Ziņojums - A6-0412/2005Ziņojums
A6-0412/2005

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus par fasētu produktu nominālajiem daudzumiem, atceļ Padomes Direktīvas 75/106/EEK un 80/232/EEK un groza Padomes Direktīvu 76/211/EEK

  16.12.2005 - (KOM(2004)0708 – C6‑0160/2004 – 2004/0248(COD)) - ***I

  Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
  Referents: Jacques Toubon


  Procedūra : 2004/0248(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A6-0412/2005

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus par fasētu produktu nominālajiem daudzumiem, atceļ Padomes Direktīvas 75/106/EEK un 80/232/EEK un groza Padomes Direktīvu 76/211/EEK

  (KOM(2004)0708 – C6‑0160/2004 – 2004/0248(COD))

  (Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (KOM(2004)0708)[1],

  –   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6‑0160/2004),

  –   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

  –   ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumu (A6‑0412/2005),

  1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

  2.  prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

  3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

  Komisijas ierosinātais tekstsParlamenta izdarītie grozījumi

  Grozījums Nr. 1

  4. APSVĒRUMS

  (4) Īpaši svarīgas prasības attiecībā uz patērētāju aizsardzību saglabāt nominālos daudzumus ir maz ticamas, tā kā patērētāju intereses ir aizsargātas ar vairākām direktīvām, kas pieņemtas pēc Direktīvas 75/106/EEK un 80/232/EEK, sevišķi Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/6/EK, par patērētāju aizsardzību, norādot patērētājiem piedāvāto produktu cenas.

  (4) Patērētāju aizsardzību atvieglo direktīvas, kas pieņemtas pēc Direktīvas 75/106/EEK un 80/232/EEK, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/6/EK par patērētāju aizsardzību, norādot patērētājiem piedāvāto produktu cenas.

  Pamatojums

  La directive sur l’indication des prix est seulement l’un des moyens de protéger les consommateurs. Des études de la Commission montrent que l’information sur le prix à l’unité de mesure n’est pas utilisée ni comprise par les consommateurs de façon généralisée. Par ailleurs, elle ne s’applique pas dans tous les points de vente et pour certains produits, constitue an moyen insuffisant, et parfois trompeur, de véhiculer l’information dont les consommateurs ont besoin pour prendre des décisions d’achat dûment informées. Ainsi, de façon isolée, elle ne doit pas être considérée comme protectrice des consommateurs.

  Grozījums Nr. 2

  5. APSVĒRUMS

  (5) Ietekmes novērtējums, ieskaitot plašu apspriešanos ar visām ieinteresētajām pusēm, norādīja, ka brīvi nominālie daudzumi palielina ražotāju brīvību piedāvāt preces atbilstoši patērētāju gaumei un uzlabo konkurenci attiecībā uz kvalitāti un cenu iekšējā tirgū.

  (5) Ietekmes novērtējums, tostarp apspriešanās ar visām ieinteresētajām pusēm, liecināja, ka vairākās nozarēs brīvi nominālie daudzumi palielina ražotāju brīvību piedāvāt preces atbilstoši patērētāju gaumei un uzlabo konkurenci attiecībā uz kvalitāti un cenu iekšējā tirgū. Turpretim citās nozarēs patērētāju un uzņēmumu interesēs šobrīd ir lietderīgāk saglabāt saistošus nominālos daudzumus.

  Pamatojums

  Au cours de la consultation des parties prenantes, dont des associations de consommateurs, plus particulièrement celles représentant des populations vulnérables, des associations agissant en faveur de la protection de l’environnement mais aussi les services de répression des fraudes et les représentants des milieux économiques, il est apparu qu’il existait un large consensus en faveur du maintien des gammes obligatoires. De plus, avant l’introduction des gammes obligatoires, les différentes tailles étaient tellement nombreuses et semblables, en se multipliant autour des plus vendues, que la confusion pour les consommateurs était devenue généralisée

  Grozījums Nr. 3

  5.A APSVĒRUMS (jauns)

   

  (5a) Direktīvas īstenošanu vajadzētu papildināt ar informācijas kampaņu, kas vērsta uz patērētājiem un ražotājiem, lai nodrošinātu pareizu izpratni par vienības cenas koncepciju.

  Grozījums Nr. 4

  5.B APSVĒRUMS (jauns)

   

  (5b) Pētījums par direktīvas ietekmi uz visneaizsargātākajiem patērētājiem (vecāka gadagājuma cilvēkiem, vājredzīgajiem, invalīdiem, mazizglītotiem patērētājiem utt.) aptiprināja pieņēmumu, ka iepakojuma formāta ierobežojumu atcelšanas dēļ šie patērētāji varētu atrasties ļoti neizdevīgā stāvoklī, kopumā radot patērētājiem piedāvāto zīmolu skaita samazināšanos, tādējādi samazinot piedāvājumu, kā arī konkurenci tirgū.

  Pamatojums

  Le Parlement Européen a commissionné en août 2005 une étude d'impact visant à analyser les conséquences de la déréglementation proposée sur les catégories de consommateurs vulnérables, dont les résultats non seulement mettent en question la thèse qu'une déréglementation automatiquement comporterait une hausse de compétitivité, mais aussi très clairement supportent la nécessité de considérer une dérogation à la libéralisation pour une certain gamme de produits visant à protéger ces groupes des consommateurs plus vulnérables.

  Grozījums Nr. 5

  7. APSVĒRUMS

  (7) Tomēr noteiktās nozarēs šādu ierobežojumu atcelšana var izraisīt neproporcionāli lielas papildu izmaksas, it īpaši mazos un vidējos uzņēmumos. Tāpēc šajās nozarēs spēkā esošie Kopienas tiesību akti jāpielāgo, ņemot vērā pieredzi, jo īpaši lai nodrošinātu to, ka Kopienas nominālie daudzumi ir noteikti vismaz tiem produktiem, kas ir vispieprasītākie starp patērētājiem.

  (7) Tomēr citās nozarēs brīvie izmēri agrāk veicināja ievērojamu dažādu iepakojuma izmēru un tirgus sarežģījumu rašanos. Šajās nozarēs šādu ierobežojumu atcelšana var izraisīt neproporcionāli lielas papildu izmaksas, it īpaši mazos un vidējos uzņēmumos, kā arī neskaidrības patērētājiem. Turklāt, ierobežojumu atcelšana varētu pakļaut riskam ieguvumus no videi draudzīgā vieglā stikla izmantošanas. Tāpēc šajās nozarēs spēkā esošie Kopienas tiesību akti jāpielāgo, ņemot vērā pieredzi, jo īpaši lai nodrošinātu to, ka Kopienas nominālie daudzumi ir noteikti visizplatītākajiem izmēriem, kādus izmanto tirdzniecībā.

  Pamatojums

  In some sectors, prior to the introduction of mandatory sizes, numerous different sizes were on sale, often clustered around the most commonly traded quantities, which resulted in widespread consumer confusion and extra costs to small producers in particular. An end to mandatory sizes in these sectors might recreate the conditions in which these difficulties could return causing problems for both producers and consumers.

