RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse eeskirjad kinnispakkides olevatetoodete nimikoguste kohta, tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 75/106/EMÜ ja 80/232/EMÜ ning muudetakse nõukogu direktiivi 76/211/EMÜ

16.12.2005 - (KOM(2004)0708 – C6‑0160/2004 – 2004/0248(COD)) - ***I

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Raportöör: Jacques Toubon


Menetlus : 2004/0248(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0412/2005

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse eeskirjad kinnispakkides olevate toodete nimikoguste kohta, tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 75/106/EMÜ ja 80/232/EMÜ ning muudetakse nõukogu direktiivi 76/211/EMÜ

(KOM(2004)0708 – C6‑0160/2004 – 2004/0248(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2004)0708)[1];

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6‑0160/2004);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamust (A6-0412/2005),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui ta kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanekEuroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

PÕHJENDUS 4

(4) Nimikoguste säilimist toetavate kõrgemate tarbijakaitsega seotud nõuete esinemine on vähetõenäoline, sest tarbijate huve kaitsevad mitmed direktiivid, mis on vastu võetud pärast direktiive 75/106/EMÜ ja 80/232/EMÜ, eriti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 1998. aasta 16. veebruari direktiiv 98/6/EÜ tarbijakaitse kohta tarbijale pakutavate toodete hindade avaldamisel.

(4) Tarbijakaitset lihtsustavad mitmed direktiivid, mis on vastu võetud pärast direktiive 75/106/EMÜ ja 80/232/EMÜ, eriti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiiv 98/6/EÜ tarbijakaitse kohta tarbijale pakutavate toodete hindade avaldamisel.

Justification

La directive sur l’indication des prix est seulement l’un des moyens de protéger les consommateurs. Des études de la Commission montrent que l’information sur le prix à l’unité de mesure n’est pas utilisée ni comprise par les consommateurs de façon généralisée. Par ailleurs, elle ne s’applique pas dans tous les points de vente et pour certains produits, constitue an moyen insuffisant, et parfois trompeur, de véhiculer l’information dont les consommateurs ont besoin pour prendre des décisions d’achat dûment informées. Ainsi, de façon isolée, elle ne doit pas être considérée comme protectrice des consommateurs.

Muudatusettepanek 2

PÕHJENDUS 5

(5) Mõjude hinnang, mis hõlmas ka laiapõhjalisi konsultatsioone kõigi huvitatud pooltega, näitas, et nimikoguste vabakslaskmine suurendab tootjate vabadust pakkuda tarbija soovidele vastavaid kaupu ning suurendab siseturul konkurentsi toodete kvaliteedi ja hinna osas.

(5) Mõjude hinnang, mis hõlmas ka konsultatsioone kõigi huvitatud pooltega, näitas, et nimikoguste vabakslaskmine suurendab paljudes sektorites tootjate vabadust pakkuda tarbija soovidele vastavaid kaupu ning suurendab siseturul konkurentsi toodete kvaliteedi ja hinna osas. Seevastu teistes sektorites on tarbijate ja ettevõtete huvides asjakohasem praegu kohustuslikud nimikogused säilitada.

Justification

Au cours de la consultation des parties prenantes, dont des associations de consommateurs, plus particulièrement celles représentant des populations vulnérables, des associations agissant en faveur de la protection de l’environnement mais aussi les services de répression des fraudes et les représentants des milieux économiques, il est apparu qu’il existait un large consensus en faveur du maintien des gammes obligatoires. De plus, avant l’introduction des gammes obligatoires, les différentes tailles étaient tellement nombreuses et semblables, en se multipliant autour des plus vendues, que la confusion pour les consommateurs était devenue généralisée.

Muudatusettepanek 3

PÕHJENDUS 5 A (uus)

 

(5 a) Käesoleva direktiivi rakendamisega peaks kaasnema tarbijatele ja tootjatele mõeldud teavituskampaania, et kõik ühikuhinna mõistest korrektselt aru saaks.

Muudatusettepanek 4

PÕHJENDUS 5 B (uus)

 

(5 b) Sihtuuring käesoleva direktiivi mõju kohta kõige haavatavamatele tarbijagruppidele (vanurid, nägemispuudega isikud, puudega isikud, madala haridustasemega tarbijad jne) kinnitas, et pakendiformaatide reguleerimise lõpetamine halvendaks nende olukorda märkimisväärselt, põhjustades samal ajal tarbijatele pakutavate kaubamärkide vähenemise, mis vähendab omakorda valikuvõimalusi ja kahjustab sellest tulenevalt konkurentsi turul.

Justification

Le Parlement Européen a commissionné en août 2005 une étude d'impact visant à analyser les conséquences de la déréglementation proposée sur les catégories de consommateurs vulnérables, dont les résultats non seulement mettent en question la thèse qu'une déréglementation automatiquement comporterait une hausse de compétitivité, mais aussi très clairement supportent la nécessité de considérer une dérogation à la libéralisation pour une certain gamme de produits visant à protéger ces groupes des consommateurs plus vulnérables.

Muudatusettepanek 5

PÕHJENDUS 7

(7) Kuid mõnes sektoris võib selline eeskirjade kaotamine kaasa tuua ebaproportsionaalselt suuri lisakulusid, eriti väikestele ja keskmistele ettevõtetele. Seetõttu tuleb nendes sektorites kohandada olemasolevaid ühenduse õigusakte omandatud kogemuste valguses, eeskätt tagamaks, et ühenduse nimikogused oleksid fikseeritud vähemalt nende toodete puhul, mida tarbijatele kõige rohkem müüakse.

(7) Kuid teistes sektorites tõid piiramata pakendisuurused varem endaga kaasa märkimisväärse hulga erineva suurusega pakendeid ja keerulise olukorra turul. Nendes sektorites võib selline eeskirjade kaotamine kaasa tuua ebaproportsionaalselt suuri lisakulusid, eriti väikestele ja keskmistele ettevõtetele, ning segaduse tarbijate seas. Lisaks sellele võib piirangute tühistamine ohustada kasu, mis tuleneb keskkonnasäästliku kerge klaasi kasutamisest. Seetõttu tuleb nendes sektorites kohandada olemasolevaid ühenduse õigusakte omandatud kogemuste valguses, eeskätt tagamaks, et ühenduse nimikogused oleksid fikseeritud kauplemises kõige enam levinud suuruste puhul.

Justification

In some sectors, prior to the introduction of mandatory sizes, numerous different sizes were on sale, often clustered around the most commonly traded quantities, which resulted in widespread consumer confusion and extra costs to small producers in particular. An end to mandatory sizes in these sectors might recreate the conditions in which these difficulties could return causing problems for both producers and consumers.

Muudatusettepanek 6

PÕHJENDUS 8

(8) Kuna kohustuslike nimikoguste allesjätmist tuleb pidada kitsenduseks, peaks nende kehtivus olema ajaliselt piiratud, võttes arvesse asjaomastes sektorites seadmetele kehtivat sobivat investeerimistsüklit. Siiski tuleb nende sektorite osas kohandada olemasolevaid ühenduse õigusnorme omandatud kogemuste valguses, eeskätt selleks, et fikseerida ühenduse nimikogused ainult nende toodete puhul, mida tarbijatele kõige rohkem müüakse.

