdego obywatela kraju trzeciego oraz członków jego rodziny, niezależnie od

narodowości, który na mocy umów zawartych między Wspólnotą i jej

Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a tymi krajami, z drugiej strony,

korzysta z praw do swobodnego przemieszczania się równoważnego z

prawami, z których korzystają obywatele Unii.

Poprawka 19

Artykuł 3 litera d a) (nowa)

 

(da) „obywatel kraju trzeciego” oznacza każdą osobę, która nie jest obywatelem Unii w rozumieniu art. 17 ust. 1 Traktatu i która nie jest objęta lit. (d);

Poprawka 20

Artykuł 3 litera e)

(e) „Mieszkańcy obszarów przygranicznych” oznaczają obywateli kraju trzeciego legalnie mieszkających w obszarze przygranicznym kraju sąsiadującego z Państwem Członkowskim przez okres przynajmniej jednego roku, z wyjątkiem kategorii, o których mowa w pkt d);

(e) „Mieszkańcy obszarów przygranicznych” oznaczają obywateli kraju trzeciego legalnie mieszkających w obszarze przygranicznym kraju sąsiadującego z Państwem Członkowskim przez okres ustalony w umowach dwustronnych, o których mowa w art. 14, nie krótszy niż rok. W wyjątkowych i odpowiednio uzasadnionych przypadkach, określonych w umowach dwustronnych, okres pobytu może być krótszy niż rok;

Poprawka 21

Artykuł 3 litera f)

(f) „Wiza” oznacza:

– w przypadku Państw Członkowskich w pełni wdrażających dorobek Schengen, wizę ustanowioną w art. 8;

– w przypadku Państw Członkowskich nie w pełni wdrażających dorobek Schengen krajową wizę na pobyt krótkoterminowy, wydaną zgodnie z procedurami krajowymi.

skreślona

Poprawka 22

Artykuł 3 litera g)

(g) „Dorobek Schengen” oznacza dorobek określony w załączniku A do decyzji Rady 435/1999/WE21;

(g) „pozwolenie lokalnego ruchu granicznego” oznacza dokument wprowadzony na mocy art. 5, który upoważnia jego posiadacza do przekraczania zewnętrznej granicy lądowej do celu lokalnego ruchu granicznego, zgodnie z postanowieniami niniejszego rozporządzenia;

Poprawka 23

Artykuł 3 litera h)

(h) „Konwencja z Schengen” oznacza Konwencję Wykonawczą do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r.

(h) „Konwencja z Schengen” oznacza Konwencję podpisaną w Schengen dnia 19 czerwca 1990 r., pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Francuską, Wielkim Księstwem Luksemburga i Królestwem Holandii, wdrażającą Układ o stopniowym znoszenia kontroli na wspólnych granicach, podpisany w Schengen dnia 14 czerwca 1985 r.

Poprawka 24

Artykuł 4

W drodze odstępstwa od art. 5 ust. 1 Konwencji z Schengen mieszkańcy obszarów przygranicznych mogą przekraczać zewnętrzną granicę lądową sąsiadującego Państwa Członkowskiego w ramach lokalnego ruchu granicznego pod warunkiem, że:

Mieszkańcy obszarów przygranicznych mogą przekraczać zewnętrzną granicę lądową sąsiadującego Państwa Członkowskiego w ramach lokalnego ruchu granicznego pod warunkiem, że:

Poprawka 25

Artykuł 4 litera a)

(a) posiadają ważny dokument lub dokumenty uprawniające do przekraczania granicy, o których mowa w art. 5,

(a) posiadają pozwolenie lokalnego ruchu granicznego (PLRG) oraz, jeśli jest(są) on(e) wymagany(e) na mocy umów dwustronnych, o których mowa w art. 14, ważny(e) dokument(y) podróżny(e);

Poprawka 26

Artykuł 4 litera b)

(b) posiadają wizę, jeśli jest ona wymagana,

skreślona

Poprawka 27

Artykuł 4 litera c)

(c) okażą, w razie potrzeby, dokumenty potwierdzające ich status mieszkańca obszaru przygranicznego, a także wykażą istnienie uzasadnionych powodów dla częstego przekraczania granicy w ramach lokalnego ruchu granicznego, takich jak powiązania rodzinne, motywy społeczne, kulturalne lub ekonomiczne oraz dowód tam, gdzie to właściwe, posiadania wystarczających środków na utrzymanie w związku z celem swojego pobytu,

skreślona

Poprawka 28

Artykuł 4 litera e)

(e) uznano, iż nie stanowią zagrożenia dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego.

(e) uznano, iż nie stanowią zagrożenia dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego, a w szczególności gdy nie wydano żadnego ostrzeżenia w krajowych bazach danych Państw Członkowskich w celu odmowy wjazdu, z tych samych powodów.

Poprawka 29

Artykuł 5 nagłówek i część wprowadzająca

Dokumenty

Dokumentami uprawniającymi mieszkańców obszarów przygranicznych do przekraczania zewnętrznej granicy lądowej sąsiadującego Państwa Członkowskiego w ramach lokalnego ruchu granicznego są:

Pozwolenie lokalnego ruchu granicznego

1. Niniejszym wprowadza się pozwolenie lokalnego ruchu granicznego na przekraczanie granicy

Poprawka 30

Artykuł 5 litera a)

(a) w przypadku mieszkańców obszarów przygranicznych, podlegających obowiązkowi wizowemu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 539/2001, paszport lub jakikolwiek inny ważny dokument uprawniający do przekraczania granic zewnętrznych, określony zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. a) Konwencji z Schengen,

2. Ważność terytorialna pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest ograniczona do obszaru przygranicznego Państwa Członkowskiego wydającego wizę.

Poprawka 31

Artykuł 5 punkt 3

(b) w przypadku mieszkańców obszarów granicznych niepodlegających obowiązkowi wizowemu zgodnie z rozporządzeniem nr 539/2001:

(i) dokumenty, o których mowa w pkt (a) lub

(ii) specjalne pozwolenia na przekraczanie granicy wydane przez państwo stałego miejsca zamieszkania i kontrasygnowane przez właściwe władze Państwa Członkowskiego, którego granica jest przekraczana.

3. Pozwolenie na przekraczanie granicy w lokalnym ruchu granicznym jest opatrzone fotografią posiadacza pozwolenia oraz zawiera co najmniej następujące informacje:

(a) imię, nazwisko, datę urodzenia, narodowość i miejsce zamieszkania posiadacza pozwolenia;

(b) organ wydający pozwolenie, datę wydania i okres ważności;

(c) obszar przygraniczny, w obrębie którego posiadacz pozwolenia ma prawo się poruszać;

(d) numer ważnego dokumentu podróżnego lub dokumentów zezwalających ich posiadaczowi na przekraczanie granic zewnętrznych, zgodnie z art. 9a.