  Grozījums Nr. 6

  8. APSVĒRUMS

  (8) Tā kā saistošo nominālo daudzumu saglabāšana ir jāuzskata par izņēmumu, tai jābūt ierobežotai laikā, ņemot vērā atbilstošu investīciju ciklu iekārtās attiecīgajās nozarēs. Tāpēc šajās nozarēs spēkā esošie Kopienas tiesību akti jāpielāgo, ņemot vērā pieredzi, jo īpaši lai ierobežotu Kopienā noteiktos nominālos daudzumus apjomus tikai tiem produktiem, kas ir vispieprasītākie starp patērētājiem.

  (8) Ja arī saistošo nominālo daudzumu saglabāšana dažām nozarēm var būt pamatota, ņemot vērā gūto pieredzi un patērētāju vajadzības, Kopienas tiesību akti tomēr ir atkārtoti periodiski jāizvērtē. Turpmāk būs atkārtoti jāizskata, vai tie joprojām atbilst patērētāju un ražotāju vajadzībām.

  Pamatojums

  La déréglementation risquant de provoquer à nouveau une prolifération de formats qui nuit aux consommateurs, il doit être réaffirmé que les quantités obligatoires ne sont pas seulement justifiées par des raisons de coûts de production.

  Grozījums Nr. 7

  9. APSVĒRUMS

  (9) Lai veicinātu pārskatāmību, visi fasēto produktu nominālie apjomi ir jānosaka vienā tiesību aktā, un Direktīvas 75/106/EEK un 80/232/EEK ir jāatceļ.

  (9) Lai veicinātu pārskatāmību, visi fasēto produktu nominālie apjomi ir jānosaka vienā tiesību aktā, un Direktīvas 75/106/EEK un 80/232/EEK ir jāatceļ. Komisijai jāizpēta pasākumi, kas jāveic vai jāveicina, lai uzlabotu svara un izmēru norāžu lasāmību uz patēriņa produktu marķējuma. Tas apvienojumā ar saistošo diapazonu saglabāšanu dažiem pamatproduktiem varētu būt ļoti noderīgi dažām mazāk aizsargātu patērētāju kategorijām, piemēram, invalīdiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem.

  Pamatojums

  Le rapporteur est conscient des problèmes que soulève la libéralisation des gammes pour les personnes handicapées ou âgées. Ceux-ci s'opposent à la suppression des gammes. C'est également une des raisons pour laquelle le maintien des gammes pour certains produits de base a été suggéré. Il est à noter que ces personnes se rendent plus facilement dans des commerces de proximité qui quant à eux dérogent également à l'obligation du prix à l'unité de mesure. La déréglementation des formats ne ferait dès lors que croire l'insécurité de ces personnes quant à la quantité et la valeur de leur achat.

  Grozījums Nr. 8

  10.A Apsvērums (jauns)

   

  (10a) Saskaņā ar 34. pantu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu, jāsekmē, lai dalībvalstis savās un Kopienas interesēs sagatavotu tabulas, kas iespēju robežās parādītu korelāciju starp šo direktīvu un transponēšanas pasākumiem, un publiskotu tās.

  Grozījums Nr. 9

  1. PANTS

  Šajā direktīvā ir izklāstīti noteikumi par fasētu produktu nominālajiem daudzumiem. Tā attiecas uz fasētiem produktiem un fasējumiem, kā noteikts Direktīvas 76/211/EEK 2. pantā.

  Šajā direktīvā ir izklāstīti noteikumi par fasētu produktu nominālajiem daudzumiem. Tā attiecas uz fasētiem produktiem un fasējumiem, kā noteikts Direktīvas 76/211/EEK 2. pantā. Tā neattiecas uz fasētu maizi, ziežamiem taukiem, sviestu, tēju vai kafiju, uz ko arī turpmāk attiecas valstu normas par nominālajiem daudzumiem.

  Pamatojums

  The packaging of staple foods traditionally differs from Member State to Member State. It is important to maintain existing national ranges on nominal quantities in the interests of consumer protection. Moreover, if deregulation was fully implemented in this sector, the costs to many small and medium-sized enterprises of trying to compete with supermarkets and larger companies would be likely to be disproportionate and in some cases prohibitive. The solution proposed would allow national packaging ranges to be maintained whilst not impeding the import of pre-packaged products of any weight or volume from other EU countries.

  Grozījums Nr. 10

  1. PANTA 1.A DAĻA (jauna)

   

  Šo direktīvu nepiemēro produktiem, kas uzskaitīti pielikumā un ko pārdod beznodokļu veikalos patērēšanai ārpus ES.

  Pamatojums

  Les biens vendus en magasins hors-taxes (“duty-free”) ne sont pas sujets aux gammes d’emballage obligatoires dans l’UE, puisqu’ils sont consommés en dehors du Marché Intérieur. Si cette exemption n’est pas retenue dans la nouvelle législation, les tailles utilisées deviendraient illégales. Il serait aussi contradictoire qu’une Directive qui cherche à simplifier la législation existante et à déréglementer la plupart des secteurs introduise une disposition concernant des points de vente auxquels elle ne s’applique pas actuellement et dont l’application ne comporte aucun bénéfice additionnel.

  Grozījums Nr. 11

  3. PANTS

  Līdz [20 gadi pēc 9. pantā minētā datuma] dalībvalstis nodrošina, ka pielikuma 3. punktā minētos produktus, kas fasēti intervālos, kas uzskaitīti pielikuma 1. un 2. punktā, laiž tirgū tikai tad, ja tie ir fasēti nominālajos daudzumos, kas uzskaitīti pielikuma 1. un 2. punktā.

  Dalībvalstis nodrošina, ka pielikuma 3. punktā minētos produktus, kas fasēti intervālos, kas uzskaitīti pielikuma 1. un 2. punktā, laiž tirgū tikai tad, ja tie ir fasēti nominālajos daudzumos, kas uzskaitīti pielikuma 1. un 2. punktā.

  Pamatojums

  Il n'est pas pertinent de décider dès 2005 du cadre réglementaire qui sera applicable en 2025, alors qu’on ne connaît pas du tout aujourd’hui les conditions du marché à une date si éloignée.

  Grozījums Nr. 12

  4. PANTS

  1. Dalībvalstis nedrīkst, pamatojoties uz nominālajiem daudzumiem, atteikt, aizliegt vai ierobežot tādu aerosolu veidā pārdotu fasētu produktu laišanu tirgū, kas uzskaitīti pielikuma 4. punktā un kas atbilst šīs direktīvas prasībām.

   

  2. Aerosola tarai ir jānorāda nominālā kapacitāte saskaņā ar pielikuma 4. punkta a) apakšpunktu. Norādei ir jābūt tādai, lai tā nebūtu pretrunā ar nominālo tilpumu.

  1. Aerosola dozatoriem ir jānorāda kopējā nominālā kapacitāte. Norādei ir jābūt tādai, lai tā nebūtu pretrunā ar tās satura nominālo tilpumu.

  3. Atkāpjoties no Padomes Direktīvas 75/324/EEK 8. panta 1. punkta e) apakšpunkta, aerosolu veida pārdotiem produktiem, kas atbilst šīs direktīvas prasībām, nav jābūt marķētiem ar to satura nominālo svaru.

  2. Atkāpjoties no Padomes Direktīvas 75/324/EEK 8. panta 1. punkta e) apakšpunkta, aerosolu veida pārdotiem produktiem ar dozatoriem, kas atbilst šīs direktīvas prasībām, nav jābūt marķētiem ar to satura nominālo svaru.