(8) Kuigi tehtud uuringute alusel võib kohustuslike nimikoguste allesjätmist tarbijate vajaduste rahuldamiseks pidada teatud sektorite puhul õigustatuks, tuleb ühenduse vastavad õigusnormid siiski teatud perioodi järel uuesti läbi vaadata. Tulevikus tuleb hinnata, kas asjaomased õigusnormid vastavad endiselt tarbijate ja tootjate vajadustele.

 

Justification

La déréglementation risquant de provoquer à nouveau une prolifération de formats qui nuit aux consommateurs, il doit être réaffirmé que les quantités obligatoires ne sont pas seulement justifiées par des raisons de coûts de production.

Muudatusettepanek 7

PÕHJENDUS 9

(9) Läbipaistvuse parandamiseks tuleb kõik kinnispakkidesse pakendatud toodete nimikogused sätestada ühe õigusaktiga ning direktiivid 75/106/EMÜ ja 80/232/EMÜ tuleb tunnistada kehtetuks.

(9) Läbipaistvuse parandamiseks tuleb kõik kinnispakkidesse pakendatud toodete nimikogused sätestada ühe õigusaktiga ning direktiivid 75/106/EMÜ ja 80/232/EMÜ tuleb tunnistada kehtetuks. Komisjon peaks uurima võimalust võtta või edendada algatusi kaalu- ja mahunäitude loetavuse parandamiseks tarbekaupade etiketil. Kaalu- ja mahunäitajate loetavuse parandamine ning kohustuslike mõõduvalikute säilitamine teatavate alustoodete puhul võib aidata parandada teatavate haavatavate tarbijagruppide, nagu puudega isikute või vanurite olukorda.

Justification

Le rapporteur est conscient des problèmes que soulève la libéralisation des gammes pour les personnes handicapées ou âgées. Ceux-ci s'opposent à la suppression des gammes. C'est également une des raisons pour laquelle le maintien des gammes pour certains produits de base a été suggéré. Il est à noter que ces personnes se rendent plus facilement dans des commerces de proximité qui quant à eux dérogent également à l'obligation du prix à l'unité de mesure. La déréglementation des formats ne ferait dès lors que croire l'insécurité de ces personnes quant à la quantité et la valeur de leur achat.

Muudatusettepanek 8

PÕHJENDUS 10 A (uus)

 

(10 a) Vastavalt institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe punktile 34 julgustatakse liikmesriike koostama ja avalikustama enda ja ühenduse huvides vastavustabeleid, milles oleks võimalikult üksikasjalikult toodud seos direktiivi ja ülevõtmismeetmete vahel.

Muudatusettepanek 9

ARTIKKEL 1

Käesolev direktiiv sätestab reeglid kinnispakendisse pakendatud toodete nimikogustele. See kehtib kõigile kinnispakendis toodetele ja kinnispakenditele, nagu need on defineeritud direktiivi 76/211/EMÜ artiklis 2.

Käesolev direktiiv sätestab eeskirjad kinnispakkides olevate toodete nimikoguste kohta. See kehtib kõigile kinnispakis toodetele ja kinnispakkidele direktiivi 76/211/EMÜ artikli 2 tähenduses. Direktiivi ei kohaldata kinnispakis leivale, võiderasvadele, võile, teele ega kohvile, millele kohaldatakse jätkuvalt nimikoguste kohta kehtestatud riiklikke eeskirju.

Justification

The packaging of staple foods traditionally differs from Member State to Member State. It is important to maintain existing national ranges on nominal quantities in the interests of consumer protection. Moreover, if deregulation was fully implemented in this sector, the costs to many small and medium-sized enterprises of trying to compete with supermarkets and larger companies would be likely to be disproportionate and in some cases prohibitive. The solution proposed would allow national packaging ranges to be maintained whilst not impeding the import of pre-packaged products of any weight or volume from other EU countries.

Muudatusettepanek 10

ARTIKLI 1 ESIMENE LÕIK A (uus)

 

Käesolevat direktiivi ei kohaldata lisas loetletud toodete suhtes, mida müüakse tollimaksuvabades kauplustes tarbimiseks väljaspool Euroopa Liitu.

Justification

Les biens vendus en magasins hors-taxes (“duty-free”) ne sont pas sujets aux gammes d’emballage obligatoires dans l’UE, puisqu’ils sont consommés en dehors du Marché Intérieur. Si cette exemption n’est pas retenue dans la nouvelle législation, les tailles utilisées deviendraient illégales. Il serait aussi contradictoire qu’une Directive qui cherche à simplifier la législation existante et à déréglementer la plupart des secteurs introduise une disposition concernant des points de vente auxquels elle ne s’applique pas actuellement et dont l’application ne comporte aucun bénéfice additionnel.

Muudatusettepanek 11

ARTIKKEL 3

Perioodi [20 aastat pärast artiklis 9 nimetatud kuupäeva] jooksul tagavad liikmesriigid, et lisa punktis 3 nimetatud tooteid, mis on pakendatud kinnispakkidesse lisa punktides 1 ja 2 loetletud suurusvahemikes, tuuakse turule üksnes juhul, kui need on pakendatud lisa punktides 1 ja 2 osutatud nimikogustes.

Liikmesriigid tagavad, et lisa punktis 3 nimetatud tooteid, mis on pakendatud kinnispakkidesse lisa punktides 1 ja 2 loetletud suurusvahemikes, tuuakse turule üksnes juhul, kui need on pakendatud lisa punktides 1 ja 2 osutatud nimikogustes.

Justification

Il n'est pas pertinent de décider dès 2005 du cadre réglementaire qui sera applicable en 2025, alors qu’on ne connaît pas du tout aujourd’hui les conditions du marché à une date si éloignée.

Muudatusettepanek 12

ARTIKKEL 4

1. Liikmesriigid ei tohi käesoleva direktiivi nõuetele vastavate, aerosoolides müüdavate ja lisa punktis 4 loetletud kinnispakkide turuleviimist keelata või piirata või sellest keelduda nende nimikoguste tõttu.

 

2. Aerosoolmahutitel peab olema näidatud nende nimimahutavus vastavalt lisa punktile 4 (a). See näit peab olema selline, et seda poleks võimalik segi ajada nimiruumalaga.

1. Aerosoolidel peab olema näidatud nende üldine nimimaht. See näit peab olema selline, et seda poleks võimalik segi ajada sisalduva toote nimimahuga.

3. Erandina nõukogu direktiivi 75/324/EMÜ artikli 8 lõike 1 punktist e sätestatakse, et aerosoolides müüdavatel ja käesolevale direktiivile vastavatel toodetel ei ole kohustuslik märkida nende sisu nimikaalu.

2. Erandina nõukogu direktiivi 75/324/EMÜ artikli 8 lõike 1 punktist e sätestatakse, et aerosoolides müüdavatel toodetel ei ole kohustuslik märkida sisalduva toote nimimassi.

Muudatusettepanek 13

ARTIKLI 5 LÕIGE 1

1. Artiklite 3 ja 4 täitmise puhul rühmapakendite korral, mis koosnevad kahest või enamast individuaalpakendist, kohaldatakse lisas loetletud nimikoguseid iga individuaalpakendi suhtes.