Pozwolenie wyraźnie stwierdza, że jego posiadacz nie jest uprawniony do poruszania się poza obszarem przygranicznym, a każde nadużycie podlega karom przewidzianym w art. 19.

Poprawka 32

ARTYKUŁ 6

Dla celów niniejszego rozporządzenia mieszkańcy obszarów przygranicznych mogą pozostać w obszarze przygranicznym sąsiadującego Państwa Członkowskiego przez maksymalnie siedem następujących po sobie dni. Całkowita długość ich kolejnych wizyt w tym Państwie Członkowskim nie przekracza trzech miesięcy w okresie jednego półrocza.

W wyjątkowych okolicznościach limity czasowe mogą zostać przedłużone.

Umowy dwustronne, o których mowa w art. 14, określają maksymalny dozwolony czas trwania każdego nieprzerwanego pobytu na mocy pozwolenia lokalnego ruchu granicznego, który nie przekracza trzech miesięcy.

Poprawka 33

Artykuł 7 nagłówek i część wprowadzająca

Pieczątki wjazdu i wyjazdu

Państwa Członkowskie mogą odstąpić od obowiązku przystawiania pieczątek wjazdu i wyjazdu w dokumentach podróżnych mieszkańców obszarów przygranicznych, przekraczających zewnętrzne granice lądowe w ramach lokalnego ruchu granicznego pod warunkiem, że spełnione są następujące warunki:

Kontrole wjazdu i wyjazdu

1. Państwa Członkowskie przeprowadzają kontrole wjazdu i wyjazdu mieszkańców obszarów przygranicznych, w celu zapewnienia przestrzegania przez nich warunków, o których mowa w art. 4.

Poprawka 34

Artykuł 7 litery a) i b)

a) posiadacz dokumentu podróżnego nie podlega obowiązkowi wizowemu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 539/2001;

2. W pozwoleniu lokalnego ruchu granicznego wydanego na mocy systemu dotyczącego lokalnego ruchu granicznego nie przystawia się żadnych pieczątek wjazdu i wyjazdu.

b) przestrzeganie limitów czasowych przewidzianych w art. 6 jest zapewnione jakikolwiek inny sposób, który zostanie określony w umowach dwustronnych, o których mowa w art. 14 i 16.

3. Ustęp 1 jest bez uszczerbku dla przepisów art. 17.

Poprawka 35

Rozdział III Tytuł

Wizy wydawane dla potrzeb lokalnego ruchu granicznego

Pozwolenia lokalnego ruchu granicznego wydawane dla potrzeb lokalnego ruchu granicznego

Poprawka 36

Artykuł 8

Wizy wydawane dla potrzeb lokalnego ruchu granicznego

Zabezpieczenia i specyfikacje techniczne pozwolenia na przekraczanie granicy w lokalnym ruchu granicznym

1. Niniejszym ustanawia się szczególny rodzaj wizy wydawanej mieszkańcom obszarów przygranicznych dla potrzeb lokalnego ruchu granicznego.

 

1. Pozwolenie na przekraczanie granicy w lokalnym ruchu granicznym, o którym mowa w art. 5, obejmuje zabezpieczenia i specyfikacje techniczne zgodne z odpowiednimi postanowieniami rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich.

2. Ważność terytorialna wiz, o których mowa w ust. 1, wydanych mieszkańcom obszarów przygranicznych, podlegających obowiązkowi wizowemu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 539/2001, jest ograniczona do obszaru przygranicznego Państwa Członkowskiego wydającego wizę.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji i innym Państwom Członkowskim wzór pozwolenia na przekraczanie granicy wydanego zgodnie z ust. 1.

3. Wiza, o której mowa w ust. 1, upoważnia posiadacza do wielokrotnego przekraczania zewnętrznej granicy lądowej Państwa Członkowskiego wydającego wizę oraz do pobytu na obszarze przygranicznym tego Państwa Członkowskiego przez okres maksymalnie siedmiu następujących po sobie dni.

Całkowity czas kolejnych wizyt w danym Państwie Członkowskim nie może przekraczać trzech miesięcy w ciągu jednego półrocza.

 

Poprawka 37

Artykuł 9

Format wizy

Wizy, o których mowa w art. 8, są wydawane według jednolitego wzorca (naklejka) zgodnego z zasadami i specyfikacjami rozporządzenia Rady nr 1683/9522 ustanawiającego jednolity formularz wizowy. Jednolity wzorzec wiz wydawanych w tym celu zawiera literę „L” pod nagłówkiem 11 („rodzaj wizy”).

Warunki wydawania wiz

Pozwolenie lokalnego ruchu granicznego, o którym mowa w art. 5, może być wydane mieszkańcom obszarów przygranicznych, którzy:

Poprawka 38

Artykuł 9 litera a) (nowa)

 

(a) posiadają ważny(e) dokument(y) podróżny(e) upoważniający(e) ich do przekraczania granicy zewnętrznej, jak określono w postanowieniach art. 17 ust. 3 lit. a) Konwencji z Schengen;

Poprawka 39

Artykuł 9 litera b) (nowa)

 

(b) okażą dokumenty potwierdzające ich status mieszkańca obszaru przygranicznego, a także istnienie uzasadnionych powodów dla częstego przekraczania granicy w ramach lokalnego ruchu granicznego,

Poprawka 40

Artykuł 9 litera c) (nowa)

 

(c) nie są osobami, względem których w SIS wydano ostrzeżenie w celu udzielenia odmowy wjazdu,

Poprawka 41

Artykuł 9 litera d) (nowa)

 

(d) uznano, że nie stanowią zagrożenia dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego, w szczególności, gdy nie wydano żadnego ostrzeżenia w krajowych bazach danych Państw Członkowskich w celu odmowy wjazdu, z tych samych powodów.

Poprawka 42

ARTYKUŁ 10

Artykuł 10

skreślony

Warunki wydawania wiz

 

1. Wizy, o których mowa w art. 8, mogą być wydawane dla mieszkańców obszarów przygranicznych, którzy:

 

(a) posiadają ważny dokument upoważniający ich do przekroczenia granicy zewnętrznej, jak określono w art. 17 ust. 3 lit. a) Konwencji z Schengen;

 

(b) okażą, w razie potrzeby, dokumenty, potwierdzające ich status mieszkańca obszaru przygranicznego, a także wykażą istnienie uzasadnionych powodów dla częstego przekraczania granicy w ramach lokalnego ruchu granicznego, takich jak powiązania rodzinne, towarzyskie, kulturalne lub ekonomiczne oraz dowód tam, gdzie to właściwe, posiadania wystarczających środków na utrzymanie w związku z celem swojego pobytu;

 

(c) nie są osobami, względem których w SIS wydano ostrzeżenie w celu odmowy wjazdu;

 

(d) uznano, iż nie stanowią zagrożenia dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z Państw Członkowskich.