  Grozījums Nr. 13

  5. PANTA 1. PUNKTS

  1. Direktīvas 3. un 4. panta vajadzībām, ja divas vai vairākas atsevišķi fasētas preces veido kompleksu iepakojumu, pielikumā uzskaitītie nominālie daudzumi attiecas uz katru fasējumu atsevišķi.

   

  1. Direktīvas 3. panta vajadzībām, ja divas vai vairākas atsevišķi fasētas preces veido kompleksu iepakojumu, pielikumā uzskaitītie nominālie daudzumi attiecas uz katru fasējumu atsevišķi.

  Grozījums Nr. 14

  8. PANTA 1. PUNKTA 1. APAKŠPUNKTS

  1. Dalībvalstis vēlākais [12 mēnešus pēc 9. pantā minētā datuma] pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai ievērotu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai attiecīgo noteikumu tekstus un atbilstības tabulu starp minētajiem noteikumiem un šo direktīvu.

  1. Dalībvalstis vēlākais [12 mēnešus pēc 9. pantā minētā datuma] pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai ievērotu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai attiecīgo noteikumu tekstus.

  Grozījums Nr. 15

  8. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

   

  2a. Nominālos daudzumus intervālos, kuros tos pašreiz pārdod, bet kuri vairs nav minēti pielikumā, turpmāk var laist tirgū, kamēr beidzas krājumi, līdz pat 18 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

  Pamatojums

  Quelques tailles autorisées actuellement ne pourront plus être vendues dans le cadre de la nouvelle Directive. Il paraît ainsi approprié d’assurer une phase d’adaptation pour que les opérateurs économiques ne soient pas désavantagés par la nouvelle législation.

  Grozījums Nr. 16

  8.A PANTS (jauns)

   

  8. a pants

  Ziņojums

  Komisija vēlākais [8 gadus pēc 9. pantā minētās dienas] un desmit gadus pēc kārtas sniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu un tās ietekmi. Vajadzības gadījumā šim ziņojumam pievieno pārskatīšanas priekšlikumu.

  Pamatojums

  Une clause de révision nous semble plus appropriée qu'une disposition prévoyant que le cadre règlementaire ne sera plus applicable en 2025, alors qu'on ne connaît pas du tout aujourd'hui les conditions du marché à une date si éloignée.

  Grozījums Nr. 17

  PIELIKUMS, 1. PUNKTS, JAUNA TABULAS RINDA

   

  Dzeramais piens

  Intervālā no 100 ml līdz 5 000 ml tikai šādi 7 izmēri:

  Ml: 100 — 200 — 250 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500

  Pamatojums

  Les consommateurs ont l'habitude d'acheter certains formats. Si les gammes sont libéralisées, la surenchère des formats entre distributeurs pourrait conduire à diminuer chaque format pour gagner une petite marge supplémentaire. De plus, les consommateurs ayant l'habitude d'acheter certains formats, ils pourront être trompés en achetant une bouteille de lait moins chère sans s'apercevoir que le volume est inférieur (même si le prix au litre est affiché).

  Grozījums Nr. 18

  PIELIKUMS, 1. PUNKTS, JAUNA TABULAS RINDA

   

   

   

   

   

  Dzeramajam pienam, ko pārdod nododamos iepakojumos, var piemērot arī šādus izmērus:

  Ml: Ml: 189 – 284 un šo skaitļu reizinājumus

  Pamatojums

  Drinking milk is a staple part of the average consumer's diet. It should, therefore, be subject to mandatory sizes. Provision should also be made for national traditions, having regard also to the environmental benefits to be gained by the reuse of containers.

  Grozījums Nr. 19

  PIELIKUMS, 1. PUNKTS, JAUNA TABULAS RINDA

   

   

   

   

   

  Vai tur, kur ir spēkā angļu mērvienību sistēma:

  Intervālā no pintes trešās daļas līdz 6 pintēm tikai šādi 8 izmēri:

   

  Pinte: 1/3-1/2-1-2-3-4-5-6

  Pamatojums

  Consumers habitually buy certain sizes. If ranges were liberalised, distributors could try to undercut each other by reducing each size in order to make a slightly bigger profit. Furthermore, as consumers are used to buying certain sizes they could be misled into buying a cheaper bottle of milk without realising that it contained a smaller volume (even if the price per litre/pint is indicated).

  Grozījums Nr. 20

  PIELIKUMS, 1. PUNKTS, TABULAS SESTĀ RINDA

  Stiprie alkoholiskie dzērieni

  Intervālā no 100 ml līdz 1 500 ml tikai šādi 7 izmēri:

  Ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1 000 — 1 500

  Stiprie alkoholiskie dzērieni

  Intervālā no 100 ml līdz 2 000 ml tikai šādi 9 izmēri:

  Ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1 000 — 1 500 - 1 750 - 2 000

  Pamatojums

  L’emballage dans des tailles plus grandes permet souvent d’offrir des prix plus bas et être ainsi plus attractif pour les consommateurs. Les tendances dans des marchés européens sensibles à ce fait montrent une préférence à la hausse pour ces grandes tailles. Avec une gamme actuelle qui va jusqu’à 4,5 litres, la déréglementation des grandes tailles pourrait induire le consommateur en erreur en cas de prolifération de tailles de bouteille très semblables. D’un autre côté, les producteurs pourraient bénéficier d'économies d’échelle grâce à la possibilité de mettre sur le marché de l’UE une nouvelle taille qui est seulement autorisée dans des pays tiers. Cette taille, qui est suffisamment différente d’autres valeurs dans la gamme, n’induirait aucunement en erreur les consommateurs.

  Grozījums Nr. 21

  PIELIKUMS, 2. PUNKTS, JAUNA TABULAS RINDA

   

  Sviests

  Intervālā no 100 g līdz 1 000 g tikai šādi 6 izmēri:

  g: 100 — 125 — 200 (tikai tām vērtību grupām, kas ir mazākas vai vienādas ar 50 g un kas nav paredzētas atsevišķai pārdošanai) — 250 — 500 — 1000

  Pamatojums

  Si les gammes sont libéralisées, la surenchère des formats entre distributeurs pourrait conduire à diminuer chaque format pour gagner une petite marge supplémentaire. De plus, les consommateurs ayant l'habitude d'acheter certains formats, ils pourront être trompés en achetant une plaquette de beurre moins chère sans s'apercevoir que le poids est inférieur (même si le prix au kilo est affiché).

  Grozījums Nr. 22

  PIELIKUMS, 2. PUNKTS, JAUNA TABULAS RINDA

   

  Malta vai nemalta negrauzdēta kafija

  Intervālā no 250 g līdz 1 000 g tikai šādi 4 izmēri:

  g: 250 - 500 - 750 - 1000

  Pamatojums

  Il convient de maintenir les gammes existantes, aussi dans l'intérêt des consommateurs les plus vulnérables.

  Grozījums Nr. 23

  PIELIKUMS, 2. PUNKTS, JAUNA TABULAS RINDA

   

  Sausie mīklas izstrādājumi

  Intervālā no 125 g līdz 10 000 g tikai šādi 10 izmēri:

  g: 125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000

  Pamatojums

  Il convient de maintenir les gammes existantes, aussi dans l'intérêt des consommateurs les plus vulnérables.

  Grozījums Nr. 24

  PIELIKUMS, 2. PUNKTS, JAUNA TABULAS RINDA

   

  Rīsi

  Intervālā no 125 g līdz 10 000 g tikai šādi 8 izmēri:

  g: 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 5 000 - 10 000

  Pamatojums

  Il convient de maintenir les gammes existantes, aussi dans l'intérêt des consommateurs les plus vulnérables.