 

1. Artikli 3 täitmise puhul rühmapakendite korral, mis koosnevad kahest või enamast üksikust kinnispakist, kohaldatakse lisas loetletud nimikoguseid iga üksiku kinnispaki suhtes.

Muudatusettepanek 14

ARTIKLI 8 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

1. Hiljemalt [12 kuud pärast artiklis 9 nimetatud kuupäeva] võtavad liikmesriigid vastu ja avaldavad õigus- ja haldusnormid, mis on vajalikud käesoleva direktiivi täitmiseks. Nad edastavad viivitamatult komisjonile nende sätete teksti ning nende sätete ja käesoleva direktiivi vastavustabeli.

1. Hiljemalt [12 kuud pärast artiklis 9 nimetatud kuupäeva] võtavad liikmesriigid vastu ja avaldavad õigus- ja haldusnormid, mis on vajalikud käesoleva direktiivi täitmiseks. Nad edastavad viivitamatult komisjonile nende sätete teksti.

 

Muudatusettepanek 15

ARTIKLI 8 LÕIGE 2 A (uus)

 

2 a. Praegu müügil olevaid, aga lisas esitatud loetelust välja jäetud suurusvahemikes nimikoguseid võib jätkuvalt turule tuua kuni varude lõppemiseni, kuid mitte hiljem kui 18 kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Justification

Quelques tailles autorisées actuellement ne pourront plus être vendues dans le cadre de la nouvelle Directive. Il paraît ainsi approprié d’assurer une phase d’adaptation pour que les opérateurs économiques ne soient pas désavantagés par la nouvelle législation.

Muudatusettepanek 16

ARTIKKEL 8 A (uus)

 

Artikkel 8 a

Aruanne

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele hiljemalt [8 aastat pärast artiklis 9 nimetatud kuupäeva] ja edaspidi iga kümne aasta järel aruande käesoleva direktiivi rakendamise ja selle mõju kohta. Vajadusel esitatakse koos aruandega ettepanek käesoleva direktiivi muutmiseks.

Justification

Une clause de révision nous semble plus appropriée qu'une disposition prévoyant que le cadre règlementaire ne sera plus applicable en 2025, alors qu'on ne connaît pas du tout aujourd'hui les conditions du marché à une date si éloignée.

Muudatusettepanek 17

LISA PUNKT 1, UUS RIDA TABELIS

 

Joogipiim

Suurusvahemikus 100 ml – 1500 ml on lubatud ainult järgmised 7 suurust:

Ml: 100 — 200 — 250 — 500 — 750 — 1000 — 1500

Justification

Les consommateurs ont l'habitude d'acheter certains formats. Si les gammes sont libéralisées, la surenchère des formats entre distributeurs pourrait conduire à diminuer chaque format pour gagner une petite marge supplémentaire. De plus, les consommateurs ayant l'habitude d'acheter certains formats, ils pourront être trompés en achetant une bouteille de lait moins chère sans s'apercevoir que le volume est inférieur (même si le prix au litre est affiché).

Muudatusettepanek 18

LISA PUNKT 1, UUS RIDA TABELIS

 

 

 

 

 

Tagastuspakendites müüdava joogipiima suhtes võib kohaldada ka järgmisi suurusi:

Ml: 189 – 284 ja nende kordühikud.

Justification

Drinking milk is a staple part of the average consumer's diet. It should, therefore, be subject to mandatory sizes. Provision should also be made for national traditions, having regard also to the environmental benefits to be gained by the reuse of containers.

Muudatusettepanek 19

LISA PUNKT 1, UUS RIDA TABELIS

 

 

 

 

 

Või kui lähtutakse inglise süsteemi mõõtühikutest, siis:

Suurusvahemikus 1/3 pinti – 6 pinti on lubatud ainult järgmised 8 suurust:

 

Pint: 1/3 – 1/2 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Justification

Consumers habitually buy certain sizes. If ranges were liberalised, distributors could try to undercut each other by reducing each size in order to make a slightly bigger profit. Furthermore, as consumers are used to buying certain sizes they could be misled into buying a cheaper bottle of milk without realising that it contained a smaller volume (even if the price per litre/pint is indicated).

Muudatusettepanek 20

LISA PUNKT 1, TABELI KUUES RIDA

Kanged alkohoolsed joogid

Suurusvahemikus 100 ml – 1500 ml on lubatud ainult järgmised 7 suurust:

Ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1000 — 1500

Kanged alkohoolsed joogid

Suurusvahemikus 100 ml – 2000 ml on lubatud ainult järgmised 9 suurust:

Ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1000 — 1500 — 1750 — 2000

Justification

L’emballage dans des tailles plus grandes permet souvent d’offrir des prix plus bas et être ainsi plus attractif pour les consommateurs. Les tendances dans des marchés européens sensibles à ce fait montrent une préférence à la hausse pour ces grandes tailles. Avec une gamme actuelle qui va jusqu’à 4,5 litres, la déréglementation des grandes tailles pourrait induire le consommateur en erreur en cas de prolifération de tailles de bouteille très semblables. D’un autre côté, les producteurs pourraient bénéficier d'économies d’échelle grâce à la possibilité de mettre sur le marché de l’UE une nouvelle taille qui est seulement autorisée dans des pays tiers. Cette taille, qui est suffisamment différente d’autres valeurs dans la gamme, n’induirait aucunement en erreur les consommateurs.

Muudatusettepanek 21

LISA PUNKT 2, UUS RIDA TABELIS

 

Või

Suurusvahemikus 100 g – 1000 g on lubatud ainult järgmised 6 suurust:

g: 100 – 125 – 200 (üksnes juhul, kui tegu on kinnispakiga, mis koosneb kuni 50-grammistest kinnispakkidest, mida ei müüda eraldi) – 250 – 500 – 1000

Justification

Si les gammes sont libéralisées, la surenchère des formats entre distributeurs pourrait conduire à diminuer chaque format pour gagner une petite marge supplémentaire. De plus, les consommateurs ayant l'habitude d'acheter certains formats, ils pourront être trompés en achetant une plaquette de beurre moins chère sans s'apercevoir que le poids est inférieur (même si le prix au kilo est affiché).

Muudatusettepanek 22

LISA PUNKT 2, UUS RIDA TABELIS

 

Jahvatatud ja jahvatamata röstitud kohv

Suurusvahemikus 250 g – 1000 g on lubatud ainult järgmised 4 suurust:

g: 250 – 500 – 750 – 1000

Justification

Il convient de maintenir les gammes existantes, aussi dans l'intérêt des consommateurs les plus vulnérables.

Muudatusettepanek 23

LISA PUNKT 2, UUS RIDA TABELIS

 

Kuivatatud pastatooted

Suurusvahemikus 125 g – 10 000 g

on lubatud ainult järgmised 10 suurust:

g: 125 – 250 – 500 – 1000 – 1500 – 2000 – 3000 – 4000 – 5000 – 10 000

Justification

Il convient de maintenir les gammes existantes, aussi dans l'intérêt des consommateurs les plus vulnérables.