 

2. Wizy, o których mowa w art. 8, nie są wydawane na granicy.

 

Poprawka 43

Artykuł 10 a (nowy)

 

Artykuł 10a

 

Ważność

 

Pozwolenie lokalnego ruchu granicznego, o którym mowa w art. 5, jest ważne przez minimalny okres jednego roku i maksymalnie do pięciu lat.

Poprawka 44

Artykuł 11

Artykuł 11

skreślony

Ważność

 

Wizy, o których mowa w art. 8, są ważne przez minimalny okres jednego roku i maksymalnie do pięciu lat.

 

Poprawka 45

Artykuł 11 a (nowy)

 

Artykuł 11 a

Opłaty za wydanie pozwolenia

 

Opłaty odpowiadające kosztom administracyjnym związanym z rozpatrywaniem wniosków o wydanie pozwolenia na przekraczanie granicy w lokalnym ruchu granicznym, o którym mowa w art. 5, nie przewyższają opłat pobieranych za rozpatrywanie wniosków o wydanie krótkoterminowej wizy wielokrotnego wjazdu.

 

Pozwolenie na przekraczanie granicy w lokalnym ruchu granicznym może być wydane nieodpłatnie.

Poprawka 46

Artykuł 12

Artykuł 12

skreślony

Koszty administracyjne

 

1. Opłaty odpowiadające kosztom administracyjnym związanym z rozpatrywaniem wniosków wizowych, o których mowa w art. 8, są równe opłatom pobieranym za rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy wielokrotnego wjazdu na krótki pobyt, które mają identyczną ważność.

 

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 Państwa Członkowskie mogą podjąć decyzję o zmniejszeniu lub zniesieniu opłat odpowiadającym kosztom administracyjnym związanym z rozpatrywaniem wniosków wizowych, o których mowa w art. 8.

 

Poprawka 47

Artykuł 12 a (nowy)

 

Artykuł 12 a

Ustalenia dotyczące wydawania pozwoleń

 

1. Pozwolenie na przekraczanie granicy w lokalnym ruchu granicznym może zostać wydane przez konsulat lub każdy organ administracyjny Państw Członkowskich określony w umowach dwustronnych, o których mowa w art. 14.

 

2. Państwa Członkowskie prowadzą centralny rejestr wniosków o wydanie pozwolenia, pozwoleń wydanych, przedłużonych oraz wycofanych, a także wyznaczają krajowy punkt kontaktowy, odpowiedzialny za bezzwłoczne dostarczanie informacji na temat pozwoleń ujętych w rejestrze na żądanie innych Państw Członkowskich.

Poprawka 48

Artykuł 13

Artykuł 13

skreślony

Powiązania ze Wspólnymi Instrukcjami Konsularnymi

 

Jeśli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej oraz bez uszczerbku dla art. 22, warunki i procedury wydawania wiz, o których mowa w art. 8, są regulowane przez Wspólne Instrukcje Konsularne.

 

Poprawka 49

Artykuł 14 ustęp 2 akapit 2

Jeśli Komisja uzna umowę za niezgodną z niniejszym rozporządzeniem, powiadamia o tym zainteresowane Państwo Członkowskie oraz stawia mu wymóg zmiany umowy w taki sposób, aby usunąć ujawnione niezgodności.

Jeśli Komisja uzna umowę za niezgodną z niniejszym rozporządzeniem, powiadamia o tym zainteresowane Państwo Członkowskie, które podejmuje wszelkie odpowiednie kroki w celu zmiany umowy w racjonalnym terminie w taki sposób, aby usunąć ujawnione niezgodności.

Poprawka 50

Artykuł 14 ustęp 3

3. Państwa Członkowskie przekazują Komisji kopię umów, o których mowa w ust. 1, jak również wszelkie wypowiedzenia lub poprawki do takich umów.

3. Jeżeli Wspólnota lub zainteresowane Państwa Członkowskie nie zawarła/zawarły z krajem trzecim ogólnej umowy o readmisji, umowy dwustronne w sprawie lokalnego ruchu granicznego z danym krajem trzecim zawierają przepisy ułatwiające readmisję osób dopuszczających się nadużyć systemu ustanowionego niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka 51

Artykuł 15 tytuł

Wzajemność

Porównywalność traktowania

Poprawka 52

Artykuł 15

Państwa Członkowskie zapewniają, aby w swoich umowach z sąsiadującymi krajami trzecimi kraj trzeci zapewniał ze swej strony porównywalne traktowanie obywatelom Unii oraz obywatelom kraju trzeciego, legalnie zamieszkującym w obszarze przygranicznym Państwa Członkowskiego, którzy chcą odbyć podróż do obszaru przygranicznego sąsiadującego kraju trzeciego.

Państwa Członkowskie zapewniają, aby w swoich umowach z sąsiadującymi krajami trzecimi, o których mowa w art. 14, kraj trzeci zapewniał ze swej strony co najmniej porównywalne traktowanie osobom korzystającym ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się oraz obywatelom kraju trzeciego, legalnie zamieszkującym w obszarze przygranicznym Państwa Członkowskiego.

Poprawka 53

Artykuł 16

Artykuł 16

skreślony

Umowy między Państwami Członkowskimi

 

1. Państwom Członkowskim, o których mowa w art. 3(a) pkt (ii) i (iii) zezwala się na zawieranie umów dotyczących lokalnego ruchu granicznego pomiędzy sobą zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

 

2. Państwa Członkowskie, o których mowa w ust. 1, mogą utrzymać istniejące umowy dotyczące lokalnego ruchu granicznego, które zawarły miedzy sobą, do momentu wejścia w życie decyzji Rady zezwalającej na zniesienie kontroli granicznych na ich wspólnych granicach. W zakresie, w jakim umowy te nie są zgodne z niniejszym rozporządzeniem, zainteresowane Państwa Członkowskie dokonują zmiany tych umów w taki sposób, aby usunąć ujawnione niezgodności.

 

3. Państwa Członkowskie przekazują Komisji kopię umów, o których mowa w ust. 1 i 2, jak również wszelkie wypowiedzenia lub poprawki do takich umów.