  Grozījums Nr. 25

  PIELIKUMA 2. TABULAS 2. RINDAS 2. A AILE (jauna)

   

  Brūnais cukurs: intervālā no 250 g līdz 1500ml tikai šādi 5 izmēri:

  g: 250-500-750-1000-1500

  Grozījums Nr. 26

  PIELIKUMS, 3. PUNKTS, JAUNA TABULAS RINDA

  Sviests

   

  Produkti, kuri atbilst A daļai (piena tauki) Pielikumā Padomes 1994. gada 5. decembra Regulai (EK) Nr. 2991/94, ar ko nosaka standartus ziežamajiem taukiem1, un kurus saņem tieši gala patērētājs.

   

  1 OV L 316, 9.12.1994., 2. lpp.

  Pamatojums

  Il s'agit de compléter la nouvelle catégorie "beurres" de l’annexe de la directive par la définition des produits la composant : c'est à dire l'ensemble des produits dont la matière grasse est exclusivement d'origine laitière.

  Cette demande vise le "beurre", le "beurre allégé, le "demi-beurre", les "matières grasses laitières à tartiner" qui sont à la base de notre alimentation quotidienne.

  En effet, le maintien d'une gamme sur ces produits permet :

  - de minimiser la confusion du consommateur sur ces produits basiques, le prix à l'unité de mesure n'étant pas suffisant pour garantir une comparaison rapide entre deux produits de volume différent,

  - d'optimiser les installations et ainsi de proposer aux consommateurs de meilleurs prix,

  - d'éviter la surenchère entre distributeurs qui pourrait conduire à une diminution des formats pour gagner une petite marge supplémentaire (mais très coûteuse en investissements pour les industriels).

  Grozījums Nr. 27

  PIELIKUMS, 3. PUNKTS, JAUNA TABULAS RINDA

  Malta vai nemalta negrauzdēta kafija

   

  Malta vai nemalta, ar kofeīnu vai bez, negrauzdēta kafija Kopēja muitas tarifa pozīcijas 09.01 nozīmē.

  Pamatojums

  Cet amendement vise à ajouter une définition à l'annexe afin de préciser l'amendement 17 contenu dans le projet de rapport.

  Grozījums Nr. 28

  PIELIKUMS, 3. PUNKTS, JAUNA TABULAS RINDA

  Pārtikas sausās pastas

   

  Pārtikas sausās pastas Kopējā muitas tarifa pozīcijas 19.03 nozīmē.

  Pamatojums

  Cet amendement vise à ajouter une définition à l'annexe afin de préciser l'amendement 18 contenu dans le projet de rapport.

  Grozījums Nr. 29

  PIELIKUMS, 3. PUNKTS, JAUNA TABULAS RINDA

  Rīsi

   

  Rīsi Kopējā muitas tarifa pozīcijas 10.06 nozīmē.

  Pamatojums

  Cet amendement vise à ajouter une définition à l'annexe afin de préciser l'amendement 19 contenu dans le projet de rapport.

  Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

  Grozījums Nr. 30

  PIELIKUMS, 3. PUNKTS, JAUNA TABULAS RINDA

  Dzeramais piens

   

  Produkti, kas noteikti 1997. gada 18. decembra Regulā Nr. 2597/97 un kas valstī paredzēti piegādei gala patērētājam.

  Pamatojums

  Compléter l’annexe de la directive par la définition de la nouvelle catégorie "laits de consommation".

  Cette demande vise les laits "blancs" de grande consommation qui sont à la base de notre alimentation quotidienne.

  En effet, le maintien d'une gamme sur ces produits permet :

  - de minimiser la confusion du consommateur sur ces produits basiques, le prix à l'unité de mesure n'étant pas suffisant pour garantir une comparaison rapide entre deux produits de volume différent,

  - d'optimiser les installations et ainsi de proposer aux consommateurs de meilleurs prix,

  - d'éviter la surenchère entre distributeurs qui pourrait conduire à une diminution des formats pour gagner une petite marge supplémentaire (mais très coûteuse en investissements pour les industriels).

  En conséquence, les produits dont le marché et la consommation sont différents de ceux des laits "blancs", tant dans leur volume que dans leurs occasions de consommation, tels que les laits aromatisés, les boissons à base de lait, ne sont pas concernés par cette gamme. Dans ce cas, il faut laisser à l'industriel sa liberté d’innovation, de développement de nouveaux produits et au consommateur le choix pour ces produits spécialisés.

  Grozījums Nr. 31

  PIELIKUMS, 4. PUNKTS, IEVADDDAĻA

  Zemāk dotie diapazoni attiecas uz visiem produktiem, kurus pārdod aerosolu veidā, izņemot aromātiskos ūdeņus, matu losjonus, losjonus lietošanai pirms un pēc skūšanās, kas satur mazāk par 3 % tilpuma dabīgās vai sintētiskās kosmētikas eļļas un mazāk par 70 % tilpuma tīra etilspirta un medicīnas līdzekļu.

  Turpmāk dotie diapazoni attiecas uz visiem produktiem, kurus pārdod aerosolu veidā, izņemot:

   

  a) kosmētikas produktus uz alkohola bāzes, kas satur vairāk par 3 % tilpuma dabīgās vai sintētiskās kosmētikas eļļas un vairāk par 70 % tilpuma tīra etilspirta,

  b) zāles.

  Pamatojums

  Malgré son intention, la proposition de la Commission ne maintient pas les exceptions existantes de la Directive 80/232/CEE. L’amendement rectifie cette erreur dans une présentation plus lisible.

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

  PASKAIDROJUMS

  L'objectif de cette révision consiste à regrouper la législation existante en un acte unique et d'abroger (ou déréglementer) tous les formats d'emballages existants tout en maintenant la réglementation en vigueur fondée sur une harmonisation totale de certains secteurs spécifiques. De manière générale, cette proposition s'inscrit dans une démarche pluriannuelle de simplification de la législation du marché intérieur soutenue par les gouvernements.

  1. Etat de la législation

  Lorsque l'on s'est rendu compte, dans les années 60, que la diversité des dispositions nationales concernant les quantités nominales de produits en préemballages constituait un frein à la libre circulation des marchandises, la Communauté s'est attelée à une harmonisation. A notre connaissance, la législation communautaire en question, qui a été amendée à plusieurs reprises, n'a jamais été consolidée ou codifiée, mais son niveau de détail est impressionnant[1].

  Ces mesures ont été prises tout en évitant aux entreprises qui opéraient uniquement sur le marché national de devoir respecter ces nouvelles dispositions communautaires. La réglementation d'harmonisation avait un caractère optionnel et prévoyait que seuls les produits conformes à la législation communautaire bénéficiaient de la libre circulation.

  Certains produits ont toutefois été soumis à une harmonisation totale, ce qui signifie que tous les formats nationaux pour ces produits ont été supprimés et que les formats communautaires sont devenus obligatoires pour tous les opérateurs. La première législation communautaire sur les gammes de formats des produits préemballés date de 1975[2].