Muudatusettepanek 24

LISA PUNKT 2, UUS RIDA TABELIS

 

Riis

Suurusvahemikus 125 g – 10 000 g

on lubatud ainult järgmised 8 suurust:

g: 125 – 250 – 500 – 1000 – 2000 – 2500 – 5000 – 10 000

Justification

Il convient de maintenir les gammes existantes, aussi dans l'intérêt des consommateurs les plus vulnérables.

Muudatusettepanek 25

LISA PUNKT 2, UUS RIDA TABELIS

 

Pruun suhkur: suurusvahemikus 250 g – 1500 g on lubatud ainult järgmised 5 suurust:

g: 250 – 500 – 750 – 1000 – 1500

Muudatusettepanek 26

LISA PUNKT 3, UUS RIDA TABELIS

Või

 

Tooted, mis vastavad nõukogu 5. detsembri 1994. aasta määruse (EÜ) nr 2991/94¹ (millega kehtestatakse võiderasvade standardid) lisa A osale (piimarasvad) ja mis tarnitakse otse lõpptarbijale.

 

1 EÜT L 316, 9.12.1994, lk 2.

Or. fr

Justification

Il s'agit de compléter la nouvelle catégorie "beurres" de l’annexe de la directive par la définition des produits la composant: c'est à dire l'ensemble des produits dont la matière grasse est exclusivement d'origine laitière.

Cette demande vise le "beurre", le "beurre allégé, le "demi-beurre", les "matières grasses laitières à tartiner" qui sont à la base de notre alimentation quotidienne.

En effet, le maintien d'une gamme sur ces produits permet:

- de minimiser la confusion du consommateur sur ces produits basiques, le prix à l'unité de mesure n'étant pas suffisant pour garantir une comparaison rapide entre deux produits de volume différent,

- d'optimiser les installations et ainsi de proposer aux consommateurs de meilleurs prix,

- d'éviter la surenchère entre distributeurs qui pourrait conduire à une diminution des formats pour gagner une petite marge supplémentaire (mais très coûteuse en investissements pour les industriels).

Muudatusettepanek 27

LISA PUNKT 3, UUS RIDA TABELIS

Jahvatatud ja jahvatamata röstitud kohv

 

Jahvatatud ja jahvatamata röstitud kofeiinivaba või kofeiiniga kohv ühise tollitariifistiku rubriigi 09.01 tähenduses.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à ajouter une définition à l'annexe afin de préciser l'amendement 17 contenu dans le projet de rapport.

Muudatusettepanek 28

LISA PUNKT 3, UUS RIDA TABELIS

Kuivatatud pastatooted

 

Kuivatatud pastatooted ühise tollitariifistiku rubriigi 19.03 tähenduses.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à ajouter une définition à l'annexe afin de préciser l'amendement 18 contenu dans le projet de rapport.

Muudatusettepanek 29

LISA PUNKT 3, UUS RIDA TABELIS

Riis

 

Riis ühise tollitariifistiku rubriigi 10.06 tähenduses.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à ajouter une définition à l'annexe afin de préciser l'amendement 19 contenu dans le projet de rapport.

Muudatusettepaneku esitaja: Jacques Toubon

Muudatusettepanek 30

LISA PUNKT 3, UUS RIDA TABELIS

Joogipiim

 

18. detsembri 1997. aasta määruse nr 2597/97 artiklis 3 määratletud tooted, mis tarnitakse tarbijale ilma edasise töötlemiseta.

Or. fr

Justification

Compléter l’annexe de la directive par la définition de la nouvelle catégorie "laits de consommation".

Cette demande vise les laits "blancs" de grande consommation qui sont à la base de notre alimentation quotidienne.

En effet, le maintien d'une gamme sur ces produits permet:

- de minimiser la confusion du consommateur sur ces produits basiques, le prix à l'unité de mesure n'étant pas suffisant pour garantir une comparaison rapide entre deux produits de volume différent,

- d'optimiser les installations et ainsi de proposer aux consommateurs de meilleurs prix,

- d'éviter la surenchère entre distributeurs qui pourrait conduire à une diminution des formats pour gagner une petite marge supplémentaire (mais très coûteuse en investissements pour les industriels).

En conséquence, les produits dont le marché et la consommation sont différents de ceux des laits "blancs", tant dans leur volume que dans leurs occasions de consommation, tels que les laits aromatisés, les boissons à base de lait, ne sont pas concernés par cette gamme. Dans ce cas, il faut laisser à l'industriel sa liberté d’innovation, de développement de nouveaux produits et au consommateur le choix pour ces produits spécialisés.

Muudatusettepanek 31

LISA PUNKT 4, SISSEJUHATAV OSA

Alltoodud mahuvalikud kehtivad kõigile aerosoolidena müüdavatele toodetele, välja arvatud lõhnaveed, juukseveed, habemeajamisveed, mis sisaldavad vähem kui 3 mahuprotsenti naturaalset või sünteetilist parfüümõli ja vähem kui 70 mahuprotsenti puhast etüülalkoholi, ja ravimid.

Alltoodud mahuvalikud kehtivad kõigile aerosoolidena müüdavatele toodetele, välja arvatud:

 

a) alkoholi baasil valmistatud kosmeetikatooted, mis sisaldavad rohkem kui 3 mahuprotsenti naturaalset või sünteetilist parfüümõli ja rohkem kui 70 mahuprotsenti puhast etüülalkoholi;

b) ravimid.

Justification

Malgré son intention, la proposition de la Commission ne maintient pas les exceptions existantes de la Directive 80/232/CEE. L’amendement rectifie cette erreur dans une présentation plus lisible.

 • [1]  ELTs seni avaldamata.

EXPOSE DE MOTIFS

L'objectif de cette révision consiste à regrouper la législation existante en un acte unique et d'abroger (ou déréglementer) tous les formats d'emballages existants tout en maintenant la réglementation en vigueur fondée sur une harmonisation totale de certains secteurs spécifiques. De manière générale, cette proposition s'inscrit dans une démarche pluriannuelle de simplification de la législation du marché intérieur soutenue par les gouvernements.

1. Etat de la législation

Lorsque l'on s'est rendu compte, dans les années 60, que la diversité des dispositions nationales concernant les quantités nominales de produits en préemballages constituait un frein à la libre circulation des marchandises, la Communauté s'est attelée à une harmonisation. A notre connaissance, la législation communautaire en question, qui a été amendée à plusieurs reprises, n'a jamais été consolidée ou codifiée, mais son niveau de détail est impressionnant[1].

Ces mesures ont été prises tout en évitant aux entreprises qui opéraient uniquement sur le marché national de devoir respecter ces nouvelles dispositions communautaires. La réglementation d'harmonisation avait un caractère optionnel et prévoyait que seuls les produits conformes à la législation communautaire bénéficiaient de la libre circulation.

Certains produits ont toutefois été soumis à une harmonisation totale, ce qui signifie que tous les formats nationaux pour ces produits ont été supprimés et que les formats communautaires sont devenus obligatoires pour tous les opérateurs. La première législation communautaire sur les gammes de formats des produits préemballés date de 1975[2].