 

Poprawka 54

Artykuł 17 ustęp 1 część wprowadzająca

1. Umowy, o których mowa w art. 14 i 16, mogą zawierać przepisy dotyczące ułatwień w kontekście przekraczania granicy, zgodnie z którymi Państwa Członkowskie:

1. Umowy, o których mowa w art. 14, mogą zawierać przepisy dotyczące ułatwień w kontekście przekraczania granicy, zgodnie z którymi Państwa Członkowskie:

Poprawka 55

Artykuł 17 ustęp 1 litera c)

(c) tam, gdzie istnieje wymóg o szczególnym charakterze, biorąc pod uwagę sytuację lokalną, wydają zezwolenie mieszkańcom obszarów przygranicznych, niepodlegającym obowiązkowi wizowemu, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 539/2001, na przekraczanie ich granicy poza autoryzowanymi przejściami granicznymi oraz poza ustalonymi godzinami.

(c) biorąc pod uwagę sytuację lokalną oraz tam, gdzie wyjątkowo istnieje wymóg o szczególnym charakterze, wydają zezwolenie mieszkańcom obszarów przygranicznych na przekraczanie ich granicy w wyznaczonych miejscach, poza autoryzowanymi przejściami granicznymi oraz poza ustalonymi godzinami.

Poprawka 56

Artykuł 17 ustęp 2

2. Jeśli Państwo Członkowskie podejmuje decyzję o wprowadzeniu ułatwień dla mieszkańców obszarów przygranicznych w zakresie przekraczania granicy, zgodnie z ust. 1, ułatwienia takie automatycznie obejmują każdego obywatela Unii, jak również każdego obywatela kraju trzeciego mieszkającego na obszarze przygranicznym, korzystającego ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się, w tym osoby podlegające obowiązkowi wizowemu.

2. Jeśli Państwo Członkowskie podejmuje decyzję o wprowadzeniu ułatwień dla mieszkańców obszarów przygranicznych w zakresie przekraczania granicy, zgodnie z ust. 1, ułatwienia takie automatycznie obejmują każdą osobę mieszkającą na obszarze przygranicznym, korzystającą ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się.

Poprawka 57

Artykuł 17 ustęp 3

3. W drodze odstępstwa od art. 6 Konwencji z Schengen na przejściach granicznych, o których mowa w ust. 1 pkt (a), jak również na pasach ruchu, o których mowa w ust. 1 pkt (b), osoby znane celnikom z uwagi na fakt częstego przekraczania granicy podlegają jedynie wyrywkowym kontrolom.

3. Na przejściach granicznych, o których mowa w ust. 1 pkt (a), jak również na pasach ruchu, o których mowa w ust. 1 pkt (b), osoby regularnie przekraczające granicę i dobrze znane celnikom z uwagi na fakt częstego przekraczania granicy podlegają zazwyczaj jedynie wyrywkowym kontrolom.

 

Od czasu do czasu, bez ostrzeżenia i w nieregularnych odstępach czasu, przeprowadza się drobiazgowe kontrole tych osób.

Poprawka 58

Artykuł 17 ustęp 3 a (nowy)

 

3a. W przypadku, gdy Państwo Członkowskie podejmuje decyzję o ułatwieniu przekraczania granic mieszkańcom obszarów przygranicznych, zgodnie z ust. 1 lit. (c):

 

(a) oprócz informacji, o których mowa w art. 5, pozwolenie lokalnego ruchu granicznego, o którym mowa w art. 5, zawiera szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji i okoliczności, w których granica może być przekroczona;

 

(b) dane Państwo Członkowskie przeprowadza wyrywkowe kontrole i sprawuje stały nadzór w celu zapobiegania nieupoważnionemu przekraczaniu granicy.

Poprawka 59

Artykuł 19 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Państwa Członkowskie zapewniają, że wszelkie przypadki nadużycia systemu dotyczącego lokalnego ruchu granicznego, ustanowionego mocą niniejszego rozporządzenia oraz wdrożonego na mocy umów dwustronnych, o których mowa w art. 14 i 16, podlegają karom przewidzianym w prawie krajowym.

1. Państwa Członkowskie zapewniają, że wszelkie przypadki nadużycia systemu dotyczącego lokalnego ruchu granicznego, ustanowionego mocą niniejszego rozporządzenia oraz wdrożonego na mocy umów dwustronnych, o których mowa w art. 14, podlegają karom przewidzianym w prawie krajowym.

Poprawka 60

Artykuł 19 ustęp 1 akapit drugi

Przewidziane kary są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, a także uwzględniają możliwość odwołania i unieważnienia specjalnego pozwolenia na przekraczanie granicy, o którym mowa w art. 5 pkt (b) oraz wizy wydanej dla potrzeb lokalnego ruchu granicznego.

2. Przewidziane kary są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, a także uwzględniają możliwość odwołania i unieważnienia specjalnego pozwolenia na przekraczanie granicy, o którym mowa w art. 5.

Poprawka 61

Artykuł 19 ustęp 2

2. Państwa Członkowskie prowadzą odrębny rejestr wszystkich osób, na które zostały nałożone kary zgodnie z ust. 1. Informacje takie są przekazywane co sześć miesięcy innym Państwom Członkowskim oraz Komisji.

3. Państwa Członkowskie prowadzą odrębny rejestr wszystkich przypadków nadużycia systemu dotyczącego lokalnego ruchu granicznego oraz kar nałożonych zgodnie z ust. 1. Informacje takie są przekazywane co sześć miesięcy innym Państwom Członkowskim oraz Komisji.

Poprawka 62

Artykuł 20 a (nowy)

 

Artykuł 20a

 

1. Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich umowach, o których mowa w art. 14 ust. 1, a także o każdym wypowiedzeniu lub wprowadzeniu poprawek do tych umów.

 

2. Komisja udostępnia informacje notyfikowane zgodnie z ust. 1 Państwom Członkowskim oraz obywatelom za pośrednictwem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz innych stosownych środków.

Poprawka 63

Artykuł 21

Artykuł 136 ust. 3 Konwencji z Schengen otrzymuje następujące brzmienie:

Postanowienia art. 136 ust. 3 Konwencji z Schengen otrzymują następujące brzmienie:

 

„3. Ustęp 2 nie stosuje się do umów dotyczących lokalnego ruchu granicznego, do których stosuje się przepisy art. 14 [rozporządzenia nr … niniejszego rozporządzenia].”

„3. Ustęp 2 nie stosuje się do umów dotyczących lokalnego ruchu granicznego, do których stosuje się przepisy art. 14 [rozporządzenia nr … niniejszego rozporządzenia].”