  Au fil des ans, la nécessité d'une révision s'est fait sentir. En effet, la mise en œuvre des directives susmentionnées s'est avérée délicate, notamment à cause de la grande diversité des règles et des pratiques applicables aux gammes: certaines ont été rendues obligatoires, tandis que d'autres sont demeurées facultatives. Les Etats membres ont dès lors conservé le droit de fixer des gammes pour ces produits à l'échelle nationale. La variété des règles a parfois conduit à une compartimentation en différents marchés nationaux à l'intérieur de la Communauté européenne.

  La Cour de justice des Communautés européennes a en outre confirmé cette difficulté dans l'affaire Cidrerie Ruwet[3]. La Cour y juge que la jurisprudence sur la reconnaissance mutuelle, à savoir "Cassis de Dijon", s'applique également aux formats d'emballages nationaux[4].

  Suite à l'élaboration d'une étude d'impact, la Commission, a estimé que l'option des formats libres était la meilleure des solutions dans la mesure où elle garantissait une concurrence pleine et entière pour les entreprises et une liberté de choix pour les consommateurs sans nuire aux objectifs environnementaux de la Communauté. Elle soutient néanmoins dans sa proposition que certains secteurs devraient continuer à être soumis à la réglementation existante sur base d'une harmonisation totale. Des gammes obligatoires se justifieraient en effet dans les secteurs très spécifiques où la réglementation communautaire a déjà fixé des formats harmonisés obligatoires, c'est-à-dire pour les vins, les spiritueux, le café soluble, les aérosols et le sucre blanc.

  Selon cette même proposition, le maintien de quantités nominales obligatoires ne représenterait pourtant qu'une dérogation à la politique générale de la déréglementation des quantités nominales et serait limitée dans le temps, à savoir 20 ans.

  2. Justification succincte

  La normalisation obligatoire des formats d'emballages semble avoir l'utilité évidente de protéger les consommateurs de certaines tromperies sur les volumes, car ce sont des formats bien connus du grand public, faciles à comprendre et uniformes dans tous les points de vente de l'UE. Elle assurerait également une concurrence loyale entre producteurs

  En revanche, d'aucuns estiment, à l'instar de la Commission européenne, que pour de nombreux produits, notamment alimentaires, la libéralisation des formats est de nature à stimuler la concurrence par l'innovation, tout en offrant aux consommateurs, dont les habitudes évoluent, un plus large choix.

  Les avis divergent fortement selon les secteurs sur la nécessité ou non d'une déréglementation. Les partisans de l'abrogation des directives existantes s'appuient en particulier sur l'information suffisante donnée par l'obligation de l'affichage du prix à l'unité de mesure (directive 98/6[5]). Les opposants à la suppression des gammes insistent notamment sur la facilité d'usage des gammes préétablies qui évite la lecture d'étiquettes.

  Suite à la consultation que votre rapporteur a menée auprès de différents secteurs et des organisations de consommateurs, il estime que la déréglementation proposée par la Commission s'avère globalement fondée. La directive 98/6 qui rend obligatoire l'indication du prix de vente à l'unité de mesure a d'ailleurs fait disparaître un des motifs à l'origine de cette réglementation et offre, selon de nombreuses sources, une grande protection du consommateur tout en permettant la recherche et l'innovation.

  La grande distribution semble également soutenir la démarche de la Commission, estimant que la disparition des gammes permettrait d'offrir des produits de plus en plus compétitifs.

  Prenant acte de ces différentes contributions, le rapporteur est cependant d'avis que certains produits de base devraient déroger à la libéralisation et continuer à être régis par des gammes obligatoires. Bien que ces secteurs ne soient pas toujours parvenus à trouver un accord au niveau européen, de nombreuses prises de positions démontrent l'attachement de ces secteurs au maintien des gammes obligatoires en vigueur. Votre rapporteur a considéré que lorsqu'un secteur particulier (niveau national ou européen) s'exprimait en faveur du maintien de la législation existante, il y avait lieu d'en tenir compte.

  Il en va ainsi du café, du beurre, du sel, du riz, des pâtes alimentaires et du lait de consommation. Ces produits sont à la base de notre alimentation quotidienne. Pour ces derniers, la réglementation en vigueur permet d'offrir au consommateur une gamme suffisamment large pour répondre à ses attentes en termes de besoin de consommation ainsi que de repère dans la comparaison des produits dans une Europe à 25. La déréglementation engendrerait des coûts en termes d'investissements et dans un même temps, les outils de productions risqueraient de devenir rapidement hors service. De telles conséquences mettront à coup sur les petites et moyennes entreprises en difficulté. Votre rapporteur reste dès lors convaincu de l'utilité de gammes pour les secteurs précités. Parfois, il convient même de les compléter. Ces gammes constituent la garantie d'une parfaite transparence pour le consommateur et une concurrence loyale pour les entreprises.

  Aussi, les producteurs de spiritueux, soumis à la normalisation obligatoire des formats d'emballages, estiment que la proposition couvre un intervalle trop limité qui ne prend pas en considération la tendance prévisible dans les ventes. La vente de tels produits évolue en effet dans le sens d'achats de plus en plus fréquents en grands volumes, au-delà d'un litre, voire d'un litre et demi. Votre rapporteur suggère d'étendre la gamme jusqu'à deux litres pour couvrir l'évolution future du marché.

  Les biens vendus hors-taxes ("Duty-free") ne sont pas sujets aux gammes d'emballage obligatoires dans l'UE, puisqu'ils sont consommés en dehors du Marché intérieur. Si cette exemption n'est pas retenue dans cette nouvelle proposition, les tailles utilisées deviendraient illégales. Il serait dès lors contradictoire qu'une directive qui cherche à simplifier la législation existante et à déréguler la plupart des secteurs introduise une disposition concernant des points de vente auxquels elle ne s'applique pas actuellement et dont l'application ne comporte aucun bénéfice additionnel.

  Par ailleurs, la proposition n'admet le maintien des gammes pour les produits listés dans l'annexe que de manière transitoire, puisqu'elle prévoit une disparition automatique des gammes au bout de 20 ans (article 3). Cette disposition ne semble guère justifiée. Comment décider dès 2005 du cadre réglementaire qui sera applicable en 2025, alors qu'on ne connaît pas du tout aujourd'hui les conditions du marché à une date si éloignée. En conséquence, votre rapporteur propose d'amender cette disposition en suggérant une clause de révision décennale.

  Enfin, le rapporteur est conscient des problèmes que soulève la libéralisation des gammes pour les personnes handicapées ou âgées. Ceux-ci s'opposent à la suppression des gammes. C'est également une des raisons pour laquelle le maintien des gammes pour certains produits de base a été suggéré. Il est à noter que ces personnes se rendent plus facilement dans des commerces de proximité qui quant à eux dérogent également à l'obligation du prix à l'unité de mesure. La déréglementation des formats ne ferait dès lors que croire l'insécurité de ces personnes quant à la quantité et la valeur de leur achat.

  C'est dans l'esprit de la directive adoptée par le Parlement européen le 23 février 2005 sur les pratiques commerciales déloyales, qui vise entre autres à protéger le consommateur vulnérable, qu'il est demandé à la Commission européenne de bien vouloir examiner ce qu'il conviendrait de faire au niveau communautaire pour améliorer la lisibilité des indications de poids et de volumes pour les personnes vulnérables. Il est également demandé aux Etats membres de faire un effort plus poussé en ce sens.