Au fil des ans, la nécessité d'une révision s'est fait sentir. En effet, la mise en œuvre des directives susmentionnées s'est avérée délicate, notamment à cause de la grande diversité des règles et des pratiques applicables aux gammes: certaines ont été rendues obligatoires, tandis que d'autres sont demeurées facultatives. Les Etats membres ont dès lors conservé le droit de fixer des gammes pour ces produits à l'échelle nationale. La variété des règles a parfois conduit à une compartimentation en différents marchés nationaux à l'intérieur de la Communauté européenne.

La Cour de justice des Communautés européennes a en outre confirmé cette difficulté dans l'affaire Cidrerie Ruwet[3]. La Cour y juge que la jurisprudence sur la reconnaissance mutuelle, à savoir "Cassis de Dijon", s'applique également aux formats d'emballages nationaux[4].

Suite à l'élaboration d'une étude d'impact, la Commission, a estimé que l'option des formats libres était la meilleure des solutions dans la mesure où elle garantissait une concurrence pleine et entière pour les entreprises et une liberté de choix pour les consommateurs sans nuire aux objectifs environnementaux de la Communauté. Elle soutient néanmoins dans sa proposition que certains secteurs devraient continuer à être soumis à la réglementation existante sur base d'une harmonisation totale. Des gammes obligatoires se justifieraient en effet dans les secteurs très spécifiques où la réglementation communautaire a déjà fixé des formats harmonisés obligatoires, c'est-à-dire pour les vins, les spiritueux, le café soluble, les aérosols et le sucre blanc.

Selon cette même proposition, le maintien de quantités nominales obligatoires ne représenterait pourtant qu'une dérogation à la politique générale de la déréglementation des quantités nominales et serait limitée dans le temps, à savoir 20 ans.

2. Justification succincte

La normalisation obligatoire des formats d'emballages semble avoir l'utilité évidente de protéger les consommateurs de certaines tromperies sur les volumes, car ce sont des formats bien connus du grand public, faciles à comprendre et uniformes dans tous les points de vente de l'UE. Elle assurerait également une concurrence loyale entre producteurs

En revanche, d'aucuns estiment, à l'instar de la Commission européenne, que pour de nombreux produits, notamment alimentaires, la libéralisation des formats est de nature à stimuler la concurrence par l'innovation, tout en offrant aux consommateurs, dont les habitudes évoluent, un plus large choix.

Les avis divergent fortement selon les secteurs sur la nécessité ou non d'une déréglementation. Les partisans de l'abrogation des directives existantes s'appuient en particulier sur l'information suffisante donnée par l'obligation de l'affichage du prix à l'unité de mesure (directive 98/6[5]). Les opposants à la suppression des gammes insistent notamment sur la facilité d'usage des gammes préétablies qui évite la lecture d'étiquettes.

Suite à la consultation que votre rapporteur a menée auprès de différents secteurs et des organisations de consommateurs, il estime que la déréglementation proposée par la Commission s'avère globalement fondée. La directive 98/6 qui rend obligatoire l'indication du prix de vente à l'unité de mesure a d'ailleurs fait disparaître un des motifs à l'origine de cette réglementation et offre, selon de nombreuses sources, une grande protection du consommateur tout en permettant la recherche et l'innovation.

La grande distribution semble également soutenir la démarche de la Commission, estimant que la disparition des gammes permettrait d'offrir des produits de plus en plus compétitifs.

Prenant acte de ces différentes contributions, le rapporteur est cependant d'avis que certains produits de base devraient déroger à la libéralisation et continuer à être régis par des gammes obligatoires. Bien que ces secteurs ne soient pas toujours parvenus à trouver un accord au niveau européen, de nombreuses prises de positions démontrent l'attachement de ces secteurs au maintien des gammes obligatoires en vigueur. Votre rapporteur a considéré que lorsqu'un secteur particulier (niveau national ou européen) s'exprimait en faveur du maintien de la législation existante, il y avait lieu d'en tenir compte.

Il en va ainsi du café, du beurre, du sel, du riz, des pâtes alimentaires et du lait de consommation. Ces produits sont à la base de notre alimentation quotidienne. Pour ces derniers, la réglementation en vigueur permet d'offrir au consommateur une gamme suffisamment large pour répondre à ses attentes en termes de besoin de consommation ainsi que de repère dans la comparaison des produits dans une Europe à 25. La déréglementation engendrerait des coûts en termes d'investissements et dans un même temps, les outils de productions risqueraient de devenir rapidement hors service. De telles conséquences mettront à coup sur les petites et moyennes entreprises en difficulté. Votre rapporteur reste dès lors convaincu de l'utilité de gammes pour les secteurs précités. Parfois, il convient même de les compléter. Ces gammes constituent la garantie d'une parfaite transparence pour le consommateur et une concurrence loyale pour les entreprises.

Aussi, les producteurs de spiritueux, soumis à la normalisation obligatoire des formats d'emballages, estiment que la proposition couvre un intervalle trop limité qui ne prend pas en considération la tendance prévisible dans les ventes. La vente de tels produits évolue en effet dans le sens d'achats de plus en plus fréquents en grands volumes, au-delà d'un litre, voire d'un litre et demi. Votre rapporteur suggère d'étendre la gamme jusqu'à deux litres pour couvrir l'évolution future du marché.

Les biens vendus hors-taxes ("Duty-free") ne sont pas sujets aux gammes d'emballage obligatoires dans l'UE, puisqu'ils sont consommés en dehors du Marché intérieur. Si cette exemption n'est pas retenue dans cette nouvelle proposition, les tailles utilisées deviendraient illégales. Il serait dès lors contradictoire qu'une directive qui cherche à simplifier la législation existante et à déréguler la plupart des secteurs introduise une disposition concernant des points de vente auxquels elle ne s'applique pas actuellement et dont l'application ne comporte aucun bénéfice additionnel.

Par ailleurs, la proposition n'admet le maintien des gammes pour les produits listés dans l'annexe que de manière transitoire, puisqu'elle prévoit une disparition automatique des gammes au bout de 20 ans (article 3). Cette disposition ne semble guère justifiée. Comment décider dès 2005 du cadre réglementaire qui sera applicable en 2025, alors qu'on ne connaît pas du tout aujourd'hui les conditions du marché à une date si éloignée. En conséquence, votre rapporteur propose d'amender cette disposition en suggérant une clause de révision décennale.

Enfin, le rapporteur est conscient des problèmes que soulève la libéralisation des gammes pour les personnes handicapées ou âgées. Ceux-ci s'opposent à la suppression des gammes. C'est également une des raisons pour laquelle le maintien des gammes pour certains produits de base a été suggéré. Il est à noter que ces personnes se rendent plus facilement dans des commerces de proximité qui quant à eux dérogent également à l'obligation du prix à l'unité de mesure. La déréglementation des formats ne ferait dès lors que croire l'insécurité de ces personnes quant à la quantité et la valeur de leur achat.

C'est dans l'esprit de la directive adoptée par le Parlement européen le 23 février 2005 sur les pratiques commerciales déloyales, qui vise entre autres à protéger le consommateur vulnérable, qu'il est demandé à la Commission européenne de bien vouloir examiner ce qu'il conviendrait de faire au niveau communautaire pour améliorer la lisibilité des indications de poids et de volumes pour les personnes vulnérables. Il est également demandé aux Etats membres de faire un effort plus poussé en ce sens.