Poprawka 64

Artykuł 22

Artykuł 22

skreślony

Zmiany we Wspólnych Instrukcjach Konsularnych

 

Do Wspólnych Instrukcji Konsularnych wprowadza się następujące zmiany:

 

1) W części I pkt 2 wprowadza się pkt 2.3a w brzmieniu:

„2.3a Wizy dla potrzeb lokalnego ruchu granicznego

W przypadku obywateli krajów trzecich, którzy muszą często przekraczać granicę sąsiadującego Państwa Członkowskiego w ramach lokalnego ruchu granicznego, jak określono w rozporządzeniu (WE) nr […]*, wydana może być wiza, której ważność terytorialna jest ograniczona do obszaru przygranicznego Państwa Członkowskiego wydającego wizę. Wiza taka upoważnia jej posiadacza do wielokrotnego przekraczania granicy Państwa Członkowskiego wydającego wizę pod warunkiem, że całkowity czas kolejnych pobytów na obszarze przygranicznym tego Państwa Członkowskiego nie przekracza trzech miesięcy w ciągu jednego półrocza.

Zgodnie z [rozporządzeniem (WE) nr …niniejszym rozporządzeniem] wiza taka jest ważna przez minimalny okres jednego roku i maksymalnie przez pięć lat.

Wizy wydane dla potrzeb lokalnego ruchu granicznego nie mogą być wydawane na granicy.

2) W części V pkt 1.4 dodaje się tiret w brzmieniu:

– „Dokumenty, które mogą być wymagane przed wydaniem wizy „L”:

– zaświadczenie potwierdzające fakt zamieszkania na obszarze przygranicznym;

– jakikolwiek dokument uzasadniający konieczności częstego przekraczania granicy w ramach lokalnego ruchu granicznego, taki jak świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające powiązania rodzinne, własność po drugiej stronie granicy itp.”

3) W części VI pkt 1.1 ostatnie tiret otrzymuje brzmienie: „Ograniczona ważność terytorialna nie może mieć zastosowania jedynie do części terytorium [Państwa Członkowskiego], z wyjątkiem wiz „L”, wydawanych dla potrzeb lokalnego ruchu granicznego”;

4) Do części VI pkt 1.7 (pozycja „RODZAJ WIZY”) wprowadza się następujące zmiany:

– pierwszy ustęp otrzymuje brzmienie:

„W celu usprawnienia działania organów kontrolujących w pozycji tej przy określaniu rodzaju wizy używa się liter A, B, C, D i L zgodnie z poniższym:”;

– po tiret „D+C […]” dodaje się tiret w brzmieniu:

”L: wiza wydawana dla potrzeb lokalnego ruchu granicznego”

5) W części VII pkt 4 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„Opłaty odpowiadające kosztom administracyjnym za wydanie wiz dla potrzeb lokalnego ruchu granicznego mogą być zmniejszone lub zniesione zgodnie z [rozporządzeniem (WE) nr … niniejszym rozporządzeniem].”

 

Poprawka 65

Artykuł 23

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w Państwach Członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

  • [1]  Dotychczas nieopublikowano w Dzienniku Urzędowym.
  • [2]  Dokument Rady nr 13054/04 dostępny jest pod adresem http://register.consilium.eu.int

EXPLANATORY STATEMENT (w języku angielskim)

1. Introduction

With the adoption of the Plan for the management of the external borders of the Member States of the European Union at a Council meeting on 13 June 2002, and subsequently at the Seville European Council of 21 and 22 June, it became apparent that the European Community needed common rules on local border traffic.

The Commission, too, in its 2003 report on ‘wider Europe’ (COM(2003)104, 11.3.2003), stressed that the EU and its neighbours were striving to ensure that the external border was not a barrier to trade, social and cultural interchange or regional cooperation.

The Commission subsequently drew up two proposals for regulations, but they were not adopted before the latest enlargement on 1 May 2004. As a result of the adoption of the ‘Hague Programme’ in November 2004 and the extension of the codecision procedure to certain areas covered by Title IV of the EC Treaty, including measures related to external borders, this year the Commission has drawn up a new proposal and submitted it to the Council and Parliament.

No common provisions regulating the question of local border traffic currently exist in the EU, although certain Member States have concluded bilateral agreements on local border traffic.

2. Content of the proposal for a regulation

The purpose of the regulation is to lay down common rules on the criteria and conditions for establishing a regime of local border traffic at the ‘external land borders’ of the Member States, i.e. the common land border between: a Member State and a neighbouring third country (e.g. the border between Poland and Ukraine); a Member State fully implementing the Schengen acquis and a Member State bound to apply such acquis in full but for which the Council decision authorising it to fully apply that acquis has not entered into force (e.g. the border between Austria and Hungary); or two Member States bound to apply the Schengen acquis in full but for which the Council decision authorising them to fully apply that acquis has not entered into force (e.g. the border between the Czech Republic and Poland).

Among the definitions laid down in Article 3, particular attention should be drawn to the definitions of ‘border resident’, ‘border area’ and ‘local border traffic’.

Pursuant to the proposed resolution, border residents would be issued with a special ‘L’ visa allowing them to cross the border for the purpose of local border traffic. The ‘L’ visa would be stamped, although Member States could, in certain circumstances, derogate from the obligation to affix stamps. In certain cases, as laid down in Article 17, the border may be crossed at places other than authorised crossing points.

Existing bilateral agreements may be maintained provided they are compatible with the proposed regulation. Where such agreements are not compatible with the proposed regulation they must be amended in such a way as to eliminate the incompatibilities established.

2. Position of the rapporteur

The rapporteur believes that in regulating the issue of local border traffic at the external land borders of the European Union the following points need to be taken into account:

- The need to facilitate crossing for border residents having legitimate reasons to cross the external border of the Member States frequently, and the need to prevent illegal immigration as well as potential threats to security posed by criminal activities;

- The proposed regulation seeks to regulate the issue of local border traffic, which involves frequent, in some cases daily, crossing of the border, e.g. for school or work purposes or because of family ties, and therefore the question of daily migrants who generally return to their own country each day (students, schoolchildren, landowners, etc.) should also be taken into account;

- External borders vary depending on historical, geographic and social circumstances;

- There must be no worsening of the living conditions for border residents on both sides of the border;

- The actual conditions pertaining at the external borders need to be taken into account and Member States should be allowed as far as possible to maintain the good practices applied until now through bilateral agreements.