  Le Parlement Européen a aussi commissionné, en août 2005, une étude d'impact visant à analyser les conséquences de la déréglementation proposée sur les catégories de consommateurs vulnérables (personnes âgées, mal voyantes, handicapés, consommateurs à faible niveau d'éducation etc.). C'est donc la première fois que les propositions initiales d'un rapporteur ont été l'objet d'une étude d'impact demandé par le Parlement. Les résultats de cette étude ont conclu que la plupart des consommateurs ne connaissent pas le prix à l'unité de mesure; en outre, les résultats mettent en question la thèse de la Commission qu'une déréglementation automatiquement comporterait une hausse de concurrence sur le marché, puisque le nombre des marques offertes aux consommateurs se réduirait de conséquence. L’étude conforte clairement la proposition de déroger à la libéralisation pour certains produits alimentaires de base dans le but de protéger les consommateurs les plus vulnérables. Elle démontre aussi que la libéralisation des emballages n’assure ni une augmentation de la concurrence entre les producteurs ni une augmentation du choix pour les consommateurs ni une réponse adéquate aux besoins des consommateurs les plus nombreux et les plus faibles.

  • [1]  A titre d'exemple, les annexes à la directive 80/232 prévoient des gammes de quantités nominales pour les produits suivants: PRODUITS ALIMENTAIRES VENDUS A LA MASSE: Entre autres: beurre, margarine, graisses émulsionnées ou non animales et végétales, pâtes à tartiner à faible teneur en graisse. Sel de table ou de cuisine, riz, céréales et flocons de céréales prêts à servir
   PEINTURES ET VERNIS PRÊTS À L'EMPLOI (AVEC OU SANS ADDITION DE SOLVANTS); COLLES ET ADHÉSIFS SOLIDES OU EN POUDRE; PRODUITS D'ENTRETIEN (Entre autres : produits pour cuirs et chaussures, bois et revêtements de sol, fourneaux et métaux y compris pour automobiles, vitres et glaces y compris pour automobiles; détachants, apprêts et teintures ménagères, insecticides ménagers, détartrants, désodorisants ménagers, désinfectants non pharmaceutiques; COSMÉTIQUES : PRODUITS DE BEAUTÉ ET DE TOILETTE - Produits pour la peau et l'hygiène buccale, crèmes à raser, crèmes et lotions à usage général, crèmes et lotions pour les mains, produits solaires, produits pour l'hygiène buccale; pâtes dentifrices; produits non colorants pour cheveux et produits de bain; laques, shampooings, produits de rinçage, renforçateurs, brillantines, crèmes pour cheveux, mousses et autres produits moussants pour le bain et la douche; produits à base d'alcool: eaux aromatiques, lotions capillaires, lotions avant et après rasage; désodorisants et produits pour l'hygiène intime; talcs; PRODUITS DE LAVAGE- Savons solides de toilette et de ménage; savons mous; savons en paillettes, copeaux, flocons, produits liquides de lavage, de nettoyage et de récurage, ainsi que produits auxiliaires et préparations hypochlorites, poudre de récurage, produits de prélavage et de trempage sous forme de poudre; HUILES DE GRAISSAGE; CONSERVES ET SEMI-CONSERVES LOGÉES DANS DES BOÎTES MÉTALLIQUES ET DANS DES EMBALLAGES EN VERRE : PRODUITS VÉGÉTAUX (FRUITS, LÉGUMES, TOMATES, POMMES DE TERRE, À L'EXCEPTION DES ASPERGES, SOUPES, JUS DE FRUITS OU DE LÉGUMES ET NECTARS DE FRUITS) DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE; PRODUITS SPECIAUX - truffes; tomates: concentrées, pelées ou non, «Cocktails» de fruits, fruits au sirop; ALIMENTS HUMIDES POUR CHIENS ET CHATS; PRODUITS DE LAVAGE ET DE NETTOYAGE EN POUDRE.
  • [2]  Directive 76/211/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en
   préemballages, JO L 46, 21.2.1976, p. 1.
   Directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations
   des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages, JO L 42, 15.2.1975, p. 1.
   Directive 80/232/CEE du Conseil, du 15 janvier 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages, JO L 51, 25.2.1980, p. 1.
  • [3]  Arrêt du 12 octobre 2000, Affaire C-3/99 Cidrerie Ruwet SA/Cidre Stassen SA et H.P. Bulmer Ltd, Rec. 2000, p. I-8749.
  • [4]  "L'article 30 du traité (devenu, après modification, article 28 CE) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre interdise la commercialisation d'un préemballage d'un volume nominal non compris dans la gamme communautaire prévue à la directive 75/106, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages, modifiée par les directives 79/1005, 85/10, 88/316 et 89/676, légalement fabriqué et commercialisé dans un autre Etat membre, à moins qu'une telle interdiction ne vise à satisfaire une exigence impérative tenant à la protection des consommateurs, qu'elle soit indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importés, qu'elle soit nécessaire à la satisfaction de l'exigence en cause et proportionnée à l'objectif poursuivi, et que cet objectif ne puisse pas être atteint par des mesures restreignant d'une manière moindre les échanges intracommunautaires.
   Afin d'apprécier s'il existe effectivement un risque que le consommateur soit induit en erreur par des volumes nominaux trop voisins d'un même liquide, le juge national doit tenir compte de tous les éléments pertinents, en prenant pour référence un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé." (paragraphe 2 du sommaire de l'arrêt)
  • [5]  Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs, L 80, 18/03/199, p. 27.

  rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejaS ATZINUMS (26.4.2005)

  Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus par fasētu produktu nominālajiem daudzumiem, atceļ Padomes Direktīvas 75/106/EEK un 80/232/EEK un groza Padomes Direktīvu 76/211/EEK
  (KOM(2004)0708 – C6‑0160/2004 – 2004/0248(COD))

  Atzinumu sagatavoja: John Purvis

  ĪSS PAMATOJUMS

  The current legislation on pack sizes for pre-packed products is complex and lacks transparency. The legislation covers some 40 products. For some of them (like wine and spirits) mandatory sizes are fixed at Community level. For others, optional Community rules on sizes are in place, but Member States retain the right to fix ranges at national level. This has led to a variety of Community and national rules on sizes and a general confusion in the internal market, especially after the Cidrerie-Ruwet case permitted the marketing throughout the EU of nationally sanctioned sizes.

  In this proposal, all existing mandatory or optional fixed pack sizes are abolished, with the exception of a few specific sectors (i.e. wine, spirits, soluble coffee and white sugar) where mandatory sizes within certain ranges are maintained. The Commission proposes even this should lapse after 20 years. Your draftsman suggests instead reviews at approximately ten year intervals.

  In general, this opinion welcomes the Commission's proposal. It is a good example of deregulation and simplification of EU and national legislation.

  Free sizes increase the flexibility for companies to adapt their product sizes to new consumer needs and changing demands. They will boost innovation and increase consumer choice. Experience has shown that in sectors where sizes are free, companies tend to focus more on consumer demand and concentrate on product innovation. This product innovation often opens up and develops new markets and goes hand in hand with process innovation.

  Legislation on labelling, unit pricing and misleading advertising is more important to consumer protection than limiting consumer choice by fixing sizes.