Le Parlement Européen a aussi commissionné, en août 2005, une étude d'impact visant à analyser les conséquences de la déréglementation proposée sur les catégories de consommateurs vulnérables (personnes âgées, mal voyantes, handicapés, consommateurs à faible niveau d'éducation etc.). C'est donc la première fois que les propositions initiales d'un rapporteur ont été l'objet d'une étude d'impact demandé par le Parlement. Les résultats de cette étude ont conclu que la plupart des consommateurs ne connaissent pas le prix à l'unité de mesure; en outre, les résultats mettent en question la thèse de la Commission qu'une déréglementation automatiquement comporterait une hausse de concurrence sur le marché, puisque le nombre des marques offertes aux consommateurs se réduirait de conséquence. L’étude conforte clairement la proposition de déroger à la libéralisation pour certains produits alimentaires de base dans le but de protéger les consommateurs les plus vulnérables. Elle démontre aussi que la libéralisation des emballages n’assure ni une augmentation de la concurrence entre les producteurs ni une augmentation du choix pour les consommateurs ni une réponse adéquate aux besoins des consommateurs les plus nombreux et les plus faibles.

26.4.2005

 • [1]  A titre d'exemple, les annexes à la directive 80/232 prévoient des gammes de quantités nominales pour les produits suivants: PRODUITS ALIMENTAIRES VENDUS A LA MASSE: Entre autres: beurre, margarine, graisses émulsionnées ou non animales et végétales, pâtes à tartiner à faible teneur en graisse. Sel de table ou de cuisine, riz, céréales et flocons de céréales prêts à servir
  PEINTURES ET VERNIS PRÊTS À L'EMPLOI (AVEC OU SANS ADDITION DE SOLVANTS); COLLES ET ADHÉSIFS SOLIDES OU EN POUDRE; PRODUITS D'ENTRETIEN (Entre autres : produits pour cuirs et chaussures, bois et revêtements de sol, fourneaux et métaux y compris pour automobiles, vitres et glaces y compris pour automobiles; détachants, apprêts et teintures ménagères, insecticides ménagers, détartrants, désodorisants ménagers, désinfectants non pharmaceutiques; COSMÉTIQUES : PRODUITS DE BEAUTÉ ET DE TOILETTE - Produits pour la peau et l'hygiène buccale, crèmes à raser, crèmes et lotions à usage général, crèmes et lotions pour les mains, produits solaires, produits pour l'hygiène buccale; pâtes dentifrices; produits non colorants pour cheveux et produits de bain; laques, shampooings, produits de rinçage, renforçateurs, brillantines, crèmes pour cheveux, mousses et autres produits moussants pour le bain et la douche; produits à base d'alcool: eaux aromatiques, lotions capillaires, lotions avant et après rasage; désodorisants et produits pour l'hygiène intime; talcs; PRODUITS DE LAVAGE- Savons solides de toilette et de ménage; savons mous; savons en paillettes, copeaux, flocons, produits liquides de lavage, de nettoyage et de récurage, ainsi que produits auxiliaires et préparations hypochlorites, poudre de récurage, produits de prélavage et de trempage sous forme de poudre; HUILES DE GRAISSAGE; CONSERVES ET SEMI-CONSERVES LOGÉES DANS DES BOÎTES MÉTALLIQUES ET DANS DES EMBALLAGES EN VERRE : PRODUITS VÉGÉTAUX (FRUITS, LÉGUMES, TOMATES, POMMES DE TERRE, À L'EXCEPTION DES ASPERGES, SOUPES, JUS DE FRUITS OU DE LÉGUMES ET NECTARS DE FRUITS) DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE; PRODUITS SPECIAUX - truffes; tomates: concentrées, pelées ou non, «Cocktails» de fruits, fruits au sirop; ALIMENTS HUMIDES POUR CHIENS ET CHATS; PRODUITS DE LAVAGE ET DE NETTOYAGE EN POUDRE.
 • [2]  Directive 76/211/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en
  préemballages, JO L 46, 21.2.1976, p. 1.
  Directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations
  des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages, JO L 42, 15.2.1975, p. 1.
  Directive 80/232/CEE du Conseil, du 15 janvier 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages, JO L 51, 25.2.1980, p. 1.
 • [3]  Arrêt du 12 octobre 2000, Affaire C-3/99 Cidrerie Ruwet SA/Cidre Stassen SA et H.P. Bulmer Ltd, Rec. 2000, p. I-8749.
 • [4]  "L'article 30 du traité (devenu, après modification, article 28 CE) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre interdise la commercialisation d'un préemballage d'un volume nominal non compris dans la gamme communautaire prévue à la directive 75/106, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages, modifiée par les directives 79/1005, 85/10, 88/316 et 89/676, légalement fabriqué et commercialisé dans un autre Etat membre, à moins qu'une telle interdiction ne vise à satisfaire une exigence impérative tenant à la protection des consommateurs, qu'elle soit indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importés, qu'elle soit nécessaire à la satisfaction de l'exigence en cause et proportionnée à l'objectif poursuivi, et que cet objectif ne puisse pas être atteint par des mesures restreignant d'une manière moindre les échanges intracommunautaires.
  Afin d'apprécier s'il existe effectivement un risque que le consommateur soit induit en erreur par des volumes nominaux trop voisins d'un même liquide, le juge national doit tenir compte de tous les éléments pertinents, en prenant pour référence un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé." (paragraphe 2 du sommaire de l'arrêt)
 • [5]  Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs, L 80, 18/03/199, p. 27.

TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI ARVAMUS ()

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonileettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse eeskirjad kinnispakkides olevate toodete nimikoguste kohta, tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 75/106/EMÜ ja 80/232/EMÜ ning muudetakse nõukogu direktiivi 76/211/EMÜ
(KOM(2004)0708 – C6‑0160/2004 – 2004/0248(COD))

Arvamuse koostaja: John Purvis

SHORT JUSTIFICATION

The current legislation on pack sizes for pre-packed products is complex and lacks transparency. The legislation covers some 40 products. For some of them (like wine and spirits) mandatory sizes are fixed at Community level. For others, optional Community rules on sizes are in place, but Member States retain the right to fix ranges at national level. This has led to a variety of Community and national rules on sizes and a general confusion in the internal market, especially after the Cidrerie-Ruwet case permitted the marketing throughout the EU of nationally sanctioned sizes.

In this proposal, all existing mandatory or optional fixed pack sizes are abolished, with the exception of a few specific sectors (i.e. wine, spirits, soluble coffee and white sugar) where mandatory sizes within certain ranges are maintained. The Commission proposes even this should lapse after 20 years. Your draftsman suggests instead reviews at approximately ten year intervals.

In general, this opinion welcomes the Commission's proposal. It is a good example of deregulation and simplification of EU and national legislation.

Free sizes increase the flexibility for companies to adapt their product sizes to new consumer needs and changing demands. They will boost innovation and increase consumer choice. Experience has shown that in sectors where sizes are free, companies tend to focus more on consumer demand and concentrate on product innovation. This product innovation often opens up and develops new markets and goes hand in hand with process innovation.