Taking into account the positions set out above and on the basis of the exchange of views with representatives of the Council and the Commission, the rapporteur, in general, supports the Council’s position and is therefore proposing amendments which seek to ensure that effective controls are implemented at the external border while not disturbing the life of the people living on either side.

The gist of the amendments proposed by the rapporteur is as follows:

- Instead of an ‘L’ visa, border residents should be issued with a ‘local border traffic permit’ (LBTP), which would incorporate all the required security standards and would not need to be stamped on each daily crossing of the border;

- There is no need to differentiate between the different external land borders as the new Member States are expected to join the Schengen area in 2007 and it would be pointless therefore to undertake lengthy procedures to amend the existing agreements, which in all probability would drag on until beyond when the countries concerned are scheduled to join the Schengen area, as those agreements are between EU Member States;

- The border area should not extend further than 30 km. Increasing the size of the border area would make it difficult to ensure security control. In addition, the limits of a border area should not be equated with ethnic boundaries;

- ‘Border residents’ should mean third-country nationals who have been resident in the border area for at least one year;

- Member States should be allowed to lay down in bilateral agreements a maximum permitted length of stay, which may not exceed three months;

Certain measures should also be permitted, where special circumstances apply, to facilitate crossing at places other than authorised border crossing points.

OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (25.11.2005)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące lokalnego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych Państw Członkowskich i zmieniającego Konwencję z Schengen oraz Wspólne Instrukcje Konsularne
(COM(2005)0056 – C6‑0049/2005 – 2005/0006(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Karl von Wogau

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE (wersja angielska)

The main body of this regulation is of a technical nature, reaching beyond the terms of reference of the Committee on Foreign Affairs. However, the general issues of avoiding new dividing lines at the borders of the enlarged Union and guaranteeing the security of the external borders of the Union are matters at the heart of the European foreign policy.

Border management is a priority issue tackled in the Action Plans signed with the European Neighbourhood Policy countries. The EU and its neighbours have to make joint efforts to manage their common borders more efficiently in order to facilitate legitimate movements. In particular, the establishment of a local border regime allows the countries' border area populations to maintain traditional contacts without encountering excessive administrative obstacles[1].

Your draftsperson supports the aim of the proposal to enable cross-border residents to carry out their everyday life without facing an excessive administrative burden, as he considers extremely important the promotion of cross-border trade, social and cultural exchange and regional co-operation. At the same time, he believes that the Union's common external border should be as secure as possible on the borders of all its Member States.

It is also essential for him that the border authorities of the Member States and neighbouring countries co-operate in tackling illegal cross border activities. Thus, he supports the special focus that the Commission has given to border management in the ENP Action Plans. He backs strongly the aims of the Hague Programme to further develop an integrated management of external borders and wishes for the investigation of the possibilities to implement new technologies for the protection of the Union's borders, such as data based registration and satellite based observation systems.

POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję[2]Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt uzasadnienia 5 a (nowy)

 

5a) Unia Europejska i jej partnerzy w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa powinni wspólnie pracować nad stworzeniem skutecznych systemów kontroli i zarządzania migracją pomiędzy sobą oraz między nimi a krajami trzecimi, aby zagwarantować pełne przestrzeganie praw człowieka oraz bezpieczny przebieg procesów imigracyjnych. Plany działań Europejskiego Sąsiedztwa powinny zatem koncentrować się przede wszystkim na tych kwestiach.

Uzasadnienie

Immigration is a complex phenomenon with many facets, as well as a global phenomenon that not only affects the Union as a destination, but also demands practical steps in countries of origin and transit countries. The measures taken both within and outside the EU should therefore be consistent with required for human rights and the full cooperation require by partnership with the EU. The EU should do its utmost to assist its neighbours to that end so as to make cooperation fully effective.

Poprawka 2

Punkt uzasadnienia 8 a (nowy)

 

(8a) W ramach planów działań Europejskiej Polityki Sąsiedztwa należy przewidzieć jak najściślejszą współpracę między strażą graniczną i organami celnymi Państw Członkowskich i zainteresowanych krajów trzecich, obejmującą również wspólne pomieszczenia i wspólne patrole na obszarach przygranicznych.

Uzasadnienie

The border authorities of the Member States and neighbouring countries should co-operate to effectively tackle illegal cross border activities.

Poprawka 3

Punkt uzasadnienia 11

11. Komisja powinna złoż Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia wraz z towarzyszącymi mu w razie potrzeby wnioskami legislacyjnymi.

11. Komisja zostanie wezwana do złożenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania ze stosowania niniejszego rozporządzenia wraz z towarzyszącymi mu w razie potrzeby wnioskami legislacyjnymi.

Uzasadnienie

Immigration is a complex phenomenon with many facets. The Commission will need to bring permanent scrutiny to bear on the implementation of all measures taken to improve immigration management at Union level. The transparency and effectiveness of those measures will depend largely on the involvement of every institution when specific proposals are considered and drawn up.

Poprawka 4

Artykuł 1 ustęp 2

2. Niniejsze rozporządzenie zezwala Państwom Członkowskim na zawieranie lub utrzymanie umów dwustronnych z krajami sąsiadującymi w celu wdrożenia niniejszym ustanowionego systemu dotyczącego lokalnego ruchu granicznego.

2. Niniejsze rozporządzenie zezwala Państwom Członkowskim na zawieranie lub utrzymanie umów dwustronnych z krajami sąsiadującymi w celu wdrożenia niniejszym ustanowionego systemu dotyczącego lokalnego ruchu granicznego. Warunkiem wstępnym wspomnianych umów dwustronnych jest prawne oraz ostateczne określenie zewnętrznej granicy lądowej pomiędzy UE i jej sąsiadami.

Poprawka 5

Artykuł 2 ustęp 1 litera b)

b) dostępu do działalności gospodarczej i jej prowadzenia,

skreślony

Uzasadnienie

Substantial numbers of the persons who need to cross the borders frequently are cross border work commuters. Thus, the scope of the Regulation should include access to and exercise of economic activities on the other side of the border.