  However, in some specific sectors there is a case to retain mandatory fixed sizes. Firstly, mandatory sizes can help some smaller-scale producers reduce costs through economies of scale and more efficient bottling line operations. Without mandatory sizes they might face demands from large retailers and distributors to regularly change pack sizes. Secondly, in some sectors prior to the introduction of mandatory sizes, consumers were faced with a proliferation of pack sizes. These differences in size were often indistinguishable to the eye resulting in widespread consumer confusion. Therefore the Commission proposes that fixed pack sizes should continue to be mandatory in a limited number of sectors in the interests of smaller-scale producers and consumer protection. This opinion agrees with this, subject to some minor changes in the range of sizes to be permitted.

  Your draftsman also agrees with the Commission that there should be no changes included in this Directive for pre-packed products which are sold in aerosols, as this will be covered in the revision of Council Directive 75/324/EEC in the near future.

  GROZĪJUMI

  Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju kā atbildīgo komiteju, iekļaut sekojošos grozījumus savā ziņojumā:

  Komisijas ierosinātais teksts[1]Parlamenta izdarītie grozījumi

  Grozījums Nr.  1

  5. APSVĒRUMS

  (5) Ietekmes novērtējums, ieskaitot plašu apspriešanos ar visām ieinteresētajām pusēm, norādīja, ka brīvi nominālie daudzumi palielina ražotāju brīvību piedāvāt preces atbilstoši patērētāju gaumei un uzlabo konkurenci attiecībā uz kvalitāti un cenu iekšējā tirgū.

  5) Ietekmes novērtējums, ieskaitot plašu apspriešanos ar visām ieinteresētajām pusēm, norādīja, ka daudzās nozarēs brīvi nominālie daudzumi palielina ražotāju brīvību piedāvāt preces atbilstoši patērētāju gaumei un uzlabo konkurenci attiecībā uz kvalitāti un cenu iekšējā tirgū.

  Pamatojums

  Free nominal quantities can encourage industry innovation and increase consumer choice, but not in all sectors

  Grozījums Nr.  2

  7. APSVĒRUMS

  (7) Tomēr noteiktās nozarēs šādu ierobežojumu atcelšana var izraisīt neproporcionāli lielas papildu izmaksas, it īpaši mazos un vidējos uzņēmumos. Tāpēc šajās nozarēs spēkā esošie Kopienas tiesību akti jāpielāgo, ņemot vērā pieredzi, jo īpaši lai nodrošinātu to, ka Kopienas nominālie daudzumi ir noteikti vismaz tiem produktiem, kas ir vispieprasītākie starp patērētājiem.

  7) Tomēr citās nozarēs brīvie izmēri agrāk veicināja ievērojamu dažādu iepakojuma izmēru un tirgus sarežģījumu rašanos. Šajās nozarēs šādu ierobežojumu atcelšana var izraisīt neproporcionāli lielas papildu izmaksas, it īpaši mazos un vidējos uzņēmumos, kā arī neskaidrības patērētājiem. Turklāt, ierobežojumu atcelšana varētu pakļaut riskam ieguvumus no videi draudzīgā vieglā stikla izmantošanas. Tāpēc šajās nozarēs spēkā esošie Kopienas tiesību akti jāpielāgo, ņemot vērā pieredzi, jo īpaši lai nodrošinātu to, ka Kopienas nominālie daudzumi ir noteikti visizplatītākajiem izmēriem, kādus izmanto tirdzniecībā.

  Pamatojums

  In some sectors, prior to the introduction of mandatory sizes, numerous different sizes were on sale, often clustered around the most commonly traded quantities, which resulted in widespread consumer confusion and extra costs to small producers in particular. An end to mandatory sizes in these sectors might recreate the conditions in which these difficulties could return causing problems for both producers and consumers.

  Grozījums Nr.  3

  8. APSVĒRUMS

  (8) Tā kā saistošo nominālo daudzumu saglabāšana ir jāuzskata par izņēmumu, tai jābūt ierobežotai laikā, ņemot vērā atbilstošu investīciju ciklu iekārtās attiecīgajās nozarēs. Tāpēc šajās nozarēs spēkā esošie Kopienas tiesību akti jāpielāgo, ņemot vērā pieredzi, jo īpaši lai ierobežotu Kopienā noteiktos nominālos daudzumus apjomus tikai tiem produktiem, kas ir vispieprasītākie starp patērētājiem.

  8) Lai gan obligāto nominālo lielumu saglabāšanu var pamatot dažās nozarēs, tomēr, vadoties no pieredzes un pamatojoties uz patērētāju aizsardzības nepieciešamību, Kopienas likumdošanu vajag pārskatīt, lai noteiktu vai šie obligātie izmēri joprojām atspoguļo patērētāju un ražotāju vajadzības. Lai nodrošinātu tirgus stabilitāti un prognozējamību un lai nepakļautu riskam kapitālieguldījumus iepakošanas iekārtās, šādus pārskatus vajag veikt tikai reizi desmit gados.

  Pamatojums

  The maintenance of mandatory sizes in some sectors would benefit both industry and consumers alike. It is difficult to predict future market conditions and whether an end to all mandatory sizes would be beneficial. It would be better, therefore, to conduct a review after a reasonably long length of time to assess if any adjustments to the legislation are necessary.

  Grozījums Nr.  4

  9. A apsvērums (jauns)

   

  9a) Patērētāju aizsardzībai jāveic jauni pasākumi, lai uzlabotu svara un sastāva informācijas salasāmību uz preces etiķetes.

  Pamatojums

  This would provide more effective protection for consumers, who would have access to all the information concerning the product in a legible form on the label and would be able to make swift comparisons between products in different-sized packs.

  Grozījums Nr.  5

  10. A apsvērums (jauns)

   

  10a) Produktiem, kuriem ir šķidra konsistence un liels blīvums (t.i. produktiem, kurus iepakotājs var iepakot gan kā šķidrumus, gan cietvielas un kurus tādēļ var izteikt tilpuma vai svara mērvienībās, un uz kuru iesaiņojuma var norādīt jebkuru no abiem mērvienību veidiem), jāierosina saskaņošana attiecībā uz mērvienībām, kurās izsaka šādu produktu sastāvu, lai patērētāji varētu salīdzināt viena un tā paša produkta cenas.

  Pamatojums

  There are certain products such as lacquers, varnishes, paints and ice creams which may be measured either in units of capacity or in units of weight. This prevents consumers from comparing the prices of one and the same product and may lead them to make the wrong choice. For this reason and in order to increase consumer protection, units of measure should be harmonised.

  Grozījums Nr.  6

  1. PANTA PIRMĀ DAĻA

  Šajā direktīvā ir izklāstīti noteikumi par fasētu produktu nominālajiem daudzumiem. Tā attiecas uz fasētiem produktiem un fasējumiem, kā noteikts Direktīvas 76/211/EEK 2. pantā.

  Šajā direktīvā ir izklāstīti noteikumi par fasētu produktu nominālajiem daudzumiem. Tā attiecas uz fasētiem produktiem un fasējumiem, kā noteikts Direktīvas 76/211/EEK 2. pantā. Šī direktīva neattiecas uz pielikumā uzskaitītajiem produktiem, kurus pārdod beznodokļu veikalos patēriņam ārpus Eiropas Savienības.

  Pamatojums

  Goods on sale in outlets such as airport "tax free" shops and for export outwith the European Union are currently not subject to the EU's mandatory ranges since they are consumed outwith the Single Market. This provision should be retained so that sizes currently sold in such outlets do not become illegal.