Legislation on labelling, unit pricing and misleading advertising is more important to consumer protection than limiting consumer choice by fixing sizes.

However, in some specific sectors there is a case to retain mandatory fixed sizes. Firstly, mandatory sizes can help some smaller-scale producers reduce costs through economies of scale and more efficient bottling line operations. Without mandatory sizes they might face demands from large retailers and distributors to regularly change pack sizes. Secondly, in some sectors prior to the introduction of mandatory sizes, consumers were faced with a proliferation of pack sizes. These differences in size were often indistinguishable to the eye resulting in widespread consumer confusion. Therefore the Commission proposes that fixed pack sizes should continue to be mandatory in a limited number of sectors in the interests of smaller-scale producers and consumer protection. This opinion agrees with this, subject to some minor changes in the range of sizes to be permitted.

Your draftsman also agrees with the Commission that there should be no changes included in this Directive for pre-packed products which are sold in aerosols, as this will be covered in the revision of Council Directive 75/324/EEC in the near future.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek[1]Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

PÕHJENDUS 5

(5) Mõjude hinnang, mis hõlmas ka laiapõhjalisi konsultatsioone kõigi huvitatud pooltega, näitas, et nimikoguste vabakslaskmine suurendab tootjate vabadust pakkuda kliendi soovidele vastavaid kaupu ning suurendab siseturul konkurentsi toodete kvaliteedi ja hinna osas.

(5) Mõjude hinnang, mis hõlmas ka laiapõhjalisi konsultatsioone kõigi huvitatud pooltega, näitas, et nimikoguste vabakslaskmine suurendab paljudes sektorites tootjate vabadust pakkuda tarbija soovidele vastavaid kaupu ning suurendab siseturul konkurentsi toodete kvaliteedi ja hinna osas.

Justification

Free nominal quantities can encourage industry innovation and increase consumer choice, but not in all sectors

Muudatusettepanek 2

PÕHJENDUS 7

(7) Kuid mõnes sektoris võib selline eeskirjade kaotamine kaasa tuua ebaproportsionaalselt suuri lisakulusid, seda eriti väikestele ja keskmistele ettevõtetele. Seetõttu tuleb nende sektorite osas kohandada olemasolevaid ühenduse seadusakte omandatud kogemuste valguses, eeskätt tagamaks, et ühenduse nimikogused oleksid fikseeritud vähemalt nende toodete puhul, mida tarbijatele kõige rohkem müüakse.

(7) Kuid teistes sektorites tõid piiramata pakendisuurused varem endaga kaasa märkimisväärse hulga erineva suurusega pakendeid ja keerulise olukorra turul. Nendes sektorites võib selline eeskirjade kaotamine kaasa tuua ebaproportsionaalselt suuri lisakulusid, eriti väikestele ja keskmistele ettevõtetele, ning segaduse tarbijate seas. Lisaks sellele võib piirangute tühistamine ohustada kasu, mis tuleneb keskkonnasäästliku kerge klaasi kasutamisest. Seetõttu tuleb nendes sektorites kohandada olemasolevaid ühenduse õigusakte omandatud kogemuste valguses, eeskätt tagamaks, et ühenduse nimikogused oleksid fikseeritud kauplemises kõige enam levinud suuruste puhul.

Justification

In some sectors, prior to the introduction of mandatory sizes, numerous different sizes were on sale, often clustered around the most commonly traded quantities, which resulted in widespread consumer confusion and extra costs to small producers in particular. An end to mandatory sizes in these sectors might recreate the conditions in which these difficulties could return causing problems for both producers and consumers.

Muudatusettepanek 3

PÕHJENDUS 8

(8) Kuna kohustuslike nimikoguste allesjätmist tuleb pidada kitsenduseks, peaks nende kehtivus olema ajaliselt piiratud, võttes arvesse asjaomastes sektorites seadmetele kehtivat sobivat investeerimistsüklit. Siiski tuleb nende sektorite osas kohandada olemasolevaid ühenduse õigusnorme omandatud kogemuste valguses, eeskätt selleks, et fikseerida ühenduse nimikogused ainult nende toodete puhul, mida tarbijatele kõige rohkem müüakse.

(8) Kuigi kohustuslike nimikoguste allesjätmist võib mõnede sektorite puhul õigustatuks pidada, tuleks kogemustest ja tarbijakaitse vajadusest tulenevalt ühenduse õigusnormid sellest hoolimata läbi vaadata, et teha kindlaks, kas need kohustuslikud suurused peegeldavad jätkuvalt tarbijate ja tootjate vajadusi. Et tagada turu stabiilsus ja ennustatavus ning mitte seada ohtu pakendamisseadmetesse tehtud kapitalimahutusi, tuleks sellist läbivaatamist korraldada üksnes iga kümne aasta tagant.

Justification

The maintenance of mandatory sizes in some sectors would benefit both industry and consumers alike. It is difficult to predict future market conditions and whether an end to all mandatory sizes would be beneficial. It would be better, therefore, to conduct a review after a reasonably long length of time to assess if any adjustments to the legislation are necessary.

Muudatusettepanek 4

PÕHJENDUS 9 A (uus)

 

(9 a) Tarbijakaitse huvides tuleb kasutusele võtta uued meetmed, et parandada toote kaalu ja koostist käsitleva teabe loetavust toote etiketil.

Justification

This would provide more effective protection for consumers, who would have access to all the information concerning the product in a legible form on the label and would be able to make swift comparisons between products in different-sized packs.

Muudatusettepanek 5

PÕHJENDUS 10 A (uus)

 

(10 a) Vedela koostise, kuid suure tihedusega toodete puhul (s.t tooted, mille puhul pakendaja võib valida, kas pakendada tooteid vedelike või tahketena ning mida seetõttu saab mõõta mahu- või kaaluühikutes ja mille pakendil võib kasutada ühte neist ühikutest) tuleks teha ettepanek nende toodete koostist väljendavate mõõtühikute ühtlustamise osas, et tarbijal oleks võimalik võrrelda ühe ja sama toote hinda.

Justification

There are certain products such as lacquers, varnishes, paints and ice creams which may be measured either in units of capacity or in units of weight. This prevents consumers from comparing the prices of one and the same product and may lead them to make the wrong choice. For this reason and in order to increase consumer protection, units of measure should be harmonised.

Muudatusettepanek 6

ARTIKLI 1 ESIMENE LÕIK

Käesolev direktiiv sätestab reeglid kinnispakendisse pakendatud toodete nimikogustele. See kehtib kõigile kinnispakendis toodetele ja kinnispakenditele, nagu need on defineeritud direktiivi 76/211/EMÜ artiklis 2.

Käesolev direktiiv sätestab eeskirjad kinnispakkides olevate toodete nimikoguste kohta. See kehtib kõigile kinnispakis toodetele ja kinnispakkidele direktiivi 76/211/EMÜ artikli 2 tähenduses. Käesolevat direktiivi ei kohaldata lisas loetletud toodete suhtes, mida müüakse tollimaksuvabades kauplustes tarbimiseks väljaspool Euroopa Liitu.

Justification

Goods on sale in outlets such as airport "tax free" shops and for export outwith the European Union are currently not subject to the EU's mandatory ranges since they are consumed outwith the Single Market. This provision should be retained so that sizes currently sold in such outlets do not become illegal.