Poprawka 6

Artykuł 3 litera b)

(b) „Obszar przygraniczny” oznacza obszar, który w linii prostej nie rozciąga się dalej niż 30 kilometrów od granicy. Lokalne okręgi administracyjne w tym obszarze, które należy uznać za część obszaru przygranicznego mogą być dokładniej określone przez zainteresowane państwa. Jeśli część takiego okręgu znajduje się w odległości większej niż 30 kilometrów od linii granicy, nie większej jednak niż 35 kilometrów, zostaje ona tym niemniej uznana za część obszaru przygranicznego;

(b) „Obszar przygraniczny” oznacza obszar, który nie rozciąga się dalej niż 30 kilometrów od granicy. Lokalne okręgi administracyjne w tym obszarze, które należy uznać za obszar przygraniczny określane przez zainteresowane państwa w ich umowach dwustronnych. Jeśli część takiego okręgu znajduje się w odległości większej niż 30 kilometrów od linii granicy, zostaje ona tym niemniej uznana za część obszaru przygranicznego;

Poprawka 7

Artykuł 3 litera c)

(c) „Lokalny ruch graniczny” oznacza regularne przekraczanie zewnętrznej granicy lądowej Państwa Członkowskiego przez osoby mieszkające w obszarze przygranicznym w celu pobytu w obszarze przygranicznym tego Państwa Członkowskiego przez okres nie przekraczający limitów czasu, ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu;

(c) „Lokalny ruch graniczny” oznacza regularne przekraczanie zewnętrznej granicy lądowej Państwa Członkowskiego przez osoby mieszkające w obszarze przygranicznym na pobyt w obszarze przygranicznym uzasadniony na przykład względami społecznymi, kulturalnymi lub udokumentowanymi względami ekonomicznymi, lub powiązaniami rodzinnymi przez okres nie przekraczający limitów czasu, ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu;

Uzasanienie

This broad wording allows for a row of substantiated grounds to be included.

Poprawka 8

Artykuł 4 litera c)

c) okażą, w razie potrzeby, dokumenty potwierdzające ich status mieszkańca obszaru przygranicznego, a także wykażą istnienie uzasadnionych powodów dla częstego przekraczania granicy w ramach lokalnego ruchu granicznego, takich jak powiązania rodzinne, motywy społeczne, kulturalne lub ekonomiczne oraz dowód tam, gdzie to właściwe, posiadania wystarczających środków na utrzymanie w związku z celem swojego pobytu,

c) okażą, w razie potrzeby, dokumenty potwierdzające ich status mieszkańca obszaru przygranicznego, a także wykażą istnienie uzasadnionych powodów dla częstego przekraczania granicy w ramach lokalnego ruchu granicznego, takich jak powiązania rodzinne, motywy społeczne, kulturalne lub udokumentowane motywy ekonomiczne, oraz dowód tam, gdzie to właściwe, posiadania wystarczających środków na utrzymanie w związku z celem swojego pobytu,

Poprawka 9

Artykuł 4 litera e)

e) uznano, iż nie stanowią zagrożenia dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego.

e) uznano, iż nie stanowią zagrożenia dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego, oraz jeżeli w krajowych bazach danych Państw Członkowskich nie pojawią się ostrzeżenia mające na celu odmowę wjazdu z wyżej wymienionych powodów.

Poprawka 10

Artykuł 5 litera b ii)

ii) specjalne pozwolenia na przekraczanie granicy wydane przez państwo stałego miejsca zamieszkania i kontrasygnowane przez właściwe władze Państwa Członkowskiego, którego granica jest przekraczana.

ii) specjalne pozwolenia na przekraczanie granicy, które zawierają minimum elementów zabezpieczających i są wydane przez Państwo Członkowskie, którego granica jest przekraczana. Pozwolenie to musi mieć format umożliwiający elektroniczny odczyt, tam gdzie jest on stosowany.

Poprawka 11

Artykuł 6 ustęp 1

Dla celów niniejszego rozporządzenia mieszkańcy obszarów przygranicznych mogą pozostać w obszarze przygranicznym sąsiadującego Państwa Członkowskiego przez maksymalnie siedem następujących po sobie dni. Całkowita długość ich kolejnych wizyt w tym Państwie Członkowskim nie przekracza trzech miesięcy w okresie jednego półrocza.

Dla celów niniejszego rozporządzenia mieszkańcy obszarów przygranicznych mogą pozostać w obszarze przygranicznym sąsiadującego Państwa Członkowskiego przez maksymalnie czternaście następujących po sobie dni. Całkowita długość ich kolejnych wizyt w tym Państwie Członkowskim nie przekracza trzech miesięcy w okresie jednego półrocza.

Uzasadnienie

Keeping in mind the nature of family and cultural ties, it seems more realistic to extend the maximum stay in the border area for the purposes of this Regulation from seven to fourteen days. The limitation on the successive visits remains unchanged.

Poprawka 12

Artykuł 7

Państwa Członkowskie mogą odstąpić od obowiązku przystawiania pieczątek wjazdu i wyjazdu w dokumentach podróżnych mieszkańców obszarów przygranicznych, przekraczających zewnętrzne granice lądowe w ramach lokalnego ruchu granicznego pod warunkiem, że spełnione są następujące warunki:

Na dokumentach podróżnych mieszkańców obszarów przygranicznych, przekraczających zewnętrzne granice lądowe w ramach lokalnego ruchu granicznego regularnie przystawiane są pieczątki przy wjeździe i wyjeździe. Państwa Członkowskie mogą ewentualnie odstąpić od obowiązku przystawiania pieczątek, stosując zamiast tego system rejestracji w bazie danych wjazdu i wyjazdu osób, w związku ze specjalnym pozwoleniem na przekraczanie granicy.

a) posiadacz dokumentu podróżnego nie podlega obowiązkowi wizowemu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 539/2001;

 

b) przestrzeganie limitów czasowych przewidzianych w art. 6 jest zapewnione jakikolwiek inny sposób, który zostanie określony w umowach dwustronnych, o których mowa w art. 14 i 16.

 

Uzasadnienie

Although it might create inconvenience at some borders, the stamping of travel documents is an effective means to allow the border guards to register the entry and exit of the third country nationals and also calculate the stay of these persons in the border area. As the majority of the travel documents are machine-readable now, the Member States may opt for data based registration systems as an alternative to stamping

Poprawka 13

Artykuł 7 ustęp 1 a (nowy)

 

1a. Komisja przygotuje studium wykonalności, aby zbadać możliwość stworzenia wspólnego europejskiego systemu bazy danych dla rejestracji wjazdu, długości pobytu i wyjazdu obywateli krajów trzecich przekraczających wspólne granice zewnętrzne.

Uzasadnienie

Feasibility of the creation of a common data based registration system of border crossings should be studied, in order to see whether modern technologies could contribute to more efficient and coherent controls on the Union's external borders.

Poprawka 14

Artykuł 17 ustęp 1 litera c)

c) tam, gdzie istnieje wymóg o szczególnym charakterze, biorąc pod uwagę sytuację lokalną, wydają zezwolenie mieszkańcom obszarów przygranicznych, niepodlegającym obowiązkowi wizowemu, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 539/2001, na przekraczanie ich granicy poza autoryzowanymi przejściami granicznymi oraz poza ustalonymi godzinami.

skreślony

Uzasadnienie

A possibility to cross the Union's external border outside authorised border-crossing points and outside fixed hours should not be allowed, in order for the borders of the Union to remain controllable by the border guards.