  Grozījums Nr.  7

  3. PANTA PIRMĀ DAĻA

  [20 gadus pēc 9. pantā minētā datuma] dalībvalstis nodrošina, ka pielikuma 3. punktā minētos produktus, kas fasēti intervālos, kas uzskaitīti pielikuma 1. un 2. punktā, laiž tirgū tikai tad, ja tie ir fasēti nominālajos daudzumos, kas uzskaitīti pielikuma 1. un 2. punktā.

  Dalībvalstis nodrošina, ka pielikuma 3. punktā minētos produktus, kas fasēti intervālos, kas uzskaitīti pielikuma 1. un 2. punktā, laiž tirgū tikai tad, ja tie ir fasēti nominālajos daudzumos, kas uzskaitīti pielikuma 1. un 2. punktā. Produktu sarakstu pielikuma 3. pantā pārskata reizi desmit gados, lai novērtētu, vai to jāpatur un/vai jāgroza.

  Pamatojums

  It is difficult to predict market conditions in the future and whether an end to all mandatory sizes would be beneficial. It would be better, therefore, to conduct a review after a reasonably long length of time to assess if any adjustments to the legislation are necessary.

  Grozījums Nr.  8

  5. PANTA 1. PUNKTS

  1. Direktīvas 3. un 4. panta vajadzībām, ja divas vai vairākas atsevišķi fasētas preces veido kompleksu iepakojumu, pielikumā uzskaitītie nominālie daudzumi attiecas uz katru fasējumu atsevišķi.

   

  1. Direktīvas 3. un 4. panta vajadzībām, ja divas vai vairākas atsevišķi fasētas preces, kuras ir iepakotas pielikumā norādītajos daudzumos un kuras iespējams pārdot atsevišķi, pārdod kompleksā iepakojumā, pielikumā uzskaitītie nominālie daudzumi attiecas uz katru kompleksā iepakojuma fasējumu atsevišķi.

   

  Pamatojums

  A clarification. Products sold in multi-packs must either individually be in pack sizes allowed by this Directive or make in total a pack size which is allowed by this Directive.

  Grozījums Nr.  9

  5. PANTA 2. PUNKTS

  2. Tur, kur fasēto produktu veido divi vai vairāki individuāli iepakojumi, kas nav paredzēti pārdošanai atsevišķi, nominālajiem apjomiem, kas uzskaitīti pielikumā, ir jāattiecas uz visu fasēto produktu.

  2. Tur, kur komplekso iepakojumu veido divi vai vairāki individuāli iepakojumi, kas nav iepakoti pielikumā norādītajos daudzumos un kurus tādēļ nevar pārdot atsevišķi, nominālie apjomi, kas uzskaitīti pielikumā, attiecas uz visu kompleksā iepakojuma saturu.

  Pamatojums

  A clarification. Products sold in multi-packs must either individually be in pack sizes allowed by this Directive or make in total a pack size which is allowed by this Directive.

  Grozījums Nr.  10

  8. A PANTS (jauns)

   

  8.a pants

   

  Pārskatīšana

   

  Desmitajā gadā pēc direktīvas stāšanās spēkā Komisija ziņo Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas piemērošanu un vajadzības gadījumā izstrādā ieteikumus tās grozījumiem.

  Pamatojums

  The Commission should conduct a review after a reasonably long length of time to assess if any adjustments to the legislation are necessary.

  Grozījums Nr.  11

  8. B PANTS (jauns)

   

  8.b pants

  Izņēmumi

   

  Produktus tāda izmēra iepakojumā, kas bija obligāts tieši pirms šīs direktīvas spēkā stāšanās, bet nav iekļauts pielikumā norādītajos intervālos, un kura ražošanas datums nav vēlāks par šīs direktīvas spēkā stāšanās datumu, drīkst turpināt laist tirgū 18 mēnešus pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās.

   

   

  Pamatojums

  Some sizes which are currently permitted will no longer be able to be sold under the terms of this Directive. It is appropriate, therefore, to have a phasing-out period.

  Grozījums Nr.  12

  PIELIKUMA 1. TABULAS 6. RINDAS 2. AILE

  Intervālā no 100ml līdz 1500ml tikai šādi 7 izmēri: Ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1000— 1500

   

  Intervālā no 100ml līdz 2000ml tikai šādi 10 izmēri:

   

  Ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 750 — 1000— 1500 — 17502000

  Pamatojums

  There has been an increased preference for larger sizes in spirit drinks. It is therefore appropriate to extend the mandatory sizes to include larger sizes to avoid the proliferation of similar bottle sizes at these levels. Producers should also be allowed to sell spirits in 750ml bottles since these are already produced for the export market and this is also the normal size for wine bottles.

  Grozījums Nr.  13

  PIELIKUMA 2. TABULAS 2. RINDAS 2. A AILE (jauna)

   

  Brūnais cukurs: intervālā no 250 g līdz 1500ml tikai šādi 5 izmēri:

  g: 250-500-750-1000-1500

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus par fasētu produktu nominālajiem daudzumiem, atceļ Padomes Direktīvas 75/106/EEK un 80/232/EEK un groza Padomes Direktīvu 76/211/EEK

  Atsauces

  KOM(2004)0708 – C6-0160/2004 – 2004/0248(COD)

  Atbildīgā komiteja

  IMCO

  Komiteja, kurai lūgts sniegt atzinumu  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ITRE
  27.10.2004

  Ciešāka sadarbība

   

  Par atzinumu atbildīgais referents:  Iecelšanas datums

  John Purvis
  27.1.2005

  Izskatīšana komitejā

  31.3.2005

   

   

   

   

  Grozījumu pieņemšanas datums

  26.4.2005

  Galīgā balsojuma rezultāti

  par:

  pret:

  atturas:

  37

  2

  0

  Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

  Ivo Belet, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Lena Ek, Nicole Fontaine, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Pier Antonio Panzeri, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsojumā

  Malcolm Harbour, Erna Hennicot-Schoepges, Edit Herczog, Erika Mann, Lambert van Nistelrooij, John Purvis, Hannes Swoboda

  Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

   

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus par fasētu produktu nominālajiem daudzumiem, atceļ Padomes Direktīvas 75/106/EEK un 80/232/EEK un groza Padomes Direktīvu 76/211/EEK

  Atsauces

  KOM(2004)0708 – C6-0160/2004 – 2004/0248(COD)

  Datums, kad to iesniedza EP

  25.10.2005

  Komiteja, kas atbildīga par jautājumu
    Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  IMCO
  27.10.2004

  Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu
    Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ITRE
  27.10.2004

   

   

   

   

  Referents(-e/-i/-es)
    Iecelšanas datums

  Jacques Toubon
  30.11.2004

   

   

   

   

   

   

   

   

  /

   

   

   

  /

   

   

   

   

   

  Izskatīšana komitejā

  11.7.2005

  5.10.2005

  22.11.2005

  12.12.2005

   

  Pieņemšanas datums

  12.12.2005

  Galīgā balsojuma rezultāti

  +:

  –:

  0:

  28

  0

  1

  Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

  Maria Carlshamre, Charlotte Cederschiöld, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Wolf Klinz, Henrik Dam Kristensen, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Leopold Józef Rutowicz, Heide Rühle, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Phillip Whitehead

  Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

  Benoît Hamon

  Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

   

  Iesniegšanas datums

  16.12.2005

  Piezīmes (šī informācija pieejama tikai vienā valodā)

  ...