Muudatusettepanek 7

ARTIKLI 3 ESIMENE LÕIK

Perioodi [20 aastat pärast artiklis 9 nimetatud kuupäeva] jooksul tagavad liikmesriigid, et lisa punktis 3 nimetatud tooteid, mis on pakendatud lisa punktides 1 ja 2 loetletud suuruses kinnispakenditesse, tuuakse turule üksnes juhul, kui nad on pakendatud lisa punktides 1 ja 2 loetletud suuruses kinnispakenditesse.

Liikmesriigid tagavad, et lisa punktis 3 nimetatud tooteid, mille kinnispakid on lisa punktides 1 ja 2 loetletud suurusvahemikes, tuuakse turule üksnes juhul, kui need on kinnispakkidesse pakendatud lisa punktides 1 ja 2 loetletud nimikogustena. Lisa punktis 3 osutatud toodete nimekiri vaadatakse läbi iga kümne aasta tagant, et hinnata, kas nimekiri peaks edasi kehtima ja/või tuleks seda muuta.

Justification

It is difficult to predict market conditions in the future and whether an end to all mandatory sizes would be beneficial. It would be better, therefore, to conduct a review after a reasonably long length of time to assess if any adjustments to the legislation are necessary.

Muudatusettepanek 8

ARTIKLI 5 LÕIGE 1

1. Artiklite 3 ja 4 täitmise puhul rühmapakendite korral, mis koosnevad kahest või enamast individuaalpakendist, kohaldatakse lisas loetletud nimikoguseid iga individuaalpakendi suhtes.

1. Artiklite 3 ja 4 täitmise puhul, kui tegemist on kahe või enama lisas osutatud kogustes pakendatud üksiku kinnispakiga, mida saab müüa eraldi, kuid mida müüakse rühmapakendina, kohaldatakse lisas loetletud nimikoguseid iga üksiku rühmapakendis sisalduva kinnispaki suhtes.

Justification

A clarification. Products sold in multi-packs must either individually be in pack sizes allowed by this Directive or make in total a pack size which is allowed by this Directive.

Muudatusettepanek 9

ARTIKLI 5 LÕIGE 2

2. Kui kinnispakend koosneb kahest või enamast individuaalpakendist, mis pole mõeldud eraldi müügiks, kohaldatakse lisas loetletud nimikoguseid kinnispaki suhtes.

2. Kui rühmapakend koosneb kahest või enamast üksikust kinnispakist, mis ei ole pakendatud lisas osutatud kogustes ja mida ei saa sellest tulenevalt eraldi müüa, kohaldatakse lisas loetletud nimikoguseid kogu rühmapakendi sisu suhtes.

Justification

A clarification. Products sold in multi-packs must either individually be in pack sizes allowed by this Directive or make in total a pack size which is allowed by this Directive.

Muudatusettepanek 10

ARTIKKEL 8 A (uus)

 

Artikkel 8 a

 

Läbivaatamine

 

Kümnendal aastal pärast käesoleva direktiivi jõustumist esitab komisjon parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi kohaldamise kohta ja teeb vajadusel soovitusi selle muutmiseks.

Justification

The Commission should conduct a review after a reasonably long length of time to assess if any adjustments to the legislation are necessary.

Muudatusettepanek 11

ARTIKKEL 8 B (uus)

 

Artikkel 8 b

Erand

 

Vahetult enne käesoleva direktiivi jõustumist kohustuslikena kehtinud kogustes pakendatud tooteid, millele ei ole osutatud lisas toodud suurusvahemikes ja mille tootmiskuupäev ei ole hilisem kui käesoleva direktiivi jõustumiskuupäev, võib jätkuvalt turule tuua 18 kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

 

 

Justification

Some sizes which are currently permitted will no longer be able to be sold under the terms of this Directive. It is appropriate, therefore, to have a phasing-out period.

Muudatusettepanek 12

LISA PUNKTI 1 TABELI KUUENDA REA TEINE VEERG

Suurusvahemikus 100 ml – 1500 ml on lubatud ainult järgmised 7 suurust:

Ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1000 — 1500

Suurusvahemikus 100 ml – 2000 ml on lubatud ainult järgmised 10 suurust:

 

Ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 750 — 1000 — 1500 1750 — 2000

Justification

There has been an increased preference for larger sizes in spirit drinks. It is therefore appropriate to extend the mandatory sizes to include larger sizes to avoid the proliferation of similar bottle sizes at these levels. Producers should also be allowed to sell spirits in 750ml bottles since these are already produced for the export market and this is also the normal size for wine bottles.

Muudatusettepanek 13

LISA PUNKT 2, UUS RIDA TABELIS

 

Pruun suhkur: suurusvahemikus 250 g – 1500 g on lubatud ainult järgmised 5 suurust:

g: 250 — 500 — 750 — 1000 — 1500

 • [1]  ELTs seni avaldamata.

MENETLUS

Title

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse eeskirjad kinnispakkides olevate toodete nimikoguste kohta, tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 75/106/EMÜ ja 80/232/EMÜ ning muudetakse nõukogu direktiivi 76/211/EMÜ

References

KOM(2004)0708 – C6-0160/2004 – 2004/0248(COD)

Committee responsible

IMCO

Committee asked for its opinion
  

Date announced in plenary

ITRE
27.10.2004

Enhanced cooperation

 

Draftsman
  

Date appointed

John Purvis
27.1.2005

Discussed in committee

31.3.2005

 

 

 

 

Date amendments adopted

26.4.2005

Result of final vote

poolt:

vastu:

erapooletuid:

37

2

0

Members present for the final vote

Ivo Belet, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Lena Ek, Nicole Fontaine, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Pier Antonio Panzeri, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca

Substitutes present for the final vote

Malcolm Harbour, Erna Hennicot-Schoepges, Edit Herczog, Erika Mann, Lambert van Nistelrooij, John Purvis, Hannes Swoboda

Substitutes under Rule 178(2) present for the final vote

 

MENETLUS

Title

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse eeskirjad kinnispakkides olevate toodete nimikoguste kohta, tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 75/106/EMÜ ja 80/232/EMÜ ning muudetakse nõukogu direktiivi 76/211/EMÜ

References

KOM(2004)0708 – C6-0160/2004 – 2004/0248(COD)

Date submitted to Parliament

25.10.2005

Committee responsible
  

Date announced in plenary

IMCO
27.10.2004

Committee(s) asked for opinion(s)
  

Date announced in plenary

ITRE
27.10.2004

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  

Date appointed

Jacques Toubon
30.11.2004

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

/

 

 

 

 

 

Discussed in committee

11.7.2005

5.10.2005

22.11.2005

12.12.2005

 

Date adopted

12.12.2005

Result of final vote

+:

–:

0:

28

0

1

Members present for the final vote

Maria Carlshamre, Charlotte Cederschiöld, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Wolf Klinz, Henrik Dam Kristensen, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Leopold Józef Rutowicz, Heide Rühle, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Phillip Whitehead

Substitute(s) present for the final vote

Benoît Hamon

Substitute(s) under Rule 178(2) present for the final vote

 

Date tabled

16.12.2005

Comments (available in one language only)

...