Poprawka 15

Artykuł 17 ustęp 3

3. W drodze odstępstwa od art. 6 Konwencji z Schengen na przejściach granicznych, o których mowa w ust. 1 pkt (a), jak również na pasach ruchu, o których mowa w ust. 1 pkt (b), osoby znane celnikom z uwagi na fakt częstego przekraczania granicy podlegają jedynie wyrywkowym kontrolom.

3. W drodze odstępstwa od art. 6 Konwencji z Schengen na przejściach granicznych, o których mowa w ust. 1 pkt (a), jak również na pasach ruchu, o których mowa w ust. 1 pkt (b), osoby, które regularnie przekraczają granicę i są dobrze znane celnikom z uwagi na fakt częstego przekraczania granicy podlegają z zasady wyrywkowym, lecz gruntownym kontrolom przeprowadzanym w nieregularnych odstępach czasu i bez ostrzeżenia.

Uzasadnienie

Despite a personal relationship between a border guard and a border resident, which can be created by frequent crossings, the border guards should carry out random thorough checks without warning, in order to be able to spot any illegal cross-border activities and guarantee the safety of the Union's external border

Poprawka 16

Artykuł 20 ustęp 1a (nowy)

 

1a. Szczególna uwaga zwrócona zostaje na najbardziej newralgiczne punkty na granicy lądowej - przejścia, gdzie jest zwiększony ruch i w których granicę przekracza większa liczba osób. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie szczegółowe sprawozdanie na temat najbardziej newralgicznych punktów na granicy lądowej UE wraz z propozycją konkretnych działań wspierających;

Uzasadnienie

Immigration is a complex phenomenon with many facets. The Commission will need to bring permanent scrutiny to bear on the implementation of all measures taken to improve immigration management at Union level. The transparency and effectiveness of those measures will depend largely on the involvement of every institution when specific proposals are considered and drawn up. Attention should focus especially on land borders with greater traffic which, on account of their location, absorption capacity, or particular features such as small size or population density, require specific practical measures.

Poprawka 17

Artykuł 21 a (nowy)

 

Artykuł 21a

Specjalne pozwolenia na przekroczenie granicy lub wizy wydane dla potrzeb lokalnego ruchu granicznego w żadnym wypadku nie wykluczają możliwości uzyskania, w stosownych przypadkach, innych rodzajów wiz (Schengen lub krajowej).

Poprawka 18

Artykuł 23 a (nowy)

 

Artykuł 23a

W drodze derogacji od niniejszego rozporządzenia umowy zawarte pomiędzy Państwami Członkowskimi wymienionymi w art. 3a ii) oraz iii) niniejszego rozporządzenia mogą pozostać wiążące w momencie wejścia w życie rozporządzenia, do czasu wejścia w życie decyzji Rady o zniesieniu kontroli granic wewnętrznych na wspólnych granicach tych państw.

Uzasadnienie

Following the paragraph 1.7.1. of the 'Hague Programme: strengthening freedom, security and justice in the European Union' (OJ C 53 of 03.03.2005., p 001-0014) the internal border controls should be lifted at the earliest date possible i.e. the end of 2007 at the earliest. Following this, the internal border controls between 'old' and 'new' member States and between 'new' Member States themselves will be lifted within two years, which makes it impracticable, both in terms of control and resources, to start renegotiating these agreements instead of concentrating to creation of the necessary circumstances for the removal of internal border controls.

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące lokalnego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych Państw Członkowskich i zmieniającego Konwencję z Schengen oraz Wspólne Instrukcje Konsularne

Odsyłacze

COM(2005)0056 – C6‑0049/2005 – 2005/0006(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

LIBE

Opinia wydana przez
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET
12.4.2005

Ściślejsza współpraca

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
  Data powołania

Karl von Wogau
30.3.2005

Rozpatrzenie w komisji

4.10.2005

22.11.2005

 

 

 

Data przyjęcia poprawek

23.11.2005

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

51

5

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Vittorio Agnoletto, Angelika Beer, André Brie, Elmar Brok, Simon Coveney, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Camiel Eurlings, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Toomas Hendrik Ilves, Jelko Kacin, Georgios Karatzaferis, Ioannis Kasoulides, Helmut Kuhne, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Cecilia Malmström, Francisco José Millán Mon, Pierre Moscovici, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Vural Öger, Cem Özdemir, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Paweł Bartłomiej Piskorski, Poul Nyrup Rasmussen, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Konrad Szymański, Antonio Tajani, Paavo Väyrynen, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Josef Zieleniec

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Árpád Duka-Zólyomi, Kinga Gál, Tunne Kelam, Jaromír Kohlíček, Alexander Lambsdorff, Janusz Onyszkiewicz, Doris Pack, Aloyzas Sakalas, Pierre Schapira, Inger Segelström, Csaba Sándor Tabajdi, María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Marcello Vernola

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Thomas Wise

  • [1]  European Neighbourhood Policy Strategy Paper COM(2004)0373.
  • [2]  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące lokalnego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych Państw Członkowskich i zmieniającego Konwencję z Schengen oraz Wspólne Instrukcje Konsularne

Odsyłacze

COM(2005)0056 – C6‑0049/2005 – 2005/0006(COD)

Data przedstawienia w PE

23.2.2005

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE
12.4.2005

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

12.4.2005

 

 

 

 

Opinia niewydana
  Data wydania decyzji

 

 

 

 

 

Ściślejsza współpraca
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

 

 

 

 

 

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Michael Brejc
12.4.2005

 

Poprzedni sprawozdawca(y)

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

 

Zastrzeżenia do podstawy prawnej
  Data wydania opinii JURI

 

 

 

Zmiana wysokości środków finansowych
  Data wydania opinii BUDG

 

 

 

Zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przez PE - data decyzji na posiedzeniu

 

Zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów przez PE - data decyzji na posiedzeniu

 

Rozpatrzenie w komisji

13.10.2005

23.11.2005

1.12.2005

 

 

Data przyjęcia

1.12.2005

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Rosa Díez González, Patrick Gaubert, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Jaime Mayor Oreja, Martine Roure, Inger Segelström, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Frederika Brepoels, Giovanni Claudio Fava, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sophia in 't Veld, Jean Lambert

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Giulietto Chiesa

Data złożenia

13.12.2005

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)